0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Adapting hydropower to future climate extremes

Nedbør og temperatur vil endre seg i framtidas klima, noe som gir nye utfordringer og muligheter for norsk vannkraft. Vi forventer en økning i frekvens og alvorlighet av ekstreme hendelser som flom, tørke og høye vanntemperaturer. Forskningsprosjektet ReAdapt skal studere hvordan vi kan tilpasse ...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Dissemination of results from FIThydro and adaptation to Norwegian conditions

Dette prosjektet skal formidle og spre resultater fra EU-prosjektet FIThydro som utviklet en rekke innovative løsninger, metoder, verktøy, modeller og instrumenter for mer miljøvennlig vannkraftproduksjon. Prosjektet skal også gi opplæring i bruk av metoder og modeller slik at norsk vannkraftbran...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

EERA Joint Program on Energy Storage 2022-2024

EERA Joint Program on Energy Storage ble etablert vinteren 2011/2012. Atle Harby i SINTEF Energi har fått ansvaret for å lede "sub-programme" på "Mechanical Storage". Dette prosjektet er med på å finansiere SINTEF Energi sin deltakelse og bidrar til: - Forberedelser, reiser og deltakelse på fell...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Operating Agent for IEA Hydro AnnexIX 2022-2024

This project is to support the Operating Agent in IEA Hydro Annex IX in the work planned for 2022-2024. Planned and proposed activities within the Annex is listed below. The Operating Agent will coordinate these activities: • Annex IX online meetings normally four times per year • Participate in...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

HydroConnect - Impacts of connecting Norwegian hydropower to continental Europe and the UK

ndelen ikke-regulerbar kraft øker i Europa, og fram mot 2050 skal hele den Europeiske elektrisitetsforsyningen være fornybar. Norsk vannkraft har stor lagringskapasitet i ekisterende magasin som kan brukes til storskala balansering og energilagring i samvirke med kraftnettet på kontinentet og i ...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Operating Agent for IEA Hydro AnnexIX

Arbeidet som Operating Agent er å organisere møter, workshops og seminarer, samt å koordinere alle oppgaver og leveranser innen IEA Technology Collaboration Program (TCP) on Hydropower, Annex IX "Valuing Hydropower Services". Annex IX har organisert flere møter og webinarer, har bidratt til I...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IEA Hydropower TCP, Hydropower and Fish annex XIII

Vannkraft er den største fornybare elektrisitetskilden, men det er velkjent at vannkraft også påvirker miljøforholdene i vassdrag. Dammer og annen infrastruktur, såvel som endringer i vannføringsregimet påvirker fisk og annet liv i vassdraget. Deter derfor viktig å finne gode avbøtende tiltak som...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA Joint Program on Energy Storage 2019-2021

EERA Joint Programme on Energy Storage (JP ES) ble offisielt startet i 2011 og koordineres av Karlsruhe Institute of Technology fra Tyskland. EERA JP ES jobber for en effektiv utvikling av energilagringsteknologier, og støtter opp om målsettinger og aktiviteter i EUs SET-plan. Synergier på tvers ...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: EERA Joint Program on Energy Storage 2016-17

EERA Joint Program on Energy Storage ble etablert vinteren 2011/2012.SINTEF Energi med NTNU deltar og har fått ansvaret for å lede "sub-programme" på "Mechanical Storage". Dette prosjektet er med på å finansiere SINTEF Energi sin deltakelse og bidrar til: - Forberedelser, reiser og deltakelse på...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable governance of river basins with Hydropower production

SusWater-prosjektet har fokusert på vannforvaltning i regulerte elver påvirket av vannkraftproduksjon. Prosjektet er svært tverrfaglig og har med ulike faglige vinkler og metodiske tilnærminger studert og analysert hvordan vi kan etablere en mer omforent vannforvaltning som ivaretar økonomiske, s...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 7: EERA Joint Program on Energy Storage

EERA Joint Program on Energy Storage ble etablert vinteren 2011/2012. SINTEF Energi med NTNU deltar og har fått ansvaret for å lede "sub-programme" på "Mechanical Storage". Dette prosjektet er med på å finansiere SINTEF Energi sin deltakelse og bidrar til : - Forberedelser, reiser og deltakelse ...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: EERA Joint Program on Energy Storage

EERA Joint Program on Energy Storage ble etablert vinteren 2011/2012. SINTEF Energi med NTNU deltar og har fått ansvaret for å lede "sub-programme" på "Mechanical Storage". Dette prosjektet er med på å finansiere SINTEF Energi sin deltakelse og bidrar til : - Forberedelser, reiser og deltakelse ...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable hydropower development in China and Norway to meet future demands

-

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Establishing EERA Joint Programme on Energy Storage

SINTEF Energi AS and CEDREN will participate in the establishing of EERA Joint Programme on Energy Storage, and particulary be responsible for the sub-programme "Mechanical storage". This sub-programme will include research on hydro storage, flywheels and compressed air energy storage. The parti...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

INDNOR-India-programmet

Impact of Climate Change on Hydropower Development: Water Resources Management for Multiple Uses in the Godavari River Basin, India

CLIMHYD will focus on hydropower development and its impacts on environment, society and other water uses in the perspective of climate change. Extensive plans to develop renewable energy including hydropower exist in India to meet the increasing demand o n energy in a growing economy. However, h...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

CEDREN-Centre for Environmental design of renewable energy- Infrastructure

The project will finance three items of research infrastructure, instruments for laboratory and field experiments for the hydraulic research facilities of the Hydraulic Laboratory (Vassdragslaboratoriet (VL)), Department of Hydraulic and Environmental Eng ineering (IVM) at NTNU, for research in t...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

CEDREN RENERGI

The project description for project no 201779 appears in the original project descriptions for the two ongoing projects and the three proposed projects described in the attachment Basis for CEDREN RENERGI, and in the project description for the CEDREN-cen tre (CEDREN - project description - dated...

Awarded: NOK 57.7 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

FME-CEDREN-Centre for environmental design of renewable energy

CEDREN er et tverrfaglig forskningssenter der alle prosjektene og aktivitetene er organisert med fokus på samarbeid mellom ulike fagfelt. Teknologer, økologer, økonomer, hydrologer og samfunnsvitere jobber sammen mot felles mål. FME-strukturen med tematiske forskningssentre gjør dette mulig. CED...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Etableringsstøtte FME - Centre for envrionmental design of renewable energy

Prosjektetableringsstøtten skal brukes til å styrke nettverk og utvikle samarbeid om FME blandt de fremste forskerne i Norge innen miljøvennlig energi. Midlene skal også gå til å videreutvikle samarbeidet med finansierende industripartnere innenfor miljøv ennlig energi. Et sammendrag av senteret ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Etableringsstøtte for "Climate change impacts on European running waters and their ecosystems"

...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøvennlig bruk av vannressursene i et endret klima- og energiregime

Prosjektet beskriver og kvantifiserer mulige endringer i abiotiske forhold (særlig vannføring, vannstand, vanntemperatur, isforhold, sedimenttransport og habitat) i regulerte vassdrag som følge av nytt klima- og energiregime, hvordan disse endringene påvi rker invertebrater og fisk og hvordan en ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage