0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Upgrading biocarbon for sustainable metallurgical industries

ENERGIX sin programplan setter fokus på viktigheten av bærekraft og bærekraftige verdikjeder, inkludert biomassebaserte, som vil bidra til reduserte CO2 utslipp og et karbonnøytralt samfunn i 2050. For biomasse er det en forventning om totalutnyttelse av biomassen som benyttes. Den metallurgiske ...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable wood stoves through stove, building integration and value chain optimisation

Bioenergi er viktig i Norge, og vedfyring som har lange tradisjoner utgjør mer enn 40% av det totale biomasseforbruket for stasjonære energiformål, og dekker 12% av oppvarmingsbehovet. Vedfyring er viktig for forsyningssikkerheten i Norge, hvor vi i dag er meget avhengige av elektrisitetsnettet...

Awarded: NOK 15.1 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Optimising the biocarbon value chain for sustainable metallurgical industry

Programplanen til ENERGIX fremhever viktigheten av bærekraft og bærekraftige verdikjeder, inkludert biomasse baserte, som bidrag til reduserte CO2 utslipp og et karbonnøytralt samfunn i 2050. For biomasse er det en forventning om total utnyttelse av biomassen. Den metallurgiske industrien i Norge...

Awarded: NOK 19.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: 100% Renewable Energy for Heating and Cooling in Buildings

I EU husholdninger står oppvarming og varmt vann alene for 79% av det totale energiforbruket. 84% av oppvarming og kjøling skjer ved bruk av fossile brensler, og bare 16% ved bruk av fornybare energikilder. For eksempel, 70% av EU sin befolkning bor i privateide boliger. I Norge er situasjonen en...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Enabling optimum Grate fired woody biomass and waste to energy plant operation through Computational Fluid Dynamics

Biomasse- og avfallsforbrenningsanlegg i Norge må tilpasse seg strengere utslippskrav og/eller lavere profittmarginer, og EU har implementert en ytterligere reduksjon i tillatte utslipp fra medium skala forbrenningsanlegg. Lavere profittmarginer betyr at dårligere/billigere brenselskvaliteter bli...

Awarded: NOK 19.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Clean and efficient wood stoves through improved batch combustion models and CFD modelling approaches

I moderne vedovner, produsert etter at det ble innført utslippskrav til partikler fra vedovner i 1998, er utslippene relativt lave sammenlignet med gamle vedovner. De nye ovnene har to-stegs lufttilførsel, noe som gir vesentlig bedre forbrenningsbetingelser, og dermed lavere utslipp. Men dette e...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Enabling the biocarbon value chain for energy

Det overordnede målet for BioCarb+ er utvikling av nye strategier for bruk av lavverdi biomasse, massevirke og energivirke ressurser for biokarbon produksjon for bruk som råmaterial i industrien (reduksjonsmiddel / metallurgisk koks) og konvertering for energiformål, gjennom: - Nye eller forbedr...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

New solutions and technologies for heating of buildings with low heating demand: Stable heat release and distribution from batch combustion

StableWood prosjektet vil gjennom forskning og kompetansebygging bidra til økt bruk av biomasse til punktoppvarming i Norge samt bidra til å oppnå det nasjonale målet om dobling av bioenergibruken i Norge, fra 14 til 28 TWh, innen 2020. Halvparten av doblingen forventes å komme i form av punktopp...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2: Opprettelse av en ny EERA aktivitet innen stasjonær bioenergi (kraft og varme)

I 2010, lanserte EERA et Joint Programme on Bioenergi på SET Plan konferansen i Brussel. Det initielle fokuset på biodrivstoff var da tenkt utvidet på et senere stadie til å inkludere også andre temaer, som elektrisitetsproduksjon fra biomasse, dvs. stasj onær bioenergi. SINTEF Energi er allerede...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET: Deltagelse i teknologiplattformene "Renewable Heating and Cooling" og "Biofuels"

Dette prosjektet vil søke å etablere Norge som en aktiv aktør innen de to teknologiplattformene, European Biofuels Technology Platform og Europen Technology Platform - Renewable Heating and Cooling. Vi ønsker å aktivt gå inn i disse plattformene og ta pos isjoner som vil gjøre Norge i stand til å...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

STable OPerating conditions for biomass and biomass residues combustion plants

Målsettingen med STOP prosjektet er å utvikle nye strategier for forbedrede operasjonsbetingelser for biomasse og biomasse restfraksjoner forbrenningsanlegg gjennom bruk av mer homogent brensel med 1) minimert innvirkning av sesongvariasjoner og 2) optimalt brensel med hensyn til forurensende uts...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Clean hydrogen from waste plastics through carbon nanotubes

...

Awarded: NOK 59,377

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Enabling small scale biomass CHP in Norway

The economy of scale is a driver for large-scale CHP plants. However, large-scale CHP plants demands a large customer for the heat produced. Such customers in Norway are scarce and certainly not of such magnitude that it is possible to utilise Norways pot ential biomass resources. Therefore, smal...

Awarded: NOK 16.3 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage