0 projects

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Human impacts in coastal ecosystems -effects on ecosystem structure and function

ECOCOAST undersøker hvordan menneskelig aktivitet påvirker økosystemene langs norskekysten gjennom fiskeoppdrett, fiskerier og klimaendringer. Vi har fokusert på fire problemstillinger og studiesystemer: 1) effekten av oppdrettsanlegg på villfisksamfunn, 2) effekten av bunntråling på det biologis...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Direct and indirect climate forcing of ecological processes: integrated scenarios across freshwater and terrestrial ecosystems

1. Temperatur og næring påvirker vekst og alder ved kjønnsmodning hos vekselvarme dyr. Vi har vist hvordan økt temperatur og fettinnhold i maten reduserer alder ved kjønnsmodning hos laks. Maten er som bensin for en motor og temperaturen er akseleratoren. 2. Klimaet under fosterutviklingen påvi...

Awarded: NOK 18.5 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Strategic Aerosol Observation and Modelling Capacities for Northern and Polar Climate and Pollution

Partikler påvirker strålingsbalansen i atmosfæren direkte ved at de sprer og absorberer sollys og terrestrisk stråling. De vil dermed hindre sollyset fra å nå jordoverflaten, som fører til en avkjøling av jordoverflaten (partiklers direkte klimaeffekt, kjølende). Terrestrisk infrarød stråling som...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Akershus

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

CIENS-SIS: Sustainable Transport - Drivers, Change, Impacts, Policies

Det overordnede målet for CICEROs del av prosjektet har vært å analysere samspillet mellom nettverksaktørene som deltar i utviklingen av sykkelpolitikk, samt undersøke på hvilken måte det har hatt konsekvenser for implementering av sykkelpolitiske mål. Vi har undersøkt hvorvidt nye styringsformer...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

CIENS-SIS: Sustainable Transport - Drivers, Change, Impacts, Policies

I dette prosjektet har vi blant annet undersøkt hvordan bærekraftig transport og kulturarv inngår i utviklingen av Bjørvika som ny bydel Oslo. Det råder en generell forståelse i kommunens strategiske dokumenter at bærekraftig utvikling primært handler om tre ting - miljømessig, sosial og økonomis...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Strategic research initiative: road safety (Strategisk instituttsatsing: trafikksikkerhet)

SIS-en består av tre deler. Første del handler om grunnlagsproblemer og metodeproblemer i trafikksikkerhetsforskning. I siste år av SIS-en er det arbeidet med begrepet eksponering i trafikken, og spesielt hvilke muligheter det gir å definere eksponering som enhver hendelse som kan ha en ulykke so...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Effects of climate change on nutrient losses from agricultural ecosystems

AGRI-LOSS-prosjektet har også tatt initiativ til et spesialnummer av et vitenskapelig tidsskrift om nitrogen-avrenning fra landbruket i de Nordiske og Baltiske land. Bechmann og Stålnacke (fra Bioforsk) utgjør 2 av 3 redaktører for dette specialnummer, som består av 13 artikler publisert i tidssk...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Akershus

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Cultural heritage: Negotiations, policy and practice

Overordnet mål: Satsingen har på norsk blitt kalt «Kulturminner: politikk, praksis og forhandlinger» og har tatt utgangspunkt i at vellykket politikk og praksis innenfor kulturminnevernet forutsetter solid kunnskap og forståelse for hvordan og hvorfor slike verdier blir trukket fram som vesentlig...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Bio-Ethanol in public transport: an integrated approach to evaluate the impact of climate change policies in urban areas

-

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Akershus

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Greenhouse gases in the North: from local to regional scale (GHG-Nor)

WP1: Analyse and interpret flux measurements of CO2 at Andøya Carbon flux measurements at the Andøya Eddy covariance flux site were continued throughout 2013 and until 31 August, 2014. Operations were terminated on 1 September because of missing external funding. All data have been analysed wi...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Akershus

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

ORGSPEC Speciation and quantification of emerging organic pollutants

OrgSpec - Speciation and quantification of emerging pollutants Final Report Duration: 01.01.2011 - 31.12.2015 Annual Budget: 1,7 Mill NOK Analysis of complex mixtures in environmental samples is an extremely difficult task. In most cases, sample matrices require a complex sample preparat...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Akershus

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Management of biodiversity and ecosystem services in spatially structured landscapes

1. Elg og trafikk Basert på et stort antall elgpåkjørsler registrert i ulike kommuner, har vi undersøkt i hvilken grad overlappende aktivitet i løpet av døgnet er viktig for antallet elgpåkjørsler i Norge. Resultatene viser at det er store forskjeller i antallet elgpåkjørsler i løpet av døgnet...

Awarded: NOK 19.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Challenges for Governance and Planning in Cities and Municipalities

SIS inneholder seks arbeidspakker. Arbeidspakken WP-2 SIS SOUTH har undersøkt hvordan styring, utvikling og planlegging påvirker håndteringen av klimaendringer og sosial ulikhet i fire byer: Cape Town, Dar es Salaam, Saint Louis og Rio. Prosjektet har identifisert barrierer i styringsstrukture...

Awarded: NOK 21.8 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Climate effects from mountains to fjords

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har i perioden 2011-2015 hatt en strategisk instituttsatsing (SIS) knyttet til klimaeffekter på vann fra fjell til fjord (Climate effects from mountains to fjords). Instituttsatsingen har vært forankret i «NIVAs strategi mot 2020», hvor klimaeffekter knytt...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Future Sustainable Transport for Industri and Trade in Norway

Prosjektet har vært en strategisk instituttsatsning (SIS) for tre av fagområdene ved TØI i perioden 2010-2015, og har vært inndelt i følgende tre tema: 1) Godstransport i transnasjonale verdikjeder, 2) Passasjertransport i den globaliserte økonomien og 3) Forbedring av det nasjonale modellsysteme...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

In Situ Site Preservation of Archaeological Remains in the Unsaturated Zone

Kulturlag og arkeologiske levninger i umettet miljø der naturlige vannforhold mangler eller bare delvis forekommer, er meget utsatte for nedbryting dersom det skjer endringer av de jordkjemiske forhold. Bevaring av eksisterende arkeologisk materiale, vår felles underjordiske kulturarv, til nytte,...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Sustainable Transport - Drivers, Change, Impacts, Policies.

CIENS-SISen om Sustainable Transport har vært delt inn i fire arbeidspakker/temaer der TØI er ansvarlig for tre: CIENS-SIS1 om samfunnsmessige drivkrefter for bærekraftig transport; CIENS-SIS3.1 om transportens bymiljøkonsekvenser og CIENS-SIS4 om politiske prosesser for bærekraftig transport. (C...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

In Situ Site Preservation of Archaelogical Remains in the Unsaturated Zone

International treaties and conventions are designed to protect the archaeological heritage as a source of the European collective memory and as an instrument for historical and scientific study. E.g. the Valletta treaty (Council of Europe, 1992) also call s for preservation of the archaeological ...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Akershus

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

NIVA's Strategic Research Initiative (SIS) on Emerging Environmental Contaminants

NIVA har i perioden 2011-2015 hatt en strategisk instituttsatsing (SIS) med tema nye miljøgifter i alle typer vann og akvatiske systemer. Hovedmålet har vært å styrke kunnskapen om kilder, spredning og effekter av nye miljøgifter og tette viktige kunnskapshull knyttet til de tradisjonelle miljøgi...

Awarded: NOK 19.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

The uses of advanced technology in understanding, preservation and management of cultural heritage

Prosjektets målsetning var å utforske og ta i bruk avansert teknologi og nye metoder som basis for en mer kunnskapsdrevet forvaltning av kulturarven, samt å få bedre innsikt i metodiske, praktiske og teoretiske implikasjoner ved bruken av ikke-destruktive metoder. Dette omfattet hele spektret fra...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Back on Track: The institutional and financial underpinnings of rail travelling

Prosjektet har som formål å undersøke hvilke institusjonelle, organisatoriske og finansielle forhold som påvirker utviklingen av persontransport på jernbane i Norge og internasjonalt, og bidra til å styrke TØIs kompetanse og internasjonale og nasjonale nettverk på området. Til nå har prosjektet...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Climate and health impacts of Short Lived Atmospheric Components

Målet med SLAC, Climate and health impacts of Short Lived Atmospheric Components, var å øke forståelsen av klima- og helse effektene av kortlevde komponenter, både gasser og aerosoler, og danne et solid vitenskapelig grunnlag for utvikling og vurdering av tiltaksstrategier. Kortlevde klimadrivere...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Genetic tools for biodiversity monitoring in aquatic ecosystems

Prosjektets grunnleggende målsetting er å utvikle bibliotek av genetiske markører for identifikasjon av arter innen gruppene grønnalger, kransalger og krepsdyr i ferskvann, med sikte på å kunne benytte slike markører i DNA-basert inventering av artssammensetning i miljøprøver. Det har vært prob...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Greenhouse gases in the North: from local to regional scale

Klimagassflukser mellom terrestriske økosystemer og atmosfæren påvirker klimasystemet i stor grad. Hittil har det blitt utført lite forskning i Norge på dette viktige forskningstemaet. Målet med prosjektet har vært å bygge forskningskapasitet i Norge for bedre å forstå klimagassflukser fra terres...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Akershus

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Turismen i Norge - SIP

Det strategiske instituttsatsingsprosjektet (SIS) innen reiselivsforskning har gitt et betydelig løft på flere måter. Prosjektet har vært en viktig drivkraft i reiselivsforskningen på TØI og har muliggjort et bredt spekter av aktiviteter i form av bearbei ding og systematisering av data, publiser...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo