0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Possibilities and realities of return migration: perspectives on integration, exclusion and withdrawal

Prosjektet har tatt for seg returmigrasjon i bred forstand, det vil si innvandreres flytting tilbake til sitt fødeland, uansett hvilken grad av frivillighet det skjer med. Det fokuseres på returmigrasjon både som en hypotetisk mulighet - noe innvandrere vurderer med tanke på fremtiden - og som fa...

Awarded: NOK 19.9 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

An innovative SO2 remote screening technology to enforce new EU directives.

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Viken

EU-STRA-Strålevern

Epidemiological study to quantify risks for paediatric computerized tomography and to optimise doses

EPI-CT er en internasjonal studie hvor målet er å kvantifisere kreftrisiko ved CT-undersøkelser av barn og unge. Kreftregisteret og Statens strålevern er norske partnerne. Data samles inn fra de radiologiske informasjonssystemene (RIS) på sykehusene, eller også fra radiologiske bilde-databaser (P...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Automatic Appetite Based Feeding Control System for Aquaculture Farming Industry

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Improved Ionisation Detector for Monitoring Reactive Atmospheric Trace Gases, such as PeroxyAcetyl Nitrate (PAN), and Detecting Explosives

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Viken

EU-STRA-Strålevern

Strategy for Allied Radioecology

STAR - Strategy for Allied Radioecology - var et Network of Excellence under EUs 7. rammeprogram for forskning dedikert til å styrke radioøkologisk forskning i Europa. Et felles aktivitetsprogram ble utviklet for å nå dette målet: Integrasjon, kunnskapsforvaltning og formidling: Med utgangspu...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Project establishment support for BiotaTrigger (interpretation of real-time environmental monitoring data to trigger action)

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Rogaland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Personalised cardiovascular disease prevention program: the Berkeley Heart CVD Risk Reduction (BHRR) Program

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

High-speed Turbidimetric Calprotectin Immunoassay. An application for the Eurostars program.

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Game-inspired mObility approacheS (conceptS) for carbon emiSsions reduction in multI-modal transPort

...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Open Platform for EvolutioNary Certification Of Safety-critical Systems

...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Utvikling av en Prehospital Verdikjede med fokus på en fulldigitalisert informasjons kjede fra 113/112/911 mottak til operasjonstue.

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestfold og Telemark

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Radical Energy Benefits Of Ultra-efficient electronics Nano-cooling in Dialogue with China

...

Awarded: NOK 99,874

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Eurostars - 6 søknad

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestfold og Telemark

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

SPOR ETTER INNOVASJONER: ENERGI, KJØNN OG OPPLEVELSER

Kan VRI virkemidlene bidra til å etablere nye eller styrke eksisterende kunnskapsstrømmer mellom bedrifter og høyskoler/ universitet, institutt innenfor energi og opplevelse? Hvordan blir disse prosessene kjønnet og hvilken betydning har kjønn for innovas jon? SEIKO vil utvikle en dynamisk forstå...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

CRafting Institutional SPace- The Role of Lifelong Learning in matching organisational and individual Careers in contemporary Europe

...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Exlusion and inclusion in the transition to primary school. The role of behavior problems and social competence among boys and girls

Barns evne til selvregulering ser ut til ha stor betydning for sosiale, emosjonelle og skolefaglige forhold både senere i barndommen og inn i voksenlivet. Mens det de siste to tiårene har vært forsket mye på betydningen av selvregulering i førskolealderen, har man i mindre grad undersøkt hva som ...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Hooks for change? Family and employment as pathways to social inclusion among crime-prone individuals

Prosjektet har hatt et fokus på hvordan det å være inkludert i sentrale sosiale arenaer påvirker sannsynlighetene for å begå lovbrudd, hva som endrer en kriminell karriere og betydning av opplevelser i ungdomsårene for senere utfall. Sysselsetting etter løslatelse fra fengsel har blitt løftet f...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Reforming the Welfare State. Accountability, democracy and management

I februar arrangerte Uni Research Rokkansenteret en internasjonal konferanse i Bergen, som markerte slutten på prosjektet Reforming the Welfare State: Accountability, Democracy and Management. Konferansen samlet om lag 40 forskere fra hele verden, fra Sør-Korea til USA, i samarbeid med Structure ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Miniaturized multi-gas sensor

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MOSE: Mechanical Oil spill Sanitation Equipment

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

New drugs for cancer treatment restoring wild type activity of mutant proteins

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Selective Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts - Optimal deal extention

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Tunicol: Efficiendt 2nd generation marine feedstock for bio-fuel

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Vestland

EU-STRA-Strålevern

Epidemiological study to quantify risks for paediatric computerized tomography and to optimise doses

EPI-CT er et stort, internasjonalt samarbeidsprosjekt. Formålet med studien er å etablere en europeisk kohort av barn under 20 år som har gjennomgått en eller flere CT-undersøkelser, for i første omgang å estimere risiko for leukemi og hjernesvulst. Etter lenger oppfølging planlegges også analyse...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2011-2018

Location: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Strategy for Allied Radioecology

-The goal of STAR is to efficiently integrate infrastructures and research efforts from eight European institutions into a sustainable network that contributes to a European Research Area in radioecology. Thus, a Joint Programme of Activities have been initiated, covering integration and sharing ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Basisfinansiering 2011 - Inven2

Den 14. Juni 2010 ble Inven2 etablert ved en sammenslåing av Birkeland Innovasjon og Medinnova. Beslutningen var et resultat av strategiske vurderinger av ledelsene, styrene og eierne av de to KAene for å bringe virksomheten opp til et internasjonalt niv å. En sammenslåing gir store muligheter ...

Awarded: NOK 12.9 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Basisbevilgning 2011 - Norinnova

Norinnova AS og TTO Nord AS leverer en felles søknad om FORNY2020 basisbevilgning 2011. Bakgrunnen for dette er de siste års nære samarbeid og den pågående fusjonsprosessen mellom selskapene. Dersom fusjonsprosessen går som planlagt, vil selskapene rappor tere som ett selskap i 2011. Det nye sel...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Basisbevilgning 2011 - BTO

BTO betjener 8 forskningsinstitusjoner i Bergen med å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsinstitut tet (HI, 20%). Det er videre inngått sam...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Basisbevilgning 2011 - Prekubator

Prekubator er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør med ansvar for 10 FoU miljø. Søknad for 2011 er på 5 MNOK i basisbevilgning, tilsvarende en samlet aktivitet på 10 MNOK tilknyttet forskningsmiljøene. I tillegg søker vi om 350.000 (700.000) til å bygge opp kommersialiser...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Rogaland