0 projects

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Konferanse: MeetEat 2011 (saksdokumenter ligger i prosjekt 217068)

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

CORE Organic II Authentic Food

Gjennom første del av prosjektet har hovedoppgaven til WP7 vært å delta i møter, diskusjoner omkring datainnsamling, utarbeidelse av retningslinjer og maler for datainnlevering og utarbeidelse av maler for registrering av data. Gjennom siste del av prosjektet, har WP7 mottatt data fra WP3, WP4...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forskningsinnovasjoner i Norske Gartneri produkter, FING

Prosjektdeltakerene ser at det vil kunne bli produsert høyverdi-produkter av grønnsaker som i dag går til dyrefor eller simpelthen blir dumpet. Avhengig av ulike sorter og årsvariasjoner vil svinnprosenten variere for veksthusgrønnsaker i Norske gartnerie r, men det er enighet om at det kan være ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Konferanse: Partnerforum. Food & Health

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Camelina - et nytt matoljeprodukt for konsumentmarkedet

Camelina - olje fra oljedodre (Camelina sativa) - skal bli det nye matoljeeventyret i Norge. Med sitt høye innhold av fettsyren alfa-linolensyre (30-36 %), noe som er minst 3 ganger så mye som i rapsolje, kan oljedodre bli en viktig omega-3 kilde. I till egg har oljedodre høyt innhold av vitamin...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Østfold

BIONÆR-Bionæringsprogram

Saltreduksjon gjennom prosess- og produktoptimalisering i næringsmiddelindustrien

Prosjekt SALTO, saltreduksjon gjennom prosess- og produktoptimalisering i næringsmiddelindustrien, er et samarbeid mellom Orkla Foods Norge, Mills, Ådne Espeland, TINE, Nofima, SINTEF Fiskeri og havbruk, SINTEF Materialer og kjemi, NMBU, Bioforsk, NHO Mat og drikke og KLF. Målet med FoU-aktivi...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Skånsom varmebehandling av landbruksbasert mat vha vibrering under oppvarming for høyere kvalitet, nye produkter og lavere kostnader (Shaka)

Skånsom varmebehandling av næringsmidler i autoklav med vibrasjon ble lansert i 2007. Det finnes ikke gode, vitenskapelige arbeider på området, men det er påvist at teknologien har et stort potensiale for kvalitetsforbedring, i tillegg til besparelser på tid, areal og energiforbruk. Metoden er l...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Høytrykksprosessering - skånsom prosess for trygg, sunn og smakfull mat

Målet for prosjektet var å gi de deltakende bedriftene oversikt over muligheter og kunnskap for å kunne ta i bruk høytrykksprosessering på eksisterende og nye produkter fra landbruksbaserte råvarer. Resultatene fra forsøk med bedriftenes egne produkter og modellproduktene har vist at HPP kan v...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimised fatty acid profile in pig meat.

For delmål 1 var målet å finne fettsyresammensetningen i IMF og spekk med NIRS. Vi analysert ~1200 råner for fettsyresammensetning i spekk. Det er brukt en nyutviklet metode for prøvepreparering av fett fra testrånene, og det er foretatt en utvida NIRS-analyse av fettsyresammensetningen i spekket...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimal verdikjede for ferskt lam

Prosjektets hovedmål er å utvikle et nytt, miljøvennlig konsept for prosessering, lagring og distribusjon av ferskt lam som ivaretar produktenes kvalitet og forlenger holdbarheten med 100% i forhold til dagens produksjon. Prosjektet har følgende delmål som i felleskap skal bidra til en energieffe...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Norske grønnsaker egnet til sous vide-produkter

Inntak av grønnsaker gir en positiv matopplevelse med farge, smak, variasjon og gunstige helseeffekter. Ved å øke tilgjengeligheten og kvaliteten hos grønne grønnsaker i varmretter, vil dette både føre til økt forbruk og økt norsk produksjon av denne gruppen grønnsaker, som har et høyt innhold av...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Eco-values as product quality attributes in manufacturing of agricultural food ingredients

Worldwide, a growing demand for green, healthy and ethically produced (i.e. eco-branded) food products is evident. Therefore, it is anticipated that eco-branded food products represent a substantial market opportunity. To accommodate to these market chang es, competition in international food mar...

Awarded: NOK 16.2 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Multisensory precision agriculture - improving yields and reducing environmental impact

Vi er i stand til å skille mellom vannstress og nitrogenstatus i hveteplanter (arbeidspakke (AP) 1, del 1) ved å kombinere temperaturmålinger (termalkamera) og spektrale målinger (radiometer). Bruk av termalkamera er krevende, og vi har brukt en del ressurser på å utvikle metodikk og kalibrerings...

Awarded: NOK 20.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

EMIDA ERA-NET Development of a novel subunitvaccine against Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis that does not interfere with bov

Dette populærvitenskapelige sammendraget gjelder arbeid gjort ved Veterinærinstituttet i perioden 30.09.2013-30.04.2014. Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle en ny subenhetsvaksine mot paratuberkulose som ikke skal forstyrre diagnostiseringen av h verken paratuberkulose eller bovin tuberk...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

NKJ 134 - Bedømmelse af lagringsevne og biologisk bekjæmpelse til forebyggelse af råd og kvalitetstab af kartofler

Råtning av frukt og grønt (inkludert potet) på lager er et problem som forårsaker store økonomiske tap i tillegg til at det er et miljø- og ressursmessig problem. Det er mange forskjellige sopp og bakterier som forårsaker råteskadene. Skadegjørerne kommer spesielt fra miljø (f.eks jord) eller fra...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus in pigs - infection dynamics, genetic variations and pathogenesis

En ny variant av influensa A H1N1, kjent som pandemisk H1N1-virus (pH1N1-09v) ble oppdaget våren 2009. I løpet av få måneder spredte viruset seg til alle kontinenter, og til både mennesker og dyr, spesielt svin. De norske svinebesetningene har tidligere vært fri for svine-influensavirus, men høst...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

NKJ 135 - Effekt af klimaendringer på samspillet av Fusariumarter i havre og bygg

Vi har genomsekvensert to Fusarium arter, F. avenaceum og F. langsethia. Begge er ett stort problem for kornproduksjonen, da de produsere flere giftige sekundære metabolitter (mykotoksiner). Kun F. avenaceum er foreløpig i publiserbar form, da F. langseth iae er veldig fragmentert og vanskelig å ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Healthy meals and prevention of lifestyle diseases

Det er i siste periode generert publiserbare resultater i alle arbeidspakker og flere artikler er under skriving. Prosjektdeltakerne har deltatt aktivt i EU Cost Action FA 1005 (http://www.cost-infogest.eu/) (4 møter) og det er etablert et forskningssamar beid med Institute of Food Research (IFR)...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Indicators of welfare and pain in ruminants

Delprosjekt 1: Inspektører i Mattilsynet har vært med på å kvalitetssikre kvalitativ atferdsvurdering (Qualitative Behaviour Assessments, QBA) som en metode for å vurdere sauens velferd. Dette er en metode som kan inngå som en av flere indikatorer i en velferdsprotokoll, og dyras kroppsspråk v...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Norwegian Fish in the European Market: Market Development, Environmental Labeling and Changing Consumer Preferences (NORFISH)

For å lykkes i det europeiske markedet, så trenger fiskeri- og oppdrettsnæringen detaljert informasjon om forbrukernes preferanser for ulike egenskaper til fisken. Prosjektet kartlegger disse preferansene, og undersøker ulike strategier som marin sektor kan bruke for å øke verdien på fisk solgt i...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Governing food in a globalising environment: Innovation and market strategies in Norwegian food supply chains

WP A har studert hvordan internasjonale institusjoner påvirker handel og politikk, og utviklingen av og innholdet i den internasjonale reguleringen av intellektuell eiendomsrett. Disse områdene har betydning for internasjonal matvarehandel og for fordeling av byrder og goder knyttet til rettighet...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Development of tools for product control and human risk evaluation in fishery value chains (208234)

In 2009, The Panel on Biological Hazards of the European Food Safety Authority (EFSA) established a WG to consider the possible risks following the presence of parasites or parasite related potentially hazardous substances in seafood. Given Norways import ance as a fish export nation, it is impor...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Risk-based surveillance programmes and early warning systems for efficient detection of threats in the animal food production chain

Målet for prosjektet er å forbedre kost-effektiviteten av overvåkingsprogrammene innen produksjonskjeden for animalske næringsmidler ved å benytte risikobasert tilnærming, dvs. ved å undersøke prøver fra dyr, besetninger og produkter som har en høyere risiko for å være infisert av et sykdomsagens...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Kunnskapsstatusprosjekt - Mat og helse

...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Environmental impact and resource use efficiency of selected food production chains in Norway - a life cycle assessment (LCA) approach

This project will focus on environmental impacts and resource use efficiencies related to important food productions in Norwegian agriculture, that is, bread (wheat), milk (cow) and selected bovine meat (beef/cow) products. Typical production performances within specified regions will be describ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Understanding the genetic and physiological basis for adaption of Norwegian perennial forage crops to future climates

WP1 - Modellering: avsluttet før rapporteringsperioden, skriving av publikasjoner har pågått i perioden. WP2 - Utvikling av foredlingsmateriale med tilpassing til framtidig klima: Feltforsøkene med ulike plantematerialer til ulik bruk, dvs. prebreeding, ble avsluttet høsten 2013. I 2011, 2012 ...

Awarded: NOK 19.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling og optimalisering av produksjonsprosessen for LOWJUICE

Det er stort fokus på mat og helse i samfunnet i dag, og det er viktig at den norske næringsmiddelindustrien har evne og mulighet til innovativ produktutvikling slik at de kan tilby markedet sunnere matvarer. Fruktjuicer er sunne produkter fordi de er god e kilder til vitaminer, mineraler, fiber ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Improwing winter survival and quality of Norwegian cultivated strawberry

This project will complete this year, 2014, Dec. The project was very successful in terms of research and commercial results and strengthen collaboration with national and international groups. Strawberry has complicated genetics, thus the project team has applied for further funding to continue ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

HealthMeal: Possibilities and barriers for increased consumption of fish and vegetables in meal eaten at home and outside home

HealthMeal: Possibilities and barriers for increased consumption of fish and vegetables in meals at home and outside home. Prosjektet er blitt finansiert av Norges Forskniningsråds matprogram (2010-2014). Det er også mottatt midler fra Norsk sjømatråd og Opplysningskontoret for frukt og grønnsake...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel sensor technology and automation for improved quality and process control

Dette prosjektet imøtekommer næringsmiddelindustriens behov for avanserte prosesstyringsverktøy som kan brukes til å optimalisere bruk av råstoffer, forbedre logistikk, øke lønnsomhet og redusere svinn. Prosjektet er meget tverrfaglig og innbefatter utvik ling av ny sensorteknologi, anvendt spekt...

Awarded: NOK 23.8 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Akershus