0 projects

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark-Samiske rettigheter og naturressursforvaltning-et lokalt samarbeidsprosjekt

Sørsamene ser seg som meget ansvarlige forvaltere av sine områder. Når statlige myndigheter anser sentrale områder av sør-samisk kulturlandskap som verneverdige, mener sør-samene at en betydelig del av grunnlaget for dette ligger i generasjoners varsomm e forvaltning av landet. I utgangspunktet...

Awarded: NOK 38,065

Project Period: 2007-2009

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Analyse av den samiske reindriftens økonomiske tilpasning

Selv om samisk reindrift gir lav økonomisk avkastning i de fleste områder, har reindriftsbefolkningen vært voksende de seneste tiårene. Dette avviker fra det en skulle forvente ut fra en moderne formålsrasjonalitet. Det er mye som tyder på at reindriftssa mene praktiserer det Weber kaller en subs...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

MARKSAM-Marked og samfunn

Institusjonell endring i utmarka: Konfliktlinjer, forvaltningssystemer og rettferdighet.

Rettssituasjonen for betydelige deler av utmarka i Norge er uklar/omstridt. Pågående diskurser (Samerettsutvalget, Fjellovens virkeområde, revideringen av PBL), og ytre press (kommersialisering, internasjonale og nasjonale miljøkrav) gjør at framtida sy nes usikker for lokale interesser. Det ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa