0 projects

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av interkommunal legevakt før og etter innføring av fastlegeordninga (FLO)

...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Bidrar opptrappingsplanen for psykisk helse til at risikoutsatte barn får mer fleksible hjelpetjenester?

Prosjektets hovedmål er å foreta en evaluering av utviklingen i forholdet mellom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barnevernfeltet i perioden hvor opptrappingsplanen for psykisk helse pågår. En del av denne planen går ut på å styrke poliklinikkene med 400 stillinger i perioden. Utviklingen i...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanens effekter på kommunenes organisering av psykisk helsearbeid.

Evalueringen legger opp til å gi et bredt bilde av hvordan Opptrappingsplanen fortolkes og iverksettes av kommunene, i forhold til intensjonene i Opptrappingsplanen og i forhold til kommunenes egne planer for arbeidet med styrking av det psykiske helsever net. To grupper av spørsmål søkes belyst:...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2001-2009

Location: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Befolkningens holdninger til og kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser

Prosjektet er knyttet opp til informasjons- og kommunikasjonsteori samt til evalueringsteori og -metoder for å studere problemstillingene som reises. Mottakerleddet, som her må forståes som befolkningen, er i fokus. Også endring av holdninger og kunnskape r over tid, slik dette kommer til uttrykk...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Bidrar distriktspsykiatriske sentre til bedre tjenestetilbud og høyere livskvalitet og brukertilfredshet?

Tilgjengelighet, kvalitet, grad av samarbeid, funksjonsfordeling og behandlingstenkning måles ved lokal datainnsamling over 3 måneder vinteren 2002, 2004 og 2006 i 10-12 utvalgte DPS-områder. Data samles inn ved både DPS-er og andre institusjoner og priva tpraktiserende spesialister som yter tjen...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Tilgjengelighet av helsetjenester for barn og unge: Opptrappingsplanenes effekt på psykisk helsearbeid i kommunene

Epidemiologiske studier viser at minst 20 prosent av barn og unge til enhver tid har psykiske lidelser. Det er antatt at omlag 5 prosent har alvorlig psykisk lidelse, mens ca 15 prosent har milde psykiske lidelser. I Norge utgjør sistnevnte gruppe i alt 1 58.000 barn og unge. Iverksetting av tilt...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Allmennmedisinske og samfunnsmedisinske småskalaprosjekt om fastlegeordningen

I løpet av 2001 vil en av de største reformer innen primærhelsetjenesten være gjennomført. Regjering og Storting har at forutsatt forskning og evaluering av reformen er en forutsetning. Allmennmedisinsk forskningsutvalg har i mer enn 25 år administrert en ordning med allmennpraktikerstipend: små...

Awarded: NOK 0.84 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Søkelys på samfunnsmedisinen. Samfunnsmedisinsk hverdag.

...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Psykisk helsevern i et kontekstuelt perspektiv. En 10-års oppfølgningsstudie av hjelpsøkning og holdninger (135172/330)

En har tidligere studert endringer i (Lofoten 1983-1990) og determinanter bak såkalt formell hjelpsøking i Lofoten og Oslo (1990) da variable som målte "pathways to care" både var sentralt i tverrsnittstudien fra 1990: Kommunediagnose i en bydel i Oslo og fire kommuner i Lofoten og i Nordkystund...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Legers arbeidsvilkår under fastlegereformen

Fastlegereformen har som en sentral målsetting å bidra til økt kvalitet i primærlegetjenesten. Målsettingen innebærer en antakelse om at de endringene som reformen innebærer kan påvirke kvaliteten i tjenestene legene yter ovenfor befolkningen. For å kunne vurdere om målet nås blir det derfor svæ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av fastlegereformen

Prosjektets mål er å bidra til evaluering av fastlegereformen ved analyser av registerdata og egne innsamlede data. Prosjektet består av 2 delprosjekter: 1. En analyse av faktorer som bestemmer pasienters valg av lege og legers preferanser for pasien ter. 2. En analyse av hvordan fastleg...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Forskningsbasert evaluering av fastlegereformen

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av fastlegeordningen: Pasienterfaringer - belyst ved et pasientpanel

Hovedkilden for data blir en pasientundersøkelse, basert på et fast pasientpanel. Panelet vil omfatte ca 3500 brukere i et strategisk utvalg trukket av Statistisk sentralbyrå. Det vil gå spørreskjema til brukerne våren 2001 (før innføring fastlegeordninge n (FLO)), januar 2002 (ca et halvt år ett...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av fastlegereformen med utgangspunkt i SSBs Levekårsundersøkelser

Et datasett er etablert av Statistisk sentralbyrå i januar 2000, som belyser tema som kontinuitet, pasienttilfredshet og bruk av kurative legetjenester. Dette datasettet vil bli supplert med enkelte nye tema i panelundersøkelsen i januar 2001. Begge datas ett vil stilles på nytt i januar 2003, ha...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Helse og bruk av helsetjenester blant eldre i Botswana. Basert på "Ageing and the Elderly in Botswana, A National Survey"

Prosjektet er basert på data samlet inn under prosjektarbeidet "Ageing and the Elderly in Botswana, a National Survey". Dataene er samlet inn i perioden 1998-1999. Befolkningsutviklingen i den 3. verden generelt og i Botswana spesielt er preget av et stad ig økende antall eldre i befolkningen. De...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

The responsibility of the state in health care: Exploring the discrepancy between activity and the capability to promote equity

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Vestland