0 projects

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

China’s changing role in global environmental governance. A prism for understanding its key role in other world order issues.

Kina bidrar til globale miljøproblemer og er helt sentral i arbeidet med å løse dem. Kinas handlinger har dermed viktige implikasjoner for global miljøstyring. Landet har blitt en stadig viktigere aktør i internasjonale relasjoner generelt. Gitt Kinas innenrikspolitikk og rolle i internasjonal mi...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Managing mercury through multilevel governance: Norway and China

Kvikksølv er et tungmetall med alvorlige helseeffekter og er en global utfordring, også for Norge. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom norske og kinesiske forskere. Prosjektets mål er å studere politikk og instrumenter på ulike styringsnivåer i Norge og Kina: nasjonalt, bilateralt og int...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

JOINT STAKEHOLDERS IN A NEW SYSTEM - Coordinating research on China’s changing role in international institution

...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2009-2009

Location: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kina - China's climate change policy: through the prism of energy policy

The project proposal to be developed (should funding be obtained) concerns China's energy and climate policy. China is a key country in climate change affairs, and improved knowledge of China's domestic energy and climate policy is of great importance for global environmental politics. One main ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Key actors ande climate regime: Lessons and future options. Samarb. med CICERO. Prosjekt 161716/V10. Videreføres etter søknad 177652/V10.

Key actors in the international climate are currently accumulating experiences from past and ongoing climate negotiations: from the workings of the Kyoto mechanisms, as well as from the implemetation of climate policies. The objective of this project is t o bring together the lessons that can be ...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Akershus