0 projects

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hvordan legge grunnlag for en individuelt tilpasset oppfølging av yngre personer med demens? En studie av vedtaksprosessen i to kommuner.

...Tjenester til yngre personer med demens og deres...og midlertidige løsninger. Dette forsterker behovet for samhandling med...at det kan være vanskelig å få fleksible tjenester inn i en ramme av spesifiserte vedtak og...Bakgrunnen for studien er egne erfaringer samt forskning...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Telemark

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

ALDERN - Individuelt tilpasset IKT for egenopplevd velvære og mestring for personer med demens i og rundt hjemmet

...Målbildet som definert ovenfor, munner ut i følgende...IKT-løsninger som kan gi personer med demens økt velvære og mestring i hjemmet og i...og det skal være mulig å tilpasse dem individuelt avhengig av brukerens og de pårørendes...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra GC Rieber Fondet til UiB, Institutt for global hels eog samfunnsmedisin - forskning knyttet til utfordringer innen samfunnsmedisin

...Gaven fra GC Rieber Fondene brukes til forskning på...for global helse- og samfunnsmedisin. Bruk av gaven er todelt, til forskning på alders- og...på underernærte, fattige barn i u-land. Gaven er brukt til å opprette Senter for alders- og...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2017-2026

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kunnskapsbasert persontilpasset aktivitetstjeneste for personer med demens

...i dag er over 72.000 personer rammet av demens i...får 10.000 nye sykdommen. 250.000 pårørende er indirekte rammet. Demens gjør at personen mister...vi ikke finner nye måter å bistå og tilrettelegge for personer med demens, vil utviklingen...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Utprøving av IT-hjelpemiddel for mennesker med demens/hukommelsessvikt

...Demenssykdommer som Alzheimers sykdom, fører til...med demens har problemer med å mestre ulike oppgaver i dagliglivet. Det er ca. 65000 mennesker med...og vel halvparten bor i eget hjem. De har behov for ulike tek niske hjelpemidler som er tilpasset...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CareMatch: Digital formidling av persontilpassede aktivitetsbaserte tjenester for personer med demens

...vil gjøre det radikalt enklere og billigere å...tjenester for oppfølging og veiledning av personer med demens. Noen AS har tidligere...familier med demens. Opplæring, kobling og oppfølging er i dag krevende å gjennomføre, både...I CareMatch prosjektet ville partnerne utforske...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Kultur på resept

...arrangementet «Kultur på resept» har HiØ som mål å...for å fremme bedre helse blant personer som vanligvis ikke har tilgang til kulturaktiviteter....bor ofte hjemme, og har et behov for å ha faste tilrettelagte og meningsfulle aktiviteter som er...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2024-2024

Location: Østfold

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Demens hos personer med utviklingshemning - tidlige tegn, utredning, diagnostikk og behandling

...eldre med utviklingshemning vil øke betydelig i Norge som i...demens. Personer med utviklingshemning har en forhøyet risiko for å utvikle demens, spesielt...som av genetiske årsaker har særlig høy risiko for Alzheimers sykdom. Imidlertid er det ingen...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestfold

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Risikofaktorer for utvikling av klaffefeil, hypertrofi og demens. Ekkokardiografisk og kognitiv screening av en generell befolkning.

...Tromsøundersøkelsen er en studie av risikofaktorer for...I en befolkningsgruppe med opp til 25 års oppfølging planlegges en femte helseundersøkelse i...70 år. Disse ble i 1994 undersøkt med ultralyd av halspulsåren, bukaorta og for et mindre antall...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Innbyggere som kilde til innovasjon

...Vi ønsker å fremme glede og glød i samskaping og...innbyggeres og ansattes ideer på en måte som forløser skaperkraft, optimisme og pågangsmot ved...og ansattgenererte innovasjonsideer. Forskning på innovasjon og medvirkning peker på...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Buskerud

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Fremtidens kommuner 2024 - Innovasjonskonferanse

...I en tid der Norges helse- og velferdssystem...og sosioøkonomiske utfordringer, står vi ved en avgjørende vending mot å finne bærekraftige...er en konferanse dedikert til denne oppgaven, ved å bringe sammen et mangfold av eksperter...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2024-2024

Location: Agder

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til medisinsk fakultet, NTNU: The Norwegian cognitive impairment after stroke (Nor-COAST) study

...Ca 11000 personer får hjerneslag i Norge årlig, med bedre prognose pga av god...lang tid etter hjerneslag. Det er uklart hvor store forekomsten er i en moderne norsk...kunnskap om sykdomsmekanismer og prediktorer. En vet at sekundærprofylaktisk medikamentell...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Demokratisk styring i et flernivåsystem: Lokal oppfølging av nasjonal politikk i Norge

...Demokratiet i en desentralisert nasjonalstat utspiller...I et slikt flernivå-demokrati oppstår spenninger mellom behovet for effektiv nasjonal...På den ene siden er d esentralisering til lokal forvaltning ment å sikre effektiv iverksetting av...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Local knowledge and poverty reduction in local communities in the Highlands and Lowlands of Bolivia and Ecuador.

...med prosjektet er å etablere et forskernettverk av forskere fra Bolivia, Ecuador,...tradisjonelle, teknologier for vannutnyttelse gjennom en komparativ tilnærming. Prosjektet har...-en bedre forståelse av lokalkunnskap og hvordan denne kan utnyttes bedre, samt benyttes på...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Regional kystsoneplanlegging - et redskap for en integrert kystsoneforvaltning?

...Hovedproblemstillingen for prosjektet er å undersøke om...en integrert kystsoneforvaltning. Prosjektet er todelt: En studie av norsk regional...studie. Den første delen omfatter en studie av norsk regional kystsoneplanlegging, i form av...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Tilpasset opplæring, spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter knyttet til innføring av Kunnskapsløftet.

...ønsker å videreutvikle et allerede etablert samarbeid i...knyttet til praksisfeltet. De systemrettete forholdene skulle ligge til rette for å...som allerede eksisterer mellom partnerne , men det aldri tidligere har vært arbeidet med et...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

MENTAL-Mental helse

Årsaker, forekomst og forløp av psykiske helseproblemer. En 10-års oppfølging

...Psykiske lidelser medfører økende belastning på...om det er antall nye tilfeller som øker eller krav til behandling og ytelser. Kjønnsforskjeller i...lidelser oppgis i de fleste nyere studier, men metodis ke problemer gjør det vanskelig å...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Forprosjekt for utvikling av mhelse for bedre mestring av psykiske plager blant ungdom 18-25 år

...Formålet med prosjektet er å bidra til økt...med psykiske plager og samtidig redusere bruken av anti-depressiva. For å oppnå dette vil...bidrar til et bedre og mer målrettet opplegg for behandling, oppfølging og samarbeid mellom det...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVA-PLAN-Evaluering av plan- og bygningsloven

Evaluering av byggesaksreformen i plan- og bygningsloven. Virkninger av godkjenningsordningen

...Prosjektbeskrivelsen tar utgangspunkt i de problemstillingene...her trekkes opp. Prosjektets problemstillinger, forskningsgrep, metode, utvalgskriterier og...i>Prosjektet skal studere hv ordan den sentrale godkjenningsordningen praktiseres, og...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Brukerstyrt personlig assistanse og seksualitet – mulighetsskaper eller brems?

...personlig assistanse er en rettighetsfestet tjeneste for...assistansebehov, i motsetning til andre tjenester er målsetningen likestilling,...selv som er i stand til å lede sine egne assistenter. I dette prosjektet undersøker hvordan...Fysisk funksjonshemmede med assistansebehov...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Åpen kommune

...Trondheim kommune har vedtatt "Vi er en åpen kommune"...kommune jobber dessuten med en ny ledelsesplattform, der lederskapets betydning for mobilisering...og ressurser hos eksterne aktører vektlegges. Åpenhet utfordrer måten kommunene ledes, organiseres...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Vi skal utvikle og teste ut en unik ny publiseringsplattform for å lage, kvalitetssikre, dele individuelt tilpasset alle slags nyheter.

...skal utvikle og teste ut en unik ny publiseringsplattform...tilpasset alle slags nyheter. Dette innebærer en løsning hvor nyhetene er publisert av...dag, med globalt snitt. Vår løsning skal kunne benyttes på tvers grenser, etnisitiet, kultur og...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hvordan kan god tilpasset opplæring og universelle tiltak fremme skolenærvær hos sårbare grupper i grunnskolen.

...vil undersøke hvordan god tilpasset opplæring og...et mer effektivt og inkluderende rammeverk for håndtering av skolefraværsproblematikk. Videre...økt samhandlingskomptanse på tvers av fagområdene utdanning og helse være en del av formålet....

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Vestland

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Read Perfect - individuell utforming av et lesevennlig skjermbilde

...Lesing på skjerm øker i forhold til trykte medier....kunnskaper i de tekniske fagmiljøene. Disse forholdene bringer mange mennesker in n i...Formål Formålet med prosjektet er å vise at teknolgien ligger til rette for å utnytte...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Akershus

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i et profesjonsperspektiv

...hensikt er å få fram kunnskap om grunnlag for å...av barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen i et profesjonsperspektiv. Prosjektet vil...den overordnete problemstillingen : Hvilke forhold skaper grunnla g for barnehagens arbeid...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Østfold

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Institusjoner og faglig utvikling i norsk barne- og ungdomspsykiatri. Utformingen av en offentlig politikk for barn med psykiske problemer.

...er en studie av den historiske utviklingen av barne-...tre hovedproblemstillinger. Målet er å studere formingen av de institusjon elle rammene,...fagfolk og den faglige idéutviklingen har hatt for organiseringen av arbeidet innen barne- og...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kommuneoverlegerollen før, under og etter pandemien – en kvalitativ studie

...kommuner er lovpålagt å ha en kommuneoverlege, men utforming og organisering...varierer betydelig. Formålet med dette doktorgradsprosjektet er å utvikle kunnskap om...kan påvirke denne. Kommuner i Norge står overfor store utfordringer i helse- og...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Akershus

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Modul i IKT og tilgjengelighet (MIKT)

...støtte fra Norges Forskningsråd (IT Funk) gjennomførte MediaLT i...(MIKT-prosjektet), der hovedmålet var å kartlegge og legge grunnlaget for en sertifiserende...fagfeltet i forprosjektet viste at det var et stort behov for en slik kursmodul, og i...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

VIS - Veiledning, Integrering og Samskaping versjon 2, med kommuner, innvandrere, frivillige, pedagoger, forskere og prosessveiledere.

...VIS - Veiledning, Integrering og samskaping...kontroll i oppveksten. Han skulle følge «storfamiliens» ord/vilje i viktige valg som...hadde ikke klart å tilegne seg de kulturelle kodene i sitt nye hjemland, og veilede sine barn i...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Buskerud

KULTUREN-Program for kulturforskning

Sannhetens vitnemål- studier av vitenskap i retten

...er en studie av sakkyndigheten i retten i historie og...er tverrfaglig, ved at det kombinerer historie og sosiologi i studiet av dommer fra både...spørsmå let: Hvilke effekter har sakkyndigheten, slik den har tatt form gjennom de siste to...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland