0 projects

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Fastlegeordningen - endelig evalueringsrapport i 2005

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Legedekning og stillingsstabilitet som utfordringer for fastlegeordningen.

Tilfredsstillende legedekning og stillingsstabilitet er avgjørende forutsetninger for at fastlegeordningens intensjoner om kontinuitet i forholdet mellom pasient og lege skal kunne oppfylles. Den overordnete problemstillingen for prosjektet er å undersøke hvordan fastlegeordningen fungerer i omr...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Fastlegenes tilbud og samarbeid med andre tjenester når det gjelder pasienter med alvorlige psykiske lidelser.

Prosjektet skal undersøke fastlegenes tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse, alvorlig rusmiddelproblem eller kombinasjon av alvorlig psykisk lidelse og rusmiddelproblem. Det legger vekt på fastlegenes tilgjengelighet, kontinuiteten i relasjon og kontakt mellom fastlegen og pasienten,...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Hvordan fungerer allmennlegetjenesten for barn og unge med psykiske problemer?

Barn og unge med psykiske problemer representerer en pasientgruppe som stiller spesielle krav til hjelpeapparatet. De har ofte omfattende og sammensatt problematikk, og det adekvate behandlingstilbudet innebærer samordnede tilbud fra ulike tjenesteytere m ed ulik kompetanse og arbeidsformer. Fast...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Pasienter med oppfølgingsbehov. Samhandling og ressursutnyttelse i fastlegereformen.

Fastlegereformens formål er bedre kontinuitet i lege-pasientforholdet og rasjonell utnyttelse av samlede legeressurser. Internasjonale studier viser til samvariasjon mellom et lands helsekostnader og førstelinjetjenestens "filterfunksjon". Senter for hels eadministrasjon vil i prosjektet studere ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Telefontilgjengelighet hos fastlegen

Et hovedmål med fastlegeordningen er å gi bedre tilgjengelighet til allmennlegetjenesten. Formålet med undersøkelsen er å undersøke telefontilgjengeligheten ved 100 tilfeldig utvalgte fastlegekontor. Dette gjøres ved at Telenor foretar trafikktellinger i sine sentraler, og gir rapporter om antal...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Vestland

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av interkommunal legevakt før og etter innføring av fastlegeordninga (FLO)

...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Søkelys på samfunnsmedisinen. Samfunnsmedisinsk hverdag.

...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Allmennmedisinske og samfunnsmedisinske småskalaprosjekt om fastlegeordningen

I løpet av 2001 vil en av de største reformer innen primærhelsetjenesten være gjennomført. Regjering og Storting har at forutsatt forskning og evaluering av reformen er en forutsetning. Allmennmedisinsk forskningsutvalg har i mer enn 25 år administrert en ordning med allmennpraktikerstipend: små...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av fastlegeordningen: Pasienterfaringer - belyst ved et pasientpanel

Hovedkilden for data blir en pasientundersøkelse, basert på et fast pasientpanel. Panelet vil omfatte ca 3500 brukere i et strategisk utvalg trukket av Statistisk sentralbyrå. Det vil gå spørreskjema til brukerne våren 2001 (før innføring fastlegeordninge n (FLO)), januar 2002 (ca et halvt år ett...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av fastlegereformen med utgangspunkt i SSBs Levekårsundersøkelser

Et datasett er etablert av Statistisk sentralbyrå i januar 2000, som belyser tema som kontinuitet, pasienttilfredshet og bruk av kurative legetjenester. Dette datasettet vil bli supplert med enkelte nye tema i panelundersøkelsen i januar 2001. Begge datas ett vil stilles på nytt i januar 2003, ha...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Legers arbeidsvilkår under fastlegereformen

Fastlegereformen har som en sentral målsetting å bidra til økt kvalitet i primærlegetjenesten. Målsettingen innebærer en antakelse om at de endringene som reformen innebærer kan påvirke kvaliteten i tjenestene legene yter ovenfor befolkningen. For å kunne vurdere om målet nås blir det derfor svæ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av fastlegereformen

Prosjektets mål er å bidra til evaluering av fastlegereformen ved analyser av registerdata og egne innsamlede data. Prosjektet består av 2 delprosjekter: <h>1. En analyse av faktorer som bestemmer pasienters valg av lege og legers preferanser for pasien ter. <h>2. En analyse av hvordan fastleg...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo