0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano- and microplastics: Do they impact fish health and welfare?

Prosjektet har etablert metoder for å isolere og kultivere celler fra hud og hornhinne fra laks. Vi klarer å holde cellene i kultur om lag en uke. Vi har utført eksponeringsstudier med bruke av nano- og mikropartikler fra polystyren, silika, grafen, samt gull - for å studere opptak av partiklene....

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Physical Activity and Eating in the Transition from Childhood to Emerging Adulthood

For lite fysisk aktvitet og uhensiktsmessige spisevaner øker risikoen for fedme og hjerte- og karlidelser. Dette er sykdommer som er ledende årsaker til tidlig død og redusert livskvalitet. I ungdomsårene, hvor individet skal ta økt ansvar for egen helse, går den fysiske akitviteten ned og spis...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Warring with Machines: Military applications of AI and the relevance of Virtue Ethics

Warring with Machines vil utarbeide et etisk rammeverk utvikling og implementering av kunstig intelligensteknologi i militære settinger. Prosjektets primære fokus er menneskene - militært personell gjennom hele kommandostrukturen - som i kampsituasjoner vil interagere med militærteknologi der ku...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a highly efficient and robust manufacturing process for personalised and general DNA vaccines

Vaccibodys teknologi er molekyler på DNA plasmid format som koder for et protein bestående av tre funksjonelle enheter; en målrettet del som binder seg til antigenpresenterende celler, en dimeriseringsdel og en antigendel som er basert på sykdommen produktet er rettet mot, f.eks kreftceller eller...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Spreading BuildERS' findings among Norwegian stakeholders

Hovedformålet med SPREAD er å spre kunnskap om hovedfunnene fra H2020 Builders-prosjektet til offentlige myndigheter, beredskapsorganisasjoner og frivillige organisasjoner i Norge. Vi planlegger å gjøre dette ved å: 1) Oversette BuildERS-funnene til norsk språk og kontekst, og lage anbefalinger ...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Reuse of building materials - a user perspective

Prosjektet startet i april 2020 med et digitalt oppstartsmøte og en partnerworkshop med fokus på diskusjon om potensielle brukergrupper og byggevarer for ombruk som kan vurderes i REBUS (WP1). En systematisk litteraturgjennomgang ble utført (WP1) med tett samarbeid med en sommerstudent for å eval...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementing Advance Care Planning - A Cluster Randomised Controlled Study

Eldre pasienter og deres pårørende blir ofte ikke godt nok involvert i diskusjoner om fremtidig behandling og omsorg. Forhåndssamtaler er en godt dokumentert fremgangsmåte for å få frem pasientens verdier og preferanser, og for å tilpasse fremtidig helsehjelp og beslutningsprosesser til pasienten...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Securing adaptation of timothy cultivars under climate change and during seed multiplication using genomics and big-data approaches

Grovfôrproduksjon basert på engvekster er grunnlaget for landbruk i Nord Norge. Bedre utnyttelse av lokale fôrressurser er en nøkkelfaktor for å utvikle en mer bærekraftig husdyrproduksjon. For å oppnå dette er det nødvendig å øke både avling, fôrkvalitet og avlingsstabilitet. Timotei er den vik...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

LAW22JULY: RIPPLES (Rights, Institutions, Procedures, Participation, Litigation:Embedding Security)

Dette tverrfaglige prosjektet undersøker og belyser noen av de mange sivilrettslige prosessene som har fulgt i etterkant av angrepet 22. juli 2011. Prosjektet kombinerer rettssosiologi, juss, etikk og urbane studier for å undersøke de rettslige konsekvensene av 22. juli, og inkluderer en komparat...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NANODOS - SYNTHESIS OF NANO-PHOSPHORS AND SPIN-TRAPPING NANO-CRYSTALS AS ENERGY-INDEPENDENT DOSIMETERS FOR RADIOTHERAPY BEAMS

Strålebehandling er, etter kirurgi, den mest brukte behandlingen av kreft. Omtrent 50% av alle kreftpasienter vil få strålebehandling som en del av kurativ behandling eller symptomlindring. Måling av stråledose - dosimetri - er veldig viktig i strålebehandling, siden stråledosen bestemmer både ko...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Automated and optimized planning for suppliers of seafood

Sjømatleverandører som tilbyr fisk fra havbruksnæringen kjøper fra mange produsenter og selger til mange kjøpere, de velger også hvordan fisken skal transporteres fra leverandør til kjøper. Det er aldri perfekt samsvar mellom tilbud og etterspørsel, så salgsleddet må gjøre en best mulig tilordnin...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Møre og Romsdal

KLIMAFORSK-Stort program klima

CLIMPLEMENT - How farmers and agricultural actors can implement effective climate solutions

Jordbrukssektoren må redusere utslippene av klimagasser som en del av den globale innsatsen for å motvirke klimaendringene. I den forbindelse inngikk jordbrukets organisasjoner og regjeringen i Norge en intensjonsavtale i 2019, om betydelig reduksjon av utslipp og økt opptak av karbon fra jordbru...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Successful Workforce Transitions in a fast-CHanging labor market (SWiTCH)

Prosjektet har som mål å identifisere faktorer som kan legge til rette for effektive og inkluderende omstillinger i arbeidslivet, med et spesielt fokus på omstilling mot et lavutslippssamfunn. Ved å lære av et bredt spekter av omstillinger i privat og offentlig sektor de senere årene, ønsker vi å...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Transport, inequality and political opposition (TRIPOP)

I TRIPOP studerer vi transportpolitikk, sosial ulikhet og politisk deltakelse i norske byområder. Prosjektet handler blant annet om hvordan ulike grupper rammes av bompenger og rushtidsavgift, hvordan de tilpasser seg, og om fordelingsvirkninger av transportpolitikk kan forklare innbyggernes hold...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Production in the Barents Sea Fisheries: Across species and fisheries

Det fyrste hovudformålet med prosjektet er å forstå korleis fiskarar i Barentshavet avgjer bruk av innsatsfaktorar som båtar, utstyr, mannskap og drivstoff under gitte forutsetningar om fiskebestandar, fiskerettighetar, og miljø- og marknadsforhold. Aktuelle tema er korleis faktorbruken endrast m...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

G-1001

Millioner av mennesker over hele verden lider av hjertesykdommer. Den globale belastningen av hjertesykdom øker raskt med aldring av befolkningen, og det er et av de viktigste globale folkehelseproblemene. Diagnose utføres tradisjonelt ved undersøkelser som elektrokardiografi eller ekkokardiog...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Increased valorisation of domestic timber by a novel wood modification system

ValorWood-prosjektet har utviklet holdbare og bærekraftige treprodukter med lavt klimaavtrykk til lave kostnader ved bruk av norsk tømmer og fornybare kjemikalier. Et nytt tremodifiseringssystem bestående av en kombinasjon av sorbitol og sitronsyre, har vist en forbedring i relevante egenskaper ...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

PARTICIPATORY MODELLING OF INTEGRATED ECOSYSTEM-BASED MANAGEMENT REGIME FOR INVASIVE CRABS

Mange tenker at invaderende arter kun representerer en trussel mot biodiversitet og gir kostnader for samfunnet. Men noen invaderende arter kan også gagne oss, noe som gjør det vanskelig å finne den rette forvaltningsstrategien. Både kongekrabben (KK) og snøkrabben (SK) er invaderende arter i Bar...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Voluntary organizations in local emergency management

Prosjektet studerer frivillige aktørers rolle i lokalt beredskaps- og redningsarbeid i Norge og Danmark, med spesielt fokus på samarbeidet mellom frivillige beredskapsorganisasjoner, offentlige beredskapsetater og lokale myndigheter. Når en krisesituasjon oppstår kreves ofte ressurser utover dem...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

A fair chance? How geography shapes life opportunities

Hvilke muligheter man har til å bevege seg oppover den sosioøkonomiske stigen, både i løpet av ens egen levetid og på tvers av generasjoner, er viktig for kunne bekjempe fattigdom og redusere ulikhet. Dette perspektivet representerer utgangspunktet for prosjektet. Vi spør også: «Hvordan former de...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

ARKTISK LYS og varme i nordnorske grøntproduksjoner

Verdens nordligste kommersielle potet-, grønnsaks- og bærproduksjon finnes i Norges nordligste fylke(r) Troms og Finnmark. Her er det enda snø i fjellet når dyrkerne sår om våren, og ofte snø i fjellet når de høster i september. På tross av det kjølige klima nord for Polarsirkelen, bidrar midnatt...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

THEORETICAL ADVANCES OF CYBER RESILIENCE – PRACTICE, GOVERNANCE AND CULTURE OF DIGITALIZATION

Prosjektets hensikt er å styrke samfunnets evne til å bygge cyber-sikkerhet og redusere digital sårbarhet gjennom konsepter fra fagfeltet "resilience". Resilience som begrep er sentralt for bl.a. EUs policyer og strategier innen cyber-sikkerhet. Fagfeltet er sammensatt med mange røtter, med fokus...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Towards a climate-smart policy and management framework for conservation and use of dry forest ecosystem services and resources in Ethiopia

Nedbørfattige tropiske skogområder, som millioner av verdens fattigste og mest marginaliserte mennesker er avhengige av, er blant verdens mest truede og forsømte økosystemer. Samtidig har kravene til disse skogenes areal- og økosystemtjenester økt med økende konflikt med hverandre. Mens fokus på...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Risk and vulnerability prognosis for power system development and asset management

I eit kraftsystem som er i endring og som blir meir komplekst treng systemoperatør og nettselskap informasjon om risikoeksponeringa og sårbarheita til systemet. Denne informasjonen er nødvendig for å ivareta eit akseptabelt nivå på forsyningssikkerheita over alle planleggingshorisontane: Frå kort...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøykasse for klimatilpasning av boliger

En av de viktigste nasjonale konsekvensene av de globale klimaendringene vil være høyere temperaturer, mer nedbør og mer intens nedbør (= mye regn på kort tid). Endringene vil ramme hele landet i større eller mindre grad, noe som kan forsterke de allerede store geografiske forskjellene i påkjenni...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the impact of EXHAUSTION

Hetebølger og luftforurensninger er sentrale klimarisikofaktorer i Europa. De to risikofaktorene henger sammen, ettersom temperaturøkning kan påvirke luftkvalitet via en rekke ulike mekanismer, inkludert via økt risiko for skogbranner. Hetebølger fører til økt dødelighet og sykelighet knyttet til...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett.

Rømming av fisk fra åpne oppdrettsanlegg i sjø er og har vært et stort problem for oppdrettsnæringen i en årrekke. Rømming medfører tap av verdier, genetisk påvirkning og risiko for smitte på villfisk. I tillegg utgjør det et omdømmeproblem for næringen. Den vesentligste årsaken til rømming er hu...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genomic selection in Picea abies

There is a long tradition of genetic improvement of this species in Sweden, Finland and Norway, with the selection of trees for management and propagation (plus-trees) starting since the 1940s. Since the selection of this material from the natural populations, improvement of the stock of this mat...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstrasjon av Hydrophilic Probe

"The Hydrophilic Probe" er et nytt verktøy for oljeindustrien som vil kunne føre til langt mer effektiv og miljøvennlig avgrensing av nye funn. Når et nytt funn - olje eller gass - blir gjort er det ofte vanskelig å vite størrelsen. Er funnet stort nok til å bygges ut? Dersom en ikke finner olj...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Hurtigladbare Anoder av Silisium for Transport

HAST-prosjektet har jobbet med å lage et nytt anodemateriale for li-ion-batterier, for å erstatte grafitt som brukes i dag. Sammenliknet med grafitt, kan silisium gi en vektreduksjon på inntil en faktor 10 i anoden, 30% på batteriet som helhet. Vår hovedoppgave er å beskytte silisiumet så det ove...

Awarded: NOK 22.3 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken