0 projects

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Reduksjon av friksjon i kraftverksrør ved hjelp av påtrykt likespenning

Teknologien som prosjektet omhandler går ut på å spenningssette kraftverksrør (Rørgater og innstøpte stålforede trykksjakter) for å motvirke den naturlige polariseringen av vannmolekyler og dermed bindingen av vannmolekyler i grenseskiktet. Dette endrer stømningsforholdene i grenseskiktet, og be...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Telemark

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

System for Electric Diagnosis of Partial Discharges on High Voltage Equipment

The goal for the project is to develop reliable field methods for electrical detection of Partial Discharges (PD) for power system apparatus. The aim is to establish a universal PD-instrumentation platform for a wide application for diagnostic monitoring off various electrical apparatus and sys...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Assessing wood properties of forest resources by airborne LiDAR

In order to meet the market demands we have to better communicate the different raw material properties along the forestry-wood chain. Assessment of the forest resources by wood quality parameters is necessary to link the specific demands of raw materials to the supply from individual forest own...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Buskerud

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Er mutasjonen som gir mye kjøtt og lite fett verdifull for den norske sauenæringa?

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Assessing Fire Resistance of Timber Doorsets

Currently the fire resistance of any timber door assembly can only be established by submitting a prototype construction to the National, European or International fire resistance test procedure for doors, e.g. (NT-method), EN1634-1, ISO 3008. This does not only apply to the basic design, but it...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Irrigation water as a potential source of foodborne pathogens in vegetables consumed raw with special focus on lettuce

This project aims to evaluate the extent to which water is a potential source of foodborne pathogens on Norwegian vegetables, particularly lettuce, that are eaten raw. The goal is to suggest practical means to reduce the risk. This is because water is use d in all steps in the production of lettu...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Høgskolen i Sør-Trøndelag

FORNY HiST-prosjekt inngår som en del av den totale satsningen ved høgskolen på innovasjon og entreprenørskap. Aktivitetene innen FORNY HiST 2006 bygger i stor grad på tidligere aktiviteter og erfaringer, men samtidig innebærer de en videreføring. HiST vil også vektlegge en videre satsning på S...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 v/UiO

Oslo-regionen er den region i Norge med størst potensial for kunnskapsbasert innovasjon. Dette skyldes den samlede størrelsen på forskningsaktiviteten i regionen, et fortsatt stort og ikke utnyttet potensial for nyskaping, særlig representert ved UiO, sto r tilgang på kompetent arbeidskraft og et...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Structure studies of ferroic materials under non-ambient conditions.

The general aim of the project are structure studies of ferroic materials and is composed of three complementary parts. Inorganic perovskites and perovskite-like materials comprizing nanosize epitaxial films and nanosize particles are the targets for two of the subprojects. A common critical p...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Neste generasjon energieffektiv boligventilasjon

Offentlig del av prosjektsammendrag. Flexit AS er en ledende norsk bedrift innen boligventilasjon. Bedriften ønsker å befeste sin posisjon i Norge samtidig som den har som intensjon om å bli en dominerende aktør i Norden og Nord Europa. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en ny generasjon b...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Østfold

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2006 - BMI

Oslo-regionen er den region med størst potensial for forskningsbasert nyskaping i Norge. Dette skyldes den samlede størrelse på forskningsaktiviteten i regionen, et stort ikke utnyttet potensial for nyskaping i forskningsmiljøene, særlig representert ved Universitetet i Oslo, og at tilgangen på k...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Oestrus and oestrus behaviour in NRF and Holstein breeds in modern cattle housing systems

Good health and fertility are crucial for animal welfare, production efficiency and sustainability in milk and beef production. In the NFR breed, these traits have been selected for over time, thus expanding the distribution of this breed worldwide. Expor t of semen and animals is very important,...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Kondisjonering av fôrråvarer for å bedre pelletskvalitet, produksjonsresultater og produktkvalitet

Pelletskvalitet er en av de største utfordringene i dagens kraftfôrproduksjon. Det er, blant annet gjennom et NFR prosjekt ved IHA/UMB, gjort en del studier av ulike faktorer som påvirker pelletskvalitet. Virkningen av ulik kondisjonering av råvarene er i midlertid et område der det er behov for ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Bodø ønsker gjennom dette FORNY-prosjektet å øke antallet kommersialiserbare ideer, samt å utvikle innovative personer blant fagansatte og studenter. En sentral aktør for å få dette til er SPIR Idelab Bodø, som vil være en infrastruktur for ny skapingsarbeid og et senter for en rekke ...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

PUBL-Publisering/prosjektinform

ONOMA 39 - Utgjeving

...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Boye, Erik Aurora06-07

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Lie, Benedicte A Aur06/07-10 Utbet for 06: 41000 Utbet for 07: 30000 (av 06 budsj)

...

Awarded: NOK 71,000

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Ruud, Kenneth Aur06/07-32

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2006-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Manne, Fredrik Aur06(07-29

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2006-2007

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Oversettelse/publisering av boken "Machos, Mistresses and Madonnas: The Power of Latin American Gender Imagery".

...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Heat-generated food toxicants, identification, characterisation and risk minimisation

Contract No FOOD-CT-3003-506820, 18 December 2003

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Akershus

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Understanding the Secondary Effects associated with reservoir Souring Mitigation

Reinjeksjon av produsert vann vil bli et meget viktig løsning for å kontrollere utslipp av produsert vann i følsomme områder. Risiko for forsurning av reservoaret regnes som en av de mest kritiske faktorene som kan hindre suksess. Det er derfor stort beho v for å videreutvikle kunnskapen som gjør...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Marine carbon sources and sinks assessment

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Akershus

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Robuste nett

Problem Statement The Internet is to an increasing degree being used for mission critical applications, and the consequences of malfunctions in the infrastructure are severe. There are many threats to a stable infrastructure, including technical problems in the equipment, human errors like miscon...

Awarded: NOK 27.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ALUPART: Intelligent og tilpasningsdyktig produksjon av aluminium bildeler

AluPart fokuserer på produksjonssystem, tilvirkningsprosesser, digitale modeller og samspillet mellom disse for neste generasjon produksjon av aluminium bildeler. Dagens produksjon har flere ulemper. Høy automatiseringsgrad krever store investeringer og p roduksjonsutstyret er ofte spesialisert f...

Awarded: NOK 29.6 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Innlandet

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger & deltagelse i IEA SHC Factor Four Housing Renovation

Den overordnede ideen og visjonen for prosjektet er at en stor markedsandel (over 50 %) av rehabiliterte og ombygde boliger skal utføres med en ambisjon om minimum halvering (faktor 2) av energibehovet eller energibelastningen, men at også en betydelig ma rkedsandel (5-10 %) har ambisjoner om en ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Fiskeriforskning

Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping ved utvikling og kommersialisering av forskningbaserte forretningsideèr med utgangspunkt i den forskningen som drives ved Fiskeriforskning. I 2006 skal minst 5 forslag fra Fiskeriforskning aksepteres for videre b earbeiding med henblikk på kommersilaiser...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - NORUT Teknologi

Prosjektet skal bidra til økt kommersialisering av forskningsbaserte ideer med utgangspunkt i forskning som utføres ved Norut Teknologi eller med utgangspunkt i den kompetanse som forskerne besitter. For å oppnå dette skal det legges til rette for og stim uleres til økt tilfang av kommersialiseri...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Høgskolen i Telemark

Buskerud, Telemark og Vestfold har formalisert samarbeidet på politisk og administrativt nivå bl.a. i form av eget regionråd. Rådet har et særlig ansvar for næringsutvikling og kompetanse. De statlige høgskolene i BTV-regionen har gjennom flere år hatt et betydelig samarbeid på flere områder (f....

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Telemark

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Stabil smak på potet - med forbrukeren i fokus

Prosjektet har en visjon om å skape poteter med god konkurransekraft gjennom et norsk særpreg. Forskningsspørsmålet vi stiller i den sammenhengen er: hvilke gode egenskaper kjennetegner norske poteter og hvordan kan vi styre disse egenskapene? I dette pro sjektet skal en skaffe ny kunnskap om for...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo