0 projects

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Zygote – Kapasitetsløft innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi for Innlandet

Hovedmålet med prosjektet er å skape et robust internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og kunnskapsmiljø innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi i Innlandet for å gi det regionale næringslivet tilgang til økt kompetanse og forskningskapasitet. Hovedmålet skal nås gjennom følgende delmå...

Awarded: NOK 27.9 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Innlandet

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

CoTecH – Samskapt helseteknologi

Befolkningens behov for helsetjenester øker mer enn tilgangen på helsepersonell og summen av sykepleiermangel, fastlegekrise og eldrebølge utfordrer oss til å finne nye løsninger. Digital helseteknologi kan bidra til å løse denne utfordringen. Gode teknologiske løsninger kan gi økt trygghet og me...

Awarded: NOK 28.0 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Vestfold og Telemark

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

BIOSIRKEL: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

BIOSIRKEL er vestlandets arena for kompetansebygging og samskapende innovasjon innen sirkulær bioøkonomi mellom forskning- og utdanningsmiljøene, næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Plattformen vil muliggjøre nye bioøkonomiske verdikjeder ved å koble aktører med avfallsstrømmer t...

Awarded: NOK 28.0 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

MIDAS Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner

Norge er internasjonalt ledende innen utviklingen av autonom havromsteknologi, mye på grunn av et sterkt mangeårig samarbeid mellom forskning, akademia og industri i Midt-Norge. Maritim teknologi er i rivende utvikling, og autonomi, digitalisering og behandling av store datamengder kan få gjennom...

Awarded: NOK 26.3 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

INDIGO - Styrket regionalt industrielt innovasjonssystem for grønn omstilling

INDIGO – Styrket regionalt industrielt innovasjonssystem for grønn omstilling, har et partnerskap bestående av Nord universitet (prosjekteier og -leder), SINTEF Helgeland, Nordlandsforskning, Rana Gruber ASA, Nexans Norway AS, Alcoa Norway ANS, Mo Industripark AS og Kunnskapsparken Helgeland AS. ...

Awarded: NOK 28.0 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Nordland - Nordlánnda

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

ImpactWind Sørvest

Både i Norge og i utlandet vises det til mulige arealkonflikter ved utbygging av havvind. Norske myndigheter legger derfor opp til en grundig søknadsprosess med prekvalifisering før tildeling av areal og opp til to år med grundige konsekvensutredninger før utbygging av tildelt areal. Høringssvare...

Awarded: NOK 28.0 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Rogaland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FISK 4.0 – Industrialisering av den marine verdikjeden

FISK 4.0 er et spennende prosjekt som i de kommende seks årene skal utvikle kunnskap og bygge forskningskapasitet som legger til rette for verdiskapning i marin og maritim sektor. Prosjektet tar utgangspunkt i havfiskeflåten i Møre og Romsdal, hvor det finnes nasjonale- og internasjonale forventn...

Awarded: NOK 28.0 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Møre og Romsdal

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

CandRAS Kompetanse og utdanning innen landbasert produksjon av laks i resirkuleringsanlegg

CandRAS skal bidra til verdiskaping og omstillingsevne i næringslivet ved å styrke den regionale forsknings- og utdanningskapasiteten og gi næringslivet bedre tilgang til relevant utdanning og forskning. Prosjektet retter seg mot oppdrettsnæringen som er inne i en pågående omstilling av settefisk...

Awarded: NOK 28.0 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION Innlandet: Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i regionene

Forskningsbasert innovasjon i regionene Innlandet (FORREGION Innlandet) er et regionalt utviklingsprosjekt der fylkeskommunene sammen med FoU-sektoren, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og næringslivet sammen skal stimulere til utvikling innenfor strategiske satsingsområder. I prosjektet har regi...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Innlandet

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION ARKTIS

Troms og Finnmark er en region med store muligheter. Et mangfoldig universitet, en dyktig instituttsektor og enorme naturressurser gir gode muligheter for næringslivet, gjennom samarbeid og bedre bruk av regionens kompetanse. Det er også et stort vekstpotensial for kompetansemiljøer i regionen, d...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobiliseringsprosjektet i Møre og Romsdal 2021 - MobPro

Mobiliseringsprosjektet i Møre og Romsdal (MobPro) har som målsetning at flere av regionens bedrifter og kommuner øker sine evner til å fornye og konkurrere ved hjelp av systematisk og forskningsbasert innovasjon. Kravet om hurtig fornyelse og forbedringer i et næringsliv som i høy grad opererer ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Møre og Romsdal

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Forregion Viken

Formålet med Forregion Viken er å øke verdiskaping og sysselsetting ved å mobilisere næringsliv i hele Viken til å vurdere, og eventuelt ta i bruk forskning i sitt innovasjons- og utviklingsarbeid. Hovedaktiviteten i prosjektet har vært kompetansemegling ? utført av kompetansemeglere med og uten ...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Framsteg Longyearbyen

-

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Svalbard

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til mer forskningsbasert innovasjon i Nordland

FORREGION Nordland 2021 har bidratt med målrettet mobilisering til økt forskningsbasert innovasjon i fire utvalgte næringsmiljø/klynger: ACT Cluster, Betongklyngen/Concrete Innovation Cluster, Blågrønt Innovasjonssenter Nord (BGINN) og Algenettverk Nord/Norwegian Seaweed Association. Det vikti...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

VRI Rogaland 2021 - Klimasmart verdiskaping

2021 kan regnes som siste år i prosjektperioden 2017?2021. Vi visste imidlertid ikke i 2017 at det ville bli slik, og avtalene som den gang ble inngått med kompetansemeglerne, gikk ut i desember 2020. Vi måtte derfor i starten av året gjennom en ny anbudsprosess for å få kompetansemeglere på plas...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Rogaland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Forskningsmobilisering Agder

Målet med forskningstøttet innovasjon er skape nye og trygge eksisterende arbeidsplasser, økt konkurranseevne og verdiskaping for deler av Agders næringsliv. Innovasjon innenfor satsingsområdene forventes å bli svært viktige for næringsutviklingen framover. Siden oppstarten i 2017 har Forskningsm...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Agder

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION VESTLAND – MOBILISERING TIL MEIR FORSKING I BEDRIFT

2021 har vore eit godt år for FORREGION arbeidet i Vestland fylke. Vi har i stor grad nådd dei måla som var sett for arbeidet. Ein samarbeidsavtale mellom Vestland fylkeskommune, Vestlandsforsking og Høgskulen på Vestlandet var på plass i januar, og prosjektet har derfor hatt aktivitet i alle år...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

DistriktForsk Trøndelag - søknad om forlengelse 2021

DistriktForsk skal bidra til økt regional og nasjonal verdiskaping og konkurransekraft gjennom å mobilisere forskningsumodne bedrifter (spesielt i distriktene) til forskningsbasert innovasjon.

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til økt forskningsbasert innovasjon i Oslos innovasjonsdistrikter

"Innovasjonsdistrikter Oslo" skal styrke forskningsbasert innovasjon i regionens næringsliv. Innsatsen er prioritert rundt Oslos 3 innovasjonsdistrikter, Oslo Science City, Innovasjonsdistrikt Hovinbyen og Innovasjonsdistrikt sentrum, med tilhørende prioriterte drivere for utvikling og næringsmil...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert næringsutvikling - FORREGION-VT

Vestfold og Telemark fylkeskommune styrker FOUI-arbeidet ved økt satsing både med personressurser og økonomiske midler til FORREGION-VT, og ved å integrere arbeidet sterkere i fylkets strategier og virkemidler. Gjennom velprøvde verktøy og metoder vil FORREGON-VT mobilisere forskningssvake virks...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

NORSI – Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship

NORSI er den Nordiske forskerskolen for doktorgradsstudenter innen forskningsområdene innovasjon og entreprenørskap. Gjennom samarbeid, og med en nettverksbasert tilnærming, bidrar NORSI til å styrke forskerutdanning innen innovasjons- og entreprenørskap studier i Norden. NORSI sitt hovedoppdrag...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

N2 - Høyere opp i Verdikjeden - Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

Visjonen til N2 har vært å utvikle fremtidens leverandører i Nord-Norge. Dette oppdraget har prosjektet fått gjennom Regjeringens Nordområdestrategi fra 2017 som har resultert i det nordnorske pilotprosjektet N2. Eierne og samarbeidspartnerne i prosjektet består av våre to / tre nordligste fylkes...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Kvinneløftet FixIT - aktivitetar for å auke kvinner si deltaking i innovasjonsprosjekt (FORREGION)

Sjølv om innovasjon vert oppfatta som sentralt for samfunnsutvikling, er det få kvinner som deltek i forskingsbasert innovasjon. Dette gjeld særleg i teknologiutvikling innan fagfelt der kvinner utgjer eit mindretal. "Kvinneløftet FixIT" vil bidra til å auke kvinner si deltaking i forskings- og i...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

West Out and Beyond: a womens network program for research, development and innovation, where industry, academia and clusters collaborate.

Vest Ut og Fram er et prosjekt som tar utgangspunkt i å sette sammen et nettverk med kvinner fra både industri og forskningsmiljøer på Vestlandet. Prosjektets målsetting er å stimulere til flere forskningsprosjekt i industrien med kvinnelige prosjektledere. Prosjektet vil basere seg på samlinger,...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Teknoløft Sogn og Fjordane

Teknoløft Sogn og Fjordane bygger næringsretta kapasitet og kompetanse innan robotikk, stordata, digitalisering og automatisering ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking. Dette gjer vi gjennom å utdanne doktorgradskandidatar og forske i samarbeid med næringslivet. Prosjektet samarbeide...

Awarded: NOK 26.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet

Prosjektet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og forskningsmiljø for å styrke kompetansen og evnen til å forbedre tunnelsikkerheten nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet vil ruste bedrifter som vil fremme egne løsninger for tunnelsikkerhet, ved å kunne: - Diskutere sikke...

Awarded: NOK 18.3 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Rogaland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene

Kompetansesenteret for bygg- og anleggsnæringen i nord (BA-senter Nord) er etablert ved UiT i Narvik, Institutt for Bygg, Energi og Materialteknologi (IBEM). Instituttet har studietilbud i Narvik, Tromsø, Alta og Mo i Rana. I senteret inngår også betonglaboratoriet, miljølaboratoriet og integrert...

Awarded: NOK 27.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

BROHODE HAVBRUK 2050 - en regional kunnskapsplattform for effektiv utnyttelse av teknologikompetanse i havbruksnæring

Brohode havbruk 2050 skal gjøre havbruksnæringa bedre rustet for framtida. Nøkkelen er Midt-Norges mange sterke teknologimiljø. Tett samarbeid mellom forskere, teknologibedrifter, oppdrettsselskap og offentlige virksomheter bidrar til ny og bærekraftig teknologi på biologiens premisser. Nyskaping...

Awarded: NOK 22.6 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Autonome Systemer innen Transport og Industrielle prosesser

AUTOSTRIP er inne i sitt femte år og fokuserer nå på hvordan man avslutter prosjektet og viderefører alle de aktivitetene som er satt i gang. Det etter hvert bygget opp en brukbar stab av forskere som supplerer den vitenskapelige staben ved USN. Flere nye prosjekter er etablert og godt i gang. De...

Awarded: NOK 28.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestfold og Telemark

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

KAPASITETSLØFT FOR BÆREKRAFTIG OG INNOVATIV SJØMATPRODUKSJON

KABIS-prosjektets skal forsterke og målrette den havbruksorienterte forskning og høyere undervisning i regionen slik at denne bygger opp under, og styrker, innovasjonsarbeidet og omstillingen som nå pågår for å utvikle miljøvennlige oppdrettssystemer. Dette gjelder bl.a. landbaserte resirkulering...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland