0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing Its Effects in the Norwegian Service and Food Industries

Det er kjent at konsumenters etterspørsel etter varer og tjenester avhenger av økonomiske faktorer som prisen på varen, priser på andre varer, og inntekt. Videre er det også kjent at ulike typer av promoteringskampanjer og markedsføring øker etterspørselen etter varen. Sist, men ikke minst, så fi...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Norwegian Aquaculture – in the span between domestic social responsibility and international market demands

Regjeringen legger opp til at oppdrettsnæringen, i form av produksjon av oppdrettslaks, skal øke i årene framover. Dette er ei næring som står for betydelige eksportinntekter, er svært lønnsom og skaper arbeidsplasser i små kystkommuner. På den andre siden har den effekter på det marine miljøet, ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MarES: Changing uses and values of marine ecosystem services in the Norwegian Arctic

Globalt bygges verdens naturområder ned i et stort tempo, med tilhørende tap av økosystemtjenester. Tilsvarende prosesser skjer også i Norge, og dette prosjektet ser på hvordan innbyggere i den arktiske delen av Norge, Nord-Norge, forholder seg til at stadig større deler av kystsonen blir brukt t...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Non-commercial values attached to marine resources in the coastal zone

Bakgrunn for prosjektet er at vi ser en økende interesse for bruk av kystsonen i Nord-Norge til kommersielle aktiviteter. Ifølge næringsavdelingene i de tre nordligste fylkeskommunene er det flere marine næringer, som krever plass i kystsonen, som vil ekspandere i årene framover. De to næringene ...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Canada - forskningssamarbeid vinterturisme

Hvordan fremme en tettere kobling mellom FoU-miljøer og turistnæringen for å bidra til innovasjon og produktutvikling innen vinterturisme? Dette vil være et sentralt aspekt ved samarbeidet mellom Norut Samfunnsforskning og Simon Fraser University. Turisme senteret ved Simon Fraser University har ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Troms - Romsa - Tromssa