0 projects

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

PlaNet International research Network on Plant-based solutions to mitigate climate-induced geo-hazards.

PlaNet – Tverrfaglig internasjonalt forskningsnettverk om plantebaserte løsninger som tiltak for naturfarer (2023) Det internasjonale forskningsnettverket PlaNet er et tverrfaglig nettverk som samler eksperter innen naturbaserte løsninger (NBS); løsninger basert på naturlige prosesser og økosyst...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114299 WATCH-IT: 24/7 smart monitoring of cardio-respiratory function in patients at risk of cardiovascular events

Hjerte- og karsykdommer er den viktigste dødsårsak i nesten alle områder i verden. Tre 'relativt usynlige' faktorer som øker risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser er: atrieflimmer, søvnapné og hypertensjon. Disse faktorene kan ikke overvåkes ved hjelp av enkle, allment tilgjengelige og...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Personalised rehabilitation of stroke patients evaluated with multimodal quantitative tools

I dette prosjektet tar vi sikte på å forstå sammenhengen mellom parametrene som bestemmer nevroplastiske endringer etter hjerneslag, slik at vi best mulig kan fremme funksjonelt resultat. Med slik kunnskap, håper vi å kunne skreddersy rehabilitering av slagpasienter for å oppnå et høyere nivå av ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Salmonid alphavirus - recombination products and its impact on disease development, host response and therapeutic possibilities

Pankreassykdom (PD) forårsaket av salmonid alphavirus (SAV) er et stort problem i norsk oppdrettsindustri. Syk fisk får store skader i bukspyttkjertelen og betennelse i hjertet og skjelettmuskel, noe som fører til redusert fiskevelferd og økte kostnader for industrien som følge av lav vekst og ta...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114334 C-LITE - Improved human free light chain diagnostic immunoassay reagents

Serum FLC-målinger er stadig mer relevante i screening for monoklonale gammopatier, prognostisk stratifisering og overvåking av terapirespons. Proteinelektroforese blir gradvis erstattet av turbidimetriske plattformer som måleteknikk. Analytiske problemer er dokumentert for kommersielt tilgjengel...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Precision therapy versus standard therapy in Acute Myeloid Leukaemia and Myelodysplastic syndrome in elderly (PALM) – a randomized trial

Akutt myelogen leukemi (AML), alvorlig myelodysplastisk syndrom (MDS) og alvorlig kronisk myelomonocyttleukemi (KMML) hos eldre har dårlig prognose fordi pasientene ikke tåler kurativ behandling med høye doser cellegift eller stamcelletransplantasjon. Pasientene får derfor behandling med mindre b...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

KVAL: An LPS-binding protein for endotoxin detection and removal

Endotoksiner (også kjent som lipopolysakkarider) utgjør en viktig bestanddel i Gram-negative bakterier, og er ekstremt giftige for oss mennesker dersom de kommer inn i blodbanen. Gram-negative bakterier er til stede overalt rundt oss, på overflater og i luften. Det betyr at, med bakterier som kil...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: AlbuVax- Improved mucosal vaccine delivery

De fleste patogener passerer inn i verten på en slimhinneoverflate (for eksempel lungene for respiratoriske patogener), og levering av vaksiner gjennom en slimhinneoverflate er en ideell tilnærming for å oppnå lokal så vel som systemisk immunbeskyttelse. Likevel blir vaksiner vanligvis gitt med n...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

13M - Novel treatment of acute myocardial infarction

I løpet av 2021 har prosjektarbeidet vært fokusert på a) å utvikle en klinisk formulering egnet for intravenøs injeksjon og b) utvikle dyremodeller til dose-respons studier av de mest lovende formuleringene. I tillegg er optimalisering av produksjonsprosessen til API-en (13-M) er utført og den ...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Teknologiske løsninger for optimal håndtering av frukt

Det er både politisk og markedsmessig ønskelig å utvide sesongen og øke andelen av norsk frukt, men dette krever høy kvalitet og optimal håndtering. Alle norske fruktlager ønsker å bidra til at det blir bygget og formidlet kunnskap som trengs for å optimalisere håndteringen av frukt, spesielt epl...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Maritim Solkraft

Sunlit Sea utvikler en løsning for flytende solceller (FPV). Løsningen, som består av et solcellepanel festet til en aluminiumsflåte, optimaliseres for det marine miljøet. Sammen med en høy grad av prefabrikasjon og god forutsigbarhet vil dette redusere den totale kostnaden for et FPV-anlegg. Ho...

Awarded: NOK 14.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

RoboCoat - Robotisering av overflatebehandling med null utslipp til ytre miljø

Plast i havet, spesielt mikroplast, er som kjent et stort problem, og er et viktig punkt i FNs bærekraftmål. På norsk sokkel har fjerning av gammel maling foregått med ingen eller svært begrenset oppsamling av malingsavfallet. Dette prosjektet har hatt til hensikt å ferdigstille og demonstrere to...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A novel immunotherapy for cancer

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle Ultimovacs? universelle kreftvaksine UV1 som en ny terapi i kombinasjon med standard sjekkpunkthemmer-terapi (CPI) for hode- og halskreft (HNC). Den kommersielle prosjektpartneren Bio-Me AS vil utvikle en diagnostisk test basert på deres plattformteknologi ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: A Smart Mobile App to Facilitate Rehabilitation of Stroke Patients

Hjerneslag er en vanlig årsak til funksjonsnedsettelse, og mange som opplever hjerneslag gjennomgår behandling med fysioterapi over flere år. Dette prosjektet har som mål å utvikle en mobil applikasjon (SmartRehab) som forenkler samarbeidet mellom pasient og terapaut. Applikasjonen, i kombinasjon...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Real-time DGA

I Norge får vi 98% av vår elektriske kraft fra fornybare kilder, og i hovedsak fra vannkraft. Før den elektriske kraften kan benyttes, må kraften transporteres fra kraftverket til forbrukerne. Transformatoren er en sentral komponent i denne transporten. Den omformer spenningen mellom ulike nivåer...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!1142997 PhagePow(d)er: Sustainable, Effectiv and Natural Inhibition of Food-Borne Pathogens by Advanced Phage Technology

Eksisterende prosesseringshjelpemidler for mattrygghet, selv om de for det meste er effektive, kan fortsatt ikke forhindre antimikrobiell overlevelse og sykdomsutbrudd. Dette medfører en enorm sosioøkonomisk belastning på grunn av sykelighet, dødelighet og tilbakekallinger av produkter. Videre øn...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Green Ammonia fuelled four-stroke Engines on the Norwegian Continental Shelf

Uviklingshøydepunkter i 2021 Vinteren og våren 2021 har mye aktivitet kretset rund utvikling av sikkerhetssystemene relatert til ammoniakk forbrenningstestene. Utvikling av luftrensesystemer (air-washers), ammoniakk scrubbere, deteksjonssystem og lagertank overrislingsystem har vært essensielt fo...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Handel i Haugesund er ikke hva den en gang var!

Hovedmålsettingen med mobiliseringsprosjektet var å mobilisere handelsbedrifter og interessenter i Haugesund sentrum til utvikling av 2-4 søknader om FoU-midler til innovasjons- og samarbeidsprosjekter for en mer bærekraftig handels- og sentrumsutvikling. Prosjektet har gjennomført tre workshoper...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114169 AGAVE: AI-based Geomodels from UAV Geoscanning for sustainable infrastructure development

AGAVE: AI-baserte geomodeller ved hjelp av ubemannet luftfartøy (UAV) geoskanning for bærekraftige infrastrukturprosjekter. I 2018 stod byggesektoren for 36% av det totale energiforbruket, og hele 39% av energi- og prosessrelaterte CO2 utslipp. En av de største utfordringene i infrastrukturpro...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Faster Assembly by Learning

Digital transformasjon er en uunngåelig prosess som omfatter enhver virksomhet og krever en proaktiv holdning og endringsvilje. Covid-19-pandemisituasjonen synliggjorde relevansen av dette, gjennom økt bevissthet og implementering av digitale rutiner og verktøy for arbeidslivet. Norsk og internas...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Biofuels in deep sea shipping for climate change mitigation (Bio4-7Seas)

Det er forventet at aktiviteten til skipsfarten kommer til å fortsette å øke de neste tiårene. I 2050 vil utslippene kunne være dobbelt så høye som i dag, med mindre utslippsreduserende tiltak blir iverksatt. Elektrifisering og hydrogen kan være løsninger for å få ned CO2 utslipp i en del tilfell...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PlastiSirk - Quality control and documentation of recycled thermoplastics

NOPREC har med dette prosjektet oppnådd forbedret kvalitetssikring og flere typer produktdokumentasjon for resirkulert termoplast i samarbeid med Containerservice Ottersøy og Norner Research. Prosjektet bidratt med ny kunnskap og metodesett for å dokumentere den resirkulerte plastens kvalitet, kv...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Evidence for action to reduce social inequalities in health

Utjevning av sosiale helseforskjeller er et prioritert nasjonalt og internasjonalt mål, men for å lykkes med dette må de underliggende strukturene som skaper ulikhet i helse adresseres og alle sektorer i samfunnet må samarbeide for å sikre koordinert innsats. Hovedmålet med prosjektet er å ut...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LASTING: Sustainable prosperity through product durability

Dette prosjektet stiller spørsmålet: Hvordan kan levetiden til forbruksvarer forlenges? Spørsmålet er viktig fordi mye tyder på at varige produkter fører til mindre materialutvinning, energibruk og miljøutslipp i alle faser av et produkts levetid, inkludert transport. Til tross for dette har p...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Project Nano Carrier 2020-2023 – The use of Porous Silicon Nanoparticles for pharmaceutical applications

Nacamed har patent på en effektiv produksjon av nanopartikler av silisium. Disse nanopartiklene kan benyttes innenfor en rekke områder i medisin, der problemstillingen kan være å få et legemiddel til å virke på rett sted, i riktig tidsrom, eller på riktig måte. Denne typen partikler kalles legemi...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Østfold

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Building design for At-risk groups

Eldre og personer som sliter med rus og psykiske lidelser, er særlig utsatt for brannrisiko. For å øke sikkerheten for disse gruppene, vil BUILDER-prosjektet arbeide for å få bedre forståelse for hvilke utfordringer de har og foreslå sikkerhetsløsninger rettet mot bygg og innredninger. Kunnskapen...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Strategies towards personalised medicine in Juvenile Idiopathic Arthritis; the MyJIA project

Barneleddgikt (Juvenil idiopatisk artritt, JIA) er en kronisk betennelsesaktig leddsykdom som kan føre til skader og funksjonstap. Nye medikamenter og behandlingsstrategier, som tumor nekrose faktor (TNF)-hemmer, har bedret sykdomsforløpet ved JIA, men majoriteten av pasientene oppnår ikke en til...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Norways public-private cooperation for pandemic preparedness and response (PANPREP)

Globalt samarbeid er nødvendig for å løse globale kriser som Covid-19 pandemien. Dette innebærer ikke bare samarbeid mellom stater, men også mellom ulike aktører i privat og offentlig sektor, slik som myndigheter, næringsliv, internasjonale organisasjoner som FN og Verdens helseorganisasjon, sivi...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI PhysMet - Centre for sustainable and competitive metallurgical and manufacturing industry

En viktig målsetting i SFI PhysMet er å muliggjøre mer bruk av resirkulert metall, bl.a. ved økt forståelse av hvordan legeringselementer som akkumuleres ved resirkulering påvirker mikrostruktur og egenskaper. Bor er et vanlig sporelement i resirkulert støpejern med potensielt skadelige effekter,...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Education for Sustainable Job Creation

Forskning finner at jobber for fattige mennesker kan bidra til fattigdomsreduksjon, og jobbskaping er derfor nøkkelen til å nå flere av bærekraftsmålene. Mange jobber i utviklingsland tilbyr imidlertid ikke anstendige lønns- og arbeidsforhold som gir grunnlag for en produktivitetsvekst over tid, ...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland