0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

2020 PES Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er en aktiv søker innen H2020. Instituttet har høyt fokus på utlysningene når disse blir offentliggjort. Forskeren får informasjon via interne internettsider, påminnelse på mail, intern lobby-virksomhet av EU teamet og programmøter. Havforskningsitnstitute øker kompetanse...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Environmental DNA (eDNA) mapping and monitoring of marine fjord resources and biodiversity.

Økende press fra menneskeskapt aktiviteter i fjordene, inkludert havbruk, krever økt forvaltningsinnsats for å sikre bærekraftig bruk av marine ressurser. Et eksempel er økosystembasert helhetlig forvaltning. For dette formålet er det viktig å kartlegge og overvåke marine ressurser på riktig måte...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Det 14. Norske Fiskeernæringsseminar – Ernæringssikkerheit i norsk akvakultur

Det Norske Fiskeernæringsseminaret blir arrangert anna kvart år og er ein arena for å kommunisere det siste innan forsking på fiskeernæring og legge til rette for dialog mellom alle som jobbar med fiskeernæring i Noreg. Det overordna temaet for seminaret er ernæringssikkerheit for optimal ernærin...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Havforskningsinstituttet STIM-OA 2019

Stimulere til OA-publisering

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Challenging the scientific legacy of Johan Hjort: Time for a new paradigm in marine research?

JUSTIFICATION: In 2019 we celebrate the 150-year anniversary of Johan Hjort (1869–1948), who introduced the fundamental theory for fisheries science with his concepts of the roles played by strong and weak year classes in population structure and productivity. Since then a wide range of new metho...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Resolving impacts of Atlantic cod body size on population replenishment and coastal ecosystem change

Bør vi la den store fisken svømme heller enn å fiske den opp? Vår tids fiskebestander er ofte dominert av små og unge individer, noe som i hovedsak kan tilskrives høyt press fra yrkesfiske og fritidsfiske. Samtidig vet vi at mange arter er tilpasset det å skulle leve et langt liv, bli store, og r...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Towards the sustainable production of male Atlantic salmon: The balance between genetic and environmental control for age at maturity

Det er stor variasjon i alder ved kjønnsmodning hos oppdrettslaks. Noen individer blir kjønnsmodne mens de er små, mens andre utsetter modningen til de har nådd høyre alder og mye høyere kroppsvekt. I oppdrettsfisk er det en trend til at hanner modner før slaktestørrelse. Dette er et problem da ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Parasite- and host-driven characteristics of infestation success in salmon lice (Lice-IS)

Lakselus er en parasitt på atlantisk laks og andre laksefisker. Gjennom oppdrettsnæringens vekst har mengden av lakselus og dens verter steget parallelt. Dette har en negativ innvirkning på bærekraften til produksjonssystemene, særlig på oppdrettslaksens velferd, miljøpåvirkninger fra oppdrett og...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Blue growth opportunities in changing kelp forests.

BLUECONNECT skapte strategiske forskningspartnerskap og verdifulle opplæringsmuligheter mellom Sør-Afrika og Norge sentrert rundt kunnskapsbasert forvaltning av tareskogressurser under skiftende havforhold. Prosjektet kvantifiserte økosystemtjenester levert av tareskoger i Sør-Afrika, Norge og gl...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Assessing risks of cumulative impacts on the Barents Sea ecosystem and its services

Barentshavet endres i raskt tempo på grunn av et varmere havklima og redusert isdekke. Spesielt var endringen stor i tiåret 2004-2014. Subarktiske arter som torsk og hyse utvidet da sine leveområder til også å omfatte i det nordlige Barentshavet, siden det varmere klimaet her gir mer gunstige for...

Awarded: NOK 20.4 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

2019 PES Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er en aktiv søker innen H2020. Instituttet har høy fokus på utlysningene når disse blir offentliggjort. Forskerne får informasjon via våre interne internettsider, påminnelser på email, intern lobby-virksomhet av EU teamet og programmøter. Havforskningsinstituttet øker kom...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

STRATHAV-Strategiske bevilgninger Havforskningsinstituttet

Strategiske satsinger ved Havforskningsinstituttet

SIS Høsting: Økosystemtilnærming i overvåking og rådgivning gir store utfordringer når det gjelder data og metoder når også økosystemer er i endring på grunn av klima. Prosjektets mål er å styrke grunnlaget for en bærekraftig fiskeriforvaltning i Norskehavet ved å utvikle og ta i bruk kunnskap om...

Awarded: NOK 135.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Shellfish: Resources and Invaders of the North

Shellfish are the diamonds of the sea. They are a high-quality food source and support substantial fisheries in cold-temperate and polar areas. There is a strong interest in both the North Pacific and the North Atlantic concerning shellfish resources, their population dynamics and the management ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nutrient-responsive epigenetic programming in Atlantic salmon and zebrafish muscle growth

Havbruksnæringen har i stor grad erstattet fiskemel med plantebaserte råvarer i fôr av både økonomiske hensyn og på grunn av at etterspørselen har økt. Fôr til laks inneholder nå høye nivåer av plantebaserte råvarer som endrer mikronæringsstoffsammensetningen. Dette påvirker veksten og helsetilst...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Impacts of salmon farming on Atlantic cod stocks Salcod

Fiskere og folk i fjordene langs Norskekysten, har gjentatte ganger hevdet at gytetorsken ikke lengre kommer inn til sine tradisjonelle gyteområder når lakseoppdrettsanlegg blir etablert der. Siden bestanden av kysttorsk er minkende og sårbar, har mange også uttrykt bekymring for om dette kan vær...

Awarded: NOK 16.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimising Feed Withdrawal for Safeguarding Fish Welfare

Oppdrettslaks blir som regel ikke fôret av oppdretter i dagene før de skal gjennomgå en vesentlig håndteringsoperasjon. Dette blir gjort for å unngå avføringsrester fra fisken i vannet under håndtering, for å øke fiskens evne til å mestre stress og for å redusere fiskens oksygenforbruk (stort for...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

DYNAMEET: The overall dynamics of the Norwegian Sea pelagic ecosystem - a workshop integrating understanding across projects

The pelagic ecosystem in the Norwegian Sea has undergone considerable change during the last decades. This goes both for the physical environment, where a considerable warming has occurred, and for the biological components, where large fluctuations have been observed in the sizes of the main fis...

Awarded: NOK 62,074

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Exploring novel functional genotypes associated with the transition and stay in sea water in Atlantic salmon

Det anslås at den årlige produksjonen av atlantisk laks i Norge har potensial til å øke til fem millioner tonn innen 2050, fem ganger den nåværende produksjonen. For å oppnå denne veksten på en bærekraftig måte, trenger følgende store bærekraftutfordringer løses: sykdom, in kryssing av oppdrettsl...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Miao Linghong

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Tolerance of Atlantic salmon to novel feed mycotoxins- Implications on fish performance and nutrient interactions

Bruk av nye fôrråvarer i laksefôr byr på nye utfordringer i forhold til giftstoffer som tidligere ikke var assosiert med lakseoppdrett. Overvåkning av plantebaserte fôringredienser som per i dag blir brukt i laksefôr, samt nye fôringredienser som insektmel, har vist forekomst av nye soppmygg-gift...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The 6th International Feed Conference - Present and future Challenges (Feed2018)

The sixth International Feed Conference (Feed 2018) is an international conference focusing on animal feed. The conference is the sixth edition of a series of conferences held biannually, and was first initiated by the European Union’s (EUs) leading references laboratories and research facilities...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MarTERA ARIM Havforskningsinstituttet/Metas.

Overvåkning av havet med tradisjonelle fartøybaserte metoder er dyrt og dermed begrenset i forhold til datatilfang i tid og rom. Prosjektet har etablert et autonomt bunnbasert system som overvåker både bunn og pelagiske habitat. I området rundt bunnplattformen overvåkes Biodiversitet i bunnfaunae...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A multispecies, multitrophic genomics approach to coastal ecosystem structure (ECOGENOME)

Dette tverrfaglige prosjektet har undersøkt det grunnleggnede spørsmålet om hvordan økosystemet og artene langs kysten er strukturert romlig og hva som er en passende skala for forvaltningen av kystøkosystemet. Vi tok i brukt genomikk-verktøy (ddRAD og full-genom resekvensering) og karakteriserte...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Harvesting the mesopelagics - ecological and management implications

Hovedmålet med HARMES var å øke kunnskapen om mesopelagiske organismers forekomster, mangfold og økologiske roller, og dermed bidra til forvaltningen av et potensielt framtidig fiskeri og videre bidra til den generelle forvaltningen av havene. Flere regioner i Nord-Atlanteren har blitt studert o...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

A Norwegian Argo Infrastructure - a contribution to the European and global Argo infrastructure

NorArgo2 er et havobservasjonssystem for de nordiske havområdene som består av oseanografiske batteridrevne bøyer, Argo bøyer. Argo bøyene holder seg for det meste nede i havdypet hvor de driver fritt med strømmene der. Bøyen har en oppdrift tilsvarende vannmassene den settes ut i. Opp- og nedsti...

Awarded: NOK 59.8 mill.

Project Period: 2018-2027

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Effects of seismic sound on spawning behaviour and reproductive sucsess of cod

Økt menneskelig aktivitet til havs medfører økt støy i havet, og slik støyforurensing er kilde til bekymring. Forskningsprosjektet SpawnSeis har undersøkt hvordan seismikk, som brukes for å kartlegge olje- og gass ressurser, påvirker torskens reproduksjon. Dette har vi gjort ved å undersøke endri...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimising dietary fatty acids and lipids of Atlantic salmon to secure their health and welfare through varying environmental conditions

Denne post-docen har vært tilknyttet det FHF finansierte prosjektet Optihealth (prosjektnummer 901282) som fokuserer på en viktig utfordring for den norske akvakultursektoren; mangel på fiskeolje til bruk i laksefôr for en bærekraftig produksjonsvekst av laks med god helsestatus. Siden fett og sp...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Havforskningsinstituttet PES 2018

Havforskningsinstituttet er en aktiv søker innen H2020. Instituttet har høy fokus på utlysningene når disse blir offentliggjort. Forskerne får informasjon via våre interne internettsider, påminnelser på email, intern lobby-virksomhet av EU teamet og programmøter. Havforskningsinstituttet øker kom...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utilizing the salmon genome to develop bioinformatics and analysis methodologies for Atlantic salmon nutritional research.

A genome is an incredibly powerful resource for biologists, linking the biology of an organism to its genetic sequence. But the power of a genome is only as good as its annotation. The genomes of model organisms such as mice and zebrafish have been extensively developed into the comprehensive and...

Awarded: NOK 93,999

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The importance of the marine habitat for the critically endangered European eel- MAREEL

Europeisk ål (Anguilla anguilla) er en fakultativ katadrom art; dette betyr at den gyter i havet, men vokser opp i ferskvann (f.eks. elver og innsjøer). Imidlertid hopper enkelte ål over ferskvannsfasen og forblir i havet, og vokser opp i marine kysthabitater. Andre ål, kjent som «interhabitat sh...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland