0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fast Development of new Automated Manufacturing Processes through digital integration and testing

Prosjektet søker å oppnå mye raskere utvikling av nye automatiserte produksjonsprosesser gjennom digital integrasjon og testing. Digital simulering og virtuell testing, verifikasjon og validering muliggjør raske og kostnadseffektive læringssløyfer, og vil danne grunnlaget for en fysisk produksjon...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

ENERGYTICS: Demonstrasjon av Big Data Analytics i distribusjonssystemet

Målerne i seg selv representerer en stor og krevende investering for både nettselskap og samfunnet. Først og fremst er målerne sett på som et verktøy for automatisk avregning og avlesning av strømforbruk med timesverdier. De kan imidlertid levere et stort antall tilleggsfunksjoner. Dette legger t...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Generic Hydropower Optimization Using Deep Reinforcement Learning (GHO-DRL)

En utfordring for vannkraftprodusenter er å finne ut hvordan man skal disponere tilgjengelige vannmengder i kraftmagasinene. Skal man løse dette problemet må mange faktorer vurderes. Eksempler på dette kan være tilsig til kraftmagasiner, snømengder i fjellet, forventet prisutvikling på kraft, med...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

High resolution wind farm simulations with CFD for Wind Resource Assessment and Forecasting

Vindressursanalytikere forsøker å redusere usikkerhetene i deres vindressursvurderinger. For å gjøre det bruker de avanserte numeriske strømningsberegninger (Computational Fluid Dynamics, CFD) som per dag bruker kunstige grensebetingelser. For å redusere usikkerheten ytterligere og å modellere tu...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestfold

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bøker og apper: Utvikling av Vurderingsverktøy for E-Bøker for Barn (VEBB)

Innovasjonen - vurderingsverktøyet - er ferdigstilt og tilgjengelig både på norsk og engelsk, her: http://vebb.uis.no Verktøyet har blitt testet ut med ansatte i barnehager, og med studenter på barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, og Universitetet i Sør...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET E-REGIO: SMART COMMUNITY ENERGY MARKETS

E-REGIO har utviklet, analysert, testet og validert, en ny måte å strukturere et lokalt energimarked på, basert på lagring som markedssentre. Målet har vært å komplettere tidligere forskning ved å tilpasse markedsdesign og løsninger til lokale energimarkeder gjennom bruk av nabolagsbatterier som ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fleksibel Robotisert Elektromekanisk Montasje

Fleksibel Robotisert Elektromekanisk Montasje (FREM), hva er det og hva har blitt gjort? Målet har vært å utarbeide og fornye utstyr og prosesser for design slik at grensen for lønnsom automasjon blir lavere og kvaliteten blir høyere. En utfordring er at roboter ikke har like avanserte sanser s...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Østfold

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Neodroid - Creating a reality-ready robot brain in virtual reality

Mennesker lærer gjennom en relativt sakte process som utspiller seg over flere år, fra babystadiet, til barndom og videre til voksen alder. I Neodroid vil vi utvikle en robothjerne i et akselerert læringsmiljø, slik at roboten kan lære i løpet av dager eller uker det som kan ta mennesker flere år...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11018 Personal Radon Sensor and Tracking Service

Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle en bærbar (wearable) radonmåler for kontinuerlig måling av personers individuelle radon eksponering. Dette vil være en personlig bærbar (wearable) radonmåler som er koblet til skytjenester via en smarttelefon, som vil registrere radon eksponeringen baser...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

EarlyWarn - Proactive detection and early warning of incipient power system faults

EarlyWarn prosjektet har utviklet metoder basert på maskinlæring for å detektere og identifisere reelle og potensielle feilhendelser i transmisjons og distribusjons nettet. Prosjektet sitt mål har vært å detektere hendelser under utvikling før det oppstår feil som kan påvirke sluttbruker, og derm...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Pricing Balancing Services in the Future Nordic Power Market

Det Nordiske kraftmarkedet er i utvikling både når det gjelder teknologiske løsninger og markedsstrukturer. Det er satt strenger krav for å øke andelen fornybar energi, samtidig som kjernekraft gradvis fases ut. Denne utviklingen tilsier at den totale andelen uregulerbar fornybar kraft vil fortse...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

New Energy Storage System

Energilagring er en viktig teknologi for å oppnå økonomiske og miljømessige fordeler i maritime industri. Dette har blitt klart demonstrert av den siste utviklingen innen transport, maritime anvendelser og innen fornybar industri. Utviklingen av batteriteknologi forventes å gi betydelige forbedri...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Assessment of the Value of Flexibility Services from the Norwegian Energy System

Prosjektet "Assessment of the Value of Flexibility Services from the Norwegian Energy System" (ASSETS) er et forskerprosjekt som ble utført i perioden 2017 til 2022. Bakgrunnen for prosjektet er at kostnadene for ny fornybar strømproduksjon har falt de siste årene og denne trenden ser ut til ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NEXT MINUTES OCEAN WAVE AND VESSEL MOTION PREDICTIONS FOR MORE EFFICIENT OFFSHORE LIFTING OPERATIONS

I dette prosjektet har det blitt utviklet prototype programvare for å prediktere bølger og fartøysbevegelser de neste minuttene fra standard navigasjonsradar. Det er utviklet algoritmer som er i stand til å prediktere øyeblikkelig bølgebilde og bølgene de neste minuttene fram i tid, basert på bøl...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Virtuelle arenaer i medisinsk og helsefaglig utdanning (VirSam)

I VirSam (Virtuell Samhandling) prosjektet skal vi teste ut bruken av virtuelle verdener i utdanning av helsepersonell. Virtuelle verdener er bruk av datatekniske løsninger til etterligning av den virkelige verden. Det lages dataprogram som forestiller en «verden». I dette prosjektet rom knyttet ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Design and implementation of a low cost smart system for pre­diagnosis and telecare of infectious diseases in elderly people

Formålet med prosjektforslaget er å bygge et IKT-basert rammeverk for å støtte tidlig diagnose av smittsomme sykdommer. Prosjektet omfatter design, utvikling og implementering av en maskinvareplattform som kan støtte kommunikasjonen av det gjennomgripende systemet med det sentrale skymiljøet. Den...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Østfold

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av metoder og system for automatisk effektkontroll i bolig

Ved installasjon av automatisk måleravlesning i alle norske husstander innen 1.1.19 lå det en forventning om introduserte effekttariffer som ville stimulere til reduksjon av forbruket på tidspunktene for makseffekt i strømnettet. Utfordringen var å få folk til å forstå at de må endre adferd når e...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

LowEx - Høyeffektiv termisk energiforsyning i nullenergibygg

Prosjektet Lowex har hatt som overordnet mål å utvikle nye totalkonsepter for termisk energiforsyning i nullenergibygg og plusshus, med ytelse som er 2 til 2,5 ganger bedre enn dagens state-of-the-art. Resultatet av denne type supereffektiv termisk energiforsyning er at levert energi til varme- o...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

EOR upscaling - from lab to field

De viktigste elementene for å oppnå suksess med å maksimere utvinning fra felt i produksjon med økt utvinningsmetoder (EOR) er modellering av injektivitet, kunnskap om gjenværende olje, ekstra olje mobilisering med de injiserte væsker, og skalering fra pore skala mekanismer til felt skala. Det ov...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Energioptimalisert konsept for hel-elektriske, utslippsfrie og autonome ferjer i integrerte transport og energisystemer

Pilot-E har bidratt til vesentlige fremskritt innen utslippsfrie og autonome ferjer og har bidratt til å skape ny industri i Norge. Selvom konsortiet ikke lyktes i å samarbeide om ett spesifikt pilotfartøy, har hver av partene likevel sikret pilotinstallasjoner, demonstratorer og skrogbygging i v...

Awarded: NOK 15.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Buskerud

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SUM - Scaling and Uncertainty Modelling in multiphase production

Flerfasemodellering er en av flere, store suksess-historier fra norsk oljeutvinning. Teknologien medførte til dels enorme besparelser på feltutvikling, i tillegg til at den muliggjorde tilknytning av satellittfelt gjennom undervannsutbygginger med flerfasetransport til en plattform eller til land...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Tackling icing issues for wind energy production

Atmosfærisk ising på turbinblader er en stor utfordring for vindturbiner i kaldt klima. Isingen påvirker de aerodynamiske egenskapene til vindturbinbladene og bidrar til redusert produksjon av energi og kan potensielt også forkorte levetiden av turbinene ved en økning i vibrasjoner og laster. Isi...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design and Verification of Large Floating Coastal Structures - Environmental description, structural loads, responses and mooring system

Flytende konstruksjoner er foreslått brukt for en rekke anvendelser i kystområder, ofte som alternativ til landvinning. I Norge er flytebroer og nedsenkede, flytende tunneler spesielt interessante på grunn av utvikling av fjordkryssinger for E39. Dette prosjektet har vært motivert av forsknin...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geosteering for improved oil recovery

Plassering av brønner i et underjordisk reservoar er en svært viktig faktor for utvinning av olje og gass. Prosessen med å justere retningen til brønnen under boring som et resultat av nylig oppnådde informasjon om geologien kalles geostyring. Beslutninger tatt når man geostyrer er generelt baser...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

MANULAB: Norwegian Manufacturing Research Laboratory

MANULAB er nasjonal forskningsinfrastruktur for forskning på vareproduksjon og målet er å skape en infrastruktur som er i stand til å utføre banebrytende forskning med topp moderne utstyr. Intensjonen til MANULAB er å støtte norsk vareproduserende industris muligehter til å øke sin globale konkur...

Awarded: NOK 78.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Innlandet

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forecasting of architecture, seismic characteristics and flow behaviour in paleokarst reservoirs.

Dannelse av karst (oppløsning) i karbonater introduserer ekstrem, men svært lokalisert sekundær porøsitet. Væske som siver gjennom sprekker, forkastninger og porøse lag kan løse opp kalkstein og danne sammenhengende hulrom, synkehull og grottesystemer i berggrunnen. Formen og geometrien til disse...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine Learning in Economics

Datamengden i reiselivsbransjen har økt det siste tiåret. En årsak er økt turisme og reiseaktivitet. Men den viktigste er økt digitalisering. Bedrifter og myndigheter registrerer og oppbevarer nesten all informasjon digitalt. Videre har teknologi som er utviklet til andre formål sett anvendelse, ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SEAMAN - Safety Enhancing Monitoring ApplicatioNs

I 2020 arbeidet prosjektkonsortiet med å fullføre rapporterte rapporter som var relatert til den generiske metodikken for dynamisk barrierehåndtering, samt for progressiv flom og brannfarer i maskinrommet. I løpet av prosessen møtte teamet utfordringer med hensyn til innsamling av data, noe som r...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Joint Industry Development of Maritime Battery Safety

Dette industriellle utviklingsprosjekt ble etablert for å bedre vurdere risiko og løsninger knyttet til sikkerhet av lithium-ion energilagringssystemer, både fra et design-, ingeniør- eller regulatorisk perspektiv. Fokuset har vært på installasjoner i det maritime miljøet, selv om de fleste funn ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe Implementation of Autonomous and Remote functions On Ships, SIMAROS 2

SIMAROS 2-prosjektet har samlet flere ledende aktører in den Norske maritime industrien og har hatt som målsetting å være en internasjonal spydspiss innenfor utvikling av kommersiell implementering av verifisert teknologi for automatisering av, og beslutingstøtte til funksjoner på skip. Konsortie...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus