0 projects

H20-SOCIETY-Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies

Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning

Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Partnership for Sustainable Transition from Teacher Education to the Profession (STEP): Becoming a professional teacher

STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke: Å bli en profesjonell lærer Høsten 2022 starter de første nyutdannede lærerne med 5-årig masterutdanning å arbeide i grunnskolen. Utdanningens formål er å gi studentene kunnskap om forskningsbasert skoleutvikling og økt fo...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Fysisk aktiv læring i musikkliteracy

En viktig del av opplæring i musikkfag, er å lære noter. Man trenger noter for å lese, tolke, forstå og kommunisere musikk. Kompetanse i å bruke noteskrift kalles musikkliteracy. Musikklærere opplever at noter i mange tilfeller kan være med på å ødelegge elevenes motivasjon i stedet for å styrke ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Gameplay prediction of reading difficulties (GAMEPLAY). A machine learning approach based on school starters serious gameplay

Å kunne lese og skrive regnes som en grunnleggende ferdighet både for å lykkes i utdanning, opplæring og jobb, og for å kunne ha god livskvalitet. Mange elever strever imidlertid med å lære seg å lese. Selv om det er velkjent at tidlige tiltak er helt avgjørende for å hjelpe elever som står i far...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Investigating Proxies for Understanding Trajectories: Heritage Language Maintenance and Child Second Language Acquisition in Refugee Contexts

Investigating Proxies for Understanding Trajectories: Heritage Language Maintenance and Child Second Language Acquisition in Refugee Contexts

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kunstproduksjon gjennom digitale medium og elevens oppleving (#ungkunst, dks og skole)

Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal ordning som sørger for at alle skuleelevane i Noreg får oppleva profesjonell kunst og kultur kvart år. I 2019 førte denne ordninga til at 823 245 elevar på 3 212 skular var med på til saman 2,5 millionar unike kunstmøte som ein del av skulekvardage...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Møre og Romsdal

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Læringsbrett i matematikkundervising på 3.trinn - innsikt i læringspotensiale utifrå eit elevperspektiv.

Digitale reiskap i klasseromma aukar i tilgjengelegheit og synlegheit. Etter at den grunnleggjande ferdigheita om å bruke digitale reiskap i 2006 vart vedteke å skulle integrerast i kompetansemåla, har satsinga kring digitale reiskap auka stort. Sidan 2006 har mange kommunar gjort innkjøp av digi...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Turné av populærvitenskapelig teaterforestilling og foredrag om vaksine og immunologi. Rettet mot innvandrerbefolkningen og barn og unge.

Helsedirektoratet foreslår at vi "i høyere grad appellerer til følelsene" for å understreke alvoret i pandemien landet vårt går gjennom. Innvandrerbefolkningen er overrepresentert blant smittede og sykehusinnlagte. Regjeringen ønsker derfor mer informasjonsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Transgenerational, Social, and Individual Predictors of High-School Dropout: An Ecological Model Tested in a Multi-Data Design

Mer enn 25% av norske elever på videregående (16-19 år) blir ikke uteksaminert innen fem år etter opptak (n> 10 000). Ungdommer som faller ut av videregående opplæring er sårbare for en rekke problemer. Mye tyder på at frafall fra videregående skole er et resultat av en prosess som starter tidlig...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Musikkpedagogiske forståelser, praksiser og relasjoner i det tverrinstitusjonelle samarbeidsprosjektet Kulturdag.

Kulturdag er et utviklingsprosjekt hvor Trondheim kommune forsøker å imøtekomme regjeringens ønske om et økt fokus på de praktisk-estetiske fagene i grunnskolen samt samarbeid mellom kulturskole og grunnskole om de praktisk-etiske fagene. I Kulturdag bidrar kulturskolelærere sammen med grunnskole...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Professional Education and simulation-based training

Profesjonsutdanninger har et behov for å koble teori og praksis gjennom aktiv studentinvolvering. Bruk av simulering er lovende for å få til dette. De siste års teknologiske fremskritt har betydelig utvidet mulighetene til å trene i et realistisk og risikofritt miljø før man trer inn på arbeidsp...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Møre og Romsdal

H20-SOCIETY-Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies

Accelerating Digital Innovation in Schools through Regional Innovation Hubs and a Whole-School Mentoring Model

Accelerating Digital Innovation in Schools through Regional Innovation Hubs and a Whole-School Mentoring Model

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Excellence in graduate education and research in the cognitive and neural underpinnings of (typical and atypical) language development

Formålet med prosjektet, og i tråd med INTPART programmet, er å utvikle samarbeid gjennom gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning. Vårt hovedmål er å styrke master- og phd-utdanningen på området avansert forskning om språkutvikling gjennom aktiv student deltakelse i PI-ledet forksning...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Digital teknologi og livsmestring i fremtidens skole (DigiLiv)

Målet med prosjektet er å utvikle tverrfaglige undervisning hvor nye digitale visualiseringsteknologier utnyttes for å skape mer engasjerende, relevant og dybdeorientert læring for elevene. Skolen må gjøre alle elever i stand til å forstå komplekse sammenhenger og utvikle kompetanser slik at d...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multilectal Lliteracy in Education

MultiLit-prosjektet utforskar ei rekkje sider ved den norske språkstoda med eit komparativt blikk til den frisiske språksituasjonen i Frisland i Nederland. Hovudmålet med prosjektet er å undersøka kva bidrag variert språkintern skrivekunne har til læring, det vil seia i kva grad det å aktivt skri...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

STEM Education in Newton Rooms: Students Learning in Group Work; Process, Content and Social Organisation.

Realfag og teknologi i Newton-rom: Elevens læring ved gruppearbeid; Prosess, innhold og sosial organisering Et Newton-rom er en læringsarena for skoler og barnehager i et geografisk område. Rommene er eid av skoleeierne og er utstyrt med moderne utstyr for undervisning i realfag og teknologi, og ...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Nordland - Nordlánnda

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better provision for Norway’s children from early childhood education and care through primary school [BeProS]

GoBaN skole er i prosess og nednefor vil vi rapportere kort fra arbeidet i de tre arbeidspakkene (WP'ene i prosjetket). WP1 studere hvilken betynding barns tidligere erfaringer fra barnehagen og hjemmet har på barns trivsel, sosiale og faglige utvikling og WP 3 fokuserer på barnas ferdigheter i l...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts: Storylines, Cultures and Strength-based Pedagogies

Innledning: Hva skjer i matematikkundervisningen, når elever har bakgrunn fra ulike språk og kulturer? Kan matematikk bidra til likestilling og sosial rettferdighet? Kan faget i seg selv forsterkes av et mangfold av språk og kulturer? Dette prosjektet undersøker storylines og styrkebaserte pedago...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

We are sinking. What are you thinking about? Tilgangskompetanse og fagspråksdidaktikk

Å meistre og forstå eit fagspråk er ein så sjølvsagt del av yrkesutøvinga at ein gjerne ikkje tenker på det. Dagleg kommuniserer vi fagspesifikk informasjon ved hjelp av eit fagspråk, og det er også ein viktig og stor del av mange yrke. I delar av fagutdanninga er opplæring i fagspråk eit sikkerh...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Co-constructing mathematics motivation in primary education. A longitudinal study in six European countries

Å være kompetent i matematikk hjelper oss med å løse problemer og utvikle analytiske ferdigheter. Selv om hjemmemiljøet kan gi et grunnlag for matematikkutvikling, er skoler og lærere avgjørende i denne prosessen. Vi vet mindre om utviklingen av motivasjon for matematikk enn utvikling av matemati...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

pARTiciPED. Empowering student teachers for cross-sectorial collaborations with The Cultural Schoolbag (TCS) in Norwegian Schools

Fremtidige lærere må bli sterke premissleverandører når stadig mer tid skal avses i skolehverdagen til eksterne samarbeidspartnere som Den Teknologiske Skolesekken, Ungt Entreprenørskap og Den Kulturelle Skolesekken. Forskningsprosjektet pARTiciPED vil finne nye veier for å styrke fremtidige lære...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

EU-STRA-Strålevern

Augmented Cooperation In Education and Training in Nuclear and Radiochemistry - Norwegian Part

Ekspertise innen kjerne- og radiokjemi er grunnleggende for energiproduksjon basert på kjerneenergi, samt for mange andre viktige industri og samfunnsapplikasjoner. Behovet kommer til å øke etterhvert som fokus endres mot dekontaminasjon og dekommisjonering, avfallshåndtering og miljøovervåkning....

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Education for plurilingualism: Metalinguistic awareness in early instructed language learning

Aktuell forskning på språklæring og utdanning for flerspråklighet har påvist betydningen av at elever som lærer et nytt språk, trekker på de språkene de allerede kan. Elevene er bedre rustet til å gjøre dette når de har en høy grad av det som kalles "metaspråklig bevissthet" (MSB), det vil si at ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring

Morgendagens skoler - Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring. Fremtidens skolebygg skal legge til rette for nye læringsformer og stimulere til elevenes motivasjon og lærelyst. I prosjektet 'Morgendagens skoler' foregår et tverrfaglig arbeid som utforsker samspillet mellom arkitekt...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Synthesizing research on teaching quality

Forskning på undervisningskvalitet har vært hemmet av konkurrerende teoretiske paradigmer og metodiske tilnærminger, tematisk og metodisk fragmentering, samt utilstrekkelig infrastruktur for deling og tilgjengelig gjøring av data. SYNTEQ prosjektet tester ut en modell for syntetisering av forskni...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Renewed perspectives on research use in education (REPOSE)

Renewed perspectives on research use in education (RE-POSE) er et forskningsprosjekt der vi har som mål å identifisere nye analytiske og metodiske perspektiver på bruk av forskning i utdanningsfeltet. Prosjektet har også som mål å bidra til og støtte praktikere i møtet med å ta i bruk forskning p...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

How Does a New Pedagogical Model at Glemmen Upper Secondary School Affect the Students´Competency in Citizenship and Civic Education?

I 2019 fikk Glemmen videregående skole et oppdrag fra Østfold fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune) om å utvikle en ny pedagogisk modell for å fremme helhetlig, personliggjort, elevaktiv, virkelighetsnær og sosial dybdelæring. En flerfaglig pedagogisk modell har siden vært i utvikling ved skolen...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Distance Education in Knowledge Training

Om læringssystem, selvorganisert læring og ungdom utenfor arbeid og utdanning Dette forskningsprosjektet er basert på fundamentene i Kunnskapstrening IT AS, der læringsfilosofi er i sentrum og hvor teorien om transaksjonell avstand, utviklet av Michael G. Moore (professor emeritus ved Pennsylv...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

VOGUE - Engelsk på yrkesfag. En komparativ studie av engelskundervisning før og etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020

Doktorgradsprosjektet er en studie av engelsk på yrkesfag før og etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020. Mål Prosjektets mål er å undersøke undervisningspraksiser i engelskfaget på yrkesfaglige studieprogrammer. Studien bygger på tidligere forskning blant ungdommer i norsk skole om betydni...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Forskningsbasert utvikling og læring i den videregående skolen -kompetanseløft i vitenskapelig metode og kritisk tenkning

Nordland fylkeskommune, sammen med Nord universitet og Nordlandsforskning, vil gjennom FULVIS-prosjektet styrke lærernes kompetanse på vitenskapelig metode og kritisk tenkning, i lys av de endringer som følger av Fagfornyelsen. Gjennom en etterutdanning i vitenskapelig metode, vil vi tilby læ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda