0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

An International Alliance to Minimize Built Environment’s Carbon Footprint

For å muliggjøre en rask global reduksjon av karbonavtrykket til det bygde miljøet, søker Net-Zero Future-prosjektet å initiere en internasjonal allianse for å koordinere og gjennomføre forsknings-, utdannings- og opplysningsaktiviteter med sikte på å realisere nullutslippskonstruksjoner. I fravæ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sociomaterial transformations in Norway and East Asia

Vår forsking, undervisning og samarbeid fokuserer på tematiske områder innanfor vår kjernekompetanse for å forstå dagens samfunn og korleis nye vitskaplege og teknologiske transformasjonar påverkar samfunnet. SoMaT legg også vekt på undervisning og utdanning, med fleire planlagde vinterskular for...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Enhancing risk management & resilience to natural hazards in India, Brazil, & Norway through collaborative education, research, & innovation

NATRISK er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med mål om å forbedre risikostyring og motstandsdyktighet mot ulike naturfarer gjennom samarbeid i forskning, utdanning og innovasjon. Samarbeidet samler ekspertise fra Brasil, India og Norge, og fokuserer på å øke kvaliteten på utdanning og forskni...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Climate Action Transdisciplinarity in Education and Research

I en verden der konsekvensene av klimaendringene begynner å gjøre seg gjeldende for alvor, anerkjenner CATER-initiativet en kritisk mangel: eksisterende klimatjenester er altfor sjelden tuftet på sosialt engasjement. For å bøte på dette er CATER et samarbeids mellom afrikanske og europeiske fagmi...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Useful Arctic Knowledge: Training, Collaboration, and Innovation in ocean observing.

Gjennom partnerskap mellom Norge, USA, Canada har UAK-prosjektet (Useful Arctic Knowledge) som mål å styrke kvaliteten innen utdanning, forskning og innovasjon innen havobservasjonsteknologi. Det avgjørende for fremtidig Arktisk forskning og innovasjon å rekruttere studenter til å jobbe med forsk...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaborative Research Based Education for Optimized Performance of Wind Farms

En sterk økning i fornybar energiindustri har ført til økt etterspørsel etter millioner av utdannede arbeidstakere i sektoren. Flere norske universiteter, som HVL og NTNU, har svart på denne utfordringen ved å tilby en rekke studieprogrammer innenfor fagområdet. Det er allikevel behov for å forbe...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Alliance for Strengthening Cybersecurity and Privacy in Healthcare

Informasjonssikkerhet og personvern er avgjørende faktorer i et helsevesenet som i økende grad må beskytte pasientinformasjon mot potensielle trusler og risikoer. For å kunne tilby effektive sikkerhets- og personvernløsninger må forskningsinstitutter, universiteter og sykehus samarbeide om fremr...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International partnership for advancing microbiome-informed aquaculture

Alle dyr og mennesker lever i symbiose med komplekse mikrobielle samfunn, kalt mikrobiomer. Slike mikrobiomer er viktig for vertens helse og utvikling. Til tross for intens forskning, spesielt på tarmmikrobiomer, gjenstår mange spørsmål når det gjelder det komplekse samspillet mellom vert og mikr...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Autocratization Dynamics: Innovations in Research-Embedded Learning

Demokratiet utfordres og liberale normer og institusjoner undergraves og uthules, også i etablerte demokratier. Gjennom å utvikle ny forskning og forskningsbasert læring, utforsker Autocratization Dynamics-prosjektet disse trendene. Målet er å få en bedre forståelse av: - dynamikkene som presser ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Strengthening Environmental Anthropology Research and Education Through Interdisciplinary Methods and Collaborations

Sosialantropologisk institutt (SAI) ved UiO har i de senere årene etablert seg som et ledende miljø innen samfunnsvitenskaplig forskning og utdanning på miljøfeltet. Gjennom tverrfaglig samarbeid har instituttet bidratt til å utvikle nye metoder og tilnærminger innen dette feltet. Prosjektet bygg...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Japan-Norway Partnership for Computing in Space Science

Norge og Japan er aktive aktører innen romvitenskap og utforskning av verdensrommet. For eksempel så sender begge land, i vitenskapens interesse, både raketter og satellitter inn i ionosfæren, som er den øverste delen av atmosfæren. I polarområdene er ionosfæren direkte koblet til det interplanet...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norway-India-Brazil-Canada-USA: Partnership for excellence in education, research and innovation in biofilm and antibiotic resistance

RESISFORCE er et samarbeidsprosjekt ledet av Universitetet i Oslo, som bringer sammen forskere fra Norge, India, Brasil, Canada og USA. Målet vårt er å takle utfordringene med biofilm og antibiotikaresistens. Siden prosjektets oppstart, har vi oppnådd betydelige milepæler. Et av høydepunktene er ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Plastic pollution; global sources causing consequences for the Arctic, Towards international state-of-the-art understanding and education

Vi finner marin plastavfall overalt, men det eksisterer fortsatt store kunnskapshull om geografisk distribusjon og kilder, samt effekter på økosystemet og hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og telle plastforurensning. Det arktiske havet og tilstøtende havområder er godt forbundet...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Akershus

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Circular Manufacturing research and educational collaboration with India and Japan

CIRMAN-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Japan og India med fokus på sirkulær vareproduksjon. NTNU er den norske partneren. Internasjonale partnere er Japan National Institute for Advanced Industrial Science And Technology (AIST), Waseda University, Japan og Indian Institute of Te...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration in MicroBial Fuel Cell Research and Innovation Driven Graduate Education

Ingen endring, samme som før

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Nordland - Nordlánnda

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

SAMBA: Scaling Advanced Methods for Biodiversity Assessments

SAMBA-prosjektet har som målsetting å utdanne en ny generasjon med forskere i moderne genetiske metoder og å påskynde beskrivelsen og overvåkning av biodiversitet i Norge og Brasil, samtidig som prosjektet respekterer forskjeller og behov i forskningsmiljøene. Moderne metoder som kan identifisere...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Yield of Ultrasound for the Next Generation (YOUNG) - Heart and Brain Interactions in Children

Fremskritt innen behandling av barn som er født for tidlig eller har medfødte hjertefeil har gitt bedre overlevelse. Men ettervirkningene av behandlingene har skapt en raskt voksende gruppe overlevere med senskader på hjerne- og hjerte. YOUNG-INTPART prosjektet har som mål å utvikle et innovativt...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Alliance for PharmacoGenetic Epidemiology Excellence (iAPOGEE)

Formålet med iAPOGEE-programmet er å styrke utdannings- og forskningssamarbeid innen farmako- og genetisk epidemiologi i Norge. iAPOGEE ønsker å forene forskere som jobber med å forbedre dagens farmakoepidemiologiske studier, slik at vi kan bruke dem i mye større grad enn tidligere til å fremskaf...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

URban Sustainability in Action: Multi-disciplinary Approach through Jointly Organized Research schools

I dag bor seks av ti personer i byer. Byer står for 75 % av den globale økonomien, energibruk og klimagassutslipp. Det er et sterkt behov for å utdanne og rekruttere eksperter som kan bidra med kunnskap for å nå FNs bærekrafts mål for byer og urbane områder. Prosjektet URSA MAJOR har samlet tverr...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

SCANCOR - Towards a new era of organizational studies in Norway

Tverrfaglig organisasjonsforskning er rettet inn mot både private og offentlige organisasjoner, og tar opp spørsmål som hvordan og hvorfor organisasjoner er strukturert på de måtene de er, hvordan individer påvirker organisatoriske prosesser og praksis, og hvordan de igjen påvirkes av organisasjo...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Climate-induced geohazards mitigation, management, and education in Japan, South Korea, and Norway (GEOMME)

Geofarer, inkludert jordskred, flom og snøskred, er økende utfordringer i GEOMME-partnerlandene Japan, Sør-Korea og Norge. Klimaendringer forventes å øke frekvensen og omfanget av hendelser i fremtiden, og demografiske endringer samt infrastrukturutvikling øker ytterligere samfunnsmessig eksponer...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Protecting aquatic ecosystem and human health from micropollutants

Den økende bruken av farmasøytiske produkter og personlig pleieprodukter (PPCP) forurenser i økende grad våre vannressurser. De slippes ut til innsjøene og elvene sammen med utslipp fra avløpsrenseanlegg. Siden renseanlegg for tiden ikke er i stand til å fjerne PPCP-er, havner de senere i drikkev...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Akershus

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

SIMBER: the Simula Berkeley Education and Research Collaboration

SIMBER-prosjektet samler fremragende forskningsgrupper fra Norge og USA for å fremme state-of-the-art hjertemodellering. Spesielt vil partnerne i dette internasjonale samarbeidet lære av og utnytte hverandres spesielle ekspertise, inkludert 'heart-on-a-chip' eksperimentelle systemer fra UC Berkel...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Connect and Infect - An interactive network to advance research and education in viral ecology and evolution

Vi har siden siste rapportering utført følgende aktiviteter på ConFect: - Vi har gjennomført for andre gang de to undevisningkursene "General Virology" (H23) og "Quantifying viral ecology and evolution" (V23) -Post Doc på VirVar har hatt et forskningsopphold på 2 uker ved (CNB-CSIC) i Madrid, Sp...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norway - East Asia Research Training and Education in Advanced MaterialS: program focusing on light-matter interactions

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle forskning og utdanning i verdensklasse, og å bidra til å fremme talent på høyt nivå som har tilstrekkelig sosial kompetanse og tar ansvar for en bærekraftig fremtidig utvikling. Fokusgruppen vår er MSc- og PhD-studenter ved fysikk- og materialvitenskap...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

CapsNetwork – International Network for Capsule Imaging in Endoscopy

Kolorektal kreft er den nest mest vanlige årsaken til kreftdødsfall i Europa. I Norge er mer enn 4200 nye tilfeller av kolorektal kreft og inflammatoriske tarmsykdommer hvert år. Dette igjen leder til rundt 1500 dødsfall, som er høyere enn i mange andre europeiske land. Inflammatorisk tarmsykdomm...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Safety Matters: Research and education on the Safety of Journalists in cooperation between Norway–Brazil–South Africa and USA.

Prosjektet "Safety Matters" er et samarbeid på tvers av land og kontinenter for å takle de økende sikkerhetsutfordringene journalister står overfor. Det involverer eksperter og profesjonelle fra Norge, Sør-Afrika, Brasil og USA. Hovedmålet er å forbedre journalistenes sikkerhet, med spesielt foku...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Network for Image-based Diagnosis

Den første INID-skolen ble holdt i partneruniversitetet i CUSAT, India (27.02.2023-03.03.2023). Med fokus på MEDISINSKE BILDER FORSTÅELSE: https://inid.cusat.ac.in/index.html Vi arrangerte også den 11. EUROPEAN Workshop on Visual Information Processing (EUVIP) på Gjøvik i september 2023: https://...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration on Intelligent Machines 2 (COINMAC-2)

Teknologi er med på å endre samfunnet og måten vi arbeider og samhandler på. Vi er omgitt av datamaskinteknologi og roboter som gradvis blir mer intelligente og er i stand til å tilpasse seg til våre behov og preferanser. Takket være fremgang i maskinlæring og kunstig intelligens, ser vi en stor ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

EduSmart: Education and Knowledge Development for Smart City Governance and Performance Management in the High North

Det er en tiltakende debatt om smarte byer og samfunn, og om bærekraftig utvikling av ulike regioner over hele verden. Denne debatten finner også sted i Arktis og Nordområdene. Samtidig som «smart by»-initiativer øker i størrelse, krever selve konseptet som er utviklet utenfor Arktis lokal kunnsk...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda