0 projects

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian centre for hydrogen value chain research

For å nå nasjonale og globale utslippsmål, spesielt i transport- og industrisektoren, er det et stort behov for å finne alternativer til fossile brennstoff. Elektrifisering og batteriteknologi er ikke tilstrekkelig til å oppnå dette skiftet, på grunn av ladetider, plassbehov og begrensninger i ef...

Awarded: NOK 120.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Vestland

FMETEKN-FME - teknologi

HYDROGENi – Norwegian centre for hydrogen and ammonia research and innovation

HYDROGENi, norsk forsknings- og innovasjonssenter for hydrogen og ammoniakk, skal gå i spissen for forskning og innovasjon for å underbygge klima og energimålsettingene til Norge i en internasjonal kontekst. Dette omfatter et sikkert fremtidig energisystem med produksjon av hydrogen (H2) fra forn...

Awarded: NOK 200.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Research Centre on Wind Energy

NorthWind er etablert som et kraftfullt vindkraftsenter for forskning, utdanning og innovasjon. Senteret har totalt over 50 partnere som dekker hele den norske verdikjeden innen havvind. Målet er å kutte kostnader, sikre en bærekraftig utvikling, skape arbeidsplasser og øke eksporten fra norsk le...

Awarded: NOK 120.0 mill.

Project Period: 2021-2029

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Effektstudie av innovasjoner fra FME HighEFF

Prosjektet vil gi bidra til å kartlegge innovasjoner fra prosjekter innen temaet Energieffektivisering i industrien fra tiden før FME HighEFF ble etablert, samt initielle resulater fra FME HighEFF. Videre vil prosjektet samarbeide med den eksterne konsulenten ift metodikk for måling av effekt, sp...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av forskning innen energisystemer

Prosjektet gir bistand til et utvalgt konsulentfirma i å undersøke effekter av målrettede aktiviteter innenfor energiforskning, RENERGI/ENERGIX, og evt. CLIMIT, slik at bevilgende myndigheter kan bruke resultatene fra prosjektet høsten 2018. FME CINELDI vil bidra til å fremskaffe grunnlagsmateria...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av energiforskning, NCCS

Prosjektet skal bidra til å studien som har som mål å kvantifisere samfunnsnyttige effekter av energiforskning i FMEene, og for oss særlig BIGCCS og NCCS. I dette prosjektet vil vi bidra med å identifisere relevante innovasjoner fra BIGCCS og NCCS, beskrive disse, samt å bistå med å utvikle metod...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av energiforskning innen bioenergi

Formålet med prosjektet er å synliggjøre effekter og nytte av offentlige forskningsmidler innen energiforskning, delområde bioenergi, knyttet til finansiering fra ENERGIX, FME og CLIMIT. FME Bio4Fuels er et nasjonalt senter som koordinere FoU og innovasjonen innen bærekraftig produksjon av biodr...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av energiforskning - delstudie nullutslipp transport

FME MoZEES fokuserer på forskning som kan føre til utvikling av ny batteri- og hydrogenteknologi for nullutslipp i transport. I to av hovedsatsningsområdene er det et stort fokus på utvikling av nye batteri- og hydrogen materialer og komponenter. Industri- og næringspotensialet er spesielt stor...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Akershus

FMETEKN-FME - teknologi

Hvor nyttig er norsk solcelleindustri? Et studie av økonomisk og miljømessige konsekvenser av norsk produksjon og bruk av solceller.

I dette prosjektet skal beslektede innovasjoner innenor tre deler av verdikjeden for produksjon av solcelleanlegg vurderes etter økonomisk og miljømessig nytteverdi. Både historiske og anslåtte fremtidige bidrag skal vurderes. De tre delene er: - silisiumproduksjon (feedstock) - silisiumkrystall...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

FMETEKN-FME - teknologi

Dokumentasjon av effekter av energiforskning med fokus på vannkraft

Forskningsrådet ønsker å gjennomføre en studie av effekter av energiforskning. Bakgrunnen for dette er et økende krav om å synliggjøre effekter og nytte av offentlige forskningsmidler. OED har i tildelingsbrevet for 2018 gitt Forskningsrådet følgende oppdrag: «Fullføre det planlagte prosjektet s...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Effekter av forskningen i The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) and The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods (ZEN)

Det søkes om midler for å kunne bidra til gjennomføring av en studie for å dokumentere effekter av energiforskning. Arbeidet skal ta utgangspunkt i FoU-prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådets aktiviteter RENERGI/ENERGIX, FME og CLIMIT i perioden 2008 - 2018, og det er særlig aktuelt å se p...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology

Forskningssenteret Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology (FME SUSOLTECH) samler ledende forskningsgrupper i Norge med ledende selskaper i solcelleindustrien fra inn- og utland. I dag domineres solcelleindustrien fullstendig av silisiumbaserte solceller, noe som forventes å fortset...

Awarded: NOK 120.4 mill.

Project Period: 2017-2025

Location: Akershus

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Bio4Fuels)

FME-senteret Bio4Fuels har fokus på forskning og utvikling innen bærekraftig biodrivstoff, inklusiv biogass, som en del av klimatiltak for å redusere klima-utslipp i transportsektor. Bio4Fuels er et samarbeid mellom sju forskningspartnere: NMBU, SINTEF, NTNU, RISE-Pfi, Ife og Universitetet i Sørø...

Awarded: NOK 128.0 mill.

Project Period: 2017-2025

Location: Akershus

FMETEKN-FME - teknologi

Mobility Zero Emission Energy Systems

Norge har tilgang til store mengder med kraft fra fornybare kilder, som blant annet kan benyttes til å produsere elektrisitet og hydrogen til transportformål. Det finnes i dag batteri- og hydrogenteknologi som kan tas i bruk i lettere kjøretøyer. I Norge er det satt ambisiøse mål som skal lede ...

Awarded: NOK 120.0 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Akershus

FMETEKN-FME - teknologi

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities - ZEN Centre

The Research Center on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN) er et forskningssenter for miljøvennlig energi etablert av Norges forskningsråd. NTNU er vertskap og samarbeider med SINTEF og brukerpartnere om å utføre forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktivitetene i senteret. E...

Awarded: NOK 176.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future (HighEFF)

FME HighEFF - Senter for energieffektiv og konkurransedyktig industri for fremtiden - har satt seg høye mål om utvikling og demonstrasjon av teknologier som kan forbedre energieffektiviteten og redusere utslipp fra industrien. Energieffektivisering er nødvendig og muliggjørende for overgangen til...

Awarded: NOK 200.2 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian CCS Research Centre - Industry-driven innovation for fast-track CCS deployment

CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) beskriver prosessen med å fange opp karbondioksidutslipp fra utslippskilder som kraftverk eller industrianlegg, transportere den oppsamlede CO2-en med skip, lastebiler eller rørledninger til et sted offshore og injisere CO2-en i dype underjordiske geologis...

Awarded: NOK 184.4 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology - HydroCen Fremtidens fornybare energisystem og energibruk setter nye krav til regulering, lagring og kapasitet. Dette gir vannkraften en ny rolle som leverandør og tilrettelegger av fleksibilitet til nettet, markedet, forbrukerne og samfunnet....

Awarded: NOK 192.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Centre for intelligent electricity distribution (CINELDI) - to empower the future smart grid

Gjennom å digitalisere og modernisere det regionale og lokale strømnettet, bidrar CINELDI til at kraftsystemet kan håndtere den økte elektrifiseringen av samfunnet som må til for å nå klimamålene. For at strømnettet skal bli mer effektivt, fleksibelt og robust, må det bli «smart grid». Økt elekt...

Awarded: NOK 160.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Subsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy

NORSK SAMMENDRAG SUCCESS-senteret for CO2 lagring offshore ble tildelt FME-status i 2009 og ble formelt innviet 1. januar 2010. En sentralt del av arbeid med CO2 lagring er den offentlig aksepten av CCS. FME SUCCESS har derfor hatt som mål og h\jobbe med oppgaver og aktiviteter som kan oppnå eff...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2010-2018

Location: Vestland

FMETEKN-FME - teknologi

FME-Solar United- The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

Solcelleindustrien fortsatte sin eventyrlige vekst også i 2017. I løpet av dette året alene ble solcellekraftverk med en samlet produksjonskapasitet på 95 GWp tatt i bruk rundt omkring i verden. Det er fortsatt behov for vesentlig vekst i bruken av solstrøm, og det er derfor viktig at solstrøm bl...

Awarded: NOK 160.0 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Akershus

FMETEKN-FME - teknologi

FME- NORCOWE- Norwegian Centre for Offshore Wind Energy

Noen høydepunkter fra NORCOWE NORCOWE har hatt 27 PhD-studenter siden starten i 2009. Senteret har arrangert sommerskole hvert år fra og med sommeren 2010 til og med sommeren 2015. Hovedformålet har vært å gi PhD-studentene en overordnet forståelse av offshore vindenergi og hjelpe dem til å sett...

Awarded: NOK 120.0 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Vestland

FMETEKN-FME - teknologi

FME- CenBIO- BIOENERGY INNOVATION CENTRE

CenBio - Bioenergy Innovation Centre - er et 8-årig industristyrt forskningssenter som samler aktører med interesse for norsk stasjonær bioenergi (varme/kraft), både fra industri (blant annet energiprodusenter og teknologileverandører) og FoU. CenBio tar sikte på å øke kostnadseffektivitet og bær...

Awarded: NOK 120.0 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Akershus

FMETEKN-FME - teknologi

BIGCCS Centre - International CCS Research Centre

Visjonen til BIGCCS Centre har vært å muliggjøre bærekraftig kraftproduksjon fra fossile drivstoff basert på kostnadseffektiv CO2-fangst, sikker transport, og underjordisk lagring av CO2. Senteret har utviklet ny kunnskap og teknologi som kreves for å akselerere implementeringen av storskala CCS,...

Awarded: NOK 160.0 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

FME-CEDREN-Centre for environmental design of renewable energy

CEDREN er et tverrfaglig forskningssenter der alle prosjektene og aktivitetene er organisert med fokus på samarbeid mellom ulike fagfelt. Teknologer, økologer, økonomer, hydrologer og samfunnsvitere jobber sammen mot felles mål. FME-strukturen med tematiske forskningssentre gjør dette mulig. CED...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

FME-ZEB-The Research Centre on Zero Emission Buildings

Da Forskningssenteret Zero Emission Buildings ble opprettet i 2009, var det blant de første initiativene til å se på utslipp av klimagasser fra bygninger i et livsløpsperspektiv. Hovedmålet for senteret var markedsgjennombrudd for bygninger med null utslipp av klimagasser knyttet til produksjon, ...

Awarded: NOK 120.0 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

FME-NOWITECH- Research Centre for Offshore Wind Technology

NOWITECH har utført multidisiplinær forskning på høyt internasjonalt nivå med et felles mål om å frambringe ny kunnskap, utdanning og innovasjon for å redusere kWh-kostnaden for offshore vindkraft. Teknologi for å bygge og drifte vindparker på dypt vann (+30 m) har vært vektlagt (både bunnfast og...

Awarded: NOK 160.0 mill.

Project Period: 2009-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage