41,709 projects

FORNY20-FORNY2020

Eit hav med utfordringar - strukturert kommersialisering frå HI til det beste for samfunn og

Idéutvikling HI ønsker å jobbe strukturert og metodisk med innovasjon og sørge for at kunnskap og resultat skal komme næringsliv og samfunn til gode. I lys av at stadig fleire prosjekt skjer i samarbeid med industri, er HI opptekne av at vidare bruk av prosjektresultat er underlagt statsstøttereg...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Tidlig fase teknologioverføring ved UiB

Prosjektet består av tre arbeidspakker: WP1 - Styrke proof of concept-programmet UiB Ide med TTO-kompetanse WP2 - Tjenestekjøp (egen-finansiering fra UiB) av TTO-tjenester WP3 - Prosjektoppfølging av innovasjonsprosjekter for videre kommersialisering Ved å koble disse tre arbeidspakkene tetter...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

St. Olavs hospital - tidligfase teknologioverføring 2023-2024

St Olavs hospital søker om totalt MNOK 5 for perioden 2023-2024 i Tidligfase teknologioverføring, fordelt på 2.5 MNOK pr år. I søknaden stiller Helse Midt-Norge RHF, på vegne av St Olavs hospital, med et tilsvarende beløp MNOK 5 i egenfinansiering. Utover finnes finansieringsmuligheter gjennom: ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase Teknologioverføring - Helse Bergen HF

HB søker om 2,5 millioner NOK i året i tidligfase kommersialiseringsmidler for prosjektperioden 2023 og 2024 for å kunne oppnå målsetningen om økt kommersialisering av forskningsresultater fra HB. Innovasjonsideer fra HB blir formidlet videre til VIS, for vurdering av både samfunns- og tjenestem...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

NTNU Tidligfase teknologioverføring 2023-2024

NTNU søker om totalt MNOK 10 fra Forskningsrådet for perioden 2023-2024 i tidligfase teknologioverføring, fordelt på 5 MNOK pr år. NTNU stiller med tilsvarende beløp i egenfinansiering. Utover denne matching med 5 MNOK årlig, har NTNU også en ytterligere finansiell egeninnsats beskrevet nærmere...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU RISE FR

...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Trøndelag - Trööndelage

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NUPI

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Oslo

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU RISE PFI

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Trøndelag - Trööndelage

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU CICERO

...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Oslo

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU TØI

...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Green Maritime Transportation by Hydrogen

The project coordinator will develop and deliver a strong project proposal candidate to the HORIZON-CL5-2023-D5-01-12 call for projects together with the leading partners within maritime transportion, green hydrogen production, distribution, bunkering and onboard storage, and with specialists on ...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Møre og Romsdal

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetablering av Flex2Power - FRAMES

Prosjektet omhandler etableringen og kvalitetssikring av konsortium. Utvikling av overordnet prosjektide og videreutvikling av denne i samsvar med de føringer og forventinger til resultater og overordnede mål som er skissert i utlysningsteksten. Videre vil prosjektet utvikle selve prosjekt strukt...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES 2023 CAMAERA

MET Norway contributes extensively to a proposal for EU Horizon funding (TOPIC ID: HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-31) with 10-12 other institutions. MET Norway co-leads one of the WPs and contribute to several others. The project, if successful, will run over 3 years and will have a price tag of 3 Mil...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Over Easy – Towards the integration of vertical bi-facial PV systems with green roofs in the DACH region

The PES project consists in: - establishing contacts with the coordinator / members of the consortium of the Horizon Europe application; - attending seminars and meetings regarding the project; - writing the proposal.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Demonstration of a biomethanol factory for shipping

Bygge konsortiet, skrive søknad, kontroll av teknisk konsept.

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Planetary Health

Meteorologisk institutt vil lede arbeidspakke 2 (WP2) 'Measure, model, and predict the impact of global climate change to local weather events, mediated by environmental degradation, on surface and drinking water quality and quantity'. Vår rolle vil dreie seg om simulering og analyse av klimaforh...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad om PES rammebevilgning Horisont Europa 2023-2024 - Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) er svært aktiv innen internasjonalt prosjektsamarbeid, hovedsakelig gjennom prosjektetablering i EUs rammeprogram som Horisont Europa. Instituttet har lang erfaring som partner og leder av EU-prosjekt, og har som mål å være kontaktpunkt i Norge for samarbeid om ...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-UiO-2023-2024

Universitetet i Oslo (UiO) har store ambisjoner for økt deltakelse i EUs nye rammeprogram - Horisont Europa - begrunnet i UiOs EU-strategi samt plan for operasjonalisering av denne. Som breddeuniversitet møter UiO de overordnede prinsippene om tverrfaglighet og aktivitet på tvers av sektorene o...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Akvaplan-niva - PES Horisont Europa rammebevilgning 2023–2024

Akvaplan-niva (APN) skal være en ledendeleverandør avforskningsbasert kunnskap om økosystemer, miljøpåvirkning, effekter av klimaendringer og akvakultur innenfor det europeiske forskningsmiljøet. Derfor har APN utviklet en foreløpig handlingsplan rettet mot Horisont Europa i denne søknaden. Handl...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

UIS PES 2023-2024

UiS har ambisiøse mål når det gjelder tildelinger i Horisont Europa (HE). Både i UiS’ utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet, og i UiS strategi (2030) med tilhørende institusjonell handlingsplan er antall tildelinger i HE et sentralt måleparameter. Det fremgår her at UiS skal prioritere fors...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Application from UiB for PES funding Horizon Europe for 2023 and 2024

Universitetet i Bergen vil bruke PES-midler fra Forskningsrådet for 2023 og 2024 til å gi støtte til våre forskere i arbeidet med å utvikle konkurransedyktige søknader til Horisont Europa. Deltakelse i Horisont Europa står sentralt i UiBs nye strategi for 2023-2030, hvor UiBs visjon er å være bla...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad om PES rammebevilgning for Helse Bergen HF, Haukeland universitetsykehus 2023-2024

Strategisk nettverksbygging og samarbeid mellom universitetssykehus er avgjørende når det gjelder å etablere en god struktur og et effektivt støtteapparat. Ved å samarbeide tett med andre universitetssykehus og spille på ressursene i det nasjonale støtteapparatet, kan man dra nytte av hverandres...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

GONORTH-Utforske polhavet

GoNorth - Geosciences in the Northern Arctic

GoNorth er et konsortium av 13 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner som har fremmet et omfattende, tverrfaglig program for undersøkelser av Arktis. GoNorth har som mål å skaffe ny, essensiell kunnskap fra Arktis' undersjøiske geologi, havbunn og vannsøyle. Motivert av Norges strategiske...

Awarded: NOK 29.0 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Bedre værprognoser for kraftsystemet

Kan vi overføre mer strøm i dagens transmisjonsnett? Ved hjelp av flere værstasjoner og bedre værvarsel skal KORTPROG gjøre det mulig å øke strømgrensene i det norske kraftsystemet på en trygg måte. Jo mer strøm som går gjennom en ledning, desto varmere blir den. Da strekker ledningen seg og si...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AutoPort – When AI optimizes port logistics and management

AutoPort-prosjektet vil frigjøre potensialet for optimalisering av effektiviteten i havner for nærskipsfart ved å bruke fremskritt innen AI-planlegging og autonomi innenfor et rammeverk for operasjonsanalyse. Havnene vi fokuserer på er små (dvs. under 250 000 TEU i året) havner for nærskipsfart (...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Real-Time Remote Hyperspectral Imaging on Aerial Vehicles and Small Satellites (ARIEL)

Fjernmålingssatellitter og luftfartøyer er i dag uunnværlige verktøy for jordovervåking og for å skaffe kunnskap som kan hjelpe til å forstå jordsystemprosesser og økosystemer. Spesielt er småsatellitteknologien preget av lave utviklingskostnader, energieffektiv elektronikk, og rimelige oppskytin...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NanOxy Accelerator PES

The overall vision of NanOxy Accelerator project is to optimise our topical hydrogel and trial it in patients, and to commercialise it to healthcare providers across Europe. Oxy Solutions has three patents for the hardware that produces the superoxygenated hydrogel (US11110407B2, US8142550B2, EP2...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Project Establishment Support for INTERSELF ERC CoG Application

Does the self end at the borders of our body or does it extend into the social environment? INTERSELF proposes a timely shift toward a thoroughly relational view of the self that extends beyond the individual body. It will develop a novel conceptual framework for interdisciplinary research on the...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Green Corridors: Shipping and Fishery’s Transition to Net-Zero in the Norwegian Arctic

UN Global Compact Norway og Senter for hav og Arktis ved UiT Norges arktiske universitet arrangerer en panelsamtale om omstilling til nullutslipp i skipsfart og fiskeri i den norske delen av Arktis. Panelsamtalen vil være en del av programmet til Arctic Frontiers 2023 som i år blant annet har fok...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

A Bridge to Ocean Coupling

Formålet med det foreslåtte prosjektet er å sende inn en ny søknad til ERC

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Vestland