0 projects

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Heftig og begeistret? En studie av individualisering, kundekontakt og grenseregulering i arbeidslivet

En har registrert at ansatte opplever joben som ambivalent eller tvetydig; den er spennende og utfordrende, men stressende og belastende på samme tid. Det er i denne både og tilstanden at en må lete for å forstå og fortolke dagens arbeidsliv. Et arbeidsli v hvor mange understreker betydningen av ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Fra faste forhold til løse forbindelser. Dynamiske organisasjoner i det kunnskapsbaserte arbeidslivet.

Prosjektet tar utgangspunkt i et strategisk utvalg av arbeidslivskontekster innen kunnskapsarbeid (bl.a. IKT, finansivirksomhet, FoU og rådgivinings/konsulentforetak) for å studere hva som kjennetegner bruken av ulike dynamiske organisasjonsformer i foret akene. En er opptatt av hvordan nye arbei...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Mot en individfokusert personalledelse - mot et "amerikanisert" næringsliv i Norge?"

Personalledelse utøves på ulike måter. Historisk har man snakket om personalforvaltning, personaladministrasjon og strategisk personalledelse, mens litteraturen nå i økende grad har oppmerksomhet på mer individfokusert personalledelse. En omtaler dette so m kalkulerende personalledelse (KLP), som...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Det nye arbeidslivet: Nye arbeidstidsordninger blant fedre og mødre og blant foreldrepar.

Endringer i arbeidslivet de senere år, med stadig mer sammensatte og skiftende krav til den enkelte, og med økte muligheter og forventninger til fleksibilitet mht. når og hvor man jobber, krever nye typer tidsorganisering for foreldre. I forprosjektet er en i gang med å analysere endringer arbei...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Bioassay for dioksin-screening av fisk og fiskeoljer basert på reseptorteknologi

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Implementering av Russlands internasjonale forpliktelser - menneskerettigheter og miljø. SamarbeidsSIP med NUPI. Prosj.nr. 157257/V10.

Prosjektet tar sikte på studere Den russiske føderasjonens vilje og evne til å implementere statens internasjonale forpliktelser innenfor menneskerettigheter, handel og miljø. Det vil bli foretatt en systematisk undersøkelse av hvorvidt Russ land overholder sine internasjonale forpl...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Kjeller

Prosjektet vil utvikle og vedlikeholde infrastruktur for innovasjon i de nå 6 deltagende FoU-institusjoner IFE, FFI, NILU, Norsar, UNIK og TFOU (HSK er nå innlemmet i HIAK, som for 2004 sender separat søknad pga ny organisasjon). Man ønsker å videreføre hovedtrekkene i den etablerte FORNY-organis...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Rogaland

Søknaden omfatter aktiviteten i FORNY Rogaland for 2004. Prekubator er ansvarlig for FORNY Rogaland og kommersialiseringsenhet for de mest sentrale forskningsmiljøene i regionen. Det er initiert et samarbeid med næringslivet om FORNY hvor Statoil og Innovasjon Rogaland (IR) deltar. Samlet søknad ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/NTNU

For 2004 søker NTNU om 5,43 millioner kroner fra Forskningsrådet for følgende infrastrukturaktiviteter: 1. Idesøkprosesser i utvalgte fagmiljø. 2. IPR-seminar på instituttnivå. 3. Gründerskolen NTNU entreprenørskole. 4. Venture Cup Trøndelag. 5. Hovedoppgaver, dr.oppgaver med nyskapingsprofil. 6....

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Development of alpha emitting radiopharmaceutical for tumor targeting

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Høgskolen i Narvik

Prosjektet er vil være en videreføring og videreutvikling av HIN samarbeid under FORNY I og FORNY II. En målbevisst satsing inn i mot innovasjon og kommersialisering vil stå sentralt. Videre vil innsatsen mot informasjon, opplæring og veiledning bli særlig lagt vekt på. Industrialisering vil stå ...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Nettbasert Vareprat: Effekter på bedrifters image og (potensielle) kunders kjøpssannsynlighet

Forskningsprosjektet "Vareprat på nett" er et samarbeidsprosjekt mellom p.t. Telenor Mobile, Kverneland Group, Handelshøyskolen BI, University of Maastricht og InterMedium. Formålet med prosjektet er å utvikle tjenester som gir bedrifter direkte og dynami sk informasjon om hvordan nettbasert vare...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

MultiMEMS N: Manufacturing Cluster Providing Multi-functional MEMS Services to the Industry

MuktiMEMS skal utvikle en standardisert og fleksibel fremstillingsprosess for multifunksjonelle mikrosystemer som vil være tilpasset en rekke anvendelser inkludert en ny måte å sette sammen (pakke) MEMS komponenter. Denne pakketeknikken er basert på tekno logi som er utviklet for hybrid-integrert...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Vestfold

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

HW basert sanntids kryptering av lagrede data i SCSI/Fiberchannel baserte lagrings enheter.

For at IT sektoren skal kunne ivareta de krav som settes til sikkerhet i de økende mengden sensitive data i store lagringsenheter er det avgjørende at man tar i bruk ny teknologi samtidig som eksisterende og allment utnyttet teknologi blir inkludert i lø sningene. HDD SecureD er en HW basert kryp...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Instrument for avbildning av prostata

Systemet består av to detektorer som utvikles og bygges i dette prosjektet. Begge detektorer integreres i en gantry setup, kontrolleres og leses ut av et dedikert utlesningssystem. Programvare for billedbehanding som rekonstruerer bilde-strålingen blir og så implementert. Instrumentet vil detekt...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/CMR

Målet med prosjektet er økt kommersiell utnyttelse av FoU-resultater fra CMR. Dette skal oppnås ved at CMR videreutvikler en infrastruktur som legger til rette for økt fokus på kommersialisering og får frem kommersialiseringsidèer.Det er et mål med infrastrukturprosjektet at det bidrar til at CMR...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Hydrogen demonstration project powered by renewable energy

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Høykapasitet sjøverts logistikksystem for sjømat - Fresh Fish

Norsk sjømatindustri eksporterer sjømat til mer enn 170 land men hele 55% av total-verdien på 30,6 mrd. NOK i 2001 gikk til EU; eksporvolumet til EU var i 2001 vel 900 tusen tonn, herav 265 tusen tonn fersk laksefisk og 24 tusen tonn fersk torskefisk. Eks porten av fersk torskefisk er ventet å øk...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

SEACHAINS; Sjøtransport som konkurransedyktig del av integrerte logistikkjeder

Prosjektet har som formål å utvikle kompetanse hos rederier omkring forretningsmessige analyser, basert på kvantitative og kvalitative analyser av sjøverts logistikkløsninger i et helhetlig kjedeperspektiv. Målet er bedre å kunne forstå og analysere konku rranseflatene mellom ulike sjøtransportlø...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Havforskningsinstituttet

Arbeidsplan: Idègenerering og søk: -direkte oppsøkende virksomhet mot alle avdelinger. -etablere kontaktperson i alle relavante grupper. -gjennomgangen av virksomhetene skal skje på FoU aktivitetenes premisser, der det er et siktemål å identifisere potensiale uten å forstyrre pågående FoU aktivit...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Prosjektmidler v/ UiB

Det innsendes fra aktørene i Bergen(Forny-Bergen) to søknader fra to grupperinger. Prosjektbeskrivelse/søknaden er identisk for de to søknader fordi prosedyrer og enhetsstørrelser er identiske, måltall og dermed søknadsbeløp er forskjellige. De to grupperingene har begge avtale med Forinnova som ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Vestland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Kunnskapsarbeidsplassen - The Knowledge Workplace

Kunnskapsarbeidsplassen er et FoU-prosjekt for å beskrive og utvikle sammenhengene mellom: - Organisering, organisasjonsutvikling og nye arbeidsformer - Arkitektur, nye kontorløsninger og fysiske rammebetingelser - Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi i kunnskapsbaserte, ...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Tapsutvikling og oppgraderingsproblematikk i turbin og vannvei

Prosjektet vil øke kunnskapen om hvordan ulike parametre, slik som slitasje, kavitasjon, kjøremønster etc. påvirker virkningsgraden til vannkraftmaskiner over tid. Kjennskap til turbinens virkningsgradskurve er av avgjørende betydning for optimalisering a v kraftproduksjonen og for å ta optimale ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Sinvent

1. Informasjonsmøter i fagmiljøene: Det planlegges gjennomført ca. 60 informasjonsmøter pr. år i SINTEFs 80 avdelinger. 2. Fagdager for SINTEF / NTNU-miljøet: Arrangement av seminarer rettet mot SINTEF / NTNU-personale med formål å videreutvikle disses kunnskap om og forståelse av nyskaping og ko...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/NGI

NGI har en internasjonalt ledende posisjon innenfor enkelte fagområder som kan danne basis for unike forretningsidèer med kommersielt potensiale og har fått bevilget FORNY-midler i 2003 til infrastrukturtiltak. Det er etablert et godt samarbeid med Campus Kjeller som foreløpig har resultert i at ...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøriktig energiutnyttelse av impregnert trevirke

Det er en klar nasjonal og internasjonal målsetting at en større andel av energiforsyningen skal forsynes fra nye fornybare og miljøvennlige energikilder. Treavfall er å betrakte som ny fornybar energi og er således ønskelig å energiutnytte. I perioden 20 11 til 2020 er CCA-impregnert trevirkeavf...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Rogalandsforskning

Prosjektet "Kommersialisering av forskningsresultater i RF" har følgende innhold: 1. Utvikle forståelsen og verdien av patentering og kommersialisering i forskningsmiljøet Dette inbefatter møtevirksomhet i avdelinger, med ledelsen og enkeltpesoner. 2. Dir ekte søk etter de gode ideer . Dette er e...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/NLH

Hovedmål for 2004: å stimulere til og hente inn i ideer med høyt verdiskapingspotensial fra forskere og fagmiljøer. Fokus vil være rettet mot institutter og forskergrupper der verdiskapingspotensialet er høyest. Næringslivskontoret vil sammen med Bioparken drive aktivt oppsøkende arbeid mot disse...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Akershus

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av en ny angiogenesehemmer Meth-1 mot kreft

OBS! Vi ønsker å reservere oss mot at disse opplysningene blir publisert uten vårt skriftlige samtykke. Cytovations mål er å finne og karakterisere nye proteiner som vil hemme dannelsen av blodkar til kreftsvulster. Cytovation har identifisert en potensiell angiogenese-hemmer kalt Meth-1. Cytova...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av biomarkører for miljøvernovervåking og prosesstyring basert på protein-chip teknologi

Biomarkører omfatter molekylære, celluære og fysiologiske endringer i en organisme etter eksponering for forskjellige typer forurensning. I miljøsammenheng kan biomarkører brukes til overvåking, forvaltning, regulering, risikovurdering og godkjenningsprog rammer for kjemikalier. Biomarkører indik...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland