0 projects

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Norsk senter for barneforskning

Det er NOSEBs mål å skape innsikt i og forståelse av barns oppvekstbetingelser og barndommens grunnvilkår i et moderne samfunn. Senteret skal med teoretiske og empiriske studier beskrive og forklare både rammene for barns liv og de aktiviteter de utfolder innen for disse rammer. NOSEB skal søke ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Funksjonshemmetes oppvekst og levekår. (sammenslåing av 132395, 132397, 132398, 140088 & 140092)

Prosjektet er en paraply over ulike delprosjekter innenfor en felles ramme som handler om oppvekst og levekår. Det betyr at en studerer funksjonshemmetes sosiale situasjon og levekår, men med en spesiell fokus på hvordan dette arter seg og endres blant ba rn som vokser opp i dag -etter de siste s...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Stressproteiner og genekspresjon. Intracellulare mekanismer, med hovedvekt på studier av dyr fra tungmetallforurensede områder

Tungmetallbelastning til vassdrag nedstrøms gruver utgjør fortsatt ett av Norges største miljøproblemer. Prosjektet vil fokusere på studier av fisk fra gruveforurensede vassdrag i Norge, for å studere hvordan disse dyrene har tilpasset seg antropogene uts lipp av metaller som Cd, Cu og Zn. Det ta...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Viscosity methods, Hamilton-Jacobi-Bellman equations, and applications to finance

Hamilton-jacobi-Bellman equations arise in optimal control theory for stochastic processes. This theory has many important applications, e.g. within finance. An important example is pricing of options. A popular way to solve optimal control problems, has solving the corresponding Hamilton-Jacobi-...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Homological methods in non-commutative algebra

This is a project in abstract algebra. It deals mainly with homological methods in non-commutative algebra, in particular related to representation theory, derived categories and A-infinity algebras. Below the main topics are listed: 1. Infinite length mo dules and (co)tilting. 2. Varieties of mo...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Molekylær karakterisering av signalmekanismer og fosfolipase A2s betydning ved aktivering av Toll-lignende reseptorer

Sepsis ("blodforgiftning") forårsaket av Gram negative og Gram positive bakterier er forbundet med en dødsrate på 20-40 %, dette til tross for at stadig nye antibiotika blir utviklet. Inntil nylig har det vært lite forstått hvordan bakterier aktiverer og signaliserer til celler i immunsystemet, ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for the Biology of Memory, CBM/ Senter for hukommelsesbiologi

Sluttrapport: SFF-bevilgningen til Centre for the Biology of Memory (CBM) la grunnlaget for et gjennombrudd i vår forståelse av hvordan stedsans og hukommelse oppstår i hjernen. Ett av de mest sentrale spørsmålene i Senter-søknaden i 2001-2002 var hvorda n plass-signaler oppstår i nerveceller i ...

Awarded: NOK 96.5 mill.

Project Period: 2002-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems, Q2S/Senter for kvantiserbar tjenestekvalitet i kommunikasjonssystemer

...

Awarded: NOK 120.0 mill.

Project Period: 2002-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Ships and Ocean Structures, CeSOS/Senter for skips- og havkonstruksjoner

...

Awarded: NOK 130.0 mill.

Project Period: 2002-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Coping with the threat of climate change: technological strategies and cultural responses

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLINISK-Klinisk forskning

Development and implementation of a computerized assessment tool for palliative care (PAT-C)

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Application for regional support - Functional Genomics, Central region of Norway (har tilleggsbev 158794)

1)Våre hovedprioriteringer er et forprosjekt for å analysere nødvendig behov og infrastruktur for lagring og bruk av data innen bioinformatikk. Denne satsingen kan betraktes som et forprosjekt for og analyse av ressursbehov både økonomisk og personalmessi g, kravspesifikasjonen innen dataløsning ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NOBIPOL - Centre for Biopolymer Engineering at NTNU

Prosjektet har hovedfokus på to familier av marine biopolymer: alginater og kitosaner. Forskningen er organisert som et tverrfaglig prosjekt i regi av NOBIPOL. Det omfatter både grunnforskning og anvendt forskning, det siste i nært samarbeid med norske in dustripartnere. Aktiviteten vil dekke all...

Awarded: NOK 22.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Local adaptations in cuckoos and their hosts; a metapopulation approach

Coevolutionary dynamics allow revealing ongoing mecroevolutionary dynamics and adaptations. Interactions between obligate avian brood parasites and their hosts are suitable systems for the study of coevolution. Various adaptations and counter-adaptations have previously been described in both pa...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Perceptions of gender, genes and reproduction

The project will study a three step model of how scientific results are received and interpreted by the public: from new scientific knowledge, to presentations to the public, and therefrom to "folk theories" of reproduction. Using a gender sensitive appro ach, documents will be studies to find if...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

A Norwegian arabidopsis Research Centre (NARC)

The Norwegian Functional Genomics plan (FUGE) emphasizes the significance of functional genomics for basic biological research and the importance of using genetic model organisms to understand basic biological mechanisms. In plant science, Arabidopsis tha liana is the preferred model organism. We...

Awarded: NOK 24.4 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

NMR spectroscopy and cataract

Grå stær (cataract) er den hyppigste sykdom blant eldre og skyldes metabolske endringer i linsen som mister sin transparens. <.zeta.>rsaken er multifaktoriell. Blant risikofaktorer er: UV stråling, diabetes, røyking, kjønn, vitaminer og enkelte medikament er som steroider. Økt kunnskap om utvikli...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Structural, electronic and optical properties of atomic overlayers on surfaces

In the research project the doctoral student will use x-ray photoelectron spectroscopy (XPS), scanning tunneling microscopy (STM) and optical spectroscopy in studies of adsorbates, clusters and growth processes on well-defined single crystal surfaces. Thin film growth and diffusion at metal surfa...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Postdoktorstipend innenfor området fysiske fenomener i leire

Fysiske fenomener i leire er et prosjekt som omfatter eksperimentelle studier, simuleringer og teori forbundet med transport av vann inn i og ut av kompakte syntetiske leirestrukturer. Videre omfatter prosjektet studier av strukturer av sammensatte mesosk opiske leirepartikler i vann kontrollert ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

VIP-Grip - Virtual Palpation Gripper

For å kompensere for den manglende mulighet til å føle på organer, svulster, blodårer og stener i bukhulen har NSALK i samarbeid med kybernetikkmiljøet ved SINTEF/NTNU planer om å utvikle en endoskopisk hånd som skal kunne settes inn gjennom et 10-15 mm t ykt rør. 2-3 fingre på tuppen av instrume...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Less of a Man? Quixotism as Battleground for Masculinities in Eighteenth-century England

Prosjektet innebærer en fundamental nyorientering innen studiet av quixotismens og quixotens rolle i engelsk 1700-tallslitteratur, der denne vil bli undersøkt i lys av dagens maskulinitetsteorier. Don Quixotes betydning for dannelsen og utviklingen av 170 0-tallsromanen i England har lenge vært k...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Perinatal and adolescent risk factors of breast cancer

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Landskap og sted - rettferdighet og moral

Landskap og sted forstås av mange samfunnsgeografer som arenaer hvor makt, kontroll, rettigheter og moral utspiller seg. Dette reiser i vid forstand problemstillinger knyttet til eiendom og eiendomsrett, og hvordan dette uttrykkes og oppfattes av ulike me nnesker. Prosjektet søker å utforske og u...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Higher order dynamical systems

The project will consist of a basic study of various types of dynamical systems - discrete and continious - and their applications, in particular to biological organizations. Notions as emergence, hierarchy and hyperstructures will be central in the study . The basic point is to extend and follow...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Modelling and numerical simulation of turbulent flows with droplets in the presence of an electric field

The proposed project is closely related to the ongoing research collaboration between NTNU, SINTEF, ABB, Norsk Hydro, Statoil and Elf to improve the design of coalescers for separating oil and water and the SIP named Particle Technology. The research top ic is modelling of the interaction of tur...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Modelling of particle interaction and numerical simulation of compressible fluid flow with particles

The proposed project is a continuation of an ongoing line of research at NTNU and SINTEF Energy Research aimed at the numerical solution of three-dimensional transient compressible multi-fluid models for multiphase flow. Emphasis will be given to flows wi th particles (i.e. droplets), as encounte...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILHEL-Miljø og helse

Electromagnetic fields and biological effects

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Hydrogenation of CO with different CO/H2 ratios and in the presence of olefins. TILKNYTTET 154092/431

The short contact time reactor can be designed and optimized for producing synthesis gas by partial oxidation of hydrocarbons. However, in addition to synthesis gas high yields of olefins can also be obtained by partial oxidation of NGL (C2-C4) compounds at very short conta...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Nitropyridyl isocyanate

Isocyanates constitute an important class of compounds in organic chemistry. Because of their instability and high reactivity the heterocyclic isocyanates have however not got the same attention as the respective aromatic compounds in synthesis and reacti vity studies. We have recently shown that...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

REKNUFU-Rekrutteringsstipend - NUFU

A history of the state, society, power and governance in postcolonial (Sub-Saharan) Africa

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage