0 projects

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: FOODPRINT - Traceability and labelling of gene-edited products in the food chain

FOODPRINT-prosjektet utvikler samarbeidsforskning om genredigeringsmetoder i sammenheng med sporbarhet og merking av genmodifiserte (GM) produkter gjennom hele næringskjeden. Genredigering er en ny teknikk for genetisk modifikasjon som for tiden er regulert under EU-direktivet 2001/18/EC og av de...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

OMEGA: fish Oil MicroEncapsulation Generating fortified food products for improved humAn health

I Omega-prosjektet forsker vi på muligheten for å lage mat som kan hjelpe folk med å øke inntaket av helsebringende fiskeoljer, og på samme tid utnytte restråstoff fra fiskeproduksjon på en bedre måte. Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF, NTNU og Høgskulen på Vestlandet, sammen med Danmarks ...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Bruk av tang og tare i matvarer

Bruk av tang og tare i matvarer er lite utbredt utenfor Asia. FN har beregnet at matproduksjonen må øke med over 50 % innen 2050, sammenlignet med 2010, gitt at befolkningsveksten fortsetter. Tang og tare er viktige råvarer i Asia, med lange tradisjoner som en del av kostholdet i mange land. Ulik...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Interdisciplinary Education and Research Platform in Cold-Chain of Fish: From Norway to Japan

Både Norge og Japan er fiskerinasjoner med veldig god kunnskap om fiskeforedling og kuldeteknologi for prosesserering av sjømat. Japan har en høy andel fiske-import, mens Norge mest driver fiske-eksport. I 2017 var direkte eksport av sjømat til Japan på over 114.000 tonn, med en verdi på 4 mrd NO...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

ListComplex - Software for risk assessment of Listeria in complex ready-to-eat products

Prosjektet «ListComplex» har laget en holdbarhetskalkulator for bruk hos matbedrifter som produserer spiseklare matvarer, altså produkter som ikke varmebehandles av forbrukere før spising. Denne holdbarhetskalkulatoren hjelper med å risikovurdere og dokumentere holdbarhet i spiseklare matvarer ve...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NORO3/7 - Framstilling av omega-3 og omega-7 fra Norske restråstoffer.

Historisk sett har fiskemelfabrikker i Chile og Peru vært kilde til den kommersielle produksjonen av marine omega-3 fettsyre konsentrater de siste 40 årene. Fiskene i disse områdene inneholder en gunstig fettsyresammensetning med tanke på videreforedling av oljen. De har både en spesielt høy ande...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Møre og Romsdal

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Multifunctional high-value fungal biomass from the Norwegian agriculture supply chain by-products

Norge produserer årlig rundt 600 000 tonn biprodukter fra landbruks- og matindustri. I dag brukes den største andelen av disse biproduktene til applikasjoner med lav verdi, forbrenning eller det kastes som avfall. Det er et stort samfunnsmessig og industrielt behov for å utvikle prosesser som ver...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Secondary bioprod. of low trophic organisms utilizing side streams from Blue & Green sectors to prod. feed ingredients -SIDESTREAM

Målet med SIDESTREAM-prosjektet var å evaluere nye måter å resirkulere avfall fra akvakultur- og agrikultur for å spare ressurser og skape verdier. Akva- og agrikultur produserer store mengder avfall som i dag er uutnyttet. SIDESTREAM-prosjektet omtaler dette avfallet som «sidestrømmer» og anser ...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Kvalitet og verdi i ensilasjeprodukter

I prosjektet «Ensilpro» utvikler vi teknologiske løsninger for produksjon av høykvalitetsolje og fiskeproteinkonsentrater basert på fiskeensilasje. Dette skal øke anvendbarheten i markedet. For å bevare oljekvaliteten til marine oljer må oksidasjon unngås. Ethoxyquin (EQ) er en effektiv antiok...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: SpecBase - An innovative software tool for automated and efficient quality assurance for clinical mass spectrometry analysis

Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) er ansett som en gullstandardmetode innen fagfeltet analytisk biokjemi. Til tross for dette er manglende verktøy for automatisering og integrering av LC-MS inn i den analytiske arbeidsflyten med på å forsinke kliniske laboratorier fra å ta i bruk de...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

KORNMO - produksjonsoptimalisering, kvalitetsstyring og bærekraft gjennom verdikjeden for korn

Korn er en bærebjelke i Norsk landbruk. Felleskjøpet Agris (FKA) nye kornstrategi fremhever volum, kvalitet og rasjonalitet som avgjørende for lønnsomhet og bærekraft i verdikjeden. FKA har mottaksplikt på norsk korn, og FKA ønsker å styrke samhandlingen med kornprodusentene for å øke verdien ut ...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

KrillSOFT-ONBOARD SMART MANUFACTURING OF ANTARCTIC KRILL PROTEIN FOR TARGETED HUMAN APPLICATION

Antarktisk krill er en rik kilde til næringsrike proteiner som i dag for det meste brukes som fôringrediens for den norske oppdrettsnæringen. Proteinene har et potensial til å bli en verdifull og viktig matkilde for mennesker. Dermed kan det bli et ekstra og bærekraftig bidrag til proteiner for e...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Møre og Romsdal

KLIMAFORSK-Stort program klima

MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation

MEATigation er eit forskings- og industrisamarbeidsprosjekt som skal utforske eit viktig trinn i Noregs omstilling til ei lågutsleppssamfunn, nemleg transformasjon av matsystemet. Ein reduksjon i vestleg kjøttforbruk er viktig for å sørge for at vi har nok mat til alle menneske på jorda samstunde...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: NIMIPROD - submerged cultures by respiratory metabolism

NIMIPROD prosessen, utviklet ved NMBU vil forenkle og effektivisere produksjon av bakterielt protein i fermentorer ved å benytte anaerob respirasjon. Domestisering og effektiv dyrking av mikroorganismer forventes å revolusjonere produksjon av mat. Produksjon av mikrober i fermentorer er allerede...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Can boar production be beneficial for meat industry, breeding, farmers, animals, the planet and people?

Husdyrproduksjonen står overfor økt fokus på utfordringer relatert til dyrevelferd, arealbruk og utslipp av klimagasser, og behovet for kirurgisk kastrering av hanngris er utfordrende. Hovedårsaken bak kastrering er forebygging av rånesmak, som er en ubehagelig lukt og smak som kan være til stede...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

METADIS: CARBHEALTH Carbohydrate staple foods - facing the challenge to improve their quality for a better metabolic health

Etter prosjektstart i April 2020, og utsettelser pga nedstengningen under covid-19 pandemien, kunne vi endelig starte med den store kliniske studien («brødbytte studien»). Til studien ble det produsert to forskjellige typer brød av partner Nofima AS. I tillegg ble det gjennomført en studie som un...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ERA-NET: Bluebio Commercial exploitation of marine collagen and chitin from marine sources

Verden har begrensede biologiske ressurser. Disse bør utnyttes best mulig for å unngå overforbruk og for å redusere mengden avfall. Dette kan man gjøre ved å lage produkter av det som ellers ville blitt deponert, kastet eller på andre måter ikke best mulig utnyttet. I EU anslår man at omtrent 138...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BioDry- Teknologi for effektiv reduksjon av bakterievekst og biofilmdannelse på maskiner i næringsmiddelindustrien.

Målet med prosjektet er å utvikle, teste og demonstrere nye tekniske løsninger for robotisert tørking av prosessutstyr i lakse- og kjøttindustrien. Disse industriene kan ha utfordringer med dannelse av biofilm og vekst av bakterier, spesielt den patogene bakterien Listeria monocytogenes, på utsty...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Innlandet

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Seaweeds for Novel Applications and Products (SNAP)

SNAP-prosjektet har som mål å utvikle nye anvendelser og produkter basert på utvalgte arter av dyrkede og villhøstede brun- og rødalger. Bruken av tang og tare øker raskt på verdensbasis, hvor mesteparten av kultivert biomasse brukes direkte som mat eller som tilsetningsstoff i mat. Det er videre...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

METADIS: STAY Sulfur amino acids, energy metabolism and obesity

Overvekt og fedme er et økende problem over hele verden. Verdens helseorganisasjon rapporterer at 1,9 milliarder mennesker var overvektige og 650 millioner var fete i 2016. Fedme er forbundet med økt risiko for kroniske sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdom, kreft og dødelighet. I løpet av...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

IsDeCa - Development and testing of a novel mixing technology

Målet med dette prosjektet er å videreutvikle den patenterte IsDeCa Batch Mikser teknologien fra NMBU fra dagens "validert i lab" til "demonstrert i et relevant miljø". Den norske oppdrettsnæringa er stor, men sliter med utfordringer som lakselus, sykdommer og tilgang til marine fôr-ingredienser....

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

ArbaFeed - Samproduksjon av Arbacore pellets og fôrprotein fra trevirke.

ArbaFeed prosjektet vil lage pellets, fôrprotein og furfural fra trevirke. Målet med prosjektet er å videreutvikle Arbaflame sin eksisterende patenterte teknologi for produksjon av Arbacore pellets basert på dampforbehandling av sagbruksflis. Dette vil være sentralt for å kunne klare konkurransen...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Jarlsbergost for bedring av beinhelse og lipidstatus

I en tidligere studie har vi funnet at forsøkspersoner som spiste omtrent 50 g Jarlsberg® daglig i fem uker blant annet fikk bedre vitamin K status, lavere kolesterol og lavere blodtrykk. Studien tyder på at å spise Jarlsberg® har betydelige positive helseeffekter. Effekten på kolesterol er fakti...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

Det 56. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2020 arrangeres av biokjemikere ved Universitetet i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. De...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

FoodPilotPlant Norway (Matpiloten) er en forskningsinfrastruktur for prosessering av mat lokalisert ved NMBU og Nofima på Campus Ås. Infrastrukturen er bygget opp gjennom deltagerinstitusjonenes egeninnsats og tildeling av infrastrukturmidler fra Norges Forskningsråd. FoodPilotPlant Norway har ha...

Awarded: NOK 48.0 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norsk vegetar for fremtiden - Norske grønnsaker, belgvekster og korn i bærekraftige vegetarprodukter.

Vegetarprodukter og -konsepter i kategorien ferdigmat er i sterk økning i markedet i dag. Felles for dagens vegetarprodukter er at de er basert på en stor andel av importerte råvarer og ingredienser, eller at produktene i sin helhet er importerte. Prosjektet jobber med sentrale utfordringer for å...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Termoformede fiberprodukter for funksjonell og bærekraftig emballering av ferske matvarer

Visse typer emballasje for fersk mat er i dag dominert av plast, som er en enkel og billig løsning. Termoplaster er enkle å forme. I tillegg har plast ekstremt høy vannbestandighet, og kan dermed være omgitt av vann i tiår (eller hundreår) uten å brytes ned. Den utrolig høye vannbestandigheten ha...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

HoldbarSjekken: Testsystem for valg av riktig emballasje til frukter, bær og grønnsaker for optimal kvalitet og minimalt matsvinn.

Økt bevissthet omkring klimakrise og plastforsøpling av havene har ført til økt press fra forbrukerne om å redusere bruk av plastemballasje, spesielt gjelder dette til frukter, bær og grønnsaker (F&B&G). De fleste forbrukere mangler kunnskap om sammenhengen mellom emballasje og holdbarhet, og dok...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Farm biosecurity and Risk-based Assessment tools for health Management of Norwegian salmon farming

Biosikkerhet er viktig for å minimere risikoen for introduksjon, etablering og spredning av patogene agens på en lokalitet. God biosikkerhet trygger produksjonen, god dyrehelse og velferd. Veterinærinstituttet har utviklet et risikobaserte vurderingsverktøy for å måle biosikkerhet på en lokalitet...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Event Support for The Organic Chemical Winter Meeting 2020 (OKV 35)

Organisk Kjemisk Vintermøte 2020 er en nasjonal møteplass og et forum for formidling av kunnskap fra forskningsfronten av og for forskere fra universiteter og høyskoler, instituttsektoren og industrien. Næringsrelevant forskning relatert til naturprodukter, bioteknologi og legemidler vil bli viet...

Awarded: NOK 40,379

Project Period: 2020-2020

Location: Akershus