0 projects

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Peptide binding to HLA-DQ2 and development of blocking agents for the treatment of celiac disease

Celiac disease is a prevalent disease affecting about 1:100 Scandinavians. The only treatment available today is lifelong exclusion of gluten from the diet. This is a cumbersome treatment and the patients are asking for alternative treatments. Celiac dise ase develops as the result of an inapprop...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Characterization of oncogene candidates using small interfering RNA (siRNA)

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Molekylærbiologisk assistert stadium-inndeling av kolorektal cancer

Innenfor de klinisk-patologiske stadiene Dukes B og C av kolorektal cancer (CRC) overlever kun halvparten 5 år. Det er derfor av stor betydning å kunne identifisere molekylære markører som kan forutsi sykdomsforløpet. CRC kan inndeles i to grupper relater t til genomisk ustabilitet. Majoriteten v...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Molecular mechanism of DNA repair

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Venous thromboembolism in pregnancy

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Genetikk i klinisk onkologi: Ætioilogiske og terapeutiske undersøkelser hos pasienter med malign germinalcelletumor (MGCT)

Ekstragonadale germinalcelle tumores (EGCCT) representerer en klinisk viktig og vitenskapelig meget interessant undergruppe av maligne germinalcelle tumores (MGCT). Norge er nummer 2 på verdenstoppen hva insidens av disse svulster angår, og antall per år er økende uten at årsaken for denne øknin...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Forelderskap etter kreftbehandling

Bakgrunn: Med et økende antall unge kreftpasienter som blir helbredet kreves det økende kunnskap om tidligere pasienters mulighet til å bli foreldre og hvilke risikomomenter slike svangerskap innebærer. Målsetning: Evaluering av tidligere k reftpasienters rater for fertilitet, svan...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

A study of global gene expression analysis to evaluate mammographic densities and risk for breast cancer

Høy mammografitetthet er en av de sterkeste kjente risikofaktorene for brystkreft. En vet lite om hva høy mammografitetthet innebærer på det molekylære plan, selv om det hevdes at det avspeiler brystcelleproliferasjon. Prosjektet ønsker å undersøke om de t er sammenheng mellom mammografitetthet ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Psykobiologiske faktorers betydning i utredning og behandling av pasienter med inflamtorisk tarmsykdom

Prosjektet, som er en utvidelse av tidligere prosjekt, foretar undersøkelse av utvidete psykobiologiske markører hos en undergruppe av pasientene. Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) omfatter i hovedsak ulcerøs colitt (UC) og Mb Chron (CD). Etiologien er ukje nt, men immunologiske og endokrinologiske...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Identification of phenotypes and genetic susceptibility in severe mental disorders

Severe mental disorders (schizophrenia and bipolar/manic-depressive disorder) are major causes of disability worldwide, and rank as some of the most costly disorders to afflict humans. The etiology still remains elusive, but there is now overwhelming evid ence that genetic factors play a prominen...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Mechanisms of heart failure

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Naltrexon implantat - en vei ut av heroinavhengighet, del B og C

De økende problemene knyttet til opioid avhengighet møtes i dag i økende grad med medikamentassistert rehabilitering (MAR) som vanligvis medfører livslang behandling med et morfinstoff. Skadereduksjon som innebærer hjelp i forhold til skadevirkninger uten å sikte mot reduksjon i rusbruken, har o...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

TSLP (thymic stromal lymphopoietin) : a candidate target for treatment of allergy

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Redusert skjelettmuskelfunksjon hos pasienter med hjertesvikt: biokjemiske forandringer i skjelettmuskel

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Serotonin som en ny neurohumoral stimulator av sviktende hjertemuskel

Ved hjertesvikt stimuleres hjertet av en rekke substanser i kroppen. Derved opprettholdes hjertets funksjon på kort sikt. Slike stimuleringer virker uheldig på hjertet på lang sikt, forverrer sykdommen og øker dødeligheten. Prosjektgruppen har nylig oppda get at det ved eksperimentelt fremkalt hj...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Stamceller fra voksen hjerne - ny behandling mot Parkinson sykdom

Parkinsons sykdom skyldes at dopaminproduserende nerveceller i hjernen dør. Behandlingen i dag er rettet mot symptomlindring, men en har forsøksvis implantert nerveceller fra humane fostre. Nyere forskning har imidlertid oppdaget umodne stamceller i den v oksne hjerne, og forskningsgruppen har gj...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Endocytosis and intracellular transport of protein toxins

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Characterization of Brain Morphology in Schizoprenia Spectrum Disorder using Magnetic Resonance Imaging and Computer Image Analysis

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Kinaseregulering av EGF reseptor-signalisering og trafikkering

Formålet med prosjektet er å få en bedre forståelse av hvordan signalisering fra og trafikkering av EGFreseptoren er regulert. Aktivering av EGF-reseptoren via andre kinaser, og spesielt serine/treonin kinaser, er relativt lite kartlagt. Det er kjent at p rotein kinase A og C (PKA og PKC), og Ca<...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Evaluering av tymus spesifikk serin protease som et kandidatgen for utvikling av type 1 diabetes og andre autoimmune sykdommer

Prosjektet ønsker å undersøke hvorvidt tymus spesifikk serin protease (PRSS16) genet er involvert i utviklingen av type 1 diabetes og andre autoimmune sykdommer som myastenia gravis, cøliaki og systemisk lupus erythematosus. Det foreligger en rekke indisi er på at dette er tilfellet. PRSS16 genet...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Xenotransplantat forkastelse i en gris-til-human in vitro modell: betydning av naturlig forekommende antistoffer

Organtransplantasjon er den beste og ofte eneste behandling ved langt framskredet organsvikt. Det er en økende mangel på organer og stadig flere pasienter dør i påvente av tilgjengelig organ fra human donor. Alternative behandlingsformer er derfor nødvend ige, hvorav xenotransplantasjon er en fra...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Genekspresjonsanalyser i lymfomer; identifisering av diagnostiske markører og kandidatgener for terapi

I den vestlige verden dør 1 av 5 mennesker av kreft og i så måte er det en sykdom som angår alle. Kreft oppstår når en individuell mutant celle begynner å vokse og dele seg på bekostning av sine naboer, noe som til slutt vil ende med at hele organismen dø r. For å identifisere spesifikke terapeut...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Genetics and functional genomics of Celiac Disease

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Roles of the phosphatidylinositol 3-phosphate 5-kinase, Fab1, in intracellular trafficking and cell signalling

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Functional genomics studied by modern mass spectrometry

...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

TU-Tungt utstyr

Hjertesvikt, fra spesifikke gener til fenotype. QPCR IEMF utstyr med tilbehør

Hjerte-spesifikke genmodifiserte mus er tatt i bruk for å utprøve teorier om utvalgte sentrale geners betydning for utvikling av hjertesvikt. I slike dyr er det relevant å kartlegge endringer i ekspresjon av en rekke gener som er involvert i kontraksjon, kraftutvikling eller som hjertesviktmark...

Awarded: NOK 0.84 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

X kromosom inaktivering og fenotype

Kvinner har to X kromosomer, mens menn bare har ett. Som en kompensasjon for dette skjer det under embryogenesen en permanent og tilfeldig inaktivering av det ene X kromosom i somatiske celler hos kvinnelige pattedyr. Kvinner er derfor mosaikker for to po pulasjoner celler, en hvor det paternelt ...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Mucosal Vaccinology and Immunotherapy (General team support application for LIIPAT)

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Modulation of chemokine expression: A potential therapeutic target in chronic inflammatory diseases

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Troybodies - en ny strategi for effektive vaksiner. Induksjon av CD4+ og CD8+ T celle responser

Troybodies with specificity for APC (IgD and MHC class II) have been shown to improve T cell activation in vitro and in vivo. However, these Abs are for various reasons, not optimal for in vivo function. The project wants to extend th e Troybody strategy by making Troybodies ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo