0 projects

MOBI-Mobilisering

Næringsrettet Høgskolesatsing

Hovedaktivitene som det søkes midler til er fordelt på de tre strategiene slik: SMB-Kompetansestrategien: ? Høgskolen vil gjennomføre 5 SMB-Kompetanse prosjekt pr år. Innovasjonsstrategien: ? Videreføring av aktiviteten ved Senter for e-business og logistikk (utviklingsprosjekter) ? Utvikling av...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/NORUT

UiTØ, HiN, NORUT og Forskningsparkene i Tromsø og Narvik har vært samarbeidspartnere i FORNY Nord-Norge. NORUT Gruppens FORNYaktiviteter omfatter 5 forskningsselskapene (se vedlegg). Den nye kommersialiseringsenheten (KE) heter NorInnova AS - et kommersialiseringsselskap for nye teknologi- og for...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Vekstutviklingen hos forskjellige lauvtreslag etter tynning i tette og upleide bestand - revisjon av eksisterende forsøksfelt

Institutt for skogfag la i 1997 og 1998 ut 34 permanente forsøksfelt og 43 engangsfelt i lauvskog i Sør-Norge. Bakgrunnen for prosjektet er økende arealer med upleid, ung og relativt tett lauvskog. Det er fra flere hold stor interesse for lauvskog som rås toff, som et viktig element i kulturlands...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Deteksjon og kvantifisering av patogener (Sirococcus conigenus og Gremmeniella abietina) i småplanter ved bruk av "multiplex real-time PCR"

De siste 2-3 årene har mane planteskoler hatt problem med ringing og avdøing av granplanter. Infeksjon skjer i løpet av vekstsesongen. Sjukdomsutviklingen kan være litt forskjelligartet. I noen tilfeller utvikler småplantene ensidige barknekroser på stamm en og svake symptomer kan observeres i lø...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Strategic decisions in Norwegian farm households. Changes in the 1995-2002 period.

Since the farming sector consists primarily of family firms, the structural development of the sector and of farm dominated rural areas is the result of numerous micro-level household decisions. The important decisions are often strategic in nature; imply ing that long-term consequences are consi...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Tilpasning under press: Gårdbrukerparets liv i et generasjonsperspektiv.

I dette prosjektet analyserer vi generasjoners antatt ulike tilpasninger i landbruket med særlig fokus på gårdsbrukerparet. Ved å analysere levekårene, livskvaliteten og livsformene til brukerpar med tilhørighet i ulike kohorter, er vårt mål å bedre innsi kten i det varierte, samtidige landbruksl...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Norsk senter for barneforskning

Det er NOSEBs mål å skape innsikt i og forståelse av barns oppvekstbetingelser og barndommens grunnvilkår i et moderne samfunn. Senteret skal med teoretiske og empiriske studier beskrive og forklare både rammene for barns liv og de aktiviteter de utfolder innen for disse rammer. NOSEB skal søke ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Funksjonshemmetes oppvekst og levekår. (sammenslåing av 132395, 132397, 132398, 140088 & 140092)

Prosjektet er en paraply over ulike delprosjekter innenfor en felles ramme som handler om oppvekst og levekår. Det betyr at en studerer funksjonshemmetes sosiale situasjon og levekår, men med en spesiell fokus på hvordan dette arter seg og endres blant ba rn som vokser opp i dag -etter de siste s...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Koordingering-/nettverksarbeid innen FoU. Effekt av nitrogenovermetning - faglig bidrag til torskeyngelnettverket

Prosjektet vil inneholde følgende to hovedaktiviteter: 1. Deltakelse i torskeyngelnettverk sammen med Havforskningsinstituttet, NTNU og AKVAFORSK. En vil delta i møter, informasjonsutveksling og annen virksomhet som igangsettes i regi av nettverket < h>2. Vitenskapelig undersøkelse med titte...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

KOMLOV-Kommuneloven

Tillitsforholdet mellom forvaltningsnivåene

Prosjektets utgangspunkt er at tillit (og mistillit) oppstår i en relasjon, basert på erfaring og forestilling om motparten. Ulike grader av tillit og mistillit vil like mye være uttrykt fra kommunalt hold overfor staten som fra staten overfor kommunene. I prosjektet vil denne "relasjonelle" sid...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NIFU

...

Awarded: NOK 248.6 mill.

Project Period: 2003-2022

Location: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

FoU-statistikk - NIFU (ref. p. 107785)

Prosjektsammendrag - FoU-statistikk NIFU STEP Gjelder perioden 2006 - 2008 (basert på avtale for perioden 2003-2005 og revisjoner) NIFU STEP har gjennom prosjektet ansvaret for utvikling, vedlikehold, bearbeiding, dokumentasjon, tolkning og formidling av statistikk og indikatorer, som kan gi...

Awarded: NOK 47.1 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Deltakelse i IHDP aktiviteter

...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

RISIT-Transportsikkerhet

Risikoanalyse, - aksept og -styring.

Prosjektet er utviklet av det samfunnssikkerhetsfaglige miljøet ved Høgskolen i Stavanger/Rogalandsforskning. Prosjektet er knyttet til to av programmets satsingsområder; nullvisjonen for transportsikkerhet og risikoforståelse og samfunnsperspektiv på tra nsportrisiko. Prosjektet innebærer utvikl...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Økologisk dyrking av veksthusgrønnsaker.

Norske myndigheter har satt seg som mål at ti prosent av jordbruksarealet skal være økologisk i løpet av 2010. For grønnsaker er ambisjonen at 15% av markedet skal dekkes av økologisk produkter. Dette gjelder også veksthusgrønnsaker, hvor den økologiske p roduksjonen i dag knapt er registerbar i ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Ukjent Fylke

MARKSAM-Marked og samfunn

Fritidsfiske i sjøen.

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIOT2000-Bioteknologi 2000

OBS !!!Genetic traceability system "Gen Track" - samfinansiering med Havbruk (149833), som har oppfølgingen

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Political transformation and democratic governance in Europe - SIP 2. Videref. fra 155419.

Europas politiske orden er i støpeskjeen. Hovedidéen er at en eventuelt dyptgående transformasjon best kommer til uttrykk ved at samarbeids- og konfliktmønstre langs nasjonale grenser i betydelig grad suppleres med slike mønstre på tvers av nasjonale gren ser, for eksempel langs funksjonelle, sek...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Rammeavtale med KILDEN om formidling

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utredning Helse og sykdom

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Akershus

HAVKYST-Havet og kysten

Use of new in situ observations in operational ocean forecasting

Emerging ocean observing systems - ARGO floats, ferry boxes and long range HF radar - promise to significantly increase the amount of in situ data available in near-real-time. In addition, concentional ship and buoy observations are expected become increa singly available in NRT. The project will...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

The physiological implications of stress and its prevention through improved use of anaesthetics, sedatives, muscle relaxants and analgesics

Stress signals are mediated through different neural pathways. Ocular (sight), vibration (side line, ear) and nociception (touch and pain). Also confinement to sub optimal environments as crowding, low oxygen, wrong salinity, high CO2 (blood pH) will acti vate neural pathways. Naturally will the ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Surface monitoring of marine resources by LIDAR (SUMMAREL)

Mackerel is presently one of the economically most important stocks in the northeast Atlantic. Further, the stock has a substantial but scientifically unclear role in the dynamics of Norwegian Sea ecosystem. High market prices mean that even small changes in catch size, the Norwegian share is 31...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Efficiency through user involvement

...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Stat, kommune og velferdstjenester- konsekvenser av ny styring og finanisering.

...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Thermodynamics applied to high temperature materials technology

The project is planned to include support from metallurgical and chemical industries as well as petroleum and other industries where thermodynamics and high temperature materials technology are important matters. The work will be carried out in close co-operation with well-established internatio...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Absorption and Retention of Fluoride in Atlantic Salmon (Salmo salar), rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and Cod (Gadus morhua) Fed Krill

Traditionally, the diets used for carnivorous fish have been based on meal and oil obtained from fatty fish species. World catches of these species are now at a maximum and alternative nutrient sources are necessary in order to support further growth in f armed fish production. Krill, shuch is fo...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

LAND. The great outdoor experience - what is it, and why is it important?

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Innlandet

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Råstoffhotell - til velsignelse eller til forargelse?

I dette prosjektet vil den tradisjonelle organiseringen av råvareflyten (med fiskefartøy som lander fersk fisk til lokal fiskeindustri) sammenlignes med en ny form for organisering (råstoff som prosesseres/fryses om bord på fiskefartøy og lagres, omsettes og distribueres ut fra nye uavhengige fr...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Modellering og simulering av interaksjon mellom fluid og deformerbare nettstrukturer og havbrukskonstruksjoner

Prosjektet er en direkte videreføring av prosjekt nr. 134491, 3-dimensjonal notbevegelse og forankringslodd for havbruksnæringen (3dNot) som ble avsluttet i 2002. Gjennom 3dNot er det utviklet en 3-dimensjonal dynamisk modell av en oppdrettsnot som utsett es for bølger og strøm. Modellen er baser...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage