0 projects

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Informasjon og medbestemmelse i vedrørende individuell plan for skrøpelige gamle, gir bedre livskvalitet og helse, samt færre opphold....

Pasienter over 70 år opptar en stor andel av sengene i somatiske sykehus. Disse pasientene har en sammensatt helsesvikt og et krympende nettverk og er derfor svært skrøpelige. Prosjektet vil undersøke effekten av et systematisk informasjonsprogram til den ne pasientgruppen sett i forhold til oppl...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo