0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Aligning shipping with the Paris Agreement: Expert knowledge, the IMO, and a decarbonised shipping industry in the making

Dette prosjektet undersøker implementeringen av den nye klimastrategien fra den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) og dekarbonisering av internasjonal shipping. Shippingindustrien er nå midt inne i flere endringsprosesser, som ikke bare innebærer søken etter teknologier og andre løsninge...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

HUMANE - Human Maritime Autonomy Enable

Hittil har driften mot et høyere nivå av autonomi innen skipsfart i stor grad vært teknologidrevet, snarere enn å være drevet frem av menneskelige faktorer, kunnskapsbehov og nødvendig arbeidsdesign. Der den opprinnelige ambisjonen kanskje var å fjerne mennesker ut av maritim virksomhet, er det i...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NHH shipping conference - LeaderSHIP 2018 4th April

NHH shippingkonferansen 2018 - LeaderShip 2018 arrangeres in Bergen den 4. april 2018 og er inndelt i to hovedtemaer: DIgitalisering av shipping og grønn skipsfart, som begge er sentrale tema i det nye MAROFF programmet og den nasjonale Maritim21 strategien. Arrangementet knytter sammen nøkkelper...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Shifting cargo to sea with Autonomous Transport Systems

SATS - Flytte last fra vei til Sjø med Autonome skip Prosjektet har fokusert på: 1. Å identifisere funkjsonelle krav til autonome skip som skal opereres som del av integrerte logistikk kjeder inludert KPI-ene. 2. Utviklet alternative skipsdesign som er egnet for og i autonome operasjoner in...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Maritime safety, hybrid regulatory regimes and the EU A study of regulatory change, classification societies, authority and legitimacy

Internasjonal skipsfart kan sees som den første globaliserte næring. Fra midten av 1700-tallet utviklet transport av varer over verdenshavene seg til en internasjonal industri som også nødvendiggjorde et internasjonalt regulatorisk regime. Et slikt regime vokste gradvis frem med Lloyd's Register ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smart digital contracts and commercial management

Prosjektet "Smart digital contracts and commercial management (SMARTDIGITAL)" har som mål å utrede hvordan kontrakter i shipping må endres for å kunne implementeres sammen med data-drevet befraktning i et digitalt system av smarte kontrakter basert på blokkkjede teknologi. Dette målet skal oppnå...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Transition towards zero emission ports

Kompetanseprosjektet TRAZEPO hadde som formål å bidra til energiomstillingen i Norge gjennom å utvikle ny kunnskap om hvilken rolle havnene kan spille som energiknutepunkter. Det overordnede forskningsspørsmålet var: Hvordan kan havner legge til rette for mer bærekraftig transport og næringsvirks...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2018

Haugesundkonferansen er sannsynligvis den eneste konferansen som samler et så bredt maritimt miljø i Norge. En rekke aktører innen rederinæring, leverandører industri, forskning og utvikling, offentlige myndigheter og havner / logistikk. Målgruppen er beslutningstagere, bruker og FoU miljøer. Mål...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Greening the Fleet - Sustainability Transitions in the Maritime Shipping Sector

Forskerprosjektet GREENFLEET analyserte utfordringer og muligheter ved en overgang til lav- og nullutslipps energiteknologier i skipsfarten. Ulike typer barrierer (teknologi, økonomi, praksis/kultur) gjør at slike bærekraftige omstillinger er kompliserte og tidkrevende prosesser. Utfordringene ka...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Demonstrator for distribusjon og bruk av batymetriske data (S-102) i operasjonelt miljø

International Hydrographic Organization (IHO) er i ferd med å fullføre ny produkt standard for høyoppløselige dybdedata som heter S-102. Høyoppløselige dybdedata i grid format gir enorme muligheter og er etterspurt av mange maritime brukergrupper. Det har i flere år vært jobbet med å få testet sl...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Real Energy Efficiency and Emissions in the Seaway

Kombinasjonen av utfordrende fraktmarkeder, høy bunkerskostnad og økende internasjonal fokus på utslippsreduksjon gjør at energieffektiv drift fremdeles ligger høyt på agendaen til den maritime industrien. Mer effektiv drift krever tilgang på driftsdata av høy kvalitet, en god forståelse av usik...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

VEKST: En strategi for rask og bærekraftig omsetningsvekst for norske maritime utstyrsleverandører

Hovedformålet med dette forprosjektet er å evaluere potensialet til ideer og aktiviteter for et MAROFF hovedprosjekt høsten 2016. Ideen til det planlagte hovedprosjektet er å utvikle en strategi for rask og bærekraftig omsetningsvekst for norske maritime utstyrsleverandører. De deltakende industr...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Revitalization of short sea shipping through slender, simplified and standardized designs

Revitalisering av Nærskipsfart gjennom slankere, enklere og standardiserte skipsdesign Norge, andre Europeiske land og EU har en aktiv politikk for å promotere Nærskipsfart pga. lavt energiforbruk og utslipp i forhold til lastebiltransport. På tross av disse politiske målsetingene, så har det væ...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Agder

TRANSPORT-Transport 2025

Collaboration in Logistics Operations and Urban Distribution

Dagens praksis innen logistikk er at man vanligvis planlegger og bestiller transport fra dør-til-dør før godset sendes. Dette fører til hyppig replanlegging både før og under transporten (pga endringer og avvik), og ressursutnyttelsen blir sub-optimal da hver aktør optimerer kun ut fra egne behov...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt Neste generasjons havbruksfartøy

VARD Design ønsker med dette prosjektet å utrede nye innovative fartøyskonsepter, hvor man med utgangspunkt i fremtidige logistikk- og verdikjedebehov og tilhørende funksjonskrav, skal vurdere drastiske endringer innen fartøysdesign spesielt rettet mot havbruk. For å lykkes vil man samarbeide tet...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt Smart HUB & Spoke for linje-shipping

Deep-sea og feeder transport i et linjeshipping-system er sammenkoblet i en form for HUB & Spoke nettverk, hvilket er ganske vanlig innen transport (f.eks. bruk av HUB-flyplasser i lufttransport). Det er viktig med god samhandling mellom deep-sea og feeder trafikken for å oppnå et effektivt trans...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Akershus

TRANSPORT-Transport 2025

Multimodal strategies for greener and more resilient wood supply

MultiStrat (Multimodale Strategier for mer robust virkesforsyning) er et Era-Net finansiert samarbeid om jernbane- og sjøtransport av tømmer. Arbeidet ble utført 2016-2018 og ble koordinert av NIBIO. Norge, Sverige og Østerrike har deltatt med ett FoU-institutt og en tømmerforsyningsorganisasjon ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2016

Under Ocean Week vil forskere og næringsaktører fra Norge og utlandet orientere hverandre om de siste utviklingene innenfor sine fagfelt og bruke minglingsmulighetene til å skape nye koblinger. Fokus er på tverrfaglig kunnskapsoverføring og -utvikling. Det legges hovedvekt på teknologisk innovasj...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

SUSTAINABLE COASTS? Public and scientific perceptions of drivers aeffecting coastal zone management and ecosystem services

Kystområdene i nord preges av store miljømessige og samfunnsmessige endringsprosesser. Det økende fokuset på nordområdene både som arena for ressurshøsting, næringsutvikling og verdiskaping og geopolitisk i et større spill om fremtidens Arktis, aktualiserer en lang rekke tverrfaglige problemstill...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

RESOURCE MANAGEMENT & TEAM LEADERSHIP: MAINTAINING SAFETY IN SHIPPING

Maritim sikkerhetsledelse og simulatorbasert trening Skipsoffiserer har en sentral rolle i å ivareta sikre og effektive maritime operasjoner. Hensikten med denne avhandlingen er å bidra til forståelsen av maritim sikkerhetsledelse og utforske hvordan brosimulatorer kan brukes til å trene erfarne...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Buskerud

NAERINGSPH-Nærings-phd

Offshore saturation divers: vascular function and the effect of Vitamin C and E supplementation

Den første kampanjen med å samle data/blodprøver ble utført i 2015 på dykkeskipet Skandi Arctic (omdøpt Deep Arctic i 2016). Konklusjonen var at det er ingen endringer i metningsdykkernes nivå av målte helse-biomarkører i det vaskulære systemet etter metning ved daglig inntak av C og E vitaminer....

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

TRANSPORT-Transport 2025

National Ship Risk Model

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er nødt til å prioritere de ressursene man har tilgjengelig for ulykkesforebyggende arbeid. Innsatsen de gjør for å bedre maritim sikkerhet bør brukes på områder der risikoen er høy. NSRM har utviklet en risikomodell som kan brukes til å overvåke og kommunisere ...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Efficient value chains for the forest industry in Coastal Norway

Transport av tømmer og tømmerprodukter er kostnadskrevende. Ifølge Melding om Kystskogbruket 2015 er årsakene til dette relativt dårlig kvalitet og kapasitet på veiene, flaskehalser langs transportrutene og lange distanser. Sjøtransport i kombinasjon med landtransport være avgjørende for å forbe...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Examining the Social Costs of Port Operations

BAKGRUNN: Selv om sosiale kostnader ved transport har vært fokus i et stort antall tidligere studier er det allikevel lite kunnskap om sosiale kostnader ved havnedrift. I lyset av et økende behov for godstransport og et politisk mål om å øke omfanget av maritim godstransport er det på tide å kart...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Mapping vessel behaviour and cargo flows

Det siste tiåret har sett en kraftig utbygging av både satellitt- og landbaserte nettverk for mottak av såkalte AIS (Automated Identification System) signaler fra skip. Prosjektet benytter data fra både satellitt- og landbaserte nettverk for mottak av slike signaler fra individuelle skip. AIS me...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Global Maritime Knowledge Hub seminar in Bergen, 2. April 2014

The Global Maritime Knowledge Hub initiative represents Norway's largest ever private investment in maritime knowledge development, comprising 20 sponsored professorships from 22 different sponsors at seven different Norwegian educational institutions. T he background for the initiative is the o...

Awarded: NOK 50,193

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Green Shipping under Uncertainty

For å bli en vinner i morgendagens shipping internasjonalt må norske redere ha et fokus på energieffektivitet og miljøvennlige løsninger. Det er her viktig å utnytte potensialet for miljøgevinster som ligger i mer effektiv bruk av eksisterende skip og teknologi gjennom å optimalisere driften på ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

LIFT - Effektive globale verdikjeder for produksjon av maritime kraner og håndteringssystemer

Flere norske engineeringbedrifter har hatt suksess med å utvide sin virksomhet fra design, til å ta ansvaret for hele verdikjeden fram til levering og service hos kunder. Selv om de tar dette ansvaret, setter de bort store deler av oppgavene knyttet til produksjon, montasje og testing til underle...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SMARTprod: Industriell skipsproduksjon og multikulturelle arbeidskraftutfordringer

Den overordnede ideen med SMARTprod-prosjektet er å ta i bruk innovative metoder for industriell skipsproduksjon, for å øke Ulstein Verft sin konkurransedyktighet i et internasjonalt krevende marked. Det skal arbeides systematisk med overgang fra håndverk smessig utrustning av innkjøpte skrog til...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovasjon for global forretningsutvikling- effekter av internasjonalisering

På selskapsnivå fokuserer dette prosjektet på hvordan internasjonale selskapers hovedkontorer påvirkes av at de har aktiviteter i Norge. På organisasjonsnivå vil fokus være på å avdekke de utfordringene norske selskaper møter når de lokaliserer, strukturerer og koordinerer sine internasjonale akt...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Møre og Romsdal