0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Voices of Translation: Rewriting Literary Texts in a Scandinavian Context

This project identifies and foregrounds the "voices" of Scandinavian literary translations: both the rewritten textual voices (e.g. implied author, narrators and characters) and the voices that can be found in contextual materials (i.e. the voices of the interactive network of translators, copy e...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library

The core research activity in this project is the edition of the texts on papyrus fragments which belong to the collection of the Oslo University Library. The collection was formed between 1910 and 1936 due to the concerted efforts of the classicists Samson Eitrem and Leiv Amundsen. The texts are...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Contextual Aspects of Text Organization

Mye arbeid har blitt investert i automatisk korrigering av skrivefeil, men mindre er investert i å undersøke arbeidsflyten innen skriveprosessen. CATO har undersøkt skriveprosessen i to ulike grupper: vanlige forfattere uten kjente lese- eller skrivevansker, kjente dyslektikere. Prosjektet h...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Adaptations and Applications of Grammatical Studies in Iceland c. 1150-1350

Projektet har hittills resulterat i tre publicerade artiklar, två artiklar under utgivning, fem artiklar under utvärdering samt en antologi och två monografier under utvärdering. Den ena monografin kommer att bli projektets viktigaste produkt. Den heter 'The Poetic Genesis of Old Icelandinc Liter...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Shaping a domain of knowledge by editorial processing: the case of editing Wittgenstein's work

Prosjektet "Shaping a domain of knowledge by editorial processing: the case of editing Wittgensteins work" (Nr.: 213080) beskriver historien til Wittgensteinutgivelsen i sin sosiale, filosofiske og historiske kontekst. Den kjente filosofen Ludwig Wittgenstein publiserte ikke mye i levetid. Ist...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Tiny voices from the past: New perspectives on childhood in early Europe

SPEDE STEMMER FRA FORTIDEN: NYE PERSPEKTIVER PÅ BARNDOM I DET TIDLIGE EUROPA Prosjektet (2013-2017) har studert barns liv samt holdninger til barndom i antikken og middelalderen, en epoke som la mye av grunnlaget for moderne europeisk kultur. Prosjektet har dekket tiden fra 400-tallet f.Kr. til...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Contact, variation and change: towards an empirical history of Irish English. Diachronic studies of the evolution of an early New English

Fra ca. midten av 1500-tallet og fram til omtrent 1700 skjedde det en enorm folkevandring fra Storbritannia til Irland; siden 1700 og fram til idag har millioner utvandret fra Irland til Storbritannia, Nord-Amerika, Australia, New Zealand, Argentina og andre land. CONVAR-prosjektet forsker på irs...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Dungan (Khuejzu) Language of Central Asia: The Development of an Endangered "Chinese" Minority Language

Prosjektets to første år ble i hovedsak benyttet til kartlegging av dunganernes språksituasjon i Kirgisistan og Kasakhstan. Dette tok form av innsamling av ytterligere kildemateriale, ikke minst under feltarbeid i Sentral-Asia. Samarbeid med kinesiske, russiske og dunganske forskere har også vært...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Protracted Reformation in Northern Norway

Den langvarige reformasjonen i Nord-Norge Prosjektets overordnede siktemål er å vinne ny innsikt i forløpet og virkningene av de mer langsiktige endringsprosesser som ble utløst av reformasjonen i Nord-Norge og tilstøtende deler av nordre Fennoskandia i et lengre tidsperspektiv - fra seinmidde...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The language and geography of Middle English documentary texts

The project 'The Language and Geography of Middle English Documentary Texts' has reached the following goals by its closing date: We have compiled a corpus of administrative/legal texts and letters from the period 1399-1525: the Corpus of Middle English Local Documents (MELD). The corpus form...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Negotiating 'Indigeneity': museums, indigenous cultural heritage, and indigenous activism

1. Research Activities Field research was conducted among First Nations in British Columbia, Canada (based at the Museum of Anthropology, University of British Columbia, Vancouver, June-July). The data collected since the beginning of the postdoc, notably through interviews with Indigenous com...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bodily Imperfection. Negotiating the Imperfect Body in Early Christianity

I dette forskningsprosjektet undersøker jeg hva kristne tekster fra de første århundrene e.v.t. sier om kropper som på en eller annen måte er skadet, syk eller har en funksjonshemming. Jeg ser også på sammenhengen mellom forståelser av kroppen og kropps lig perfeksjon på den ene siden og utvikli...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Performing arts between dilettantism and professionalism. Music, theatre and dance in the Norwegian public sphere 1770-1850.

Prosjektmedlemmene har inkludert 3 professorer fra musikk- og teater- og dansevitenskap, 1 ph.d.-kandidat fra hver disiplin og 1 forsker i teatervitenskap, alle fra Det humanistiske fakultet, NTNU. Prosjektets fremste mål har vært å produsere ny kunnskap om grunnleggende endringer i forståelsen ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

As good as Greeks: Crypto-Muslims and under-cover Albanians. - Identity constructions among Albanians in relation to Greece and Europe

PUBLIC TALKS AND GUEST LECTURES Political Islam. Lecture at the Senior University, Drøbak. 8.5.2015. Political Islam. Public lecture at the House of Litterature, Oslo, in the series Political ideologies. 18.10.2014. OTHER PUBLICATIONS AND OUTREACH ACTIVITIES «Fra fez til flosshatt». K...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

What Buildings do: The Effect of the Physical Environment on Quality of Life of Asylum Seekers

Asylsøkere tilbys generelt en langt dårligere boligstandard enn befolkningen for øvrig. Dette er gjerne begrunnet i at bosituasjonen er ment å være midlertidig, men i praksis vet vi at mange asylsøkere bor på mottak i flere år. Bygningene er ofte bygget for helt andre formål enn å være boliger, d...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Poetry and Philosophy. Poetical and Argumentative Elements in Plato´s Philosophy

Målet med prosjektet har vært, som det fremgår av tittelen, å undersøke det komplekse og tilsynelatende motsetningsfylte forholdet mellom det vi kaller dikteriske og argumentative elementer i Platons dialoger. Forståelsen av at Platons dialoger må leses som en egen sjanger, der dikteriske og argu...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Gendered Integration? Jewish Women's Encounters with Scandinavia, 1900-1940

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å kartlegge og analysere jøders integrasjon i Skandinavia i de fire første tiårene av 1900-tallet. Konkret ble Norge og Sverige valgt, da landene hadde en relativt lik jødisk bosetting, i det mange immigrerte dit fra Øst-Europa fra andre halvdel av 1800-t...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Personal Autonomy, Addiction and Mental Disorder

Det overgripende målet med dette prosjektet har vært å studere forskjellige normative modeller av rusavhengighet. Med "normative modeller" sikter vi til måter å forstå hvordan rusavhengighet påvirker normativt relevante egenskaper ved personer som er rusavhengige. Det dreier seg om egenskaper som...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

'Biblical' Texts Older than the Bible: New Texts, New Publications, New Approaches

Prosjektet har i løpet av prosjektperioden rekruttert en postdoktor (august 2012) og satt sammen to internasjonale publiseringsteam, for henholdsvis Schøyen-prosjektet og bokprosjektet Dead Sea Scrolls Editions, Cave 1 Texts. Allerede i august 2012 samlet vi teamene til en stor internasjonal konf...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The ideology and sociology of language change in the Arab world

Dette prosjektet tar utgangspunkt i en hypotese om at det arabiske språksystemet, som er det mest kjente eksempelet på DIGLOSSI, har kommet under press som følge av informasjonsrevolusjonen. Hypotesen er at dialektene, som i utgangspunktet bare er talespråk, i større og større grad blir brukt skr...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Standardising minority languages

Europa har mer enn 70 historiske minoritetsspråk. Noen av disse språkene har en lang skriftspråktradisjon mens andre er i ferd med å bli standardisert. Studier av standardisering av minoritetsspråk fokuserer ofte på språklig revitalisering og tar for seg tema som domener for bruk av minoritetsspr...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

2nd International Conference of the Reformation Research Consortium

Konferansen i Oslo 2012 er den andre i rekken, og informasjon fra arrangørene i Zürich tyder på at interessen også for neste konferanse i Oslo allerede er stor, især blant yngre forskere. Konferansen arrangeres over tre dager, og programmet legger en hov edvekt på å gi yngre forskere anledning t...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt: Norge i et komparativt perspektiv

Studiet av norske demokratiske institusjoners møte med nazismen har produsert et svært mangfoldig bilde, og viser at utviklingen i hver enkelt institusjon hadde sin egen dynamikk bestemt av nazifiseringstrykkets styrke og karakter, personsammensetningen, evnen til kollektiv organisering og muligh...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Reflective Mind: An Integrated Philosophical Study of Metarepresentation and Reasoning

'The Reflective Mind' is an inter-disciplinary project investigating two unique reflective capacities of humans, namely to reason reflectively and to represent our own thoughts (or to metarepresent), by studying their interrelations and importance for human minds. Core members of the project team...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Simone de Beauvoir: Philosophy, Literature and the Humanities Internasjonal konferanse om Simone de Beauvoir, Oslo 20.-23.6. 2012

"Det finnes ikke et klart skille mellom filosofi og litteratur", sier Simone de Beauvoir, og hun var da også i hele sitt liv like sterkt opptatt av begge disipliner. Det å uttrykke seg både gjennom filosofi og litteratur handler om å kommunisere med andre , det handler om å vise hvordan andre ten...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Holbergs ideologier

Prosjektet vil plassere Ludvig Holberg i europeisk opplysningstid gjennom å studere hans sterkt underforskede sakprosa komparativt med bakgrunn i aktuell opplysningsforskning. Slik vil man belyse det moderne prosjektet og dets historiske forutsetninger. Prosjektet tar særlig for seg Holbergs natu...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

15th Euralex Conference in Oslo 7-11 August 2012

Annethvert år holdes Euralex-konferansen i regi av den europeiske foreningen for leksikografi, Euralex. Serien av Euralex-konferanser er resultatet av et internasjonalt samarbeid som kom i stand for vel 30 år siden. og samler eksperter i ordboksarbeid og leksikografisk teori og metode fra hele E...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Fartein Valen: atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer - en kritisk-analytisk, historisk og edisjonsfilologisk studie.

Fartein Valen regnes i dag blant de fremste norske komponister i første halvdel av 1900-tallet. Han var en nybrottsmann for den atonale musikken i Norge og evnet også å skape en helt særegen stil innenfor den europeiske modernismens hovedstrøm. Valen-prosjektet sikter mot en ny forståelse av Fa...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Det tiende nordiske kvinnehistorikermøtet i Bergen 8.-12. august 2012

De nordiske kvinnehistorikermøtene har fungert som et samlende forum for kvinne- og kjønnshistorikere for å møtes, diskutere, bygge nettverk og lage nye forskningsprosjekt. Ikke minst har de vært viktige i utviklingen av en teoretisk plattform for kjønnsf orskningen i historiefaget. Det første mø...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Dynamics of State Failure and Violence: A Comparative Study of Rebellion and Peace Processes in South Sudan's Contemporary History

Bakgrunnen for prosjektet «Dynamics of state failure and violence (Dynamikker rundt statskollaps og vold)» var at Sør-Sudan ble en selvstendig stat 9. juli 2011 og ble det 54. landet i Afrika. Norge har i flere ti-år vært en aktiv pådriver i arbeidet for å finne en varig løsning på krigene som ha...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Oslo