0 projects

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Governing, producing, and negotiating reindeer landscapes – towards fair and sustainable use of land

Dette samarbeidsprosjektet undersøker forvaltningen av arealer hvor det i dag er konflikter mellom verne- og bruksinteresser. Arealene i fokus er leveområder for vill- og tamrein (reinsdyrlandskap) i Norge, med spesielt fokus om villreinområdet på Hardangervidda og tamreinområdet i Finnmark. Be...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Assessing and mitigating the effects of climate change and biological invasions on the spatial redistribution of biodiv in cold environments

Prosjektet ASICS (ASsessing and mitigating the effects of climate change and biological Invasions on the spatial redistribution of biodiversity in Cold environmentS) er et globalt nettverk av økologer som jobber med naturmangfoldet i polare og alpine områder. Vi har samlet ekspertise på artskunns...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Eastern Tropical Pacific reef fish on the move: biodiversity reorganisation and societal consequences

Det østlige tropiske Stillehavet (ETP) er en nøkkelregion for marint biologisk mangfold der det komplekse marine økosystemet spiller en viktig rolle for regionens sosioøkonomiske forhold. Gjennom å ta i bruk en ny tverrfaglig tilnærming, har EASMO som mål å gi sammenstilte vurderinger av hvordan ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Climate Change Impacts and Biodiversity Interactions in Nordic Salt Marshes

NordSalt er et prosjekt hvor SINTEF som norsk partner jobber sammen med partnere fra Danmark, Sverige, Finland og Tyskland for å ta en helhetsvurdering på nordiske tidevannsenger og deres trekk, diversitet, utbredelse og endringer over tid og gjøre en vurdering på deres rolle i klimareguleringen ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Peatland Rewetting In Nitrogen-Contaminated Environments: Synergies and trade-offs between biodiversity, climate, water quality and Society

PRINCESS undersøker potensialet til alternativ arealbruk på gjenvåte torvmarker for å takle de store miljøutfordringene i Europa: klimagassutslipp, nitrogenforurensning og tap av biologisk mangfold. De alternative landbrukene som er studert i PRINCESS inkluderer høyintensitets paludikultur, lavin...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Damage and beyond: role of farmland for red deer populations

Landbruket endrer seg globalt og setter biologisk mangfold i fare. Landbruket bidrar imidlertid også med fôr av høy kvalitet til fordel for noen dyrearter. På denne måten oppstår en kobling mellom landbrukspraksis og dynamikken til enkelte dyrearter som til vanlig oppholder seg i skogsområder. Jo...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Twin Fjord - A participatory planning support system for sustainable area management using digital twin technology

Twin Fjord prosjektet vil utvikle et samskapende planleggingssystem for å fasilitere bærekraftig planlegging knyttet til arealer under press og vil bruke Fjord og Stranda Kommune som caseområde. Systemet vil blant annet kombinere en økologisk evalueringsmodell med andre effektvurderingsmodeller o...

Awarded: NOK 15.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Møre og Romsdal

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

FUGLAN VEIT - safeguarding diversity in times of climate change and biodiversity loss

FUGLAN VEIT ønsker å skape ny kunnskap og oppmerksomhet om sjøfugl som del av kystkulturen og å forbedre hekkesituasjonen for truede sjøfugler som søker beskyttelse fra menneskene i hekketiden. Sjøfuglbestandene er under alarmerende press, og prosjektdeltakerne ser behov for nye allianser i forv...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

"Nature and Humanity in the Age of Artificial Intelligence", Arne Næss Symposiet med Lord Anthony Giddens, nordiske forskere og studenter.

The 2021 Arne Næss Symposium is an annual UiO's event that has been postponed form 2020 to 2021 due to the Covid crisis. In 2020, the Arne Næss Professor(2020/21) - Lord Anthony Giddens - held a preamble webinar "What's Next: Covid 19 and the Future World Order" (https://www.sum.uio.no/english/re...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Verdensarvforum 2021 i Geiranger 7-9. september

Hovedtema for Verdensarvforum 2021 er Verdensarvstedenes livsvilje og tålekraft. Verdensarvstedene og verdiene utsettes for påkjenninger og trusler av ulik slag og i årets konferanse ønsker vi å se på hvordan stedene er rustet for å ta vare på verdiene. Konferansen vil bidra til faglig utveksling...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Forskning i friluft 2021

Bakgrunn Til tross for friluftslivets sterke posisjon i den norske befolkningen, har ikke friluftslivsforskningen noen sterk posisjon, verken i forvaltningen eller forskingen. Det er derfor viktig å skape økt oppmerksomhet rundt friluftslivsforskningen og å få fram den forskningen som faktisk for...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Plastic Cycle (PLASTCYC); Optimizing Resource Efficiency while Minimizing Recycling of Hazardous Chemicals in a Circular Economy

Beholdningen og strømmene av de syv mest brukte polymerene i plastprodukter i Norge ble vellykket kartlagt i PLASTCYC-prosjektet. Prosjektet ga en dynamisk probabilistisk materialstrømanalyse (MFA) som dekker hele økonomien for syv plastpolymerer (HDPE, LDPE, PP, PS, PVC, EPS og PET) i Norge fra ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LASTING: Sustainable prosperity through product durability

Dette prosjektet stiller spørsmålet: Hvordan kan levetiden til forbruksvarer forlenges? Spørsmålet er viktig fordi mye tyder på at varige produkter fører til mindre materialutvinning, energibruk og miljøutslipp i alle faser av et produkts levetid, inkludert transport. Til tross for dette har p...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Naturrestaureringskonferansen. FNs tiår for restaurering 2021 - 2030.

Norsk institutt for naturforsknng (NINA) og Miljødirektoratet arrangerte 18.-19. januar 2021 Naturrestaureringskonferansen for å markere norsk "kick-off" av FN's restaureringstiår. Konferansen samlet mer enn 35 foredragsholdere som tilsammen ga en bredt bilde av status og ambsjoner for naturrest...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Living Norway Ecological Data Network colloquium 2020: Towards openness and transparency in applied ecology

We hereby apply for funding for a two-day colloquium in October 2020 in Trondheim, Norway. The theme for the event is open science and FAIR data management in Applied Ecology and related fields. Although these topics have been on the agenda for a while, there is a real need for an increased atten...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Formation of small plastic particles in the environment and their bioavailability, accumulation and impacts on aquatic species

REVEAL setter søkelys på hvordan små mikroplast (sMP; <100 um) og nanoplast (NP; <1 um) partikler dannes fra nedbrytningsprodukter av større plastgjenstander, og hvordan disse partiklene oppfører seg når de transporteres fra ferskvann via kystnære brakkvann og videre inn i det marine miljøet. Den...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

UrbanMine: Institutionalisation processes in times of circular green transitions

Dette forskningsprosjektet ønsker - i samarbeid med kommunale og private aktører- å studere institusjonelle rammer og holdninger til mineralavfall som ressurs. Det undersøkes hvordan mineralavfall kan gjenbrukes og bli en ressurs for samfunnet. Prosjektet kartlegger - gjennom holdningsundersøkels...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The 4th Norwegian Circular Economy Conference 2020

The fourth Norwegian Circular Economics Conference will take place at the National Library in central Oslo on September 3, with a limited number of guests in the auditorium and live broadcasting for the large Norwegian and international audience. The Norwegian government is developing a national ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Norwegian Environmental Chemistry Symposium 2020

Årets norske miljøkjemi konferansen (NECS) er ett arrangement i en faglig konferanseserie i Norge som skal organiseres hvert annet år av Norsk Kjemisk Selskap (NKS), Faggruppe for Analytisk Kjemi (NKS-FAK). 2020-konferansen blir arrangert i Loen (Hotel Alexandra) under ledelse av Yngvar Thomasen ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sustainable Rural Environments: Practicing, Managing, and Performing the Gendered Outfields

Det er mange aktører på tvers av lokalt, regionalt og nasjonalt nivå som er involvert norsk utmarksforvaltning. Vi har gjennomført en omfattende kartlegging av kjønnsrepresentasjonen blant totalt 19 aktører som bestemmer over den norske utmarka. Vi har også sett på fordelingen av lederverv mellom...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Grazing in carnivore forests for sustainable production of food, timber and biodiversity

Utmarksbeiting har i mange århundrer vært en viktig ressurs for norsk matproduksjon, ikke minst fordi tilgangen til dyrka mark er begrenset av klimatiske forhold. De store rovdyrene bjørn, ulv, gaupe og jerv som førte til skader i husdyrbesetningene ble derfor forfulgt og helt eller delvis utrydd...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

SLUDGEFFECT: Life cycle effects from removing hazardous substances in sludge and plastic through thermal treatment

Akkurat nå sitter kanskje én du kjenner på toalettet og funderer på om de skal kjøpe en ny TV? Den samme personen har kanskje også tidligere på dagen tatt smertestillende for en ryggprolaps eller sin vonde skulder? Det vi ikke ser er at i samme tidspunkt starter denne personen flere prosesser...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Open Seminar: Sustainability and Life Cycle Analysis (LCA) in current and future research and innovation policy.

Dette prosjektet dreier seg om å planlegge og gjennomføre seminaret Sustainability and Life Cycle Analysis (LCA) in current and future research and innovation policy. Seminaret gjennomføres i løpet av en halv dag, 26. mai, i Oslo [NB! Utsettes til høsten 2020]. Målgruppene er forskningsmiljøer, ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2022

Location: Østfold

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture

I prosjektet POCOplast (Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture) samarbeider SINTEF, NTNU og organisasjoner fra alle ledd i verdikjeden (NCE Aquatech, Plasto, Grieg Seafood, Empower, Norwegian Plastic Recycling (NOPREC), Flokk) samt Miljøstiftelsen Bellona. POCOplast und...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Arne Næss Symposium 2020 with Anthony Giddens as Arne Næss Professor: "Nature and Humanity in the Age of Artificial Intelligence"

Project description: The Arne Næss Symposium is part of the Arne Næss programme at the University of Oslo established in 2007. Based at the Center for Development and the Environment at UiO, the Arne Næss Chair and Symposium are today the only ongoing project that preserves and critically develop...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Innovations in cumulative impact studies and applications to aid conservation and sustainable management of Reindeer in Scandinavia

I løpet av det siste århundret har verden endret seg raskt på grunn av menneskelige aktiviteter. Klimaendringer og effektene av dem er ofte på forsiden av nyhetene. Samtidig har menneskelig arealbruk endret jordas overflate. For eksempel fungerer veier og jernbaner ofte som barrierer for arters b...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Reuse of building materials - a user perspective

Prosjektet startet i april 2020 med et digitalt oppstartsmøte og en partnerworkshop med fokus på diskusjon om potensielle brukergrupper og byggevarer for ombruk som kan vurderes i REBUS (WP1). En systematisk litteraturgjennomgang ble utført (WP1) med tett samarbeid med en sommerstudent for å eval...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Constraints to degradation of biodegradable plastics in terrestrial systems

De siste årene har det kommet en rekke bionedbrytbare plastvarianter, også i Norge. Men hvor nedbrytbar er egentlig denne plasten under norske forhold med relativt lave temperaturer? Brytes den fullstendig ned, eller omdannes den til makro- eller mikroplast i stedet? Gjennom prosjektet har forske...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Evolutionary Demography Society’s 7th Annual Meeting

Mangelen på interaksjon spesielt mellom human-demografere og biologer var bakgrunnen for at organisasjonen «Evolutionary Demography Society» (https://www.evodemos.org/) ble etablert i 2013, med hovedsiktemål å skape en felles arena for forskere fra ulike fagdisipliner i bruken av demografiske an...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Workshop på en ny sykdom hos villaks

I 2019 ble det oppdaget en ny sykdom hos nylig oppvandret voksen laks i mange vassdrag som renner ut i den østlige delen av Atlanterhavet. Siden 2014, har en lignende sykdom har forårsaket omfattende dødelighet hos voksen laks i elver som renner ut i Østersjøen. Workshopen skal belyse om det samm...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage