0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Downplaying difference? How ethnic minorities navigate discrimination in Norway

Et hovedformål med NAVIGATE er å bidra med systematisk kunnskap om konsekvensene av diskriminering for minoriteters valg og muligheter i det norske arbeidsmarkedet. Diskriminering bryter med de mest grunnleggende verdiene i moderne samfunn. Selv i egalitære velferdsstater som Norge, vet vi at etn...

Awarded: NOK 13.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Innvandrerkvinners tilknytning til arbeidsmarkedet

Det er et politisk mål å øke innvandrerkvinners deltakelse i arbeidsliv og samfunn. Det er dermed viktig å samle kunnskap om hvilke faktorer som hemmer eller fremmer arbeidsdeltagelse. Kunnskapen fra dette prosjektet kan bidra til å styrke arbeidet med å øke sysselsettingsgraden blant innvandrerk...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo