0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-rammebevilgning-IFE-2019

IFE planlegger å sende ca. 30 søknader til H2020/Co-fund i år. Temaene vi ser muligheter innenfor er batteriteknologi, cybersikkerhet, energisystemer, geotermi, hydrogen, miljøvennlige industriprosesser, nøytronkarakterisering, solenergi og virtuell virkelighet. Temaer vi ønsker å posisjonere oss...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Akershus

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Blue growth opportunities in changing kelp forests.

BLUECONNECT skapte strategiske forskningspartnerskap og verdifulle opplæringsmuligheter mellom Sør-Afrika og Norge sentrert rundt kunnskapsbasert forvaltning av tareskogressurser under skiftende havforhold. Prosjektet kvantifiserte økosystemtjenester levert av tareskoger i Sør-Afrika, Norge og gl...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Inclusive education in Nepal: a study of governance networks in selected municipalities.

'Leaving no one behind' er blitt et slagord for en global mobilisering for å sikre at alle barn får skolegang innen 2030. Før COVID 19 pandemien hadde nesten alle barn i Nepal muligheten til å gå på skole og det fant sted en enormt positiv utvikling i landet i løpet av en generasjon. Tanken bak d...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sustainable Adaptation - Resilience in Urban Regeneration [ADAPT]

ADAPT har vært et tverrfaglig forskningsprosjekt med formål å foreta en integrert analyse av byomformingsprosesser. Et sentralt spørsmål har vært hvordan transformasjon av industriarv kan være en driver for bærekraftig utvikling og gode løsninger. Gjenbruk av historiske strukturer kan være en ves...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Production and Market Responses to Sea Lice Motivated Production Growth Restrictions

The major issue facing Norwegian salmon aquaculture is sea lice (Lepeophtheirus salmonis). The sea lice problem has motivated regulations to control production growth (the traffic light system). Norway is the largest producer of Atlantic Salmon, and when the Norwegian Ministry of Trade, Industry ...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Bio-engineered palladium nanoparticles

Metallnanopartikler har en rekke bruksområder innen kjemisk katalyse, brenselceller, antimikrobielle tekstilbelegg, og har blitt brukt i nanomedisinske metoder, f.eks som målrettede kreftbehandlinger. Slike partikler fremstilles for tiden ved konvensjonelle kjemiske og fysiske metoder som involve...

Awarded: NOK 19.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Molecular roles of salmon louse and piscine aquaglyceroporins (Channel19)

As part of an ongoing project funded by the Research Council of Norway (254872/E40: ImmunoPorin) focusing on the immunosuppression of aquaglyceroporins (Glps) in the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis), we have discovered that two of the salmon louse Glps that transport, water, glycerol and ur...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Operating Agent for IEA Hydro AnnexIX

Arbeidet som Operating Agent er å organisere møter, workshops og seminarer, samt å koordinere alle oppgaver og leveranser innen IEA Technology Collaboration Program (TCP) on Hydropower, Annex IX "Valuing Hydropower Services". Annex IX har organisert flere møter og webinarer, har bidratt til I...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Ny unik vaksineteknologi for behandling av kroniske infeksjoner.

Svært mange hunder lider av hudproblemer og nær 30 % av alle veterinærkonsultasjoner på hund er hudrelatert. Tilnærmet alle hunder med hudproblemer behandles med antibiotika, som ofte er bredspektret. Resistensutvikling er et stort og alvorlig problem; både i behandlingen av den enkelte hund og...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Akershus

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Centre for the study of innovation policy for industrial transformation, sustainability and digitalization (INTRANSIT)

INTRANSIT er et åtteårig forskningssenter som ser på omstillingsprosesser i norsk næringsliv. Målet er å forstå hvordan omstilling til en mer bærekraftig og smartere norsk økonomi kan fremmes. INTRANSIT ser spesielt på omstilling i etablerte næringer, som olje og gass, maritim industri, akvakul...

Awarded: NOK 42.0 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Recycling of rest raw materials from bio-based industry by production of low trophic Crustaceans (Gammaridae) for new marine ingredients

En stor andel av bio-baserte organiske restråstoff blir i dag i liten grad utnyttet eller brukt til lav-verdi-anvendelser som biogassproduksjon eller forbrenning. Dyrking av arter lavt i næringskjeden («lavtrofiske arter») kan være et bærekraftig alternativ for å resirkulere verdifulle næringssto...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Improved treatment of cancer with microbubbles, nanoparticles and ultrasound

Ved tradisjonell cellegiftbehandling vil så lite som 0.001-0.01% av cellegiften som injiseres i kroppen nå til svulsten. Den resterende mengden gjør skader på friske celler og vev og fører til stygge bivirkninger. SINTEF har utviklet BubbleCAN, en teknologi som består av nanopartikler, gassbobl...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

3D-printed polymer scaffolds for bone regeneration

Ulykker, samt beinsykdommer som osteoporose og kreft, fører ofte til tap av både små og store fragmenter av de lange beina i armer og bein, enten på grunn av den opprinnelige skaden eller som følge av kirurgiske inngrep. Hulrommet i det skadde beinet vil da ikke kunne vokse sammen igjen av seg se...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA Joint Program on Energy Storage 2019-2021

EERA Joint Programme on Energy Storage (JP ES) ble offisielt startet i 2011 og koordineres av Karlsruhe Institute of Technology fra Tyskland. EERA JP ES jobber for en effektiv utvikling av energilagringsteknologier, og støtter opp om målsettinger og aktiviteter i EUs SET-plan. Synergier på tvers ...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Ledelse av Sub-Project Heat Exploitation and Energy Conversion i EERA-AMPEA

AAMPEA har som mål å styrke den langsiktige konkurranseevnen til europeisk industri ved å utnytte og integrere materialvitenskap og prosessinnovasjon innenfor ulike bærekraftige energiteknologier. AMPEA er organisert som en matrise med tre vertikale underprogrammer (SP-er) for generiske forskning...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: 100% Renewable Energy for Heating and Cooling in Buildings

I EU husholdninger står oppvarming og varmt vann alene for 79% av det totale energiforbruket. 84% av oppvarming og kjøling skjer ved bruk av fossile brensler, og bare 16% ved bruk av fornybare energikilder. For eksempel, 70% av EU sin befolkning bor i privateide boliger. I Norge er situasjonen en...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IEA Hydropower TCP, Hydropower and Fish annex XIII

Vannkraft er den største fornybare elektrisitetskilden, men det er velkjent at vannkraft også påvirker miljøforholdene i vassdrag. Dammer og annen infrastruktur, såvel som endringer i vannføringsregimet påvirker fisk og annet liv i vassdraget. Deter derfor viktig å finne gode avbøtende tiltak som...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

FP: Bioøkfelles -Assessment of econ. and bio. implications, prospects and risks by implementation of new gene tools in modern bio-production

EcoGene undersøker mulighetene og utfordringene ved bruk av nye genredigeringsverktøy i norsk bioproduksjon, f.eks. innen lakse- og svinekjøttproduksjonen. Vi studerer genetiske samspillseffekter i fisk ved å bruke sebrafisk som en modellart, noe som oss gir mulighet til å måle endringer over gen...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

GoodAnimal: Animal Welfare for Sustainable Futures

I prosjektet GoodAnimal studerer vi dyrevelferd som et eskalerende konfliktfelt i samfunnsdebatten. Konflikten vi observerer står mellom bønder, forbrukere, ekspertsystemer og myndigheter, og i økende grad også innad i de ulike gruppene. Det overordna målet til prosjektet er å fremskaffe kunnskap...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

DistRes - Distribution and resource rent in fisheries

Prosjektet studerer fordelingsvirkninger av fiskeriforvaltning samt forvaltningsutfordringer i lys av endrede forhold knyttet til miljø og sosioøkonomiske faktorer. Norge introduserte tidlig fartøykvoter i fiskeriforvaltningen, og mens dette har skapt betydelige verdier i sektoren, er det bekymri...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimising Feed Withdrawal for Safeguarding Fish Welfare

Oppdrettslaks blir som regel ikke fôret av oppdretter i dagene før de skal gjennomgå en vesentlig håndteringsoperasjon. Dette blir gjort for å unngå avføringsrester fra fisken i vannet under håndtering, for å øke fiskens evne til å mestre stress og for å redusere fiskens oksygenforbruk (stort for...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Sustainable business models for Snow disease surveillance service. Verifying sustainability of a national disease surveillance service.

Mange smittsomme sykdommer deler de samme symptomene. Helsepersonell trenger derfor informasjon om hvilke smittsomme sykdommer som forekommer i deres pasientpopulasjon for å ta de riktige beslutningene. Snow sykdomsovervåking trekker ut data om påviste agens fra journaler i mikrobiologiske labor...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Literate - Dysleksitest for barn

Nasjonale prøver viser at over 20 % av norske førsteklassinger strever med å knekke lesekoden. Flere av disse elevene har dysleksi, og vil ha store vansker med å utvikle funksjonell lese- og skriveferdighet lenge etter begynneropplæringa. Det er velkjent at skolen ikke greier å fange opp disse el...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Solar Neighborhood Planning’ - Forprosjekt

Det blir i økende grad viktig å fokusere på lave utslipp og økt bruk av fornybare energikilder for å ivareta kloden vår. En økende bruk av solenergi er en av de viktige utviklingstrekkene som vi ser fremover. Solenergi både i form av energiproduksjon fra solceller og solfangere, passiv oppvarming...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Manufacturing optimization for immunotherapeutic fusion protein targeting macrophages in solid tumors

Alle tumorer er sammensatt av forskjellige celletyper, både forskjellige kreftceller og normal celler. De aller fleste tumorer er infiltrert av makrofager og disse kalles tumor-assosierte makrofager (TAMs). Makrofager er en spesialisert celletype som tilhører immunsystemet der de utfører en rekke...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

High-Performance Cyclotron Target for RadioGallium

Nukleærmedisin bruker radioaktiv stråling både i diagnostikk og behandling. Diagnostiske prosedyrer med radioisotoper er mye brukt med over 50 millioner prosedyrer årlig. Positronemisjonstomografi (PET) er en bildeteknologi med svært høy følsomhet og dybdeuavhengig høy oppløsning, basert på detek...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

FUTURUM: Et museum om fremtiden

NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU Bærekraft, NTNU Energi og NTNU Havrom skal i samarbeid med utvalgte fagmiljø og eksterne aktører lage en nyskapende utstilling som vil åpne under NTNUs Vitenskapsfestival 2019. Dette tiltaket skal prege festivalen med nye formidlingsmetoder for opplevelser, kunnskap og...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Coastal transformations and fisher wellbeing - synthesized perspectives from India and Europe

FisherCoast-prosjektet, som har sammenlignet kysttransformasjoner i India med tre europeiske land inkludert Norge, fokuserte på perspektivene til fiskerisamfunn og kystfolk. Folk i kystsamfunn har sett at kystomgivelsene har endret seg raskt, og ikke alltid til deres fordel. Utvandring er en av...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Displacement, placemaking and wellbeing in the city

Dette prosjekt undersøker hvordan fordrevne personer og migrantgrupper inngår som en del av byens befolkning på måter som bidrar til økonomisk utvikling, kulturell utvikling og velvære. Antallet av fordrevne mennesker er rekordhøyt. I Europa var 2015 et dramatisk år med hundretusener av migranter...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Microplastics in wastewater as a carrier and dispersal route of antibiotic resistance in oceans

Prosjektet har gitt oss ny kunnskap om spredning og utslipp av bakterier med antimikrobilelle resistensgener i avløpsanlegg og vil gi oss et bedre innblikk i hvordan foskjellige typer plastpolymerer danner biofilm som kan spres slike uønskede bakterier. Prosjektet ble dessverre rammet av covid-19...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa