0 projects

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Eugenija Strazdiene, LT14, Nabo 04-05

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Nijole Vasiljeviene, LT19, Nabo 04-05

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Mara Grudule, LV03, Nabo 04-05

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Tatjana Sjakste, LV11, Nabo 04-05

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Farid Ould-Saada, NO27, Nabo 04-05

...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Sergey Kurbatov, RU20, Nabo 04-05

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

MOBI-Mobilisering

Omstilling og internasjonalisering - Forskingsbasert kompetanseformidling - oppstartfase Sogn og Fjordane- Videreføres i prosjekt168589/i50.

Sogn og Fjordane har tradisjonelt vore trygt plassert i toppen av alle positive statistikkar. Fylket har hatt liten arbeidsløyse, høg eksport frå næringslivet og lite sosiale og samfunnsmessige problem. Dette er no i endring, og Sogn og Fjordane viser seg som eit sårbart fylke. Næringslivet er ...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Tarja Tikkanen, NO30, Nabo 04-05

...

Awarded: NOK 86,272

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Workshop om velferdsforskning i Vest-Norden

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Skogstrøm Jens Fredrik, Ruhr øk- kat 1, 04

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Hoem, Erling, Ruhr, stat, kat 1, 04

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

MOBI-Mobilisering

Storbyprosjektet - Hovedstadens og regionsentrenes betydning for regional og nasjonal innovasjon

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

CEMACS - Complex Embedded Automotive Control Systems (STREP)

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Doctoral fellowship: Energy optimization through exergy and irreversibility analysis in CFD of turbulent reactive flows

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Model Driven Service Development for the Semantic Web – MOSES

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FOLKEHELSE-Folkehelse

Hvilken nytte, for hvem og til hvilken kostnad? En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling

Undersøkelsen dreier seg om en videreføring av en nytte-kostnad analyse av behandling for stoffmisbrukere. Utvalget på 482 klienter ble i perioden 1998-2000 intervjuet i 20 behandlingstiltak som er de mest brukte i Norge dag (tradisjonelle døgninstitusjon er, hierarkiske terapeutiske samfunn, kol...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Assessing Consumer Preferences for Food Quality Attributes: Methods and Applications.

During the last decade, economists have used experimental auction markets to investigate the preference and willingness to pay for new food attributes. In this project, we will investigate a new type of experimental markets, the experimental choice market . The experimental choice market is an e...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Akershus

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Skolebasert utvikling i skolen: mellom sentral styring og lokal frihet.

Tre ulike styrings- og utviklingsstrategier gjør seg gjeldende i den norske grunnskolen. Den mest framtredende er en sentralt styrt reformstrategi som forsøker å styre og forbedre skolen gjennom departementets regler og forskrifter, spesielt gjennom nasjo nale læreplaner. Den andre er en desentra...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FOLKEHELSE-Folkehelse

The influence of the Physical and the Social Environment on Morbidity - A population based multilevel study in Oslo, Norway

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

FRITEK-Teknologi

Effect of snowmelt and climate change on design of urban storm water system

Snowmelt in urban areas is known to have strong influence on flooding in urban storm sewer systems. It has been argued that a change in climate can lead to even more flooding. To reduce the risk of incorrect design criteria it is important to study effect s of snowmelt and climate change on urban...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Vinterskoler i beregningsorientert matematikk 2004 - 2006

Ved norske universiteter gis det i dag en rekke kurs i teori og beregningsmetoder for partielle differensialligninger. De årlige vinterskolene i beregningsorientert matematikk har siden starten i 2001 etablert seg som et supplerende forum for formidling a v moderne beregningsmetoder og som en vik...

Awarded: NOK 0.59 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Bønders råderett over jord og gårdsdrift fra høymiddelalder til slutten av tidlig moderne tid - Norge og Europa

Prosjektet vil foreta regionale undersøkelser innen et større, men avgrenset mellomeuropeisk område (Ober-Bayern, Salzburg-Tirol, Graubünden) som grunnlag for komparasjoner med Norge og Norden, når det gjelder bøndenes råderett. Området er valgt ut fordi det har et sammensatt bilde på samme måte...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2004-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Kasus-kontroll metoder for analyse av multivariate forløps- og levetidsdata

Kasus-kontroll metoder har etterhvert blitt et mye brukt alternativ til tradisjonell kohortanalyse når en samler inn data på en sjelden sykdom i en stor populasjon. For levetidsdata er imidlertid metodene utviklet nesten utelukkende for univariate data. I situasjoner hvor en har en stor populasj...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Unge menn med innvandrerbakgrunn i etableringsfasen - om ungdomserfaringer, identitetsopplevelser og hybriditetens grenser

Prosjektet har bakgrunn i to tidligere feltarbeid blant ungdom i et flerkulturelt drabantområde på Oslos østkant, og vil utforske om og hvordan erfaringer og forestillinger fra et hybridisert, inkluderende og flerkulturelt ungdomsmiljø kan sies å virke in n på sentrale valg og væremåter, når unge...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Utdanning og oppvekst i grissgrendt busetting.

I skoleforskning har problemstillinger knyttet til små skoler som regel vært fraværende. Dette henger sammen med at skoleslaget i de fleste industrialiserte land omfatter få elever, men kanskje også med at den lille skolen med undervisning i aldersblandet gruppe ofte blir sett på som en avviksor...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

AKLIMED-Klinisk medisin

Temporomandibular Joint Disorders: Proposal of a new calssification system for severity using MR imaging

Pasienter med ansikts-/kjevesmerter og kjevefunksjonsforstyrrelser utgjør en stor og heterogen gruppe som kan ha tildels betydelige plager. Det er vel kjent at myalgi knyttet til "stress" er en stor undergruppe i denne pasientkategorien. Prosjektet ønsker å fortsette forskning vedrørende en anne...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Norsk vitalisme. Estetikk, ideologi og litteratur 1905-1930

Prosjektet er en historisk anlagt undersøkelse av og en analytisk drøfting av et felt i norsk kunst, litteratur og idéhistorie som kan samles under betegnelsen vitalisme. Prosjektet skal studere ulike former for antirasjonelt tankegods i den nordeuropeisk e tidligmodernismen, med særlig vekt på å...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kollektivets kjønnede diskurs. Kjønn som religiøs og estetisk konstruksjon i norske middelalderballader

Prosjektet vil undersøke kjønn som religiøs og estetisk konstruksjon i norsk middelalderballader, og vil plassere seg i tilknytning til prosjektet "Kroppens betydning. Konstruksjoner av kjønn i nordisk litteratur" (Prosjektnummer 150871). Balladene er kol lektiv muntlig diktning som har et konkre...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Agder

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Frontier Science and Exploration: The Atlantic - Arctic

We propose linking academic and industrial research and data exchange in order to refine plate reconstruction and basin evolution models, characterize continental-ocean boundaries (COBs) and investigate links between Large Igneous Provinces (LIPs) and Pla te Tectonics. State-of-the-art understand...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Korrekt bestemmelse av kjøttprosent og nedskåret vare hos norske lam

EUROP ble innført i 1996 som klassifiseringssystem av slakt i Norge. De fleste land i Europa benytter dette systemet for klassifisering av slakt. Systemet er selve grunnlaget for den økonomiske relasjonen mellom produsent, slakting og foredling. Et godt s amsvar mellom nedskåret vare som foredlin...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo