0 projects

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Teknologi for overvåking av apparater i kraftanlegg

Porosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljø, SINTEF Energiforskning AS, brukere (energiverk som Statnett SF og andre større energiselskaper) og produsent av diagnoseutstyr til energiverksbransjen; TransiNor as. Hensikten er å utvikle systemer for o vervåking av enkeltkomponenter i elkrafta...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Grunnleggende forhold ved varmebehandling av Al-legeringer - Heat Treatment Fundamentals

Det søkes om et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning med oppstart i år 2001 innen Grunnleggende forhold ved varmebehandling av Al-legeringer. Prosjektet vil gjennomføres ved to institutter ved NTNU; Institutt for fysikk (IF) og Institutt for materialt eknologi og elektrokjemi (IME) i samarbei...

Awarded: NOK 14.6 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Rehabilitering av fyllingsdammer

1. Skjærestyrke og permeabilitet av steinfylling. Det vil i denne aktiviteten bli fokusert på å finne de rette materialparametre ved bruk av erfaringer og fysiske forsøk. Det er utført forsøk ved noen av våre største fyllingsdammer. Denne kunns kapen vil bli brukt som basis for å korre...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

FREMAT: Understanding and controlling variations in extrusion of aluminium

...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Rogaland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Logistikknettverk i den nye økonomien - studier av strategiske muligheter for bransjer, nettverk og enkeltbedrifter

En forutsetning for den nye økonomiens gjennomslagskraft (verdiskapning gjennom IKT og nye organisasjonsformer) er at den kan forenes med eksisterende logistikkstrukturer som kjennetegnes av kapasitetsbegrensninger i infrastrukturen og miljøkrav. På den a nnen side vil kravene til logistikken og ...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Tidligfase og usikkerhetsstyring. Dr.stipend i tilknytning til IBAT, faggruppe PA

Prosjektet skal utdanne en doktorand innen emnet "tidligfase og usikkerhetsstyring". Tema eller problemstilling for doktorandene er ikke avklart enda, men disse er tiltenkt en meget sentral rolle i prosjektets avsluttende fase, hvor bl.a. implementering av resultatene fra BONUS-prosjektet skal g...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Structural behaviour: Crashworthiness of Light-Weight Automotive Structures.

...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Structural Behaviour: Capacity of multi-stiffened aluminium plates - S

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

NUTS - Automotive Design Factory. Key area - Manufacturing and use of light metals - Design and Production

...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Polymerisolasjon for neste generasjon HVDC kabel

Grunnleggende kunnskaper om kabelisolasjon er både viktig og nødvendig for økonomisk kabelproduksjon, reduserte miljøproblemer og sikker drift og utvikling av elektriske kraftnett. Norge som fremtidig storskalaaktør innen nordisk og europeisk kraftmarked innebærer også vesentlig bruk av HVDC kab...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Hydrogenlagring i faste stoffer, fra syntese til system

The introduction of environmental friendly fuel cells (e.g. in cars or stationary installations) based on hydrogen from natural gas and later from zero emission integrated hydrogen energy systems based on renewable energy (e.g. solar and wind energy) are completely dependent on the development o...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Viken

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Utvikling av interaktiv kjøre- og trafikksimulator

Målet med prosjektet er en bred kompetanseoppbygging knyttet til utviklingen av et mest mulig realistisk virtuelt veg og trafikkmiljø i NTNU/SINTEF's kjøresimulator. Dette søkes oppnådd gjennom utvikling av algoritmer for dataflyt mellom DAK-verktøy for v egprosjektering til simulatorens grafiske...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

BYUTV-Byutvikling

Byens fysiske transformasjon: byform, gentrifisering og immigrasjon - Oslo som eksempel på europeisk byomdannelse

Dagens urbane transformasjonsprosesser viser seg både strukturelt, sosialt, kulturelt og byformessig. Disse endringene kan sies å skape en ny form for urbanitet: den postmoderne byen. Globale markedskrefter og paradoksalt nok, en reaktualisering av lokale sosiale og kulturelle krefter bidrar til...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Utviklingskontroll og reguleringssystem. Komparativ studie av ulike reguleringssystemers metoder brukt i planlegging og plangjennomføring

Endringer i retning av mer omfattende privat engasjement i norsk byplanlegging legger nye forutsetninger for plansystemets kapasitet til å styre byutviklingen i samsvar med planleggingens intensjoner. De nye og tilsynelatende stadig mer omseggripende tend ensene reiser avgjørende utfordringer for...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Viken

BYUTV-Byutvikling

Storbyene som arena for kunnskapsrik kapital

Prosjektet fokuserer på storbyenes rolle som arena for kunnskapsrik kapital og på finansiering som en sentral drivkraft bak innovasjon og nyskaping. Moderne økonomier er i økende grad "lærende økonomier" der kunnskap utgjør den viktigste ressursen og læri ng framheves som den viktigste prosessen ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

GRUNNFISK-Grunnbevilgning Fiskeri-institutter

Grunnbevilgning - SINTEF Fiskeri- og havbruk

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av SINTEF Fiskeri- og havbruk A/S. Hovedmarkedsområdene for den nye enheten er fiskeriteknologi, havbruksteknologi, foredling av næringsmidler, bioressurser og internasjonale bistandsprosjek ter. Gjennom en klargjort teknologisk pro...

Awarded: NOK 28.0 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Programkoordinator - SAMSTEMT

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Moderniseringen av frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Offentlig politikk overfor de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene er tuftet på et tradisjonelt syn, der nasjonale organisasjoner bygger på lokale lag, og hvor det demokratiske medlesskapet knytter den enkelte til fellesskapet. Nyere data tyder på at denne strukturen er i forandring, og a...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Forskningsledelse VS2010

...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Turbinteknologi

Ved Vannkraftlaboratoriet ved Termisk energi og vannkraft pågår fem dr.ing. studier. Dr.ing. studiene tar sikte på å øke virkningsgraden, sikkerheten og fleksibiliteten i den bestående vannkraftproduksjonen. Dette for å øke effekt-reserven som i dag er fo r liten slik at utkopling av forbruk kan ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Produksjon og omsetning av økologisk sauekjøtt.

Primærproduksjon, slaktelinje, markedsføring og omsetning/salg henger nøye sammen. I dag produseres det økologisk sauekjøtt i Nord-Norge som av ulike årsaker ikke kommer med på den økologiske slaktelinja, og dermed ikke omsettes som økologisk kjøtt. Vi er opptatt av både å få omsatt økologisk så ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Samfinansiering - Structural Behavior: Fatigue and Durability - Light metals structural joints, components and multi-components 144004/213

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Ekstra tiltak for heving av kompetanse innen fiskerirettet markedsforskning.

Heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MIKROTEK-Mikroteknologi

Mikroteknologibygg - kapitalkostnader

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

MIKROTEK-Mikroteknologi

Planlegging og prosjektering av det nye mikroteknologilaboratoriet i Gaustadbekkdalen

...

Awarded: NOK 67.0 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Livskvalitet i familien: utvikling av levekårsforskningens teoretiske og metodiske verktøy

Med utgangspunkt i analyser av familien vil prosjektet videreutvikle det metodiske og teoretiske grunnlaget for levekårs- og velferdsforskningen, samt frembringe begrep og analysemodeller som gjør forskningsfeltet til et bedre verktøy for fremtidens fåmil iepolitikk. Ved å fokusere på familien he...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Rogaland

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Vinterskole i beregningsorientert matematikk

Ved norske universiteter gis det idag en rekke kurs i partielle differensialligninger og beregningsmetoder. Gjennom vinterskolen ønsker vi å opprette et supplerende forum for formidling av moderne teori og beregningsmetoder til studenter og vitenskapelig ansatte. Kursene gis på nasjonal basis, o...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

MHGRUPP2-MH-grupper

Mechanisms of neuronal communication

...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

MHGRUPP2-MH-grupper

Protein-membrane dynamics in intracellular transport

...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Kostnadseffektivitet ved biologisk mangfold-hensyn i skogbruket: Betydning av tresatt impediment og livsløptrær

Vi savner kunnskap om betydningen av og kostnadseffektiviteten til flere av de tiltak for ivaretakelse av det biologiske mangfold som i dag er vanlig praksis i skogbruket, og om mulighetene for alternative og mer kostnadseffektive løsninger. I dette prosj ektet ønsker vi å bidra til å øke kostnad...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo