0 projects

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samiske gårds- og bygdenavn i muntlig tradisjon, historiske dokumenter og statens navnepolitikk

l prosjektet vil det undersøkes på hvilken måte samiskspråklig muntlig stedsnavnmateriale kan verifiseres, kompleteres og settes sammen med de navneopplysningene som er å finne i offentlige arkiv. Forskningsområdet er et sjøsamisk bosetningsområde i Nord- Troms, Kvænangen der de samiske gårds- og...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Rygg- og kjevedeformiteter hos laks: Genetisk disposisjon, mineralnæring og produksjonstemperatur

Ryggdeformiteter er det viktigste deformitetsproblemet hos laks, og problemene kommer til utrykk gjennom en forkortet kroppsform som i de mest ekstreme tilfeller gir en karpeliknende fisk. Det ser ut til at den mest "intensivt" oppdrettede fisken er mest utsatt, og problemene kan tilsynelatende ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

LIMING - Læring i Interaksjon Mellom Institusjon og NærinG.

Gjennom SIPen vil det kompletteres innovasjonsforskningen ved å analysere møtet mellom ulike kunnskapsformer og den interaksjon som ligger til grunn for innovasjon. Slik vil en klargjøre distriktsnæringslivets arbeidsbetingelser og læringen i et råvarebas ert næringsliv. SIPen har følgende overor...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

MARKSAM-Marked og samfunn

Kvalitet, informasjon og merking

Det vil bli økt konkurranse i det norske matvaremarkedet. Norske produsenter vil være avhengig av å produsere det forbrukerne ønsker og merke produktene sine slik at de attraktive produktattributtene kommer klart fram. I første del av prosjektet vil vi foreta en litteraturstudie av attraksjonsme...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Akershus

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Styringsmessige konsekvenser av statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten

Gjennom behandlingen av Ot.prp. nr 66 (2000-2001) besluttet Stortinget at staten overtar ansvar for og eierskap til spesialisthelsetjenesten fra 1. januar 2002. Innebygd i reformen ligger en forutsetning om at sykehusene og de andre institusjonene innen s pesialisthelsetjenesten skilles ut fra fo...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Når kvinner krysser grenser: Russisk kvinneinnvandring til Nord-Norge

Prosjektet fokuserer på et relativt nytt fenomen i Nord-Norge, nemlig den økte innvandringen av russiske kvinner. Mange av dem lever, eller har levd, i parforhold med norske statsborgere. Reaksjonene i landsdelen både på kvinnene og parforholdene har vari ert fra omfavnelse til avvisning. Ved hje...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Mestringsstrategier blant barn og foreldre når sosialhjelp er den viktigste inntektskilden over tid

I den hittil nyeste kunnskapsoversikten over sosialhjelpen: Forskning og forskningsbehov nevnes ikke barn av sosialklienter. Denne mangelen på interesse for barnas situasjon i familier med dårlig økonomi, og en manglende interesse for å trekke inn dårlig økonomi i forståelsen av barn og foreldre...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av plantevernmetode for beskyttelse av jordbær (Fragaria xananassa) mot skader påført av jordbærsnutebillen (Anthonomus rubi)

Jordbærsnutebillen er en insektart som påfører jordbærplanter betydelig skade. Billen overvintrer i gammelt løv etc. og oppsøker jordbærplanter om våren. Etter parring legger hunbillen et egg i en blomsterknopp før den snitter stilken til knoppen slik at den tørker inn. I konvensjonelt landbr...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Effekt av samspill mellom økt energitilgang og vaksinering på IPN og PD hos laks i sjø.

I forsøk gjennomført både i 1999 og 2000 har AKVAFORSK påvist lavere dødelighet av IPN i smoltgrupper som etter utsett i sjø har fått forhøyet fettprosent i fôret. I dette prosjektet planlegger vi å videreføre arbeidet med å belyse betydningen av predispo nerende faktorer for IPN og PD ved ytterl...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Barnepsykiatriens røtter: Perspektiver og praksis knyttet til psykisk avvikende barn i mellomkrigstiden.

Prosjektet skal analysere forutsetningene for etablering av barne-og ungdomspsykiatrien i mellomkrigstiden. Analysen vil være historisk-sosiologisk og komparativ. Trekk ved utformingen av feltet i Norge kontrasteres via sideblikk til trekk ved den svenske og danske konteksten. Det benyttes et pe...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Seksuelle lovbrudd i Norge ca. 1250 - 1600

Med utgangspunkt i kjønnsperspektiv skal ulike problemstillinger knyttet til ulovlig seksualitet i Norge i tidsrommet cirka 1250-1600 drøftes. Prosjektet tar sikte på å dekke et kronologisk tomrom, og vil være et viktig bindeledd mellom sammenlignbar fors kning på norrønt kildemateriale (cirka 90...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Hedonic models of fish behaviour

The project aims at developing a new method for modelling behaviour in an individual-based model. The method evolves affective responses to sensory information, and the organisms are capable of receiving several different kinds of impressions simultaneous ly (e.g. temperature, density of conspeci...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Fenomenet grensehandel - rasjonalitet mer enn galskap?

Fenomenet grensehandel skal belyses ved hjelp av ulike metodiske tilnærminger, både kvalitative og kvantitative tilnærminger, men med klar hovedvekt på de kvalitative. Prosjektet har fire hovedproblemstillinger eller –tema som skal belyses 1) Hvilke argumenter er det som framsettes i den offentl...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Urfolksbistand - ekspert til klient eller urfolk til urfolk?

Prosjektet tar for seg forholdet mellom NORADs urfolksbistand og den til de samiske organisasjonene. Den siste tiden har det kommet signaler om at det er ønskelig å overføre en større del av ansvaret for urfolksbistanden fra NORAD til de samiske organisas jonene. Dette prosjektet ser på hvordan, ...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Fra hjem til institusjon: Pasientautonomi og legers skjønnsmessige vurderinger

Hvem bør ha ansvaret for beslutninger som tas om hvorvidt det skal søkes om institusjonsplass for eldre og pleietrengende? Dette spørsmålet er knyttet tett opp til problemstillinger rundt autonomi, siden mange eldre vil være svekket mentalt (aldersdemens) og ute av stand til å ta avgjørelser på ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Saueavl med kunstig sædoverføring.

Veterinære restriksjonar, først som følgje av mædiutbrot og seinare ytterligare aktualisert med scrapie, har skapt ein ny situasjon for avlsarbeidet på sau. Vêrar kan i hovudsak ikkje lenger flyttast mellom avlsgrupper (vêreringar), og i dei hardast ramma områda skal desse avlsgruppene ikkje ver...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Akershus

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Model estimations of the present and future N2O emissions from soil plant systems in the north - feedbacks in climate change

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Development of androgen-independent prostate cancer-molecular mechanisms.

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Power Generation with CO2 Capture - Extension

...

Awarded: NOK 17.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Pitch-kontroll sensor for rotorblader på vindturbiner

Fase 1 i prosjektet vil bli gjennomført for å dokumentere viktige driftsparametre på vindmøller. Dette vil være parametre som strekk- og torsjonsbelastninger på rotorbladene samt torsjon/moment på hovedakselen inn til gearet. Ved å analysere slike måledat a og sammenligne dem med vanlige driftspa...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Immunstimulerende behandling ved HIV infeksjon og andre immunsviktsykdommer

Lauras AS har til formål å frambringe et produkt som reverserer immunsvikt hos HIV-pasienter og stimulerer immunsystemet. Det er forventninger om at slik behandling kombinert med terapi rettet mot viruset og terapeutisk vaksinering vil bidra til at kroppe ns eget immunforsvar kvitter seg helt med...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Maskuline kroppsvaner og helseforståelser - kjønn, kultur, tradisjon og forandring

Siktemålet med prosjektet er å utforske hvordan kroppsvaner, helse og sykdom forstås og håndteres av menn i ulike klasser, generasjoner og familier. Kunnskap om hvordan menn mestrer og forstår kropp, helse og sykdom burde ha avgjørende konsekvenser for de n framtidige familie- og helsepolitikkens...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

PROOF-Langtidsvirkn. av utslipp til

Hormonforstyrrende effekter av miljøgifter i produksjonsvann fra oljeinstallasjoner

Prosjektet fokuserer på langtidseffekter av alkylfenoler som forekommer i produksjonsvann fra oljeplattformer på fisk og følger dermed opp nylig gjennomførte undersøkelser på torsk ved Havforskningsinstituttet. Første del av prosjektet omfatter videreutvi kling av metoder for analyse av alkylfeno...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Å sette pris på hylleplassen. Innkjøpsrutiner og -systemer i internasjonale dagligvarekjeder.

<.zeta.> betale for hylleplassen - "slotting fees" - er av mange betraktet som en måte å prissette et knapt gode -markedsadgang. Norske eksportører kan fortelle om ulike og uoversiktlige innkjøpssystemer hos detaljlister i ulike land. Rapporter fra det no rske markedet tyder på at varianter av sl...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedstilpassing, omstillingsevne og ledelsesressurser i samvirkebasert næringsmiddelindustri: Nye konkurransestrategier og former.

Framtiden for det norske landbrukssamvirket er uklar. Går det mot slutten, eller mot en ny start? Kommer landbrukssamvirke til å ta nye former? Hva er i så fall de mest aktuelle mulighetene, og hva er konsekvensene for samlet effektivitet, konkurranseevne , samt medlemmenes situasjon? I prosjektb...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

WENBIT-PTCA. En klinisk og invasiv studie av homocysteinsenkende behandling etter PTCA

Pasienter med angina pectoris blir i økende grad behandlet med PTCA, men réstenose forekommer hos 10-40%. Kostnadskrevende metall-stenter og strålebehandling er eneste behandling som sikkert reduserer réstenose. Resultat av basalforskning indikerer at til skudd av B-vitaminer kan ha slik effekt v...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Familiebasert omsorg for barn: Kjønnsforhandlete praksiser som kontekstualisert samspill.

Organisering av omsorg for barn er ett av de områdene der endringer i retning større likestilling mellom kvinner og menn har hatt stor betydning. Og omsorg for barn er noe det forhandles om, både i politikken og i privatlivet, og noe det strides om, både i politikken og privatlivet. Deling er et...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nettverk for forskning om homoseksualitet

Posjektets hovedmål i perioden blir gjennomføring av de tre hovedsatsningsområdene for nettverkets virksomhet: 1. Månedlige seminarer 2. Jubileumskonferanse 3. Web-sidene Disse tre områdene kan betegnes som delmål i nettverkets mer langsiktig e arbeid. De konkrete målsettingene blir ...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kroppens betydning. Konstruksjoner av kjønn i nordisk litteratur.

Prosjektet er en studie i nordisk litteratur, hvor kroppen som betydningsfelt står i sentrum. Et fokus på kroppens representasjon i litteratur er begrunnet ut fra den betydning kroppen har i våre liv og i vår forståelse av hverandre og verden, Menneskekro ppen er forskjellig for hvert individ, me...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Agder

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Biokjemisk karakterisering og konservering av krill og amfipoder

Utnyttelse av zooplankton fra de store havområder kan i fremtiden gi et viktig bidrag til den økende etterspørsel etter marine fôrmidler til akvakultur-næringen. Når dette vil skje, avhenger av avklaringer omkring ressursgrunnlag, fangstteknologi og forva ltning. Vi antar at storskala fangst av z...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo