0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Aviation in a low-carbon society

Ved starten av året publiserte vi en artikkel om hva som forklarer støtte til restriksjoner på fritidsreiser med fly basert på klimahensyn og basert på smittevern. Basert på statistiske analyser av en spørreundersøkelse finner vi at det er de samme faktorene som forklarer støtten til restriksjone...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Enabling the green transition in Norway

Hvordan kan Norge nå de høye målene vi har satt oss i klima- og energipolitikken, og samtidig sørge for at den har tilstrekkelig støtte i samfunnet? Dette er det overordnede spørsmålet vi stiller i ENABLE. De siste 12 månedene har vi jobbet med noen av de mer spesifikke spørsmålene knyttet til de...

Awarded: NOK 16.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Role of Short-Lived Climate Forcers in the Global Climate Regime

De internasjonale FN-baserte klimaavtalene omfatter alle klimagasser, med noen få unntak. Det meste av innsatsen har imidlertid dreid seg om å kutte utslippene av CO2, den viktigste klimagassen. Fordi framdriften i dette arbeidet har vært dårlig, har de såkalte "kortlevde klimadriverne" blitt sat...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Acceptability and Feasibility of Environmental Policies

The visit by Stephan Kroll to CICERO in the summer of 2012 will serve up to four purposes: 1) In the spring 2011, Dr. Kroll conducted experiments at Colorado State University. Tthey will be followed by additional sessions in the fall of 2011. These exper iments are part of a larger research agen...

Awarded: NOK 89,985

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CICEP-Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy

Hovedmålene med CICEP har vært å identifisere internasjonale avtaler og strategier som kan bidra til omstillingen til lavkarbon-energisystemer, samt å utforske konsekvenser av sannsynlig internasjonal klimapolitkk. CICEP bidratt til å identifisere politiske tiltak som kan vedtas og implementeres ...

Awarded: NOK 64.0 mill.

Project Period: 2011-2020

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Designing feasible and efficient climate policies

No policy can be implemented or sustained for any length of time without public support. Several important examples of failures to implement new Piougivan tax schemes bear testimony to this. In order to design Pigouvian taxes that are both efficient and f easible we need to understand why it is s...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo