41,709 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The consensus paradox: Does agreement impede rational public discourse?

Projektet har syftat till att undersöka en paradox i teorier om deliberativ demokrati: Demokrati genom deliberation, där olika åsikter bryts mot varandra, syftar till nå överenskommelser i upplyst samförstånd, men när ett samförstånd väl etablerats kommer det sannolikt att försämra villkoren för ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mobile Lifestyles: Perspectives on Work Mobilities and Gender in the High North

Mobile kvinner og menn utgjør i dag en betraktelig del av arbeidsstyrken. Mens mye av litteraturen og debattene handler om migrasjonsteorier, deres relevans, fordeler og ulemper, er teorier om arbeidsmobilitet med et mer sirkulært preg og med vekt på mobilt arbeid studert i lys av kjønn og kjønns...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Socioeconomic significance of developmental projects in Northwest Russia: the INsiders' POINT of View

Russiske myndigheter har satt i gang flere moderniseringsprosjekter i Murmansk-regionen. Bland hovedtiltakene rundt den planlagte gassutvinninga i Stockmann-feltet var utbygginga av havna i Murmansk, samt av jernbanenettet og motorveiene i regionen. Slike prosjekter har utvilsomt innflytelse for ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Eurasian Borderlands: Transforming Religious, Ethnic and Socio-Economic Relationships

Dette prosjektet er en studie av de nye grenseområdene som er blitt til i tiårene etter Sovjetunionens oppløsning. Eksisterende samfunnsvitenskapelig litteratur om grenser og grenseområder tar ofte selve grensen for gitt og studerer sosialt liv i grenseområder ut fra det. I tillegg til å stude...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Faith-based actors in international conflict resolution

De siste tiårene har vi sett en økt interesse, av både politisk og akademisk karakter, for hvordan religion kan bidra konstruktivt i konflikthåndtering og fredsarbeid. Mye av denne forskningen kan forstås som et tilsvar til fokuset på de veletablerte forbindelsene mellom religion og konflikt. Et...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Nominal rigidities in prices of goods and services in the case of Norway 4. år hovedprosjekt - tilleggsstipend

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Succession Law: Challenges and Potential regarding regulating the Transfer of Property on Death in changing Society

Prosjektet tok blant annet sikte på å belyse trekk i samfunnsutviklingen som kan eller bør få konsekvenser for arveretten, typisk i form av hvordan utvalgte regler bør være. I denne rapporten anses som nye regler ikke bare nye lovbestemmelser, men også hvordan f.eks. domstolene bør tolke eksister...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The functioning of the EEA-agreement, challenges for the EFTA-countries and for the EU, the choice or the compromise...

Gjenstand for forskningen er forholdet mellom EØS avtalens hoveddel og endringer i primærretten i EU i lys av prinsippene om en dynamisk og homogen utvikling av EØS-retten. I oppgaven vil enkeltområder illustrere problemstillingen mer i detalj, ett slikt området er Unionsborgerskapet i EU.

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Comparing tax policy change in Scandinavia: welfare capitalism reformed? Utenlandsstipend

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Why not epistocracy? Political legitimacy and the 'fact of expertise' - EPISTO

EPISTO har bestått av seniorforsker/prosjektleder Cathrine Holst, postdoktor John Moodie og PhD-kandidat Silje Tørnblad, i tillegg til vitenskapelige assistenter. Et sentralt spørsmål for prosjektet har vært hvordan forene demokratiske prosedyrer med krav til en kunnskapsbasert politikk som hvile...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Management control in emerging network organizations: case of the petroleum supply industry in the Barents Region

Det overordnede formålet med denne forskningen var å studere hvordan økonomistyring utvikler seg i nye industrielle nettverk. Å organisere virksomheter gjennom nettverk har blitt en anerkjent metode i den moderne verden. Nettverkene er interessante fordi deres operative områder er utenfor de juri...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Flows and Practices: The Politics of Integrated Water Resources Management (IWRM) in Africa

Integrated Water Resources Management (IWRM) has emerged as a key approach in the water sector in the past decade. However, IWRM has not produced the anticipated socio-economic, political and ecological outcomes due to the uncertainty and complexity of ri ver basins and the plural, overlapping an...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Simulation based tools for linking knowledge with action to improve and maintain food security in Africa

I følge FNs organisasjon for ernæring og landbruk var det 800 millioner underernærte mennesker i 2015. Prosentandelen av underernærte er høyest i Afrika sør for Sahara. Samtidig er Afrika sør for Sahara en region som er spesielt sårbar i forhold til klimaendringer. Den grunnleggende matkilde...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Joint Land Certification and Household Land Allocation: - Towards Empowerment or Marginalization?

Felles landsertifisering og kvinners posisjon i husholdet Våre resultater viser at felles landsertifisering har styrket kvinners posisjon i husholdene. Kvinner har blitt mer bevisste om sine rettigheter og kvinner som er mer bevisste om sine rettigheter deltar også mer i beslutninger i relasjon ...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Akershus

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Den 20. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap 2012

Prosjektet omfatter planlegging og gjennomføring av Den 20. nasjonale fagkonferansen i statsviten-skap i regi av Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim 4.-6. januar 2012. Konferan sen finner sted på Rica Nidelven Hotell i...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Det 34. norske forskermøte for økonomer 2012 ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås

Forskermøtet 2012 skal avholdes på UMB på Ås 3.- 4. januar. Forskermøtet 2012 skal ha følgende plenumsforedrag: 1. Bengt Kriström*: Dynamic CBA and Hydropower investments (preliminær tittel) 2. Erwin Bulte**: Behavioral Economics and Economic Developmen t (preliminær tittel) 3.Om Nobelprisen 20...

Awarded: NOK 69,639

Project Period: 2012-2012

Location: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Impact of Social Media on Agenda-Setting in Election Campaigns: Cross-Media and Cross-National Comparisons.

Prosjektet har studert hvordan sosiale medier påvirker politisk valgkamp i norge og internasjonalt. Sentrale spørsmål var i hvilken grad sosiale medier bidrar til en mer inkluderende og offentlig debatt, i hvilken grad sosiale medier overtar deler av de tradisjonelle medienes dagsordensettende m...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

NMLs 15. medieforskerkonferanse 2012

Arrangementet inngår i Norsk medieforskerlags nasjonale forskningskonferanser som arrangeres annethvert år, alternerende med nordiske medieforskerkonferanser. Norsk medieforskerlag har bedt medieforskere ved Universitetet i Agder og Mediehøgskolen Gimleko llen om å ta ansvar for konferansen i Kri...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2012-2012

Location: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Effective Non-Violence? Resistance Strategies and Political Outcomes

Prosjektet analyser årsaker og konsekvenser til ikkevoldelig direkte aksjon, og samler inn nye data om krav og taktikk i konfliktprosesser. Vi sammenfatter her sentrale funn for prosjektet. Dahl et al. (2016) viser en enkel generell formell modell for når ikke-statlige aktører vil velge volde...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Are reductions in environmental burdens of industrial organic contaminants in rich countries achieved partly by export of toxic waste?

Prosjektets hypotese var at det pågår en endring i globale utslipp av industrielle miljøgifter assosiert med elektriske og elektroniske produkter; Fra områder der stoffene opprinnelig ble produsert og brukt i disse produktene, til områder som er implisert som mottakere av utrangerte produkter og ...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Akershus

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

EGPA konferanse Bergen 2012

Formålet med dette prosjektet er å arrangere den 34. årlige konferansen for European Group of Public Administration (EGPA) i Bergen 3-7 september 2012. Her møtes omlag 400 akademikere og en del sentrale embetsmenn fra de fleste europeiske landene i 17 per manente studiegrupper for å diskutere omt...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Ethnography of a Divided City: Socio-Politics, Poverty and Gender in Maputo, Mozambique

Med fokus på hovedstaden Maputo i Mosambik vil prosjektet produsere empirisk basert og ny kunnskap omkring sentrale urbane dynamikker, inkludert måten urban fattigdom er romliggjort, stratifisert, kjønnet og politisert. Under gjeldende rapporteringsperiode (2012/13) har en artikkel om hvordan fol...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Extended confiscation as a criminal law phenomenon - increased functionality or an unjustified deviation from traditional principles?

Projektet utgör en rättsvetenskaplig undersökning om syftet med utvidgat straffrättsligt förverkande och civilrättslig konfiskation, liksom hur de kan legitimeras i det straffrättsliga systemet. Denna typ av utvidgade förverkande former skiljer sig från vanlig indragning i huvudsak genom att det ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ERC- Eriksen Gender and Pentecostal Christianity

Gender and Pentecostalism (Kjønn og pinsebevegelse) prosjektet tar utgangspunkt i det påfallende paradokset at pinsebevegelser ofte har en egalitær form (for eksempel i det at alle kan oppnå frelse) på den ene siden men reproduserer tydelige kjønnede ulikheter på den andre (for eksempel i det at ...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Norsk sosiologforenings nasjonale fagseminar 2012: Sosiologiske vinterleker - Sosiologiske blikk på idrett og samfunn

I 2012 retter vi søkelyset mot idrettens rolle i samfunnet. På seminarets første dag er temaet idrettsorganisering med tittelen: Folkebevegelse - butikk eller sunnhetsdirektorat? Den andre dagen er temaet idrett som integrasjon med tittelen: For folk, Gud eller fedreland? Begge dagene vil bestå ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Experimental markets with search frictions and network externalities

Prosjektet undersøker små eksperimentelle markeder preget av informasjonssvikt, koordineringsfriksjoner, nettverkseffekter og forhandlinger. I små markeder kan ikke markedsaktørene behandle omgivelsene som gitte, men må opptrer strategisk i forhold til hverandre. I en del av prosjektet under...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordic Family Policy and Demographic Consequences

Sammenhengen mellom familiepolitikk og fruktbarhet er et sentralt samfunnsvitenskapelig og politisk spørsmål, og hvorvidt det kan sies å være en årsakssammenheng mellom politikk og atferd er stadig omdiskutert. Vi har studert dette på flere ulike måter. Nordisk familiepolitikk har som mål å fremm...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Moral and democratic education - Building ethical schools and teaching practices

Målet er å arrangere det forskarsymposiet som Special interest group 13 'Moral and Democratic Education' (Sig 13) i European Association for Learning and Instruction (EARLI) har kvart andre år; dvs. 18-21 juni 2012 på NLA Høgskolen. Dessutan å legge til r ette for publisering, samt å styrke forsk...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2012

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Political Institutions and Armed Conflict

Væpnet konflikt og politisk vold fører ikke bare til ødeleggende direkte vold, men hindrer også økonomisk vekst, truer befolkningens helsetilstand og øker fattigdom. Prosjektet har revurdert rollen til demokratiske politiske institusjoner med hensyn til å forhindre intern væpnet konflikt. Tidlige...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Social Conditions of Freedom in Contemporary Modernity

Prosjektet analyserer frihetens sosiale betingelser i dagens vestlige verden med særlig fokus på Norge. Resultatene som har kommet frem hittil i form av en bok og artikler som er skrevet og enten publisert eller sendt inn til tidsskrifter, kan oppsummeres slik: I Norge og store deler av den vest...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo