0 projects

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Metode for gevinstrealisering for investering- og utviklingsarbeid i kommunal sektor

Det er vanskelig å vurdere hva en kvalitativ gevinst er verdt. Vil investeringene og tidsbruken som kreves for å gjennomføre et prosjekt, kunne forsvares mht. antatt gevinst? Det er vanskelig å sammenstille et kvalitativt resultat med en økonomisk investering på en objektiv måte. Ofte presenteres...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Møre og Romsdal

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Sirkulært Trøndelag

Den nye Trøndelag fylkeskommune går sammen med SINTEF for å forske på hvordan fylkeskommunen kan benytte sin rolle som kunde og samfunnsutvikler til å stimulere til regional næringsutvikling i tråd med sirkulær økonomiprinsipper. I tillegg vil prosjektet se på hvordan man bør innrette innovasjons...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forskningskommunen Fjell: Godt gjort er bedre enn godt sagt!

I forprosjektet ønsker vi å få jennomført tre aktiviteter: 1) Gjøre en preliminær erfaringskartlegging med vekt på å identifisere viktige sammenhenger og tyngdepunkt i det utviklingsarbeidet som er gjennomført i Fjell kommune. Målet med aktiviteten er å få utarbeidet et godt grunnlag og opplegg ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking

Eit tettare og meir strukturert samarbeid mellom friskliv i kommunane, lokale helsetenester, lokalt Nav, arbeidsgjevar og spesialisthelsetenesta, kan bidra til å heve kompetansen i kommunane og sikre kvalifisert oppfølging av sjukemelde personar med særlege behov, på eit tidlegare tidspunkt enn i...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestfold og Telemark

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt for Innovasjonsprosjektet "Den inkluderende kommune - veier til deltakelse"

Hovedprosjekt: I dette innovasjonsprosjektet vil vi utvikle nye måter å tilby omsorgstjenester på. Gjennom ny teknologi, nye samarbeidsrelasjoner mellom det private næringsliv, frivillige organisasjoner, offentlig ansatte helsearbeidere, politikere, ledere og forskere skal vi sammen skape samfunn...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Innlandet

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Rødøyprosjektet II 2017 - 2020 Digitale klasserom med fulldelte klasser i fådelte skoler

Rødøy kommune er en liten kommune i Nordland med 6 skolekretser. Skolene er i utgangspunktet alle fådelte 1 -10 -skoler. Avstandene mellom skolen er relativt store, og befinner seg på øyer og fastland. De varierer i størrelse fra 8 og 64 elever. Elevtallet i kommunen er synkende, og nedgangen...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

PIVOTAL: Plattform for innovasjon i offentlig sektor gjennom offentlige anskaffelser

I Norge gjennomføres det offentlige anskaffelser for 300 milliarder kroner årlig, og utgjør 15 pst. av BNP for Fastlands-Norge (NOU 2015:1, s. 298). Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) er en stor innkjøper av varer og tjenester. STFK anser anskaffelser som en viktig kilde til å utnytte kompetanse ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forebygging av uhåndterlig gjeld blant kommunens innbyggere (FORBGJELD)

I Norge har omtrent 160 000 hushold (7%) tilbakevendende betalingsproblemer og dette involverer over 350 000 mennesker. Den vanligste årsaken til betalingsproblemene er manglende oversikt over egen økonomisk situasjon, men også at man rammes av livsbegivenheter som arbeidsløshet, sykdom og samliv...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Alternative modeller for utvikling av sosialt bærekraftige boliger

Dagens boligproduksjon er styrt av kortsiktige mål og private utbyggingsinteresser og ivaretar i liten grad samfunnets mål om sosialt inkluderende og klimavennlige by- og boligomgivelser. Det er derfor behov for nytenkning i boligproduksjonen i norske byer, og spesielt når det gjelder boliger for...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Språkopplæring av minoritetsspråklige barn ved hjelp av robotteknologi

Dette innovasjonsprosjektet har som visjon å ta i bruk sosiale roboter på en metodisk og systematisk måte i barnehagenes pedagogiske arbeid med minoritetsspråklige barn, slik at en høyere andel av barna behersker norsk når de starter på skolen. Det skal tas utgangspunkt i de fremste forskningsbas...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Co-creating for a Sustainable Future

Norwegian society faces major challenges concerning environmental, social, and economic sustainability, mainly due to climate change and an ageing population. Simultaneously, the human resources needed to provide public services dwindle, meaning public institutions need to cooperate with the rest...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Rogaland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Ordførere og lokalpolitikere som innovasjonsaktører

Forprosjektet vil utvikle innovasjonsprosjektet «Ordførere og lokalpolitikere som innovasjonsaktører» til hovedprosjekt. Forprosjektet iverksettes i samarbeid mellom 6 ordførere fra kommunene Hammerfest, Hasvik, Rindal, Øystre Slidre, Ringsaker og Fredrikstad og 6 forskere fra hhv. Universitetet...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Innlandet

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt - Prosesser og løsninger for klimaomstilling i kommuner

Innovasjonsprosjektet skal være en katalysator for forskningsbasert innovasjon rettet mot omstilling og et grønt skifte i Vestregionen. Vestregionen ønsker å være foregangregionen når det gjelder å videreutvikle kommunenes rolle som samfunnsaktør på en måte som utnytter kommunesektoren betydelig ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Resirkulering av fosfor fra kommunalt avløpsvann og avfall

Fosfor er en begrenset ressurs. Behovet for, og kravet til gjenvinning av fosfor er en del av den sirkulære økonomi. På mange kommunale renseanlegg blir fosfater i avløpsvann felt kjemisk med jern- eller aluminiumsalter. Slik utfelt fosfat i avløpsslam er ikke plante-tilgjengelig, og avløpsslam i...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt Robotdusj som et løft i omsorgsektor

Forprosjektet skal bygge oppunder en visjon om å skape egenmestring for mennesker som ikke lenger kan utføre personlig hygiene og stell i dusj: I stedet for pleiepersonell vil en robot assistere ved hår- og kroppsvask. Et slikt system vil avlaste helsepersonell og gi brukere en bedre hverdag. For...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Åpen kommune

Trondheim kommune har vedtatt "Vi er en åpen kommune" som mål for perioden 2017-2020. En tilsvarende ambisjon ligger i Steinkjer kommunes slagord "Åpen, lys og glad". Trondheim kommune jobber dessuten med en ny ledelsesplattform, der lederskapets betydning for mobilisering av idéer og ressurser h...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunen

Kommunene har en sentral rolle i folkehelsearbeidet. FolkeKommune vil imøtekomme behovet for tilgang på relevante data og gode indikatorer for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Innovasjonsideen er en ny infrastruktur for brukervennlig og trygg tilgang til data fra kommunens mange fagsystemer...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Smartbyen - innovasjon gjennom nettverk

Smartbyen Stavanger har som mål å være en felles plattform for samarbeidsdrevet innovasjon. Rådmannen anbefaler at arbeidet organiseres gjennom partnerskap og nettverk, og anbefaler at det opprettes et formelt partnerskap med tilretteleggingsansvar for felles smartby-innsats. I den videre prosess...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Rogaland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forenkling av kommunikasjons muligheter mellom kommune, næringsliv og innbygger.

Hadsel kommune har over år hatt utfordringer med å få tildelte ressurser til å møte kravene til hvilke tjenester en kommune skal levere. Forventningene øker fra år til år. Hadsel kommune er ikke alene om å føle at rammene stadig blir trangere. Forventningene kommer både fra ansatte, innbyggere, n...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Nordland - Nordlánnda