0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bærekraftig birøkt og bevaring av ville pollinerende insekter i Norge

Menneskelig påvirkning på miljøet vårt er en av de største utfordringene vi har i dag. Matproduksjon og andre landbaserte ressurser er uvurderlige for vår overlevelse, og vi må sørge for at produksjonen foregår på en bærekraftig måte. Det er en voksende mengde litteratur som undersøker forholdet ...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Friske varroaresistente honningbier

Honningbier utfører en viktig tjeneste gjennom å pollinere en rekke landbruksvekster i tillegg til ville planter. Sammen med ville pollinerende insekter utsettes honningbier for en rekke stressfaktorer. For honningbiene er en parasittisk midd Varroa destructor (varroamidd) og de virus den sprer e...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

H2020 etablering av søknad Melissae

Prosjektet har utgangspunkt i utlysningen SFS07-2018: Making European beekeeping healthy and sustainable. I den innledende fasen har firmaet Euroquality tatt ansvaret for å sette sammen et konkurransedyktig konsortium for å besvare denne utlysningen. Euroquality har spesialisert seg på å sette sa...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Bærekraftig sjukdomshåndtering hos bier for å sikre pollinering og økt produksjon av honning og andre bieprodukter

1. Gjennom prøveuttak hos næringsutøvere og påfølgende analyser ved NMBU, veterinærhøgskolen og Norges Birøkterlag har man forbedret kunnskapen om forekomst av bisjukdommer og parasitter slik som åpen og lukket yngelråte, ulike bivirus og parasitter som Varroa destructor (varroamidd) og Acarapis...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Sustainable Management of Resilient Bee populations

...

Awarded: NOK 48,000

Project Period: 2012-2013

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Nordic-Baltic Apicultural Research Symposium

Norges Birøkterlag ønsker å arrangere Nordic-Baltic Apicultural Research Symposium i begynnelsen av 2013. Her vil vi samle forskere og fagmiljøer innenfor birøkt i de nordiske landene. Næringslivet i de ulike landene ønskes også velkomne til konferansen s amt at vi søker å tiltrekke forskere/faga...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2012-2013

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of hand-held ultrasonic unit for effective and safe control of Varroa destructor

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Sjukdomsovervåkning, sjukdomskontroll og helsearbeid hos bier

Resultatene etter kartleggingen av virus og varroamidd i norske bigårder viser at den mest brukte bekjempelsesstrategien mot varroa er effektiv i å holde antall midd under skadeterskelen. Bare en svært liten andel av bikubene har så mye varroa at vi kan forvente negative effekter på bienes helse...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Helsearbeid på bier

Det foregår i dag ingen forskning på bisykdommer ved norske universiteter og høgskoler. Den faglige aktiviteten på dette fagområdet foregår i regi av Norges Birøkterlag. Det er svært viktig for næringen at Norges Birøkterlag utvikler seg videre som et na sjonalt kompetansesenter innen bisykdomme...

Awarded: NOK 0.94 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Akershus

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Helsearbeid på bier

Stadig åpnere grenser medfører økt fare for oppblomsting av bisykdommer i Norge. I den situasjonen er det viktig å rette fokus på informasjon og veiledning av norske birøktere om sykdomsforebyggende arbeid og sykdomsbekjempelse uten bruk av midler som gir uønskede og/eller helseskadelige reststo...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Bier og blomster - kunnskapsbasert utvikling av birøkt som næring i Nord-Norge.

Birøkt har de siste årene blomstret kraftig opp i Nord-Norge. En stor andel av de nyopplærte røkterne ønsker birøkt som tilleggsnæring. Klimaet i nord er jevnt over kjøligere enn i sør, noe som krever et høyt kunnskapsnivå hos røkterne for å lykkes. Birøk terne i Nord-Norge oppnår imidlertid en h...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus