0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW)

Fysisk aktivitet er viktig for å fremme barn si helse og utvikling. Det er imidlertid aukande bekymring knytt til lågt fysisk aktivitetsnivå hjå barnehagebarn. Ettersom 97% av 3-5 år gamle barn i Noreg går i barnehagen, er barnehagen ein unik arena for fremming av fysisk aktivitet, helse og utvik...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Responsible innovation in the Norwegian salmon farming industry: Grand Societal Challenges, Dilemmas and Improvements

Norske lakseoppdrettsselskaper er svært innflytelsesrike i den stadig mer globale lakseoppdrettsnæringen. I 2018 var eksportverdien av oppdrettslaks fra Norge 68 milliarder kroner. Prosjektet studerer dilemmaer som oppstår mellom økonomiske, miljømessige og sosiale bekymringer i lakseoppdrettsnær...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Research Conference "Multilingual Childhoods: education, policy and practice"

Given the recent global mobility trends, more and more children from birth to six years grow up in multilingual environments, and attend early years services in the language different from their home environment. At the same time, there is an international trend in introducing a foreign language ...

Awarded: NOK 16,718

Project Period: 2019-2019

Location: Innlandet

SSF-Svalbard Science Forum

The potential of soil organic carbon composition under different tundra types: A case study from Ny-Ålesund

Circulation of total organic carbon in the Arctic, including the Arctic islands, is crucial in terms of the species composition of the tundra and soil diversity. The main purpose of this study is to assess the potential of soil organic carbon composition in different tundra types. As a next study...

Awarded: NOK 64,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International Conference on Advanced Materials for Clean Energy and Health Applications

The growing world population and the environmental challenges demand more focus on clean energy and health technologies. Advanced nanomaterials have paved the way for innovation and new applications in sectors. We, HVL and our research partners UiB, UoA, UiO, UoJ (Sri Lanka), UoP (Sri Lanka), CIT...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit 2019 -where education meets work to shape the future of lifelong learning.

The ICDE Lillehammer Learning Summit in 2019 is an international meeting place where education meets work for development of lifelong learning for the future. Lifelong Learning is highly relevant, with the new Sustainable Development Goal "Education 2030: Ensure inclusive and quality education fo...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Innlandet

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Epistemalas modalitehta máná ehtalas ja morálalas árvvostallamis Epistemic modality in expressions of ethics and morals in child language

Det overordnede målet for prosjektet er å undersøke mulige sammenhenger mellom barns språkinnlæring og etiske refleksjoner. Prosjektet er tverrfaglig og omfatter forskningsdisipliner som samisk språkvitenskap, filosofi, pedagogikk og litteratur. Vi undersøker hvordan barn i 5-7-årsalder med nord...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Rammebevilgning for 2019: Høgskulen på Vestlandet

Fra 1 januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane og dannet Høgskulen på Vestlandet (HVL). HVL følger opp sentrale signaler gjennom «Langtidsplan for forskning og høyrere utdanning 2015-2024» og «Strategi for forsknings- og innovasjonsarbe...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning - PES2020

Etablere en pott som har følgende formål: 1. Sette av midler som skal gå til å bistå forskere til å utvikle søknader til Horisont 2020. Midlene vil i første omgang gå til å støtte søknader uavhengig av hvor på høgskolen de kommer fra. I tillegg ønsker vi å jobbe aktivt opp mot miljøer ved høgsk...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Innlandet

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Transatlantic Relations in times of Uncertainty. Drivers and Mechanisms of EU-US relations (TransAt)

Transatlantiske relasjoner har vært en hoved-pillar i internasjonale relasjoner siden andre verdenskrig, og utgjør i dag selve kjernen i det som ofte refereres til som den vestlige liberale verdensordenen. I lys av USAs endrede utenrikspolitiske orientering, økt internasjonal usikkerhet og de man...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning til H2020-søknader - 2019

Det har vært en gradvis økende interesse for å søke EU-midler ved HiØ. I 2015 var vi ikke involvert i noen søknader, i 2016 3 søknader, og i 2017 var vi involvert i 9 søknader. I 2018 var vi nok litt for optimistiske og skrev i søknaden av vi ville delta på 14 søknader, mens resultatet ble at vi ...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Østfold

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Making knowledges visible: Relational gathering practices and their linguistic and narrative expressions in coastal Sápmi.

Dette forskningsprosjektet har søkelys på høstingspraksiser i kystsamiske områder i Norge, og undersøker hvordan relasjoner mellom mennesker og ikke-mennesker konstituerer kunnskaper. Gjennom en flerfaglig tilnærming, basert på samfunnsvitenskap og humaniora, spør prosjektet: Hvordan praktiser...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergruppe ved Høgskolen i Innlandet (tidl. Hedmark)

Ikke relevant

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NEON konferansen 2018

NEON-konferansen i 2018 vil være den femtende årlige konferansen i regi av NEON-nettverket. Arrangementet har siden begynnelsen vært arranger på ulike steder rundt om i landet, som en del av nettverkets grunntanke om å inkludere alle landets organisasjonsfaglige forskningsmiljøer. Konferansene sp...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Protecting seagoing transport from the risks of tomorrow

Modern sea going vessels are a complex blend of interdependent technologies assisting with navigation, engineering and communications. A number of independent researchers and industry organisations have identified maritime cyber maturity as low, with limited awareness of the issue by key stakehol...

Awarded: NOK 57,402

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

COSTINF-COST Infrastruktur

CA17117 Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research

Det er målet for COST Action "EVBRES" å etablere et internasjonalt Europeisk basert nettverk med henblikk på å skape oppmerksomhet mot anvendelsen av systematiske kunnskapsoppsummeringer når nye studier planlegges og nye resultater plasseres i kontekst av eksisterende kunnskap. Så langt er 36 Eu...

Awarded: NOK 91,313

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Hovedmålet for dette prosjektet er å styrke synergien mellom og internasjonaliseringen av norsk omsorgsforskning og primærhelseforskning. Derfor har vi etablert og vil videreutvikle et europeisk forskernettverk (PRIMORE) for å skape muligheter for forskere fra ulike disipliner, sektorer og land t...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications

De fleste forbrukere hevder at de er villig til å kjøpe bærekraftige matvarer, likevel er andelen bærekraftig mat i totalt forbruk fortsatt lav. For å forstå årsakssammenhengen til dette kreves videre undersøkelser av hvilke faktorer som påvirker den reelle bærekraftige atferden. Eksisterende for...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Østfold

...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Østfold

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Innlandet (tidl. Hedmark)

...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Warm threads – Clothing & landscape: Exploring local actions for changing the fashion story

Konferansen "Warm Threads - Clothing and Landscape" er et samarbeid mellom KRUS (BIONÆR), Nordhordland Biosfæreområde (UNESCO) og Lyngheisenteret for videreføring og satsingen på ull. Konferansen er bygget opp trinnvis. Mål og tema er de sammen, men antallet mennesker og arbeidsform varierer. D...

Awarded: NOK 92,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KINDERGARTEN KNOWLEDGE - Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures

BARNkunne [KINDknow] er et forskningssenter for barnehagerelevant forskning ved Høgskulen på Vestlandet. Senteret videreutvikler et integrert forskningsområde som studerer innholdet, aktiviteten, samt praksisvilkårene for barnehager og barnehagelærerutdanning. Vi fordyper kunnskap, og iverksetter...

Awarded: NOK 50.6 mill.

Project Period: 2018-2028

Location: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Teknoløft Sogn og Fjordane

Teknoløft Sogn og Fjordane bygger næringsretta kapasitet og kompetanse innan robotikk, stordata, digitalisering og automatisering ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking. Dette gjer vi gjennom å utdanne doktorgradskandidatar og forske i samarbeid med næringslivet. Prosjektet samarbeide...

Awarded: NOK 26.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA. Søknad fra Høgskulen i Volda.

STIM-OA.

Awarded: NOK 6,000

Project Period: 2018-2018

Location: Møre og Romsdal

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til Open Access-publisering

Fjerne barrièrer for åpen publisering.

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond

Høgskulen på Vestlandet er et resultat av at Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane fusjonerte januar 2017. Alle disse 3 høgskolen hadde hver sine publiseringsfond som nå er blitt til et felles fond for hele HVL. Fondets størrelse var i 2017 på 700 000,- NOK.

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Igniting Knowledge Sharing: World Indigenous Research and Education Conference 2018

Konferansens Igniting Knowledge Sharing: World Indigenous Research and Education Conference 2018, har som formal å samle urfolksforskere I ulike disipliner der de deler sine erfaringer og kunnskapsproduksjon med hverandre. Årets tema har tatt utgangspunkt i de fagfeltene som Sámi allask...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Minority Names in Oral and Written Contexts in a Multi-Cultural World. - NORNA-symposium 2019 at the Sámi University of Applied Sciences.

Sámi allaskuvla | Samisk høgskole skal arrangere et symposium Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammenhenger i en flerkulturell verden i april 2019 i Guovdageaidnu. Dette er det 49. symposiet av nordiske navnesymposier i regi av NORNA, Nordiske samarbeidskommittéen for navneforskn...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2020

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

HUMANE - Human Maritime Autonomy Enable

Hittil har driften mot et høyere nivå av autonomi innen skipsfart i stor grad vært teknologidrevet, snarere enn å være drevet frem av menneskelige faktorer, kunnskapsbehov og nødvendig arbeidsdesign. Der den opprinnelige ambisjonen kanskje var å fjerne mennesker ut av maritim virksomhet, er det i...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Decisions and Justifications in Child Protection Services(CPS)

Prosjektets hovedmål er å identifisere hvordan tolkninger av prinsippet om 'barnets beste' gjenspeiles i barnevernets begrunnelser for beslutningene de fatter. Prosjektet rettersærlig oppmerksomhet mot hvordan kulturelle verdier, etnisitet og minoritetsstatus påvirker beslutningene. Polske samarb...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Innlandet