0 projects

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Høykom Infrastruktur 2011

- Prosjektet har hatt flere møter sammen for å se på hvordan vi skulle komme frem til en søknad hvor vi kunne gi detaljert informasjon om hva kostnadene for utbyggingen ville bli og hvordan dette vil slå ut knyttet til egenfinansieringen på 40%. Dette h ar partene tatt på egen regning. - Beboe...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Akershus

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av NGA bredbånd i Beitstad , Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag.

Målet med prosjektet er utbygging av Next Generation access (NGA) bredbånd til et område hvor mange mangler og har utilfredsstillende bredbåndstilbud pr i dag. Utbyggingsområdet Beitstad i Steinkjer kommune omfatter ca 800 husstander. 640 husstander har meldt interesse for å kople seg til til d...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Breibandaksess Vest-Telemark til udekka husstandar.

Situasjonen i Vest-Telemark etter fleire rundar med breibandutbygging er at det ikkje er att store samanhangande område der det manglar tilbod om breiband via ADSL, fiber eller radio. Dei delane som nå står att, har typisk så lang avstand til telefonsent ral at signal på kobberkablane ikkje når ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

B4B - Samla breibandutbygging til fire bygder utan breiband i Sogn og Fjordane

Prosjektet skal syte for breibanddekning til alle som bur i Solheimsdalen og Angedalen i Førde kommune og til alle som bur på Lefdal/Midthjell og Vollset i Eid kommune.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsbygging i Andebu

I perioden 2008 til 2010 ble det med midler fra Høykom bygd ut trådløst bredbånd i store deler av Vestfold. Andebu kommune ble med i et prosjekt i slutten av perioden. Dette ga deknig til to områder i kommunen der innbyggerne samlet underskrifter og var s vært aktive pådrivere for at utbygging sk...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Vestfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Høykom2011 - Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune har en stor portefølje over regstrerte bredbåndsprosjekter. En oversikt på disse her: http://www.stfk.no/Tjenester/Verdiskaping_og_innovasjon/IKT-program/IKT-infrastruktur/Bredbandsprosjekter-i-regi-av-Sor-Trondelag-Fylkeskommu ne/ Ut fra denne listen har vi valgt ut ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

På nett - Bredbåndsutbygging i Vestfold

På nett omfatter 7 kommuner i Vestfold (Hof, Re, Sande, Stokke, Nøtterøy, Larvik, Lardal) som ikke allerede er fullt bredbåndsutbygd, og vil gi Vestfold som helhet en dekningsgrad på tilnærmet 100%. Områdene som gjenstår utbygd i disse kommunene er ikke i nteressante for kommersielle aktører, og ...

Awarded: NOK 13.4 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Vestfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Søknad om tilskudd til utbygging av aksessnett i områder av Akershus uten eksisterende tilbud - oktober 08

Akershus fylkeskommune har invitert alle kommuner i fylket til et samarbeid om søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd i områder av fylket hvor slikt tilbud mangler. I alt 13 av 22 kommuner i fylket ønsker å samarbeide om søknaden. I prakis tilsier dette at at alle kommuner som mangler bre...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Breiband til alle i Hordaland

Prosjektet er det første fylkesomfattande Høykom-prosjekt i Hordaland. Prosjektet er derfor også ei viktig satsing i høve til å samordne infrastrukturutbygging på tvers av kommunar, regionråd og fylkesnivået, og for å stimulere felles kunnskapsutvikling o g bruk av breibandtenester i fylket. Orga...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd Nordvest III. Utbygging av hviteflekker og andre bredbåndsbehov for 23 kommuner i Møre og Romsdal

Bredbånd Nordvest III er videreføring av utbyggingsprosjektet Bredbånd Nordvest I og II for utbygging av hvite flekker i Møre og Romsdal. Prosjektet vil organiseres og gjennomføres etter samme prinsipper som fase I og fase II. Møre og Romsdal fylke har på tatt seg rollen som prosjektansvarlig og ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Møre og Romsdal

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd i Nordland

Prosjektet skal bidra til at bredbåndsdekningen for private husholdninger, næringslivet og offentlige virksomheter skal komme opp i 100 %. I tillegg til dette prosjektet vil midlene som er bevilget fra KRD ha stor betydning for å nå dette målet. Utbygging ene baserer seg på løsninger med radiolin...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Breibandløftet Sogn og Fjordane fase 3 - lukking av breibandgapet.

Prosjektet skal syte for at 90% av innbyggjarane i fylket som ligg langt frå telesentralar får høve til å ta breibandtenestene i bruk. Sogn og Fjordane er eit fylke med særleg store utfordringar knytt til å gjere breiband tilgjengeleg til alle. Undersøk inga til Teleplan frå juli 2007 viser at ...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd i Rogaland 2 - Bredbånd til alle i Rogaland

Prosjektet er en videreføring av det Høykom-støttede prosjektet Bredbånd i Rogaland, og har som formål å innfri målsetningen fra Soria Moria-erklæringen om "bredbånd til alle" i Rogaland fylke. Rogaland Fylkeskommune har gjennomført en detaljert kartleggi ng av hele fylket for å identifisere alle...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til alle i Buskerud

Søknaden er delt inn i 5 arbeidspakker. 3 av arbeidspakkene er regionale og 2 vedr. enkeltkommuner. Ettersom løsningene er noe forskjellig innenfor de enkelte pakkene beskrives hver av dem kort: Arbeidspakkene er oppført i prioritert rekkefølge. Arbeidspa kke 1 Numedal; kommunene Nore og Uvdal, R...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd tilalle kommunene i Telemark

Alle kommunene i Telemark er med i denne søknaden, bortsett fra Siljan som melder om tilnærmet 100% dekning i kommunen. I søknadsrunden i august 2006 fikk 11 av kommunene tilslag. Det presiseres at denne søknaden gjelder videreføring av, og tillegg til f orrige rundes prosjekt. Prosjektet vil g...

Awarded: NOK 26.6 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsutbygging i Sør-Østerdalen

Hedmark fylkeskommune og samarbeidspartnere ønsker ikke å etablere egen tilbyder, eller selskap, som skal levere disse tjenestene. Omsøkt prosjekt må ses i sammenheng med de tre øvrige søknadene fra Hedmark. De fire prosjektene vil samordnes i forhold til følgende forhold o Samarbeide om utarbei...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digital allemannsrett i Østfold - bredbåndtilbud for alle innbyggere og næringslivet i Østfold

Prosjektet skal oppnå full bredbånddekning i Østfold. Søker er Østfold fylkesommune på vegne av kommunene i fylket, med unntak av distriktskommunene Aremark, Marker og Rømskog hvor pågående HØYKOM-støttet infrastrukturutbygging pågår. Det søkes om tilsku dd til etablering av aksessnett i områder...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Østfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Full BREDDE 3.0 - Ett nytt skritt mot full bredbåndsdekning i hele Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag fylke har en dekningsgrad i juni 07 lik 96,5% jf. Teleplans rapport "Bredbånd - Dekningsanalyse 2007". Etter 2 runder med utbygging i regi av Høykom gjenstår det nå for mange kommuner å gi dekning til spredte "hvite flekker". Dette inkludere r en del områder hvor enhetskosten blir f...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsutbygging i Nord-Østerdalen

Hedmark fylkeskommune og samarbeidspartnere ønsker ikke å etablere egen tilbyder, eller selskap, som skal levere disse tjenestene. Omsøkt prosjekt må ses i sammenheng med de tre øvrige søknadene fra Hedmark. De fire prosjektene vil samordnes i forhold til følgende forhold o Samarbeide om utarbei...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsutbygging i Hamarregionen

Hedmark fylkeskommune og samarbeidspartnere ønsker ikke å etablere egen tilbyder, eller selskap, som skal levere disse tjenestene. Omsøkt prosjekt må ses i sammenheng med de tre øvrige søknadene fra Hedmark. De fire prosjektene vil samordnes i forhold til følgende forhold o Samarbeide om utarbei...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsutbygging i Glåmdalen

Hedmark fylkeskommune og samarbeidspartnere ønsker ikke å etablere egen tilbyder, eller selskap, som skal levere disse tjenestene. Omsøkt prosjekt må ses i sammenheng med de tre øvrige søknadene fra Hedmark. De fire prosjektene vil samordnes i forhold til følgende forhold o Samarbeide om utarbei...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Breibandløftet Sogn og Fjordane fase 2. Breibandutbygging til 26 bygdelag i 15 kommunar i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane er i gang med eit krafttak (Breibandløftet Sogn og Fjordane) for å sikre utbygging av transportnettet til dei bygdene som har eigen telesentral og å gje innbyggjarane her tilgang til xDSL. Når denne utbygginga er ferdig vil det vere att 5 telesentralar i fylket som ikkje har utb...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsutbygging i Glåmdalsregionen

Prosjektet bredbåndsutbygging i Glåmdalen er et samarbeidsprosjekt for kommunene i Glåmdalen (Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør-Odal, Åsnes og Våler) og hvor Hedmark fylkeskommune har prosjektansvaret. Samarbeidskonstellasjonen er et resultat av at kommunen e ligger i samme geografiske område, ønsk...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til Lødingen Vestbygd Fase 2

Prosjektet skal ha en særlig oppmerksomhet mot å samordne regionale initiativ knyttet til utbygging av en moderne infrastruktur for IT, slik at pris på IT-tjenester i ulike deler av Nordland er konkurransedyktig med de beste fylker i Norge. I St.meld. nr. 49 (2002-2003) ?Breiband for kunnskap og...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd Nordvest Fase II - Utbygging av hvite flekker og økt kapasitet til grunnskoler i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylke har stilt seg i spissen for en ny søknad om midler. Flere nye kommuner har meldt interesse i fase II og søknaden omfatter også en betydelig forsterkning av nett til flere grunnskoler i fylket. Resultat av kartlegging i forbindelse med forrige søknadsrunde viste at mer enn ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Møre og Romsdal

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsinfrastruktur til kommuner i Finnmark 2007

Finnmark fylkeskommune besluttet våren 2003 å involvere seg sterkere i utbygging av bredbåndsinfrastruktur. Fylket har opprettet Bredbånd Finnmark As som har etablert fiberforbindelse fra Alta til Hammerfest. Kommunene i Finnmark har vært meget aktive ifb. Høykom ordningene og satt i gang fler...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsutbygging i sørlige del av Fjellregionen

Prosjektet bredbåndsutbygging i sørlig del av Fjellregionen er et samarbeidsprosjekt for fire kommuner i Nord-Østerdal (Rendalen, Tynset, Alvdal og Folldal) og hvor Hedmark fylkeskommune har prosjektansvaret. Samarbeidskonstellasjonen er et resultat av a t kommunene ligger i samme geografiske om...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av BREDBÅND i ytterdistrikter for 6 kommuner på Helgeland

Det er gjort et forprosjekt basert på Wimax og DXL som teknologi for å belyse mulighetene, men kommunene vil likevel stille leverandørene fritt til å velge den teknologi som måtte passe i de enkelte områdene. Kostnadsrammen er stipulet herfra og finnes i vedlegg 1 og 2. Utredning Hemnes, Nesn...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Etablering av infrastruktur for å kunne tilby bredbåndskapasitet og tjenester til de såkalte "hvite flekkene" i Salten regionen.

Gjennom Salten Regionråd som representerer Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold har det i flere år vært et tett og godt samarbeid innen IKT området. Fokus de siste årene har vært på bredbåndsutbygging - noe som blan t annet har resultert i at samtlige kommu...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbandsaksesser i Troms

Å utvikle kraftfulle bredbåndsaksesser til fylkets utkantsområder - til næringsliv, husholdning og skole/offentlige - er en offensiv strategi for næringsutvikling og bosetning. Et attraktivt miljø for bedrifter og enkeltmennesker omfatter i dag bredbånd - og må gis med samme kvalitet og pris her...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Troms - Romsa - Tromssa