0 projects

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Kunnskapsoppsummering om arealbruk, naturmangfald og klima

Klima- og naturkrisene er uløyseleg knytte til kvarandre og må handterast under eitt. Felles for desse krisene er at mange av utfordringane er kopla til arealbruk og arealbruksendringar. I dette prosjektet kartlegg vi forskingslitteratur om korleis arealforvaltninga verkar inn på sårbarheit for o...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sustainable urbanisation requirements of small and medium sized urban settlements and their surroundings

Urbanisering er eit av dei fremste trekka ved vår tidsalder, og i Norge bur 81 prosent av innbyggarane i byar og tettstader. Det har følgjer for miljø og samfunn, ikkje berre i sjølve byane, men også i dei halvurbane og rurale omgivnadene. Surround skal gi kunnskap om korleis dette påverkar miljø...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland