0 projects

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Miljømedisin - nysgjerrighet, forskning og formidling

Dette prosjektet omhandler miljømedisinsk forskning og prosessen fra forskning til samfunnsnytting rådgivning. Det er spesielt rettet mot barn og unge fra 12-16 år men vil også bidra til å stimulere interessen for forskning og realfag i samfunnet generelt . Vi tar utgangspunkt i fire prosjekter s...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Planetsletta - en lysmodell av vårt solsystem

Planetsletta, i ulike varianter, har vært utstilt en rekke ganger under Astrofestivalen i Oslo og på tilsvarende andre arrangementer. Modellen er en fantastisk demonstrasjon av verdensrommets størrelse, og gir publikum en troverdig opplevelse av å beveg e seg gjennom solsystemet vårt. De fleste...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Akvatisk miljø på Vitenfabrikken

Prosjektet har fokus på akvatisk miljø. Med rent vann som en knapphetsressurs i store deler av verden er det en målsetting å belyse hvordan menneskelig aktivitet påvirker vannmiljøet. Mange av fremtidens utfordringer vil være relatert til vann som ressurs , og i prosjektet vil biologi, kjemi, mat...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Rogaland

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

En vitensenterinstallasjon for å illustrere miljøvennlig produksjon av elektrisitet og hydrogen fra karbonholdig brensel

VilVite ønsker å utvikle en interaktiv installasjon som illustrerer et fremtidig miljøvennlige gasskraftverk. Kraftverket skal være basert på brenselceller og reaktorteknologi for CO2 fangst, tilsvarende ZEG teknologien som Prototech sammen med IFE har jo bbet med i en årrekke. I denne sammenheng...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Vestland

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

De seilende marinbiologer

Gjennom prosjektet De seilende marinbiologer ønsker SALT å øke valgkompetansen og realfagsinteressen hos ungdommen langs Finnmarkskystens ved: 1) Å seile kunnskap, entusiasme og tro på egne evner hjem til ungdommen 2) Å knytte formidlingen og mulighetene til ungdommens egen virkelighet SALT vi...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Nordland - Nordlánnda

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Spaceport Andøya

En av de store utfordringene i de norske skolene, og spesielt på ungdomsskole-nivået, er å få elevene til å forstå den langvarige nytteverdien av å følge en realfaglig utdanning. Med dette prosjektet ønsker vi å bruke romfartsverdenen som en inspirasjon v ed å la elevene i et koordinert dataspill...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Nordland - Nordlánnda

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Energi i vinden

Bakgrunn Regjeringa presenterte i 2009 strategiplanen: Eit felles løft for realfaga. Denne planen hadde som overordna mål å: - styrka kompetansen i realfag i heile utdanningssystemet, i arbeidslivet og hjå allmennheten - auke rekrutteringa til arbeidsliv og utdanning innan realfaga - fremja posi...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Rogaland

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Klima og meteorologi kunnskap til barn og unge

met.no har en 5 år gammel utstilling på EIS, denne trenger nå en stor oppgradering. Å gi barn og unge muligheten til å utforske vær og klima ser vi på som svært viktig. Vi vil derfor gå inn med betydelige midler til å bygge om utstillingen og foreta en ma rkant kvalitetsheving. Søknaden til Forsk...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

'Jakten på verdens største tall' -- En internett-forelesningsføljetong om realfag i musikkvideo-stil.

Internett flommer over av korte, audiovisuelle innslag, flere i særdeles høy teknisk kvalitet. Det er i denne skogen av audiovisuell informasjon at kunnskap og interesse for realfag kjemper om barn og unges oppmerksomhet. Men mens realfagene har _laget_ de moderne tekniske hjelpemidlene som i d...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Evaluering av forsknings som fritidstilbud i Norge

Vi lever i en tid der utviklingen innen naturvitenskap og teknologi er meget rask. Gapet mellom hva elever lærer på skolen og hva som skjer i den virkelige verden blir større for hvert år. Forskerfabrikken ble grunnlagt for å møte denne utfordringen. Vi h ar utviklet fritidskurs som gir barn og u...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

PerpetumEnergy

PerpetumEnergy ønsker å skape en installasjon og informasjonsmateriale med fokus på fornybar energi og materialene som disse består av. Vi ønsker å skolere forskere ved UiO innen formidling av forskning innen nanoteknologi og bringe forskeren ut til publi kum, her ved Vitensenteret ved Norsk Tekn...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Pythagoras i blåbærskogen -en matematikkutstilling for ett-, to og tre-åringer

Utstillingen "Pythagoras i blåbærskogen" er en matematikkutstilling for barn i alderen ett til tre år. Prosjektet vil gjennom en tverrfaglig workshop, konseptutvikling og designstrategi utvikle en helhetlig opplevelse for barn, foresatte og barnehageansat te som synliggjør små barns matematikkfor...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Agder

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Seigmenn

Vi ønsker å lage et opplegg der barn/unge skal både være aktive i et vitenskaplig eksperiment og samtidig lære...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Cannes kan ikke?

...

Awarded: NOK 94,745

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

KJEMIÅRET 2011 - FORMIDLING AV KJEMI TIL UNGDOM MED VEKT PÅ BÆREKRAFTIGE METODER FOR ENERGIPRODUKSJON

FNs generalforsamling har utpekt 2011 som kjemiens år, International Year of Chemistry 2011 (IYC 2011). Slagordet som er valgt er Chemistry- our life, our future. I Norge er det nedsatt en nasjonal komité med utgangspunkt i Norsk Kjemisk Selskap (NKS) f or å gjennomføre tiltak og arrangementer ...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Bitmonster 2.0

Bitmonsteret er en installasjon som viser hvordan data kan overføres mellom 2 datamaskiner (feks mobiltelefoner) og hvor sårbar slik kommunikasjon kan være for forstyrrelser. Installasjonen er fysisk, der en melding skrives på et konsoll, og meldingen ove rføres ved 8 lys som parallelt overfører ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestland

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Naturens mystiske jegere: Ny teknologi for å avsløre hemmelighetene til gaupe og jerv

Veien fra barndommens sagnomsuste tilværelse inn i voksenlivet betyr ikke at eventyrene må forsvinne. Norges naturarv inneholder de utroligste eventyr, og vi ønsker å vise at det er fullt mulig å jobbe som historieforteller. Den moderne naturforskeren ben ytter en rekke teknikker og metoder i sit...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

"Hvordan ville verden sett ut uten realfag?" Et kommunikasjonskonsept som motiverer og engasjerer.

Høgskolen i Ålesund ønsker i samarbeid med I&M Kommunikasjon AS i Ålesund utarbeide et kommunikasjonskonsept med arbeidstittel "Hvordan ville verden sett ut uten realfag?" Grunntanken er at mange i skolealder ser på yrkesmulighetene etter realfagene som "kjedelige", og ønsker seg et yrke som e...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Møre og Romsdal

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

VANNvittig naturfag - en aktivitetsdag og verdensrekordforsøk

Prosjektet er planlagt utført i Skandinavias største vannpark, Bø Sommarland, i juni 2011. Her er det infrastruktur, lokaliteter og naturlige omgivelser, og et sterkt engasjement for å bidra til å styrke realfagene. Invitasjon sendes til skoler i aktuell reiseavstand, og påmelding skjer så klas...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Brevduer og kjøkkenmeteorologi - et meteorologiprosjekt rettet mot barn 6-13 år

Meteorologisk institutt (met.no) ønsker å bli mer synlig blant barn og unge for å øke forståelsen for betydningen av realfag i samfunnet. I dette prosjektforslaget beskriver vi to tiltak som vi mener vil gjøre barn og unge oppmerksomme på at meteorologi o g klimaforskning er viktig og interessant...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Vestland

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Vitenshow og sosiale medier

Prosjektet består delvis i videreføring og videreutvikling av et vellykket prosjekt som mottok støtte fra PROREAL i 2008. Vitenshowet "Universet på 42 minutter" ble utviklet og testet gjennom pilotprosjektet og pågangen har vært stor fra elever og lærere om besøk på flere skoler, og i flere fylk...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Sosiale medier og internasjonale tiltak for realfagsformidling

Prosjektet vil beskrive utviklingstrekk innen sosiale medier, herunder likheter og forskjeller ved ulike typer sosiale medier. Vi vil sette spesielt fokus på hvordan PROREAL og realfagsformidling kan utnytte sosiale medier for å nå ut til ulike interessen tgrupper generelt, og barn, ungdom og jen...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

HØYDE, ALDER: HOPP!

Vi vil ta utgangspunkt i at barn og unge utfører en aktivitet. Resultatet skrives inn i et dataprogram. Dette programmet benytter statistiske metoder til å analysere personens og tidligere personers resultater i en felles modell. På denne måten vil vi gje nnom en morsom aktivitet vise at statisti...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Straumar i fjorden; Formidling av forskingsaktivitetar innafor marinøkologi og havbruk i Hardangerfjorden

Fiskeri- og kystdepartementet legg no sterkare vekt på at forskingsaktivitetar og resultat i marin sektor i større grad skal formidlast også til det offentlege rom, utanfor forskingsmiljøa. Prosjektet skal knytast tett opp til det strategiske instituttpro grammet EPIGRAPH. Det skal stimulera inte...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Vestland

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

SIFFER - En underholdende TV-serie om tall, statistikk og matematikk for NRK

Produksjonsselskapet Teddy TV, der Petter Schjerven er kreativ leder, utvikler en TV-serie om tall for NRK1. Programserien har arbeidstittelen Siffer, og har som målsetning å gjøre for matematikken det Typisk Norsk gjorde for det norske språket; å på en l ett og underholdende måte øke interessen,...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

NanoView

NanoView ønsker å skape en plattform der forskere og publikum kan møtes i en vitenskapelig setting, men på publikums premisser. Vi ønsker å skolere forskere ved UiO innen formidling av forskning innen nanoteknologi og bringe forskeren ut til publikum, her ved Vitensenteret ved Norsk Teknisk Muse...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Økologi, kjemi og biologi servert fra hagen

Bioforsk Økologisk har i mange år brukt Stjernehagen som arena for formidling innen biologi, kjemi og økologi. Dyrking i egen hage innebærer at det skjer biologiske, kjemiske og fysiske prosesser i hagen. Dette er det mulig å synliggjøre og forstå, men kr ever tilrettelegging og forklaring. Vi vi...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Akershus

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Undring og mangfald

Eg arbeider no med å førebu 5 forskarintervju knytta opp mot yngre realfagsforskarar ( < 35 år). Meininga er å finne 5 svært dyktige formidlarar som på 24 min kan fortelje om forskinga si. Ei slik samtale krev mykje både av form og innhald og det er ei u tfordring for både intervjuobjekt og inte...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

LilleNorge er filmserie for TV og Internett. Fem av episodene har fokus på realfaglige temaer med samarbeide og opptak ved Vitensentre.

Prosjektsammendrag for LilleNorge. LilleNorge består av temabaserte filmepisoder som hver er avsluttende. Filmlengden er inntil 10 minutter og blir produsert i beste broadcast standard Digitalbetacam. Dette gjør at de kan brukes på alle digitale plattform er som TV, kino, DVD og web med det beste...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2009-2010

Location: Vestfold

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Skru på hjernen - fare for kunnskap! Utstillingsmoduler til utstillingene Forskning og framtid, Trondheim og Mind the gap, Oslo.

NTNU Vitenskapsmuseet (VM), Trondheim og Nasjonalt medisinsk museum/Norsk Teknisk Museum (NMM), Oslo planlegger hver sin store jubileumsutstilling hvor sentrale realfaglige tema er felles. Hovedformålet med VMs utstilling i 2010 er å sette fokus på vite nskapens utvikling de siste 250 år, og ko...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage