0 projects

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

The international influence of the Norwegian 1814 Constitution 1814-1920

-

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

FRANCO-NORDIC SYMPOSIUM PARIS 3.-5.NOVEMBER 2014

Arrangementet har som formål å samle nordiske og franske historikere omkring sentrale spørsmål i nordisk historie. Tematisk og kronologisk spenner disse fra middelalderens kongedømme til dagens "nordiske modell", men det vesentligste temaet for konferanse n er overgangen fra enevelde til konstitu...

Awarded: NOK 90,938

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Fra imperiale mellommenn til statsbærende sjikt ? det danske imperium og dets norske embedsmenn

«Manning the state» har hatt to hovedformål. For det første har det vært et mål å vurdere om den samfunnsvitenskapelige imperielitteraturen kunne gi nye perspektiver på 1814 og den norske selvstendigheten. For det andre har prosjektet hatt et særlig fokus på de mennene som først kan forstås som ...

Awarded: NOK 28,803

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Historiedagene 2014

Historiedagene 2014 er en konferanse som vil gå over tre dager, 20. - 22. juni 2014. Den vil bli arrangert i Georg Sverdrups hus på Blindern i Oslo som et samarbeid mellom HIFO(Norske historikerforening) og IAKH (Institutt for arkeologi, konservering og h istorie. Konferansen åpner med en hoveds...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Pressens betydning for grunnlovsprosessen i 1814

Den danske dominansen over norsk kultur- og samfunnsliv før 1814 var bestemmende for hvilke aviser som var tilgjengelige.Da Norge ble utsatt for blokade under Napoleonskrigene bidro det til framvekst av egne norske nyhetsorganer. Blokade rammet også avisl everansen til Norge og forbindelsen med r...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnlovsjubileet 2014: Konstitusjoner belyst filosofisk og historisk med fokus på politiske og juridiske forhold.

Tema for konferansen er konstitusjoner belyst historisk og filosofisk med fokus på politiske og juridiske forhold. Vi vil ha spesielt fokus på forholdet mellom den norske og den amerikanske forfatningen, og legger opp til sterk deltakelse fra USA. Dette s kyldes dels at ideen til konferansen har ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Religionsfrihet - åndsfrihet - samvittighets-frihet - Kvekerne som del av demokrati-diskursen gjennom 200 år - 1814 til 2014.

I 1814 kom de første kvekene til Norge etter å ha vært prisonfanger i England. I 1814 fikk Norge sin Grunnlov. Seminaret tar utgangspunkt i disse to forholdene og sammenhengen mellom dem. Kvekerne aktualiserte spørsmålet om religionsfrihet og ble viktige pådrivere for Dissenterloven av 1845, sam...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnlovens miljøparagraf 110b (nå 112): Fra ord til handling?

Grl. § 110b var en oppfølging av Brundtland-kommisjonens rapport «Vår felles framtid» (1987), som sterkt bidro til å endre vårt syn på forholdet mellom menneske og naturgrunnlag. Vårt seminar tar utgangspunkt i spørsmålet om bestemmelsene i paragrafen har vært for lite påaktet. Tredje ledd gir s...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnlovsjubileet som minnepolitikk

Prosjektet Grunnlovsjubileet som minnepolitikk er et dokumentasjons- og forskningsprosjekt om feiringen av grunnlovsjubileet i 2014. Prosjektet skulle gi kunnskap om hva vi gjorde når vi "jubilerte", hva jubileringen gjorde med oss og hva vår måte å feire på kan fortelle om oss som nasjon. Prosje...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnlovssymposium ved Det juridiske fakultet 2014

Grunnlov, politikk og rettssikkerhet» er tittelen på det tredje og siste grunnlovssymposiet Det juridiske fakultet ved Universitetet arrangerer som ledd i fakultetets grunnlovssatsing. Under denne tittelen løftes så vel rettshistoriske som dagsaktuelle pr oblem som Grunnloven tar sikte på å regul...

Awarded: NOK 66,916

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

1814 i Oppland. Bønder, øvrighet og soldater.

Bakgrunnen for prosjektet er det nasjonale 200-årsjubileet for Grunnloven i 2014. For et par år siden vedtok Opplandsarkivets fagråd å lage en fagbok om det som kalles 1814-prosessen i Oppland. Et hovedspørsmål er hvilke sosiale grupper deltok i denne pro sessen. Historikerne har ment mye om dett...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2013-2014

Location: Innlandet

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Republikanisme. Antologi og seminar

Antologien om republikanisme vil vise hvordan det finnes en annen frihetstradisjon enn liberalismen i klassisk europeisk og amerikansk politisk idéhistorie, nemlig republikanismen. Republikanismen ønsker folkestyre, og ser politisk makt som sprunget ut av flertallet av frie borgere innenfor ramm...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnloven til debatt

Prosjektet involverer forskningsbidrag fra flere relevante fagmiljø ved UiB som jus, historie, sammenliknende politikk, medievitenskap o.a.. Prosjektet ledes av Universitetsmuseet. Overordnet mål er å skape engasjement og diskusjon om rettsstaten og dem okratiet. Slik vil vi bidra til å skape e...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Fagseminar: Monumenter, minner og myter i norsk nasjonsbygging

"Norges riksmonument mot 2014" er et forsknings- og formidlingsprosjekt som bruker monumentet Haraldsstøtta i Haugesund som utgangspunkt for å drøfte nasjonsbygging i lys av monumenter, minner og myter. På den måten vil vi bruke lokalhistorien som inngang sport til å drøfte en mer overgripende na...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2013-2013

Location: Rogaland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Vestnordiske grunnlovsprosesser

I Norge har det de senere år pågått en omfattende prosess med mål om å "pusse opp" Grunnloven. Flere av våre naboer i vest (Island, Færøyene, Skottland) er også i gang med - til dels gjennomgripende - grunnlovsprosesser. Prosessene har fellestrekk med de n norske og med hverandre, men er også ul...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnlovens betydning for norsk utenrikshandel på nett

Prosjektet er et interaktivt formidlingsprosjekt på nett med utgangspunkt i datamateriale samlet av ett av delprosjektene i forbindelse med grunnlovsjubileet. Nettstedet vil gi publikum mulighet til selv å utforske hvordan sentrale deler av norsk utenrik shandel endret seg som konsekvens av grun...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet

-

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Experiences of War and Nationality in Denmark-Norway, 1807-1815

Manuskriptet er fordelt på følgende kapitler: Prologue: Denmark-Norway and the Ideology of Patriotism Chapter 1: The Bombardment of Copenhagen Chapter 2: Denmark-Norway's War with Sweden Chapter 3: Naval and Economic Warfare Chapter 4: Internal Changes an d External Threats Chapter 5: End Games C...

Awarded: NOK 96,000

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Trykking av Historisk kommentarutgave til Grunnloven

Vi viser til søknad ES468430 som NFR dessverre ikke hadde tilstrekkelig med midler til å kunne innvilge, og til bevilgningsbrev fra Stortinget (vedlagt), samt dialog med seniorrådgiver Rune Rambæk Schjølberg om publiseringsstøtte. Med bevilgningen fra Sto rtinget har miljøet funnet det mulig å pr...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Vägar till en gemensam nordisk samekonvention.

I både Norge och Sverige finns såväl äldre som nya minoriteter, vars situation i de båda länderna i varierande grad avspeglas i samhällsliv och offentlig och politisk debatt. Med tanke på det kommande grundlagsjubileet 2014 framstår bl.a. den författnings mässiga grunden som intressant. Författni...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Det lokale, 1814 Grunnlova - Studiar frå Nordvestlandet og Telemark

Prosjektet skal bidra med lokale og regionale perspektiv i forbindelse med 200-års jubileet for Grunnloven og 1814. Prosjektet er eit samarbeid mellom historiemiljøa ved Høgskulen i Volda, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskulen i Telemark. Prosjektet v il munne ut i ein antologi med lokale og ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Telemark

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Skilsmissen. Dansk og norsk identitet før og efter 1814

Denne bog fortæller historien om den måske største omvæltning i norsk og dansk historie - adskillelsen af "tvillingerigerne". Efter ufrivilligt at være blevet kastet ind i Napoleonskrigenes malmstrøm med Københavns Bombardement i 1807 blev de to lande eft er stormagternes vilje skilt fra hinanden...

Awarded: NOK 48,632

Project Period: 2011-2012

Location: Ukjent Fylke

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Publiseringsstøtte til arbeidet "Maktfordeling og 1814"

Føremålet med prosjektet er publisering og dermed formidling av forskingsarbeidet "Maktfordeling og 1814".

Awarded: NOK 73,000

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

1814 - Historien nedenfra

Historikeren Odd A. Storsveen etterlyser "nærmere forskning omkring den folkelige opplevelsen av begivenhetene både sentralt og lokalt, og endelig forskning i hvordan og hvorfor en fredelig, demokratisk prosess med valg og beslutninger faktisk kunne funge re i et folk som ikke hadde opplevd annet...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnloven og regionene: hegemoni, kontinuitet og brudd.

Prosjektet vil undersøke hvordan den norske regionen i det dansk-norske eneveldet ved inngangen til 1814 kan forstås som en territoriell enhet med betydelig autonomi i forhold til de andre regionene i Norge. Utgangspunktet er en oppfatning om at den enkel te regionen fungerte som en administrativ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Textualizing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014

The specific interdisciplinary and textual focus on the Constitution will allow us to explore new ways of analyzing citizens' participation in the evolution of democracy in Norway. Relying on methodologies that share an understanding of texts as social ac tions, we focus on investigating the text...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

The Norwegian Constitution in a Changing European Context

NORCONE-prosjektet har resultert i to hovedbøker og flere større arrangementer, i tillegg til at forskerne har skrevet flere artikler/bokkapitler og diskutert forskningen på faglige konferanser. Boken 'Det norske paradoks: om Norges forhold til Den europeiske union' (Universitetsforlaget, 2014...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Nye perspektiver på grunnlovshistorien

Den norske Grunnloven av 1814 innebar et brudd med fortidens politikk, med det dansk-norske eneveldet. Norge ble en forfatningsstat. Å gi en forfatning i 1814 betød å etablere Norge som stat og å bestemme hva som skulle være statens innhold. I noen intense tiår etter den franske revolusjonen i 17...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

1814-grunnloven - historisk virkning og sosial forankring

Det nordiske perspektivet har hele tiden stått sentralt i prosjektet. Våre åpne konferanser har hatt som mål å belyse ulike samfunnsgruppers relasjoner til konstitusjon, rettsorden og politisk kultur, herunder både kritikk og misnøye. I november 2012 avholdt vi en konferanse med tittel "Frihe...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnloven som symbol. Etnisitet, religion og konstitusjon i dagens Norge

Grunnloven som nasjonalt symbol. Prosjektet sitt formål er å gi kunnskap om hvilken betydning Grunnloven 1814 har for nasjonalfølelse og nasjonal identitet. Grunnloven 1814 er ikke bare interessant som et historisk fenomen og som et juridisk dokument. My e tyder på at den norske grunnloven og hi...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo