0 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Robotised cells to obtain efficient meat production for the Norwegian meat industry

MeaTable har hatt som mål å utvikle en ny robotisert «celle» til bruk ved nedskjæring av slakteskrotter i slakterier. Hovedmålet i prosjektet har vært å redusere arbeidsbelastningen for slakteriarbeidere. Cellen kan holde, løfte, manipulere og vende slakteskrottene, slik at operatøren kan utfø...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Future Farm: Morgendagens digitale løsninger for bonden

Future Farm prosjektet har ved hjelp av sensorikk, automatisert datafangst og datadrevet innsikt utviklet løsninger rettet mot norske melkeprodusenter. I prosjektet har vi samlet relevante data fra hele verdikjeden i et økosystem. Videre har vi fokusert på å generere innsikt og forslag til handli...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norwegian processed foods in the prevention of colorectal cancer

Norge har den høyeste forekomsten av tykktarmkreft i Europa, og norske forskningsstudier viser en assosiasjon mellom høyt inntak av pølser og økt kreftrisiko. Prosjektet har som mål å undersøke om norske råvarer og ingredienser som inngår i pølser kan påvirke utvikling av tarmkreft, og om innblan...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reliable and efficient high-throughput phenotyping to accelerate genetic gains in Norwegian plant breeding (virtual phenomics; vPheno)

Dette prosjektet har utviklet og testet ny teknologi innen både bildeanalyser og genomseleksjon som kan øke presisjonen i utvelgelsen av nye plantesorter og gi planteforedlerne tilgang på mer presise data om plantenes vekst og utvikling. Feltforsøk med 300 vårhvetelinjer er blitt gjennomført hv...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

MeatCrafter - automatisk klassifisering av sau/lam

I slakteriene blir alle slakt av sau, storfe og gris klassifisert. Klassifiseringen er en kvalitetsvurdering av slaktet innenfor et standardisert rammeverk. I Norge benyttes EU sitt klassifiseringssystem, EUROP. Klassifiseringen av sau er en visuell bedømmelse av slaktene som utføres av trente og...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Positive emotions and environmental enrichment in pigs

Vi studerte atferdsmessige uttrykk for positive emosjoner når sosiale grupper av griser får tilgang til en begrenset mengde med spesifikke rotematerialer to ganger om dagen i hele avvenningsperioden. Del 1 gikk ut på å teste atferdsresponser på tilskudd av halm, surfôr, torv, kombinasjon av de tr...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Controlling Echinochloa crus-galli in cereals, potatoes and vegetables

Ugrasarten hønsehirse (Echinochloa crus-galli) er et økende problem i Norge som kan gi store avlingstap og er vanskelig å bekjempe. Hovedmålet med prosjektet var å finne effektive direkte og forebyggende tiltak mot hønsehirse i korn, poteter og grønnsaker basert på ny kunnskap om biologien til ar...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Auka volum av smakfulle norske plommer

Føremålet med dette prosjektet var å stimulera til auka produksjon av norske plommer med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv måte. Prosjekteigar Ullensvang Fruktlager og dei andre fruktpakkeria i Noreg ville forbetra dyrkingsteknikken og dermed betra økonomien til dyrkarane. Hovudvekta vart l...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Genome-based improvement of bovine meat fat composition

Storfekjøtt inneholder en rekke viktige næringsstoffer som proteiner, vitaminer, mineraler og essensielle fettsyrer. Imidlertid inneholder kjøtt også en relativt stor andel mettede fettsyrer i forhold til flerumettede syrer. Fettsyresammensetningen kan ha betydning for både forbrukernes helse og ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Resistance to Fusarium langsethiae in Norwegian oats- SafeOats

Kornbransjen har gjennom flere år hatt store praktiske og økonomiske utfordringer knyttet til forekomst av Fusarium og mykotoksiner i korn. Fra 2011 ble det innført pristrekk i havre ved høyt innhold av deoksynivalenol (DON). Imidlertid er toksinene HT-2 og T-2 (HT2+T2) som produseres av Fusarium...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Vitamin K2 i meieriprodukter

Vitamin K2 har mange gode effekter på helsa. Meieriprodukter som ost og surmelk er våre viktigste kilder til vitamin K2, men dette er dårlig kjent. Myndighetene har tillatt at innholdet kan deklareres med helsepåstand om at vitamin K2 er viktig for sterke bein. For å deklarere innholdet av vitami...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable cattle production on roughage

Kartlegging av utmarksbeiter med en stor bredde av ulike naturtyper i ammekubesetninger ble publisert (rapport) i 2018. Resultatene ble benyttet videre i Delmål 2. Rapporten «Kjøtfe på utmarksbeite» (ISBN 978-82-17-02559-7) beskriver ressursgrunnlag og ledig kapasitet for husdyrbeiting i hver AK...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Targeted feed processing - a tool for improving energy and protein efficiency in dairy cows

Høytytende melkekyr setter store krav til innhold av næringsstoffer i rasjonen. For å tilfredsstille kravene blir kyrne gitt økende mengder fôr med høyt innhold av protein og stivelse. I Europa, og spesielt Norge, er selvforsyningen av proteinfôr begrenset, og importen høy. For stivelse er selvfo...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Optimized pesticideuse in Norwegian softfruitproduction

Målsetningen med prosjektet Optibær var at kunnskap om forekomst og forebygging av resistens mot plantevernmidler hos skadegjørere i bær,optimalisert sprøyteteknikk og sprøytestrategier vil i) sikre bedre virkning av plantevernmidlene, ii) redusere bruken av plantevernmidler og dermed reduser...

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Smart renewal of long-term grassland: towards higher productivity and profitability

Store engarealer i Norge er eldre enn 10 år med lavere avlingsnivå enn ønskelig. Forenklet jordarbeiding ved fornying av langvarig eng kan øke engavlinga og fôrkvaliteten over tid. Langvarige engforsøk med rundt 50 års drift (NIBIO-stasjonene Særheim, Rogaland og Fureneset, Vestland) dannet grunn...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Quinolone resistance despite low antimicrobial usage - mechanisms and possible preventive measures

Den norske husdyrproduksjonen med lavt forbruk av antibiotika er en unik plattform hvor en kan få innsikt i, og bygge opp grunnleggende kunnskap, om utvikling og spredning av antibiotikaresistens som er forårsaket av andre mekanismer enn forbruk av antibiotika. Selv om bruken av kinoloner er ubet...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Kostnadseffektiv implementering av ny avlsteknologi og optimal IT-arkitektur

Målet med avlsarbeidet er å forbedre dyret sitt genetiske nivået for helse, produksjon, funksjonalitet mm. Det innebærer at de beste dyrene må velges ut som foreldre. Avkomsgransking har vært brukt som metode i storfeavlen i mer enn 50 år, og baserer seg på at kandidater velges ut basert på prest...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic tools for improving yield and forage quality in timothy (Phleum pratense L.)

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle genomisk seleksjonsmetodikk for foredling av timotei. Fôr av timotei er en av de viktigste innsatsfaktorene i norsk landbruk. I prosjektet vil DNA-sekvensering, bioinformatikk og statistiske metoder bli benyttet for å utvikle verktøy som er nødvendig f...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Increased value creation of Norwegian Brassica vegetables - mapping sensory quality and plant compounds to improve consumer choice

Brassica grønnsaker, også kjent som kålvekster, er viktige i nordisk kosthold og utmerkede kilder til essensielle næringsstoffer og helsefremmende plantestoffer. Men selv om grønnsaksomsetningen har økt de senere år, har ikke kålvekster hatt samme økning. Nøkkelen til økt verdiskaping innen kålve...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improved cost-efficiency in Norwegian forage production

I "Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon" har vi med utgangspunkt i den norske analysemodellen Grovfôrøkonomi, laga ei plattform for heilskapelege analysar av ulike produksjonsliner for grovfôr. Målet har vore å kunne studere korleis det endelege økonomiske resultatet er avhengig av engfornyingsmet...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Diagnosis, virus cleaning and cryopreservation of raspberry, blackberry and shallot

I Norge er bringebær blitt en viktig bærkultur, mens bjørnebær og sjalottløk har et stort potensial stort potensial for økt produksjon og forbruk. Alle tre er vegetativt formerte og er ofte infisert med flere plantevirus som kan gi betydelige tap av avling og kvalitet. En stabil produksjon med hø...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Effektiv produksjon av muggfritt pinnekjøtt og spekemat

I 2013 måtte 200 tonn pinnekjøtt trekkes fra markedet grunnet muggvekst på produktet. For å øke kunnskapen om problemmugg i produksjonen av pinnekjøtt og spekemat og å identifisere smittekilder og problemområder samt å finne effektive og gjennomførbare tiltak for å redusere risikoen for muggvekst...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Anticoccidial resistance, development of immunity and alternative control strategy in Norwegian lambs

Koksidiose hos norske lam. Parasitter i genus Eimeria forårsaker sykdommen koksidiose og kan gi store problemer hos lam i Norge på vårbeite, særlig 2-3 uker etter utslepp. Dette prosjektet omhandler undersøkelser vedrørende bruken av koksidiemidler på sau her i landet, etablering av både in vi...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Whole Crop Wheat and Barley Silage in Dairy Production

Hovudformålet med prosjektet har vore å etablere eit kunnskapsgrunnlag for produksjon av høge avlingar av heilgrøde med næringsinnhald som høver til høgtytande mjølkekyr under norske forhold. Heilgrøde er korn og/eller belgvekstar som vert hausta som sams vare med halm, blad og aks etter skyti...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Bruk av fjernmåling for økt presisjon i engdyrking

For å kunne øke avlingene og oppnå en mer lønnsom husdyrproduksjon, må potensialet til grovfôrressursene utnyttes mer optimalt. Fjernmålingsteknologi (med sensorer montert på traktor, droner og satellitt eller bærbare) er verktøy som kan bidra med rask kartlegging av avlingsmengde og kvalitet, og...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Bekjempelse av virus i mat

Tarmvirus som kan forurense bær kan være en årsak til sykdom hos mennesker. De aller fleste, kjente sykdomstilfellene skyldes norovirus og hepatitt A virus. Hovedmålet med prosjektet har vært å øke kunnskapen om smitteveier og muligheter for kontroll av virus ved håndtering og produksjon av bær s...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Improving farmers competence by more efficient interaction between farmer, advisory services and research (COMPETENT FARMER)

Hovedmålet for prosjektet Kompetent bonde var å bidra til forbedring av rådgiving til jordbruket for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse. Det norske kunnskaps- og innovasjonssystemet for jordbruket har de siste tiårene gjennomgått en sterk endring fra et omfattende offentlig rådgivingsappara...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving the profitability of spring oilseed Brassica production - a key to improving quality and yield of cereal crops in Norway

Gode agronomiske tiltak er viktige for å gi en stabil og robust norsk kornproduksjon. Vekstskifte med oljevekster, som raps og rybs, er nettopp et slikt tiltak fordi det bidrar til å sanere kornsjukdommer og kan gi en positiv effekt på jordstruktur og næringsforsyning. Når det likevel har vært dy...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

New approaches for management and breeding of dairy cows, in automatic milking systems (AMS)

AMS-prosjektet omfatter tre prosjekter som har blitt administrert og medfinansiert fra Norges forskningsråd, i tillegg til prosjektmidler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. I disse prosjektene har forskere fra samfunnsvitenskap, dyre- og veterinærvitenskap, matematikk, fysikk og k...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable intensification of Norwegian cereal production by means of technology-driven adjustments of applied nitrogen and fungicides

Bakgrunn I tråd med det nasjonale mål om en bærekraftig intensivering av produksjonen er det behov for å øke kornavlinger samt utnyttingsgraden av både N-gjødsel og soppmidler. Innenfor samme skifte (jordstykke) er det ofte stor variasjon i topografi, jordkvalitet og tilgjengelighet av vann. ...

Awarded: NOK 0.69 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus