0 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A Multidisciplinary Approach to Characterize Coalescence in Petroemulsions

Majones, vinaigretter, melk og petroleum er alle emulsjoner: en væske-væskeblanding sammensatt av to eller flere ublandbare komponenter. Når majones deler seg eller blir krøllet, kreves det en del innsats for å gjenopprette den opprinnelige emulsjonstilstanden. Tilsvarende genererer petro-emulsjo...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microfractures in black shales and their transport properties

Under erosjon på kontinentene og avsetning av sedimenter og organisk materiale i havet dannes det sedimentære lag i sedimentære bassenger. Når disse sedimentene blir begravet, blir de utsatt for sammenpressing (kompaksjon) og oppvarming slik at de bli omvandlet til fast bergart. Med økende temp...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Intelligent monitoring of drilling operations in sensitive environments (INDORSE)

Kontrollerte utslipp av borekaks og slam til havet er en nødvendig ulempe ved boring etter petroleum til havs. Det er viktig å minimere risikoen for skade på sensitive arter, eksempelvis kaldtvannskoraller og svamp, som kan bli eksponert for materialet som slippes ut. Overvåking av hvordan materi...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forebygging av utmatting undervannskonstruksjoner

Se "Melding til Norges forskningsråd".

Awarded: NOK 95,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt selvlærende modell-basert trykkstyring i boring

Hovedmålet med forprosjektet har vært å etablere et samarbeide med en bore-entreprenør for kvalifisering av ny teknologi for autonom trykkstyrt boring. Målsetningen med forprosjektet er oppnådd, og har resultert i oppstart av et samarbeide med en ledende bore-entreprenør/rigg-eier for å ta i bruk...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Prototype Development and Testing of Internal Drilling Device for ICS

Kjerneboring har vært en sentral del av letevirksomheten i petroleumsindustrien gjennom flere tiår. Uthenting av kjerneprøver fra bergartsformasjonene i undergrunnen gir viktig informasjon om reservoarets potensiale og bergartsegenskaper. Dette er av avgjørende betydning for analyse av reservoare...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstration of a New Economical Process to Monetize High-CO2 Natural Gas

The anticipated results of the Demo2000 project are the design, fabrication and deployment of a fully functional VERDIS CO2 stripping & conversion unit, able to process some 5 MMSCFD of natural gas. While significantly smaller than fully commercial-sized units will be, it will nevertheless be suf...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Tilstandsbasert vedlikehold på risere.

Prosjektet tok sikte på å utforske og teste mulighetsområdet for å implementere ny innovativ teknologi for sporing av utstyr benyttet i boreoperasjoner offshore. Inkludert i dette er også nye og innovative tjenestebasert forretningsmodeller som muliggjør ekspansjon og driftsoptimalisering på en e...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2018

Location: Buskerud

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea CFU Pilot

Separasjon av olje, vann og gass på havbunnen etterfulgt av reinjeksjon av vannet reduserer energiforbruket til trykkøkning av brønnstrømmen betraktelig samtidig som det fjerner en flaskehals i systemene på plattformen. Selv om vanninjeksjon er en kjent metode for økt utvinning er det ofte utford...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

AlarmTracker - Demo2000

Bedre beslutninger i operasjon gjennom digitalisering Ved hendelser er operatøren i kontrollrommet første linje ansvarlig og for å kunne gjøre en rett og effektiv reaksjon, til rett tid, er kontrollroms operatøren helt avhengig av å forstå de bakenforliggende årsaker og konsekvenser til hendel...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Offshore pilot test of Choke valve

Dette prosjektet involverer testing av en ny type reguleringsenhet for å kunne kontrollere væske eller gasstrømning. Ventilen er karakterisert ved en robust design, og vil kunne gi dynamisk og nøyaktig regulering av strømning fra olje eller gass produserende brønner. Dette gir rom for mer optimal...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

High temperature thermal insulation for deepwater pipelines

Termisk isolasjon av undervannsrørledninger er kritisk for å sikre flyten av olje og gass fra mange felt på den Norske kontinentalsokkelen. Isolasjonen forhindrer redusert flyt ved å holde høy temperatur på fluidet. Høy temperatur forhindrer utfelling av partikler som kan feste seg til rørveggen ...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualification testing of dual plate check valve with rising stem override

Nytt ventilkonsept hindrer frostspreng og groing i rørsystemer. Prosessindustrien, i sær innen olje- og gassbransjen, har i alle år slitt med såkalte dødsoner med stagnant medie i rørsystemer. Disse dødsonene oppstår ofte nedstrøms konvensjonelle tilbakeslagsventiler under nedetid av anlegget ...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Towing a seismic source over the seismic spread

Det som opprinnelig startet som en utfordring og en serie mulige løsninger fra Lundins geofysikere, er nå blitt til en ny forbedret teknologi for seismisk dataavbildning; TopSeis. Denne nye løsningen gir et betydelig bedre bilde av undergrunnen og overvinner følgelig manglende evne til tidligere ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

AutoViscosity

Målsetningen med prosjektet er å tilrettelegge for automatisering med integrering av ny instrumentteknologi for måling av borevæske egenskaper/viskositet og en prediksjonsmodell(matematisk modell), som er utviklet i prosjektet, og Drilling Fluid Control system. Integrasjonen vil bli testet og de...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

LedaFlow Slug Capturing 10X

Utviklingen av matematiske modeller for flerfase strømning har vært avgjørende for flere store feltutbygginger på norsk sokkel så vel som i resten av verden, og norsk industri har i mange år vært verdensledende på området gjennom et langt og godt samarbeid forskningsmiljøer og operatørselskaper. ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The Study of non-uniform particle bed motion in pipes with Newtonian and Non-Newtonian fluids.

Prosjektet har gjennomgått flere interessante stadier siden oppstart. Arbeidet har fokusert både på numerisk simulering av partikkel "bed" transport og trykk beregninger, parallelt med eksperimenter. Til å begynne med var det fokus på transport regimer av ett enkelt "bed" drevet av skjærkrefte...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Internal and external forcing factors on the Source-to-Sink infill dynamics of the Lower Mesozoic Greater Barents Sea Basin

Barentshavet er eit av dei siste underutforska områda på den norske kontinentalsokkelen. Innsamling av kunnskap om undergrunnsgeologien i dette området er komplisert både fordi det somme stadar manglar data og tolkingar, men viktigast av alt fordi Barentshavet er delt inn i tre geografiske områd...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SUM - Scaling and Uncertainty Modelling in multiphase production

Flerfasemodellering er en av flere, store suksess-historier fra norsk oljeutvinning. Teknologien medførte til dels enorme besparelser på feltutvikling, i tillegg til at den muliggjorde tilknytning av satellittfelt gjennom undervannsutbygginger med flerfasetransport til en plattform eller til land...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Mechanical dispersion of oil on sea

I løpet av 2017 har vi gjennomført to omfattende tester av teknologien. Første test ble gjennomført på SINTEF i relativt stor tank med strømmende vann og flere oljekvaliteter. Disse forsøkene gav god innsikt i hvilke utfordringer som må løses og grunnlag for videre teknologiutvikling. Høsten 2017...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Superior Well Caliper

Oljeselskapene ønsker MWD (Measure while drilling) sensorer som kan gi presise målinger av borehullets form og størrelse. En sensor som gir denne type data kalles en caliper. MWD calipere er tradisjonelt basert på akustiske sensorer. Ifølge oljeselskapene som opererer i Norge, kan ikke eksisteren...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Lightweight Offshore Condenser Skid

Prosjektet IPN Lightweight Condenser Skid legger til rette for mer effektiv energibruk på norsk sokkel. Åtte av ti kilo CO2 som slippes ut fra plattformene, kommer fra gassturbiner på dekk. Disse forsyner plattformen med kraft. Men i eksosen er mye nyttig varme igjen. Ved å "hekte" på en dampturb...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Rogaland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

VIT - virkemidler for FoU og innovasjon i Troms

VIT, Virkemidler for FoU og innovasjon i Troms, er finansiert gjennom FORREGION-programmet og Troms og Finnmark fylkeskommune. Prosjektet er tuftet på strategien «Arktisk innovasjon, FoUoI-strategi for Troms». VIT har fire satsingsområder; rom/jord, marine ressurser, reiseliv og leverandørindustr...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Unmanned ocean vehicles, a flexible and cost-efficient offshore monitoring and data management approach

Det overordnede målet med GLIDER-prosjektet er å demonstrere en innovativ, fleksibel og kostnadseffektiv metode for offshoreovervåking og datastyring. GLIDER benytter 3 selvgående, mobile plattformer: en Sea Glider (Kongsberg), en Sailbuoy (Offshore Sensing) og en Wave Glider (Maritime Robotics),...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Arctic Subsea Processing System

I dag er langdistanse transport av hydrokarboner i Arktis umulig uten en plattform som f.eks. FPSO, på grunn av mangel på teknologi for å fjerne og forhindre tilstopping rørledning som følger av hydratdannelse og voks oppbygging som temperaturen av væsken avtar mot omgivende vanntemperatur. En an...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstration of data-driven software for daily production optimization

Solution Seeker er et et spin-off selskap fra den verdensledende forskergruppen ICT ved NTNU Engineering Cybernetics og NTNUs senter for integrerte operasjoner, som utvikler løsninger for kunstig intelligens og relaterte tjenester for å analysere og optimalisere oppstrøms olje- og gassproduksjon....

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Universal AUV Pinless Charging and Data Transfer Interface

Bergen-baserte WiSub har samlet et internasjonalt konsortium av industri og akademia for dette prosjektet, for å utvikle en nøkkelteknologi som muliggjør autonom utforskning av verdenshavene. Målet med prosjektet har vært å utvikle en pålitelig tilkobling til undervannsrobot droner, for å kunne l...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

WellSafe Installer - DEMO2000

Strukturell svikt på brønnhodet og/ eller risersystemet kan føre til en ulykke hvor riggen ikke klarer å stenge ned og hindre brønnen i å lekke hydrokarboner til miljøet. Det er derfor et krav å bruke en weak-link for å sikre at en eventuell strukturell svikt skjer på et forutbestemt punkt over b...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Omnirise Singlephase Boosting Pump, without Barrier Fluid and with internal Variable Speed Drive

Pumper kan øke utvinning fra eksisterende felt med 10-30% og er således et særdeles godt verktøy for å øke inntekter med minimalt miljømessig fotavtrykk. Eksempelvis vil 1% økt utvinning fra felt på norsk sektor representere mer enn 100 milliarder kroner i økte inntekter til Norge (basert på en p...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forecasting of architecture, seismic characteristics and flow behaviour in paleokarst reservoirs.

Dannelse av karst (oppløsning) i karbonater introduserer ekstrem, men svært lokalisert sekundær porøsitet. Væske som siver gjennom sprekker, forkastninger og porøse lag kan løse opp kalkstein og danne sammenhengende hulrom, synkehull og grottesystemer i berggrunnen. Formen og geometrien til disse...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland