0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Uncertainty and robustness in house price prediction models

Nøyaktig verdifastsettelse av boliger er viktig for mange aktører innen bank-, forsikring- og eiendomsmeglerbransjen. Verdifastsettelser kan enten gjøres ved fysisk verdivurdering utført av en takstmann/eiendomsmegler eller ved bruk av en automatisert verdsettelsesmodell (AVM). En AVM er en stati...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Extending the Norwegian Strawberry season trough novel breeding material

Det norske forbruket av jordbær til friskkonum økte med 70 % i perioden 2009 til 2018. Til tross for denne økningen har den norske jordbærproduksjonen holdt seg relativt stabil og selvforsyningsgraden ligger i dag på rundt 30 %. Omtrent halvparten av den årlige importen finner sted i perioden apr...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

2^2-INTRATARGET: Nanocarriers to deliver antibodies towards intracellular targets in cancer cells/TAMs at primary/metastatic sites

2^2-INTRATARGET var et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Spania (koordinator), Italia, Frankrike og Norge. Konsortiet besto av eksperter innen fremstilling av identifisering og produksjon av antistoff, nanobærerutvikling, karakterisering av nanomedisiner, immunologer, farmasøyter...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Fruit quality measurement device

I dette prosjektet presenteres en ny teknologi som muliggjør rask og ikke-destruktiv måling av kvalitetsegenskaper i frukt. Teknologien kan forbedre mulighetene til å tilby frukt av høy og konsistent kvalitet, og til å gjennomføre kvaliteskontroller med lavere kostnader og raskere responstid enn ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Immunotherapy targeting genetic frameshift mutation in cancer cells

Det er fortsatt et stort medisinsk behov for nye behandlingsformer for kreft. Hubro Therapeutics utvikler nye vaksiner rettet mot mutasjoner i gener som er tilstede i kreftformer assosiert med såkalt genetisk mikro-satellitt ustabilitet (MSI). MSI er kjent i mange forskjellige kreftformer og spes...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AI4FISH - AI for sustainability in marine recreational fishing participation: Scalable spatio-temporally resolved ML models

Målet vårt er å generere dynamiske fiskeplasser for å øke sannsynligheten for at brukere lykkes med å fange fisk. Dette baserer seg på hypotesen om at mislykkede fiskeopplevelser på angitte steder påvirkes av ugunstige forhold, inkludert temperatur, saltholdighet, strømmer, tilgjengelighet av mat...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

PaCRTool: Verification- proof of concept

Dette prosjektet har som mål å introdusere presisjonsmedisin for å bedre resynkroniserings-behandlingen av pasienter med hjertesvikt. Hjertesvikt er den ledende dødsårsak i den vestlige verden og et problem som øker med velstand. 30% av alle hjertesviktpasienter har hjertesvikt på bakgrunn av led...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk i norsk kultursektor

Siden oppstart 01.01.2021 har vi i vårt forskningsprosjekt kartlagt utslippsdrivere som aktiviteter og produkter innen film & tv, scenekunst, festival, event og vinteridrett. Kartleggingen er gjort i samarbeid med flaggskip i kultursektoren som Den Norske Opera & Ballett, Øyafestivalen, Strix og ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Development of T cell receptor sequencing based method for diagnosing celiac disease

Utvikling av metode for diagnostisering av cøliaki uten behov for gluteneksponering Forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, ledet av prof. Ludvig Sollid, har studert glutenspesifikke immunceller (T-celler) fra cøliakipasienter. Disse T-celle spiller en sentral rolle i syk...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Use of Automation Processes for Detection of Emergent Behavior during Systems Integration Testing

Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) er en ledende aktør innen forsvarsindustrien med spesielle utfordringer knyttet til dette segmentet. Lange livsløp, små volum og få tester av det komplette systemet kjennetegner produktene. KDA er i denne PhD-studien et forskningslaboratorium for å se på hvor...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Buskerud

NAERINGSPH-Nærings-phd

DNA damage in blood cells in relation to chemotherapy and nutritional status in colorectal cancer patients.

Kolorektal kreft, som omfatter kreft i tykk- eller endetarm, er den tredje mest vanlige kreftformen globalt, og Norge rangeres blant landene med høyest forekomst. Fremskritt innen tidlig diagnostikk og behandling har bidratt til en betydelig økning i antall overlevere etter kolorektal kreft. I ti...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Digital støtte for planlegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering av behandlingsforløp.

Data fra sykehusopphold eller annen behandling, filer eller data fra pasienten selv, resultater fra tester, resultater fra spørreskjema og annet som kunne vært viktig for å ta avgjørelser rundt pasientbehandling finnes i ulike formater og ligger lagret i ulike systemer i ulike deler av helsetjene...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

XyloBond: Multi-functional binding additives from wood

Målet med Xylobond er å utvikle en rekke nye bærekraftige bindingsadditiver med høy ytelse som er spesialtilpasset spesifikke industrielle applikasjoner. Dette innebærer forskning på nye kjemiske ruter for å omdanne lignin råvaren produsert i Borregaards bioraffineri, inkludert lignin volum som i...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Østfold

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Tandem Ocean Mapping

Tenk deg at du vil vurdere innvirkningen av klimaendringer på et korallrev, undersøke masser i havbunnen, eller inspisere et nett i et oppdrettsanlegg. I dag gjøres dette typisk med fjernstyrte fartøyer (ROV) som styres fra bemannede båter. Autonomous Tandem Ocean Mapping (ATOM)-prosjektet har re...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Optimized Production Process and Biocarbon Product for use as Silicon reduction material

Den overordnede målsetningen med prosjektet har vært å redusere bruken av fossilt karbon (kull og koks) i smelteovner for silisium- og ferrosilisium-produksjon. Å erstatte fossilt karbon med biokarbon er en nøkkel for å redusere karbonavtrykket til norsk prosessindustri. Biokarbon som skal bruke...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: CAR T cell therapy for metastatic cancer

Selv om det er gjort store fremskritt innen behandlingen av brystkreft de siste tiårene, er det fortsatt en betydelig gruppe pasienter som har få eller ingen behandlingsalternativer etter tilbakefall og metastatisk brystkreft. Forskere ved OUS jobber med en potensiell ny behandling for noen av di...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Vision-based AI for infrastructure inspection support

Moderne samfunn er fundamentalt avhengige av elektrisitet. Dette stiller strenge krav for å opprettholde påliteligheten og tilgjengeligheten av strømforsyningen. For å forhindre driftsstans og for å opprettholde sikker og pålitelig forsyning, må elektriske verktøy utføre regelmessige inspeksjoner...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Østfold

ENERGIX-Stort program energi

Fjerning av sandsedimenter fra biogassreaktorer i drift

Produksjon av biogass gir store miljøgevinster gjennom reduserte utslipp og ved gjenbruk av energi i organisk avfall. Norske kommunale- og interkommunale biogassanlegg behandler i dag en økende mengde organisk avfall, både fra husholdninger og industrien. De vanligste kildene til organisk avfall ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ClinCode - Computer-Assisted Clinical ICD-10 Coding for improving efficiency and quality in healthcare

ICD-10 diagnosekoder spiller en viktig rolle både på norske og svenske sykehus så vel som over hele verden. Etter hver pasientkontakt skal behandleren registrere en eller flere diagnoser eller prosedyrekoder i epikrisen som beskriver hva slags utredning eller behandling pasienten har fått. ICD-10...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Digital solutions for integrating physical models with sensor data to combat corrosion under insulation

Innenfor olje & gass-, kjemisk- og prosessindustri på norsk sokkel og landanlegg finnes det hundrevis av kilometer med isolerte rør, der isolasjonen bla. skal beskytte mot brann, dempe lyd, eller stabilisere prosesstemperaturen. Selv om isolasjonen er innkapslet, er det vanlig at vann trenger inn...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

User-centred Security Framework for Social Robots in Public Space (SecuRoPS)

SecuRoPS adresserer utfordringene knyttet til cybersikkerheten til sosiale roboter. Fokuset er på sosiale roboter som opererer i det offentlige rom, der de er mer sårbare for digital og fysisk sabotasje, angrep, hærverk og tyveri enn i et mer kontrollert rom. SecuRoPS utvikler et brukersentrer...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hardware reverse engineering – Verifisering av tillit til maskinvarekomponenter i kraftforsyningen

Et overordnet mål er å sette fokus på påliteligheten til maskinvarekomponenter for bruk innenfor den kritiske infrastrukturen til kraftsystemet. Interessenter kan som resultat bedre beskrive den nødvendige tilliten til maskinvarekomponenter. Det grønne skiftet er en storstilt satsning for å bi...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NYLIPID - Nye konsentrerte marine fettsyreprodukter for humant konsum

Fiskeoljer er kjent for å inneholde sunne omega3-fettsyrer. Mest kjent er de langkjedede flerumettede omega3-fettsyrene EPA og DHA. Det er et marked for omega3-oljer både innenfor mat, kosttilskudd og farmasi. Epax er en ledende produsent av omega3-konsentrater og er aktiv innen forskning og utvi...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Geopolymer Concrete Based on Mining Residues

Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Betong består av sement og tilslag (stein og grus), hvor sementen er bindemiddelet som limer sammen tilslaget slik at betongen har høy styrke. En utfordring derimot, er at Portland sement, som er den sementen som i hovedsak brukes som bindemiddel i be...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nytt biokomposittsystem

Alloc AS skal produsere vegg- og gulvprodukter med skreddersydde overflater og komplementære egenskaper, som er vanskelige å introdusere på en tradisjonell måte. Dette inkluderer lette, sterke og biobaserte produkter. Disse aspekter er sentrale i BioComp-prosjektet hvor det utvikles et helt nytt ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DeepStruct: Deep learning for 3D imaging of transparent objects

Prosjektet er fortsatt i tidlig fase, men vi har så langt utviklet første versjon av et simuleringsverktøy som gjør det mulig å både gi realistiske data av relevante 3D scener sammen med referansedata. Det blir et av flere viktige verktøy i forhold til utvikling av nye metoder for håndtering av k...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Nabla Flow - Revolutionizing the Engineering Consultancy Industry through Smart Wind Analysis Tools

Nabla Flow sikter mot å forenkle og fremme måten arkitekter, produktdesignere, byplanleggere og rådgivende ingeniører vurderer vindforhold og justerer for uønskede effekter når de designer og bygger nye produkter, bygninger og strukturer. Behovet for kostbar og manuell rådgivning kan erstattes av...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel technology for manufacturing a multifunctional hybrid membrane for advanced purification of wastewaters

Prosjektets mål: Det primære målet for NYMPH-prosjektet er å utvikle nye membraner for vannbehandling med utmerkede anti-fouling-egenskaper og høyt separasjonsnivå sammenlignet med state of the art membraner. Teknisk innhold: NYMPH-prosjektet vil utvikle og teste metoder opp til TRL 5 for funksj...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Nye reguleringskonsepter i vannkraft

Forbruket av strøm vil øke, men også bli mer komplisert. Industri og forbrukere finner stadig nye måter å bruke energi fra strøm på. Det kommer samtidig nye kilder til produksjon av strøm, og nye måter å lagre energien på. Mange av kildene som sol og vind vil være avhengig av varierende værforhol...

Awarded: NOK 0.88 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Buskerud

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NHH Shipping Conference - LeaderShip 2021

The Norwegian School of Economics (NHH) has a long-standing tradition of arranging annual shipping conferences. The 2018 and 2019 conferences, sponsored in part by RCN, was a success with around 180 attendees and high-level speakers such as the Norwegian minister of industry and the CEO of the No...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland