0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

INFORMED- Increased Efficiency: Moving from Assumed Quality to Online Measurement and Process Control

Prosjektet INFORMED har jobbet med utfordringer innen områdene online overvåking og prosesstyring i matvareindustrien. Konsortsiet identifiserte sentrale måletekniske utfordringer og nye teknologiske verktøy som kunne gi muligheter på kort og lang sikt. Målet i dette prosjektet var å utvikle tre ...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Konferanse: MeetEat 2011 (saksdokumenter ligger i prosjekt 217068)

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

CORE Organic II Authentic Food

Gjennom første del av prosjektet har hovedoppgaven til WP7 vært å delta i møter, diskusjoner omkring datainnsamling, utarbeidelse av retningslinjer og maler for datainnlevering og utarbeidelse av maler for registrering av data. Gjennom siste del av prosjektet, har WP7 mottatt data fra WP3, WP4...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Nordic Baltic Potato Tuber-Disease Workshop 2011

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2011-2012

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Applications of EPCIS in food supply chain management

...

Awarded: NOK 18,000

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Landbruk og klimagasser

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2011-2012

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forskningsinnovasjoner i Norske Gartneri produkter, FING

Prosjektdeltakerene ser at det vil kunne bli produsert høyverdi-produkter av grønnsaker som i dag går til dyrefor eller simpelthen blir dumpet. Avhengig av ulike sorter og årsvariasjoner vil svinnprosenten variere for veksthusgrønnsaker i Norske gartnerie r, men det er enighet om at det kan være ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Konferanse: Partnerforum. Food & Health

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Skånsom varmebehandling av landbruksbasert mat vha vibrering under oppvarming for høyere kvalitet, nye produkter og lavere kostnader (Shaka)

Skånsom varmebehandling av næringsmidler i autoklav med vibrasjon ble lansert i 2007. Det finnes ikke gode, vitenskapelige arbeider på området, men det er påvist at teknologien har et stort potensiale for kvalitetsforbedring, i tillegg til besparelser på tid, areal og energiforbruk. Metoden er l...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Høytrykksprosessering - skånsom prosess for trygg, sunn og smakfull mat

Målet for prosjektet var å gi de deltakende bedriftene oversikt over muligheter og kunnskap for å kunne ta i bruk høytrykksprosessering på eksisterende og nye produkter fra landbruksbaserte råvarer. Resultatene fra forsøk med bedriftenes egne produkter og modellproduktene har vist at HPP kan v...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimised fatty acid profile in pig meat.

For delmål 1 var målet å finne fettsyresammensetningen i IMF og spekk med NIRS. Vi analysert ~1200 råner for fettsyresammensetning i spekk. Det er brukt en nyutviklet metode for prøvepreparering av fett fra testrånene, og det er foretatt en utvida NIRS-analyse av fettsyresammensetningen i spekket...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimal verdikjede for ferskt lam

Prosjektets hovedmål er å utvikle et nytt, miljøvennlig konsept for prosessering, lagring og distribusjon av ferskt lam som ivaretar produktenes kvalitet og forlenger holdbarheten med 100% i forhold til dagens produksjon. Prosjektet har følgende delmål som i felleskap skal bidra til en energieffe...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Camelina - et nytt matoljeprodukt for konsumentmarkedet

Camelina - olje fra oljedodre (Camelina sativa) - skal bli det nye matoljeeventyret i Norge. Med sitt høye innhold av fettsyren alfa-linolensyre (30-36 %), noe som er minst 3 ganger så mye som i rapsolje, kan oljedodre bli en viktig omega-3 kilde. I till egg har oljedodre høyt innhold av vitamin...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Saltreduksjon gjennom prosess- og produktoptimalisering i næringsmiddelindustrien

Prosjekt SALTO, saltreduksjon gjennom prosess- og produktoptimalisering i næringsmiddelindustrien, er et samarbeid mellom Orkla Foods Norge, Mills, Ådne Espeland, TINE, Nofima, SINTEF Fiskeri og havbruk, SINTEF Materialer og kjemi, NMBU, Bioforsk, NHO Mat og drikke og KLF. Målet med FoU-aktivi...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Norske grønnsaker egnet til sous vide-produkter

Inntak av grønnsaker gir en positiv matopplevelse med farge, smak, variasjon og gunstige helseeffekter. Ved å øke tilgjengeligheten og kvaliteten hos grønne grønnsaker i varmretter, vil dette både føre til økt forbruk og økt norsk produksjon av denne gruppen grønnsaker, som har et høyt innhold av...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Eco-values as product quality attributes in manufacturing of agricultural food ingredients

Worldwide, a growing demand for green, healthy and ethically produced (i.e. eco-branded) food products is evident. Therefore, it is anticipated that eco-branded food products represent a substantial market opportunity. To accommodate to these market chang es, competition in international food mar...

Awarded: NOK 16.2 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Multisensory precision agriculture - improving yields and reducing environmental impact

Vi er i stand til å skille mellom vannstress og nitrogenstatus i hveteplanter (arbeidspakke (AP) 1, del 1) ved å kombinere temperaturmålinger (termalkamera) og spektrale målinger (radiometer). Bruk av termalkamera er krevende, og vi har brukt en del ressurser på å utvikle metodikk og kalibrerings...

Awarded: NOK 20.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

EMIDA ERA-NET Development of a novel subunitvaccine against Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis that does not interfere with bov

Dette populærvitenskapelige sammendraget gjelder arbeid gjort ved Veterinærinstituttet i perioden 30.09.2013-30.04.2014. Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle en ny subenhetsvaksine mot paratuberkulose som ikke skal forstyrre diagnostiseringen av h verken paratuberkulose eller bovin tuberk...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

NKJ 135 - Effekt af klimaendringer på samspillet av Fusariumarter i havre og bygg

Vi har genomsekvensert to Fusarium arter, F. avenaceum og F. langsethia. Begge er ett stort problem for kornproduksjonen, da de produsere flere giftige sekundære metabolitter (mykotoksiner). Kun F. avenaceum er foreløpig i publiserbar form, da F. langseth iae er veldig fragmentert og vanskelig å ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus in pigs - infection dynamics, genetic variations and pathogenesis

En ny variant av influensa A H1N1, kjent som pandemisk H1N1-virus (pH1N1-09v) ble oppdaget våren 2009. I løpet av få måneder spredte viruset seg til alle kontinenter, og til både mennesker og dyr, spesielt svin. De norske svinebesetningene har tidligere vært fri for svine-influensavirus, men høst...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

NKJ 134 - Bedømmelse af lagringsevne og biologisk bekjæmpelse til forebyggelse af råd og kvalitetstab af kartofler

Råtning av frukt og grønt (inkludert potet) på lager er et problem som forårsaker store økonomiske tap i tillegg til at det er et miljø- og ressursmessig problem. Det er mange forskjellige sopp og bakterier som forårsaker råteskadene. Skadegjørerne kommer spesielt fra miljø (f.eks jord) eller fra...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Healthy meals and prevention of lifestyle diseases

Det er i siste periode generert publiserbare resultater i alle arbeidspakker og flere artikler er under skriving. Prosjektdeltakerne har deltatt aktivt i EU Cost Action FA 1005 (http://www.cost-infogest.eu/) (4 møter) og det er etablert et forskningssamar beid med Institute of Food Research (IFR)...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Indicators of welfare and pain in ruminants

Delprosjekt 1: Inspektører i Mattilsynet har vært med på å kvalitetssikre kvalitativ atferdsvurdering (Qualitative Behaviour Assessments, QBA) som en metode for å vurdere sauens velferd. Dette er en metode som kan inngå som en av flere indikatorer i en velferdsprotokoll, og dyras kroppsspråk v...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Norwegian Fish in the European Market: Market Development, Environmental Labeling and Changing Consumer Preferences (NORFISH)

For å lykkes i det europeiske markedet, så trenger fiskeri- og oppdrettsnæringen detaljert informasjon om forbrukernes preferanser for ulike egenskaper til fisken. Prosjektet kartlegger disse preferansene, og undersøker ulike strategier som marin sektor kan bruke for å øke verdien på fisk solgt i...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Governing food in a globalising environment: Innovation and market strategies in Norwegian food supply chains

WP A har studert hvordan internasjonale institusjoner påvirker handel og politikk, og utviklingen av og innholdet i den internasjonale reguleringen av intellektuell eiendomsrett. Disse områdene har betydning for internasjonal matvarehandel og for fordeling av byrder og goder knyttet til rettighet...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Development of tools for product control and human risk evaluation in fishery value chains (208234)

In 2009, The Panel on Biological Hazards of the European Food Safety Authority (EFSA) established a WG to consider the possible risks following the presence of parasites or parasite related potentially hazardous substances in seafood. Given Norways import ance as a fish export nation, it is impor...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Risk-based surveillance programmes and early warning systems for efficient detection of threats in the animal food production chain

Målet for prosjektet er å forbedre kost-effektiviteten av overvåkingsprogrammene innen produksjonskjeden for animalske næringsmidler ved å benytte risikobasert tilnærming, dvs. ved å undersøke prøver fra dyr, besetninger og produkter som har en høyere risiko for å være infisert av et sykdomsagens...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Kunnskapsstatusprosjekt - Mat og helse

...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Improwing winter survival and quality of Norwegian cultivated strawberry

This project will complete this year, 2014, Dec. The project was very successful in terms of research and commercial results and strengthen collaboration with national and international groups. Strawberry has complicated genetics, thus the project team has applied for further funding to continue ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling og optimalisering av produksjonsprosessen for LOWJUICE

Det er stort fokus på mat og helse i samfunnet i dag, og det er viktig at den norske næringsmiddelindustrien har evne og mulighet til innovativ produktutvikling slik at de kan tilby markedet sunnere matvarer. Fruktjuicer er sunne produkter fordi de er god e kilder til vitaminer, mineraler, fiber ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Vestland