0 projects

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

NMR spectroscopy and cataract

Grå stær (cataract) er den hyppigste sykdom blant eldre og skyldes metabolske endringer i linsen som mister sin transparens. <.zeta.>rsaken er multifaktoriell. Blant risikofaktorer er: UV stråling, diabetes, røyking, kjønn, vitaminer og enkelte medikament er som steroider. Økt kunnskap om utvikli...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Parameterisation of snow and ice albedo in the ECHAM5 General Circulation Model (GCM)

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Making knowledge: Gender and sexuality in research/Kjønn og seksualitet i forskning

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Oslo

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Characterization of rheological, dynamical, structural and thermodynamic features in aqueous systems of amphiphilic polymers

In this project we address association phenomena that take place in systems containing amphiphilic polymers (consist of both hydrophilic and hydrophobic parts) and surfactants. To gain a fundamental insight into mechanisms that control polymer-surfactant interactions and the formation of associat...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Marginale idealer? En studie av sammenhengen mellom maskuline idealer og menns praksis blant en gruppe pakistanere i Norge

Prosjektet gjennomføres blant en gruppe menn i alderen 25-35 år med høy utdannelse, som selv definerer seg som pakistanske. Ved å følge en mindre gruppe på flere sosiale arenaer, har prosjektet som målsetning å fremskaffe kunnskap om sammenhengen m ellom maskuline idealer og mannlig praksi...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Maria i eksil - portretter av sju flyktningkvinner

Innen forskning om internasjonal migrasjon og etniske relasjoner har det tidligere vært gjennomført en rekke studier av flyktningtilværelsen og integrasjon. Mye av denne forskningen er hva en kan kalle "kjønnsblind" i den forstand at det ofte er menn og d eres livssituasjon som er fremtredende, m...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Siste deglasiasjon i SV Norge: Glasiale prosesser, bredynamikk og kronologi

De siste års forskning har vist at det eksisterte en isstrøm i Norskerenna under siste glasiale maksimum, som eroderte vestlige deler av Jæren. At det samtidig var istilførsel fra innlandsområdet øst for Jæren, førte til at Jæren ble liggende i et konflue nsområde mellom to ulike glasiale regimer...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Effekt av cytokiner på interstitielt trykk og transkapillær transport

Akutt inflammasjon, kjennetegnes ved raskt innsettende ødemdannelse. Forskningsgruppen har vist at løse bindevev spiller en viktig rolle i den initiale ødemdannelsen ved at interstitielt vevtrykk (Pif) faller fra -1 mmHg og til -150 mmHg ved br annskade og øke transkapillært filtrasjon...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Nevrobiologiske aspekter ved tilbakevendende kortvarig depresjon (TKD)

BAKGRUNN: 1-års prevalens, av TKD er ca. 7%. Kjennetegn er mange (>12/år) og kortvarige (gj.snitt 3 dager) perioder med plutselig dyp depresjon og funksjonssvikt. Suicidrisikoen er 4.2 større enn i normalbefolkningen. TKD kompliseres ofte av angst, dysfo risk-utagerende adferd og nevrasteni. Deb...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

TRE-FoU-programmet TRE

Modellering av skog for økologisk og økonomisk forvaltning inkl. postdoc/utenlandsstipend

En skogbehandling med ulike typer gjennomhogster betinger at vi har enkelttremodeller for tilvekst og avgang for å lagre realistiske prognoser. Slike modeller er nå under utvikling. Implementering av slike modeller i et analyseverktøy vil gjøre oss i stan d til å bedre analysere andre forvaltning...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Akershus

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Journalisten som forteljar - utvikling av tekst og multimodalitet i avisenes førstesider gjennom 1900-tallet

Utgangspunkt Gjennom diskursiv praksis konstruerer journalistar sosiale identitetar som igjen er med på å konstituere lesarane si oppfatning av verda. Desse konstruksjonane skjer gjennom ulike forteljarstrategiar knytt til val av språklege og tekst uelle strukturar på tekstuelt, grammatisk...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Structural, electronic and optical properties of atomic overlayers on surfaces

In the research project the doctoral student will use x-ray photoelectron spectroscopy (XPS), scanning tunneling microscopy (STM) and optical spectroscopy in studies of adsorbates, clusters and growth processes on well-defined single crystal surfaces. Thin film growth and diffusion at metal surfa...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Menn og maskuliniteter

Menn og maskuliniteter er et tverrfaglig manns- og kjønnsforskningsprosjekt, hvor ulike typer av mannlig identitet og rnannlige værensformer vil bli studert. Prosjektet springer ut av feministisk teori og den etablerte kvinne- og kjønnsforskningen. Prosje ktet tar utgangspunkt i en situasjon hvor...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Hereditary diseases: An empirical approach to ethical and psychosocial challenges

Modern gene technology has made it possible to identify individuals with an increased risk for diseases, and rapid development in gene technology will probably have a substantial impact on treatment and care in the future. While genetic research is making rapid progress, empirical studies of the ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Vestland

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Magnetic Interaction Phenomena in Transition Metal Complexes

Forsking på ferromagnetiske materialer, spesielt materialer som er makroskopisk ferromagnetiske, har fått mye oppmerksomhet i det siste. Grunnen til dette er at en forskning på molekylært nivå har ført til økende viten om sammenhenger mellom geometriske o g elektroniske oppbygninger og graden av ...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Ukjent Fylke

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Electrical characterization of defects and quantum structures in silicon carbide (SiC) and gallium nitride (GaN)

The request for increasingly smaller structures with adaptive ("smart") performance characteristics in micro- and nano-system technology implies totally new challenges for synthesis and characterization of semiconductor structures with nanoscopic dimensio ns. This proposal deals with two of the m...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Quantum optics and quantum information

We intend to study several topics within the fields of modern quantum optics and quantum information theory. In particular we will study the generation of entangled states of atoms inside and optical resonator. We look for enhanced methods where entanglem ent between two atomic systems can be ind...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Ukjent Fylke

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Late quaternary sedimentary processes on the upper North Sea-Mid Norwegian margin

The Northern North Sea - Mid Norwegian Margin is characterized by large-scale geological processes during the Late Quaternary. Glacial debris flows, turbidites and huge translational slides together with contourites and large-scale hemipelagic deposits oc cur in a complex area around the North Se...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Proteome analysis of acute myelogenous leukemia (AML). Molecular mechanisms of cell death regul. in AML rel. to cytogenetics and prognosis.

The malignant hematological disease acute myelogenous leukemia (AML) has an overall long-term survival of 50%, with far worse outcomes in patients over 60 years of age. AML material >90% pure will be collected from patients, before chemotherapy, during c hemotherapy and at disease relapse. Kryo...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Principle based ethics - An investigation of the foundation and the importance of isolated ethical principles in applied ethics in the field

The aim of the project is an investigation of so called principle based ethics, a field within applied ethics, with a special focus on its applicability as a methodological tool for bioethical evaluations. The project will study the relevant methodologica l problems and the theoretical basis of t...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Elevaktiv læring - dramafagets pedagogiske potensial i møte med undervisningens fagdidaktiske utfordringer.

Prosjektets utgangspunkt er elevaktiv læring i vanlig klasseromsundervisning. Det er lenge siden Dewey introduserte begrepet "learning by doing", men ennå domineres det norske klasserom av elevenes stillesittende individuelle lese- og skrivearbeid og fell essamtalen. Teorigrunnlaget vil være kje...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Ukjent Fylke

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Atmospheric pollution effects on local, regional and global scales - an integrated approach.

The project goal is to establish a more permanent cooperation network of interested scientists from China, USA, Chile and many European countries that participated in the ESF-workshop in september 2002. The overall goal of the network is to understand the interactions between various pollutants ...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Porphyrin-ferrocene Conjugates as Potential Anticancer Agents: Synthesis, electrochemistry, spectroscopyu, quantum chemistry, and biol. test

...

Awarded: NOK 0.59 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Egalitære verdier under press: Norske holdninger til legitim ulikhet i komparativt perspektiv

Norge er en nasjon med egalitære tradisjoner. I en tid med tilsynelatende økende forskjeller diskuteres ulikheten som aldri før. Prosjektet skal analysere normer om legitim ulikhet, og vil fokusere på folks meninger om hvor store de økonomiske forskjellen e bør være. Ambisjonen er å studere varia...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Ukjent Fylke

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Postdoktorstipend innenfor området fysiske fenomener i leire

Fysiske fenomener i leire er et prosjekt som omfatter eksperimentelle studier, simuleringer og teori forbundet med transport av vann inn i og ut av kompakte syntetiske leirestrukturer. Videre omfatter prosjektet studier av strukturer av sammensatte mesosk opiske leirepartikler i vann kontrollert ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Jernkorrosjon i drikkevannsledninger - komplettering av norske og svenske forskningsresultater

Prosjektet er et samarbeid mellom norske og svenske forskningsmiljøer. De aktivitetene som skal gjennomføres er valgt ut fra: - Rapporten fra et forprosjekt, der behovet for FoU ble angitt. - Ønsket om å prioritere aktiviteter der norske og svenske forskningsmiljøer har kompletterende erfaringer ...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Internasjonaliseringsstrategier for norsk trelastindustri.

Formålet med prosjektet er å øke vår kunnskap om norske trelasteksportørers internasjonale konkurranseevne. Norsk trelastindustri har i de siste ti til femten årene blitt stadig mer internasjonalt orientert med en eksportandel på 30-40 %. Over 90 % blir e ksportert til europeiske markeder med Tys...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Preeklampsi og eklampsi

Preeklampsi er den vanligste og mest alvorlige komplikasjon vi ser i forbindelse med svangerskap og fødsel, og er fortsatt den viktigste årsak til maternelle dødsfall i den vestlige verden. Tilstanden kjennetegnes av høyt blodtrykk og eggehvite i urinen. Eklampsi er en sjelden, men alvorlig komp...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

IMER-nettverk i Trondheim

De siste årene har den IMER-relaterte forskningen i Trondheim økt i omfang. Flere miljøer har kommet på banen, men det er fortsatt slik at SINTEF IFIM står for største delen av både den forskningsrådsfinansierte og den oppdragsfinansierte forskningen på d ette feltet. Av andre miljøer som også ha...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Legislation of biotechnology. A transcendental-pragmatic analysis of juridical argumentation

Prosjektets del I fremstiller noen sentrale problemstillinger i og med innføringen av bioteknologilovgivning i Norge. Grunnet feltets internasjonale karakter må det også trekkes paralleller til europeisk og internasjonal lovgivning. Norge har adoptert fra amerikansk og europeisk lovgivning, like...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland