0 projects

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

SPC-Sand Control - Subsea Sand Management

...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Rogaland

INFRA-Infrastrukturtiltak

Gründerskolen

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Temporal variation in abundance of the northern most populations of Atlantic salmon with emphasis on the River Tana

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

The importance of early marine feeding on the growth and survival of Atlantic salmon post-smolt in Norwegian fjords

Variasjonen i overlevelse hos atlantisk laks kan skyldes forskjeller i næringsopptak og påfølgende vekst i den tidlige marine fase. Resultater fra et forprosjekt indikerer et forlenget fjordopphold og et omfattende næringsopptak på energirike byttedyr i n ordlige fjordsystemer, mens resultater fr...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Forvaltningsaktive skogeiere: Kvinners utforming og utøvelse av forvalterrollen i relieff til menns... 153249/110

Skogbruksnæringen gjennomgår endringer som innebærer at skogeierne får nye roller og funksjoner. Det har skjedd en gradvis forskyvning fra praktisk skogsarbeid til større vektlegging av forvaltningsoppgaver. Parallelt ser vi også en utvikling i det prakti ske skogsarbeidet hvor en større del av a...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøvennlige reduksjonsprosesser

Den norske produksjon av ferrolegeringer er ca 1 million tonn per år. Som raduksjonsmaterialer brukes hovedsakelig fossilt kull og koks, og som resultat får vi et utslipp på ca 3 million tonn CO2 per år. En måte å redusere dette utslippet er å øke andelen biologisk karbon som ikke gi...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Effektivitets- og fordelingsvirkninger av endringer av tilpasninger av skatte- og pensjonssystemet til eldrebølgen.

Prosjektets empiriske mål er evaluering av effektivitets- og fordelingsvirkningene av endringer i skattesystemet etter 1991 og av aktuelle forslag til nye endringer i skattesystemet, f.eks. en flatere beskatning både gjennom redusert toppskatt og ved å re dusere betydningen av ulike fradrag. Des...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Overspenningsforhold lange kraftkabler

Prosjektet vil gjennom teoretisk arbeid, analyser og målinger etablere et grunnlag for mer optimal dimensjonering av kraftkabler mht de påkjenningene som kan oppstå under ulike driftsforhold. Påkjenningene i kabelutstyret vil bli studert spesielt. Dersom en kan bestemme overspenningene som følge...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Østfold

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

LAP - Læring og kunnskapsbygging på arbeidsplassen

Visma Services Norge AS og Statoil Detaljhandel med støtte av HSH og forskningspartnerne NR, SINTEF og InterMedia vil gjennom dette prosjektet drive FoU for å styrke sine aktiviteter innen læring og kunnskapsbygging. Visma Services Norge har sin virksomhe t innen tjenesteyting, og Statoil Detaljh...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Golf i Norge: utvikling, betingelser og konsekvenser

Gjennom fire delprosjekter tas det sikte på å forklare golfidrettens store vekst i Norge. Det skal gjennomføres en analyse av endringer i norske golfanleggs inklusjons- og eksklusjonsmekanismer (delprosjekt 1); en studie av endrede næringsmessige og landb rukspolitiske rammevilkår for norsk golf ...

Awarded: NOK 0.96 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Ukjent Fylke

SIP-Strategiske instituttprogram

E-handel og IKT-basert samarbeid. Distriktsbaserte små og mellomstore bedrifter i det globale nettverssamfunnet. Videref på prosj.nr. 165965

Så langt har SIPen produsert resultat i tråd med planen, at vi har nådd måla som vart sett for dei tre fyrste åra av prosjektet, men det står att å vidareutvikle og fullføre planane for dei to siste åra. Utviklingstrekka i samfunnet rundt oss viser behove t for denne typen strategisk satsing. - N...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Systemer for implementering av hydrogenenergi i transportsektoren.

Gjennom programmet ønsker Vestlandsforsking å utvikle sin kompetanse når det gjeIder vilkår for anvendelse av alternative energiteknologier i transportsektoren, spesielt når det gjelder hydrogenenergi. Det er videre et ønske om at denne kompetansen skal k omme norske bedrifter til nytte, i første...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

FN i internasjonalt miljøsamarbeid. Videreføres i Doculive prosjekt 166112/V10.

De aller fleste store internasjonale miljøavtaler som har blitt etablert det siste tiåret har en tilknytning til FN-systemet. Men det hevdes fra flere hold at effektiviteten i FNs arbeid på dette området er lav. Selv om antall miljøregimer har vært i ster k vekst, har dette i begrenset grad bidra...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Døves globale og translokale nettverk: En studie av transnasjonale møtesteder og betydningen av cyberspace for IKT og døve (samfinans IT-fun

Prosjektet handler om døves økte bruk av IKT og forsterkede transnasjonale identitetsutvikling. Noen endringer er ferske (som eksplosjonen i mobiltelefoni etter at tekstmeldingssystemer ble standard rundt 1997, og Internett noe tidligere), mens andre endr inger er noe "eldre" (så som anerkjennels...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Jordforsk - SIP: Binding og mobilisering av organiske miljøgifter i jord og sedimenter: Betydning for renseprosessen.

Arbeidet med organiske miljøgifter i Norge har i stor grad vært fokusert på å kartlegge forekomst i luft, vann, sedimenter og forurenset grunn. For mange prioriterte organiske miljøgifter er det imidlertid store kunnskapshull når det gjelder grunnleggende forståelse av bindingsmekanismene i jord...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Akershus

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Mathematical modelling of macrosegregation formation caused by deformation caused by deformation of the mushy zone

A major cause of unacceptable cast metallic products is macrosegregation, which is encountered in most solidification processes. This defect refers to the uncontrolled redistributon of alloying elements during solidification that leads to large-scale comp osition inhomogeneities. Macrosegregation...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Paratuberkulosesmitte - geit og storfe.

Paratuberkulose som forårsakes av Mycobacerium avium subsp. paratuberculosis, er en kronisk sydom som angriper tarmen hos drøvtyggere. Dyrene blir smittet i ung alder, men det tar flere år før sykdommen viser seg. Sykdommen fører til store økonomiske tap. M.a.paratuberculosis har blitt utpekt so...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Capping of contaminated sediments: Investigation of effects of different materials and designs

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

SIPOENER-SIP-OED Energi-sektoren

Production of solar grade silicon and silicon solar cells

In the first part of the program (Project 1) IFE will build up build up national expertise in production of crystalline silicon solar cells. As a part of this strategy ife will build up detailed knowledge of formation of the different layers in a silicon solar cell. By doing this, IFE will be abl...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Wood as a building material

This programme focus on use of wood as a renewable resource and the sustainable material, and increased added value in the building, construction, furniture and furnishing sectors in the future. The main part of this programme will be 6 Dr.ing. (Ph.D) pro jects carried out at 6 departments at the...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Bacillus cereus, Bacillus anthracis and Bacillus thuringiensis: comparative genomics and functional analysis

This project aims at advancing the current state of the art by: 1) Revealing the control mechanisms for expression of PlcR, to clarify whether additional factors are involved in transcriptional control of the PlcR-regulated genes and of plcR itself, to identify additional genes under PlcR regulat...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2002-2011

Location: Oslo

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Sedimentary Processes and Palaeoenvironment on Northern Continental Margins (SPONCOM)

The group in Marine Geology and Geophysics at the University of Tromsø are running a Strategic University Programme in marine geosciences entitled: "Sedimentary processes and paleoenvironment on northern continental margins". The overall goal of the programme is to assess the changes in the phys...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SIPOENER-SIP-OED Energi-sektoren

eBee - electricity Business enters eBusiness. Implementation of eBusiness Technologies brings Changes into the Electricity Industry

The scope of the project is limited to: ? Efficient utilisation of electricity and distribution networks, ? Retail sales, ? Distribution network planning, design, maintenance and operation. The main aim of this project is to develop a sustainable knowledge-base on organizational, product, and p...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Kuldekjeden for torsk og annen oppdrettsfisk - Prosessoptimalisering gjennom numerisk modellering og anvendelse av MR

Hovedmålet med prosjektet er å videreutvikle det faglige grunnlaget for numerisk modellering og simulering av kuldekjeden for oppdrettsfisk. For å lykkes med dette vil MR-teknologien bli brukt som et vitenskapelig måleinstrument i lab. MR gir resultater i form av 2-dimensjonale bilder og spectros...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Bakteriehemmende forbindelser fra marine alger: Utvikling av miljøvennlige strategier for å kontrollere virulens og begroing

Marine alger har utviklet en rekke mekanismer for å kunne manipulere sammensetningen av bakterier på overflaten. Forsvarsmekanismene spenner fra fysisk avskalling av overflatelaget til produksjon av antagonistiske metabolitter. Ulike miljøvariable som f e ks lys vil påvirke metabolitt produksjone...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Bruk av ozon og UV-bestråling for kontroll av virus i marint oppdrett

I nasjonale handlingsplaner og strateginotater for oppdrett av marine arter pekes det på behovet for smitteforebyggende tiltak og sanitetsbarrierer på alle nivå (stamfisk, egg, yingel, settefisk). En av de største utfordringene mht å etablere barrierer er kanskje å sikre at sjøvannet som pumpes ...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Mobile and Channel Integrating Electronic Commerce - Business Models and Enduser Adoption

A large-scale deployment of 3G mobile networks is now taking place in Europe. It is assumed that 3G services will change business processes, work processes, and consumer behavior. Most of these changes are considered positive both for industry efficiency and public welfare. To obtain this, mobil...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Enhanched value creation in the SME sector: strengthening the impact of authorised accountants

A firm's ability to accumulate, update and apply knowledge and skills is one of the most impotant sources of value creation. However, there is often a considerable distance between where competence is developed and where competence is actually needed. In order for competence to be effectively di...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Biotiske interaksjoner - jordbunnsamfunnets rolle for planters etableringssuksess i skog

Frøplanter av både trær og urter har som regel meget lav overlevelse i skogøkosystemer. De juvenile stadiene fra det spirende frø til en ungplante er spesielt kritiske. Vår kunnskap om nyetablerte planters ressursutnyttelse er mangelfull. Spesielt gjelder dette næringsopptak i forhold til biolog...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Otolith growth as indicator of herring stock affiliation and survival probability, Dr.grad.stip.

Project summary: Recent studies have demonstrated that daily otolith increments can be identify herring stock affiliation at individual level. In the present project this methodology is used together with acoustic survey data to study the periodical changes in the mixtur e of juvenile herring s...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Vestland