0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Social Conditions of Freedom in Contemporary Modernity

Prosjektet analyserer frihetens sosiale betingelser i dagens vestlige verden med særlig fokus på Norge. Resultatene som har kommet frem hittil i form av en bok og artikler som er skrevet og enten publisert eller sendt inn til tidsskrifter, kan oppsummeres slik: I Norge og store deler av den vest...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - European and Arabic Traditions of Deliberation in Resource Management - Mutual Learning for Transnational Networking of Grass Root

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Ukjent Fylke

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

EUI - The politics of identity in post-conflict small arms strategies: a study of weapons collections in Cambodia and Kosovo - Utenl.stipend

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI-Predicting macro fundamentals from financial flows:May real-time capital flows provide more accurate and compl mentary inform on the ..

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Modernization as Lived Experiences: Identity Construction of Three Generations of Young Men and Young Women in China and Norway

The project has been drawn upon by Fengshu Liu in interviews concerning Chinese youth in several types of mass media, e.g., The Guardian, NRK radio P2, Aftenposten, The New York Times, The Los Angeles Times, McClatchy (an American newspaper company), China Files (a Beijing-based editorial agency ...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Conceptualization and Measurement of Democracy

Det er ingen allmenn enighet om nøyaktig hvilke faktorer som avgjør hvorvidt et land er demokratisk eller ikke eller hvordan man bør måle hvor demokratisk et land er. Dette prosjektet har angrepet dette problemet ved å samle data på svært disaggregerte institusjonelle og ikke-institusjonelle fakt...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Inside Insurgencies: Organization, Motives, and Prospects for Peace

Anekdotiske bevis tyder på at ikke-statlige væpnede gruppen opererer med vidt forskjellige organisatoriske strukturer, fra hierarkiske og byråkratisk avanserte organisasjoner til løse nettverk. Gruppers struktur og organisatoriske egenskaper kan være en f unksjon av rekrutteringspraksis, opplærin...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Paths to Protection: A Study of Plural Medical Practices among Nomadic Herder Women in Mongolia

Prosjektet "Paths to Protection: A study of plural medical practices among nomadic herder women in Mongolia" ser på mødrehelse i Mongolia med fokus på beskyttelsespraksiser blant mødre under graviditet, fødsel og den postnatale perioden, med vekt på de historiske linjene og politiske endringene i...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

EUI Essays in Household Finance - 4. år hovedprosjekt 184563/f10 - tilleggsstipend

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Theory in Practice: Risks and Responses in the Modern Criminal Law

Forskingsprosjektet har omhandla den samtidige utviklinga av eit auka fokus på risiko i samfunnet, og strafferettsleg regulering av det. Eit overordna mål med prosjektet har vore å bidra med teoretiske og tverrvitskaplege perspektiv på denne tematikken, som utfordrar tradisjonelle utgangspunkt fo...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Social Contract as an Organizing and Justifying Principle in Welfare State Policies

Vi har analysert velferdsstatens normative utvikling i løpet av de siste 20-30 år, med utgangspunkt i kontraktualisme som rettslig og sosial praksis, og som en legitimerende diskurs. Den kontraktuelle tenkningen skiller seg klart fra den universelle når det gjelder utforming av velferdsstatens pr...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Enhanced Social Science integration into, and impact on, the Integrated Research on Disaster Risk Programme (IRDR) of ICSU-ISSC-UNISDR.

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Energy Governance & the EU-Russia Energy Dialogue

Despite its increased importance, international energy governance is still an under-researched concept. Whereas the vast literature on energy security focuses on the inherent security threats that come with excessive dependency on energy imports and compe tition for natural resources, an energy g...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Regulating Religion: Secularism and Religious Freedom in the Global Era

Formålet med 'Regulating Religion: Secularism and Religious Freedom in the Global Era' prosjektet har vært å undersøke forholdet mellom religion og lov, med vekt på hvordan religion forstås og reguleres gjennom et sekulært lovverk og statlige rettsinstanser. Vår grunnleggende hypotese om at lover...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det 33. norske forskermøte for økonomer 2011 ved Norges Handelshøyskole, Bergen

Forskermøtet 2011 skal avholdes på Norges Handelshøyskole i Bergen 5.- 7. januar. Forskermøtet 2011 skal ha følgende plenumsforedrag: 1. forespurt Norges bank om foredrag fra påtroppende sentralbanksjef (felles forelesning med FIBE) 2. Pierre Cahuc "Tru st, Inequality and Redistribution of Inco...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EEA-ESEM 2011

EEA-ESEM-konferansen er den største årlige forskerkonferansen for økonomiske fag i Europa. Konferansen går over fem dager og samler normalt ca 1500 deltakere, de aller fleste aktive forskere. Bak konferansen står to organisasjoner av forskere European Ec onomic Association (EEA) og Econometric S...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

On the mechanics of microfinance

Mikroforetak er en viktig kilde til sysselsetting, og utvikling av slike foretak er et viktig politisk målsetning i de fleste land, og særlig i utviklingsland hvor mer enn halvparten av arbeidsstyrken typisk er sysselsatt i slike foretak. Manglende tilgang til finansiell kapital har fått mye oppm...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

nofoma 2011

NOFOMA (http://www.nofoma.org) er en årlig forskerkonferanse med inviterte foredragsholdere og 3-6 parallelle sesjoner, 9-10 Juni 2011. Konferanseavgiften holdes lavt for at studenter skal kunne delta. NOFOMA har ikke vært holdt i Nord-Norge tidligere. Tr ansport og logistikk i nord-områdene er å...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

RAPID SOCIAL CHANGE, VALUE TRANSFORMATION, AND THE FIELD OF CULTURE. The city of Stavanger as a prism

I prosjektet «Rapid Social Change, Value Transformation, and the Field of Culture - the City of Stavanger as a prism» er endringar i verdiorientering og kulturell verdsetjing satt under den sosiologiske lupa. Ein by som har forandra seg frå å vera ein av dei mindre velståande i landet til å vera ...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Rogaland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap i Bergen 2011

Formålet med fagkonferansen er som sagt å være en møte plass for både yngre og eldre forskere til å presentere og diskutere sin forskning. Siktemålet er at dette igjen ved siden av faglig nettverksbygging kan stimulere til publisering av forskningsresulta tetr både nasjonalt og internasjonalt. ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonalt doktorgradsseminar i rettsvitenskap 2011

Det søkes om midler til delvis dekning av utgiftene til Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap for 2011 som arrangeres av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Tema for seminaret er «Normative grunnstrukturer». Nyere tids rettsut vikling preges av et stadig bredere retts...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Norsk sosiologforenings nasjonale fagseminar 2011: Norsk sosiologi - i går, i dag, i morgen

Årets seminar setter vi Norsk sosiologi som fag og fagmiljø under lupen. Et innlegg om utfordringer og utviklingstrekk i norsk og skandinavisk sosiologi gir bakgrunn for videre debatt. Mange sosiologmiljøer har blitt evaluert i 2010. Leder av evalueringsk omiteen og et av komitémedlemmene vil inn...

Awarded: NOK 66,378

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NEON-konferansen 2010

Siden 2004 har det vært arrangert årlige NEON-konferanser, og arrangementet har gått på omgang mellom institusjonene som inngår i nettverket. Det er en innarbeidet tradisjon av opplegget for NEON-konferansen dels gjenspeiler vertsinstitusjonens egenart, o g dels er basert på innspill fra medlemme...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 14. norske medieforskerkonferansen, Ålesund 2010

Konferansen vil ha nyhetsinstitusjonen i endring som et tema. Med dette vil vi sette på dagsorden de store strukturelle endringene preger debattene i Europa når medieforskere møtes, fordi vi gjerne vil fokusere på et tema som er viktig for norsk mediefor skning, og som også ligger fagmiljøet til...

Awarded: NOK 31,999

Project Period: 2010-2011

Location: Møre og Romsdal

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NGS årskonferanse 2010: På leting etter bærekraft / Exploring Sustainability

Norsk Geografisk Selskap (NGS) arrangerer hvert andre år en nasjonal konferanse innen geografi/samfunnsgeografi i samarbeid med de geografiske instituttene på landets universiteter. Konferansen i 2010 (23-24 september) "På leting etter bærekraft"/"Explori ng Sustainability" vil bli arrangert av N...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI - The Political Interpretation of Human Rights: How the Extent to which Courts are Embedded in the Political .... - Utenlandsstipend

...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2010-2011

Location: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI - Explaining Patterns of Democracy. Triangulating methods to assess general explanations of PR-adoption ........ - Utenlandsstipend

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Modeling interacting agents

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The 20th Nordic Conference in Sociology of Religion

De nordiske konferansene i religionssosiologi har gått på omgang mellom de fem nordiske land siden 1970-tallet, og har vært holdt uavbrutt hvert annet år. Norge hadde arrangementet sist i 2000, og i 2010 er det igjen Norges tur. På konferansen i 2008 i Åb o, Finland, inviterte Universitetet i Agd...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norwegian Child Welfare in a Comparative Perspective - Knowledge, decision-making & ethnicity in policy and practice

Dette prosjektet gjennomfører komparative analyser som identifiserer og analyserer prinsipper og praksis i tre moderne barnevernssystemer. Fokuset er på fire hovedspørsmål fra ulike innfallsvinkler: Mål 1. Hva er et lands ansvarsområder og hvordan håndterer landet multikulturalisme? 2. Hvor...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2010-2017

Location: Vestland